Globalnie i Lokalnie
15

Protest przeciwko ustawie 447 – List do Donalda Trumpa

07/05/2019
1528 Wyświetlenia
0 Komentarze
23 minut czytania
Protest przeciwko  ustawie 447 –  List do Donalda Trumpa

Wprowadzanie amerykańsko-żydowskiej ustawy 447 doprowadzi do tego, że w Polsce powstanie nowa Palestyna a w Europie Środkowej nawy Bliski Wschód. Obszar krajów Trójmorza będzie wyglądał tak jak obecnie Bliski Wschód.

0


Znowelizowany List do Donalda Trumpa

Donald Trump

Prezydent USA

Biały Dom, Waszyngton

W załączeniu przesyłam znowelizowane opracowanie: Dzieje Polski i Świata na tle Biblii i Religii – Bestie Apokalipsy. Opracowanie przedstawia między innymi destrukcyjną rolę Żydów i ich negatywne relacje w świecie, oraz wnioski aby świat powrócił do Cywilizacji Słowiańskiej.

Żydzi nie są spokrewnieni z żadnym z 12 plemion prawdziwego Izraela, łącznie z plemieniem Judy, a judaizm nie ma nic wspólnego z religią Mojżeszową. Żydzi nie są narodem wybranym o którym mówi Biblia.

Prawdziwym Izraelem i Narodem Wybranym, spełniającym biblijne znaki są kraje Słowiańskie dawnego królestwa Lechii z centrum w Polsce, a którzy zapomnieli o swojej Prawdziwej Tożsamości.

W przeszłości cały obszar Eurazji, od Renu  i Adriatyku do Oceanu Spokojnego i od Morza Arktycznego do Oceanu Indyjskiego był zamieszkały przez Ariów-Słowian i należał do Cywilizacji Aryjsko-Słowiańskiej.

Federacja krajów Lechii obejmowała obszar Europy środkowo-zachodniej od Renu i Adriatyku oraz obszar Europy środkowej-wschodniej, obecnego Trójmorza. Była to Unia środkowoeuropejska istniejąca od 2000 lat pne. Na tym terenie od tysięcy lat istniała Cywilizacja Słowiańska.

Kraje te od wieków były napadane ze wszystkich stron przez różne agresywne i dzikie ludy.  Tak ze wschodu jak i zachodu. Żydzi jako nachodźcy okupują i wyzyskują kraje Trójmorza na czele z Polską od ponad tysiąca lat. Żydzi nigdy nie asymilowali się z narodami wśród których zamieszkali, natomiast kolaborowali i współpracowali z zaborcami i okupantami tych krajów. Żydzi byli wypędzani z wielu krajów i miast w Europie z powodu ich negatywnych i aspołecznych relacji z narodami wśród których zamieszkali. Żydzi dla każdego narodu wśród którego zamieszkali stawali się bardzo uciążliwym przybyszem i niemile widzianym gościem.

W XX wieku kainowe ludy dokonały Holokaustu na wielu narodach: Niemcy i Austriacy na Słowianach w tym na Polakach, oraz na Żydach i Cyganach; Żydokomuniści w Rosji Sowieckiej i  Polsce na narodach Słowiańskich w tym na Polakach i na innych ludach Rosji Sowieckiej; Turcy na Ormianach; Japończycy na Chińczykach i innych ludach Wschodu; Żydokomuniści na Hiszpanach; Niemcy na ludach w Namibii. Holokaust dosięgną wiele Narodów i to dużo większy niż Żydów, żydzi nie są żadnym wyjątkiem w tym względzie. Ale okazuje się, przez propagandę żydowską, że to tylko na Żydach dokonano Holokaustu. Podczas gdy sami Żydzi i finansjera żydowska przyczynili się do Holokaustu wielu Narodów i nadal to czynią.

Żydzi perfidnie o Holokaust oskarżają Polaków. Polaków którzy ratowali Żydów przed prześladującymi ich Niemcami, a gdy byli wypędzani z innych krajów w Polsce znaleźli schronienie. Poloków którzy walczyli z Niemcami na obydwu frontach, wschodnim i zachodnim. Teraz za to wszystko odpłacają się Polsce i Polakom na swój sposób. Żydzi od lat na całym świecie szerzą antypolonizm. Antypolonizm szerzony jest poprzez media, filmy i książki. Szerzone są oszczerstwa, kłamstwa i pomówienia przeciwko Polsce i Polakom przez różne środowiska żydowski na świecie a zwłaszcza w USA i Izraelu. Żydzi z Holokaustu uczynili przemysł finansowy w celu uzyskania odszkodowań i roszczeń.

Francuzi i inne kraje zachodniej Europy pod okupacją niemiecką wszystkich Żydów wydały w ręce Niemców. Ale Żydzi do krajów zachodnich pretensji nie mają, natomiast Polska i Polacy zawsze ich chronili więc tak się teraz odpłacają.

Obecnie Żydzi perfidnie domagają się od Polski i innych krajów Trójmorza miliardowych roszczeń za jakiś domniemany bezspadkowy majątek żydowski. Należy wiedzieć, że w ostatnich 30 latach, w czasie tak zwanej transformacji, Polska i inne  kraje Trójmorza zostały prawie całkowicie ograbione z majątku narodowego przez zachodnie korporacje należące do żydowskiej sieci globalistycznej oraz przez finansjerę żydowską.

USA wspiera te bezpodstawne i bezprawne żądania żydowskie uchwalając Ustawę 447 Just, bezpodstawnie żądając aby Polska stosowała się do jakiejś antypolskiej amerykańsko-żydowskiej ustawy.

W czasie wojny zginęło wiele milionów Polaków, także w ramach Holokaustu niemieckiego i żydo-komunistycznego. Wiele polskich miast na czele z Warszawą zostało zniszczonych. Po wojnie Polacy miasta i przemysł odbudowali, a co pozostało odrestaurowali. Wszyscy którzy  domagali się od Polski zwrotu mienia lub odszkodowań majątkowych, należności swoje otrzymali.

A Polska od okupanta niemieckiego, a także od rosyjskiego i żydowskiego żadnego odszkodowania nie dostała. Należy dodać, że przed wojną majątek żydowski w znacznej części był zadłużony i była to tylko fikcyjna własność żydowska. Ponadto w okresie I Rzeczpospolitej gminy żydowskie (kahały) zaciągnęły od Polski i Polaków gigantyczne kwoty których nigdy nie zwrócili. Obecnie według fachowych wyliczeń ekspertów, realny dug Żydów wobec Polaków wynosi 25 (europejskich) bilionów amerykańskich dolarów.

Jakaś horrendalnie wysoka kwota żydowskich roszczeń majątkowych jest wyssana z palca, liczona według żydowskiego widzimisię. Wszystko to dotyczy nie tylko Polski lecz również krajów Trójmorza. O tym, że ta ustawa jest bezzasadna i bezpodstawna wypowiadają  się i motywują to prawnicy i przedstawicieli wielu środowisk.

Jeżeli bezprawna amerykańska Ustawa 447 zostanie pod przymusem wprowadzona w Polsce i innych krajach oznacza to, że znaczna część majątku narodowego w poszczególnych krajach zostanie przekazana Żydom.  Żydzi w Polsce i krajach Trójmorza zostaną bezpodstawnie uwłaszczeni, a rdzenna ludność tych krajów zostanie zepchnięta na margines. Wygląda na to że USA razem z Żydami planują kolejną eksterminację ludności w krajach Europy Środkowej, a co za tym idzie, prawdopodobnie planowane jest osadnictwo żydowskie na tych terenach.

Należy mieć na uwadze to, że społeczeństwo polskie ani społeczeństwa innych krajów środkowej Europy na wprowadzenie Ustawy 447 dotyczącej bezpodstawnych roszczeń żydowskich nie zgodzą się. Wprowadzanie tej Ustawy pod przymusem doprowadzi do tego, że w Polsce powstanie nowa Palestyna a w Europie Środkowej nawy Bliski Wschód. Obszar krajów Trójmorza będzie wyglądał tak jak obecnie Bliski Wschód.

Dlatego, protestuję i postuluję do Prezydenta, Kongresu i Senatu USA aby Ustawa 447 Just została jeszcze raz przemyślana i kategorycznie wycofana.

   W sprawie polityki światowej i jakichkolwiek konfliktów i agresji decydują wielkie mocarstwa a głównie USA zdominowane przez Żydów. Czyli Wielka Nierządnica, Bestia amerykańsko-żydowska.

Do największych bandyckich napaści na inne kraje zorganizowanych przez duet amerykańsko-izraelski (żydowski) przy wsparciu niektórych krajów NATO należą: wojna w Jugosławii i bratobójcze walki wśród Słowian południowych; wojna w Afganistanie; wojna w Iraku i zniszczenie Iraku; powstanie państwa islamskiego; wywołanie konfliktu i wojna w Syrii; destabilizacja krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; doprowadzenie sztucznie do fali uchodźców skierowanych na Europę.

Naturalnymi sojusznikami krajów Trójmorza, Unii środkowoeuropejskiej, dawnej słowiańskiej Lechii, są społeczności aryjsko-słowiańskie zamieszkałe w Federacji Rosyjskiej (Unii wschodnio-słowińskiej) oraz Iranie i Indiach, a także w Syrii. Polska i kraje Trójmorza zawsze miały dobre stosunki z krajami arabskimi. Żydzi i Izrael nigdy nie byli ani nie są przyjaciółmi i sojusznikami Polski i krajów Trójmorza.

USA i Izrael rozpętały barbarzyńską wojnę w Iraku niszcząc i okupując ten kraj, podstępnie wciągnęły do tego Polskę. Zniszczono kraj przyjazny Polsce i Polakom. Następnie barbarzyńsko rozpętano wojnę w Syrii, w kraju przyjaznego Polsce i Polakom. Za obecną masakrą Kurdów przez Turków stoi agresor amerykańsko-żydowski. USA i Izrael szykują kolejną barbarzyńską agresję na Iran. Społeczeństwo Polskie oraz społeczność światowa potępia tą międzynarodową rozbójniczą działalność duetu amerykańsko-żydowskiego. Iran, jako kraj aryjsko-słowiański jest bliskim przyjacielem Polski i Polaków. Polacy nie dadzą wciągnąć się w tą wojnę. Jedynie co mogą zrobić to udzielić wsparcia i pomocy społeczeństwu Iranu.

Polska i kraje Trójmorza mogą mieć dobre stosunki z USA, ale nie z Żydami i nie z Izraelem.

Rozwinięcie tego listu oraz Prawda historyczno-religijna zawarte jest w załączonym opracowaniu: Dzieje Polski i Świata na tle Biblii i Religii.

 Stan Rzeczy

 Donald Trump

President of USA

The White House, Washington

Attached you will find the study titled: History of the Poland and World compared to the Bible and Religions – Beasts of the Apocalypse. The study presents, among others, the destructive role of Jews and their negative relations in the world, and conclusions that the world will return to the Slavic Civilization.

Jews are not related to any of the 12 tribes of the true Israel, together with the tribe of Judah, and Judaism has nothing to do with the religion of Moses. Jews are not the chosen people of whom the Bible says.

The true Israel and the Chosen People, fulfilling the Biblical signs, are Slavic countries of the former Lechia kingdom at the centre of Poland, who have forgotten their True Identity.

In the past, the entire Eurasian area, from the Rhine  river and the Adriatic Sea to the Pacific Ocean and from the Arctic Ocean to the Indian Ocean, was inhabited by the Aryans-Slavs and belonged to the Aryan-Slavic Civilization.

The Federation of the  Lechia countries included the area of Central-Western Europe from the Rhine and the Adriatic, and the Central-Eastern European region, the present Three Seas countries. It was a Central European Union existing from 2000 years BC. Slavic Civilization has existed in this area for thousands of years.

For centuries, these countries had been attacked from all sides by various aggressive and wild people. Both from the east and from the west. Jews, as invaders, have occupied and exploited the Three Seas countries, including Poland, for more than one thousand years. Jews never assimilated with the people among whom they lived, but collaborated and cooperated with the invaders and occupiers of these countries. Jews were expelled from many countries and cities in Europe because of their negative and anti-social relations with the nations among whom they lived. For every nation among which they lived, Jews became burdensome strangers and unwelcome guests.

 In the twentieth century, the people of Cain carried out Holocaust-type genocides on many nations: the Germans and Austrians on the Slavs including the Poles, and Jews and Gypsies; Judeo-communists in Soviet Russia and Poland on Slavic nations, including the Poles and other peoples of the Soviet Russia; Turks on the Armenians; the Japanese on the Chinese people and other peoples of the East; Judeo-communists on the Spaniards; the Germans on the people of Namibia. The Holocaust will reach many nations and much larger than Jews, Jews are no exception in this regard. But it turns out, due to the Jewish propaganda, that only Jews are the victims of the Holocaust. While the Jews and Jewish financiers themselves contributed to the Holocaust of many nations and continue to do so.

Jews treacherously accuse the Poles of the Holocaust. The Poles who saved. Jews from their German oppressors, and when they were expelled from other countries in Poland, they found shelter.The Poloes  who fought with Germans on both fronts, east and west. Now they pay back everything to Poland and Poles in their own way. For years, Jews have been spreading anti-Polonism throughout the world. Anti-Polonism is spread through media, films and books. Slanders, lies and not true against Poland and Poles by various Jewish communities in the world, especially in the USA and Israel. Jews have made financial industry from the Holocaust in order to obtain compensation and claims.

The French and other Western European countries under German occupation handed over all Jews to the Germans. But Jews do not blame Western countries, while Poland and Poles have always protected them, so they pay back now.

Now, Jews treacherously demand billions of claims from Poland and other Three Seas countries for some alleged non-fallow jewish properties. It should be known that in the last 30 years, during the so-called transformation, Poland and other Three Seas countries have been almost completely looted from the national wealth by Western corporations belonging to the jewish globalist network and by jewish finance.

The US support these baseless and unlawful Jewish demands by enacting Act 447 Just, falsely calming that Poland should comply with some anti-Polish American-Jewish law.

Many millions Poles died during the war, also as part of the German and Jewish-communist Holocaust. Many Polish cities, including Warsaw, were destroyed. After the war, the Poles rebuilt their cities and industry, and restored what was left. Everyone who demanded return of property or compensation  received their receivables.

But Poland did not receive any compensation from the German, Russian, and Jewish occupants. It should be added that before the war, jewish property was largely indebted and it was only fictitious jewish property. In addition, during the First Republic of Poland, jewish communities (kahalas) incurred gigantic sums from Poland and Poles that they never returned. Currently, according to expert calculations, the real debt of Jews to Poles is 25 (European) trillions of American dollars.

This outrageously high value of some jewish property claims is fabricated, calculated according to the Jewish whim. All this relates not only to Poland, but also Three Seas countries. Lawyers and representatives of many communities claim that this law is unfounded and unjustified.

If the American unlawful Act 447 is introduced in Poland and other countries by force, this means that a significant proportion of national wealth in different countries will be given to Jews. Jews in Poland and other Three Seas countries will be unduly enfranchised, and the indigenous people of these countries will be marginalized. It seems that the US together with Jews are planning another extermination of the population of the Central Europe. Moreover, Jewish settlements in these areas are likely being planned.

It should be noted that the Poles and other countries of Central Europe will not agree to the introduction of Act 447 regarding groundless Jewish claims. Introducing this Act under duress will lead to the creation of a new Palestine in Poland and the new Middle East in Central Europe.The Three Seas area will look like the current Middle East.

Therefore, I protest and postulate to the President, Congress and Senate of USA  to rethink and categorically withdraw Act 447 Just.

   Regarding world politics and any conflicts or aggression decide great world powers countries, mainly US dominated by Jewish. That is, the Great Harlot, the american-jewish Beast.

The largest bandit attacks on other countries organized by the american-israeli (jewish) duo with the support of some NATO countries include: war in Yugoslavia and fratricidal fighting among the southern Slavs; war in Afghanistan; war in Iraq and destruction of Iraq; rise of the islamic state-ISIS; provoking conflict and war in Syria; destabilization of the Middle East and North Africa countries; bringing an artificial wave of refugees directed to Europe.

Natural allies of the Three Seas countries, the Central European Union, former Slavic Lechia, are Aryan-Slavic communities residing in the Russian Federation (East-Slav Union) and Iran and India, as well as in Syria. Poland and the Three Seas countries have always had good relations with Arab countries. Jews and Israel have never been neither are they friends and allies of Poland and the Three Seas countries.

The US and Israel unleashed the barbaric war in Iraq, destroying and occupying this country, tricked Poland into it. A country friendly to Poland and Poles was destroyed. Then the barbaric war started in Syria, in a country friendly to Poland and Poles. Behind the current massacre of Kurds by the Turks is an american-jewish aggressor. The US and Israel are preparing another barbaric aggression on Iran. The Polish society and the world community condemn this international robbery of the american-jewish duo. Iran, as an Aryan-Slavic country, is a close friend of Poland and Poles. Poles will not let get caught up in this war. Only  they can do is support and help Iranian society.

Poland and the Three Seas countries may have good relations with the US, but not with Jews and not with Israel.

The development of this letter and the historical and religious truth are contained in the attached study: History of the Poland and World compared to the Bible and Religions.

 State of Things

W przeszłości cały nasz region od Renu i Adriatyku do Oceanu Spokojnego i od Morza Arktycznego do Oceanu Indyjskiego, należał do Cywilizacji aryjsko-słowiańskiej.

Temat żydowskiej ustawy 447 dotyczy lub może dotyczyć innych krajów należących do Trójmorza (dawnej fereracji Lechickiej) a pośrednio wszystkich krajów aryjsko-słowiaskich gdzie istniała Cywilizacja Słowiańska.

Społeczeństwa winny się samoorganizować

P.S.

Ogólnospołeczny protest oraz podpisy pod listem środowisk niezależnych do D. Trumpa, Nie Dla Roszczeń:

Podpisy pod listem do D. Trumpa! http://ustawa447.pl/zbieraj-podpisy/

Zgłoszenia pod adresem: mobilizacja@ustawa447.pl

 

0

Stan Rzeczy

Opracowanie Stan Rzeczy-Mieczysława Kowalskiego

64 publikacje
12 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758