Bez kategorii
Like

Prawybory.net: Kandydaci i ich wyborcy – zasady regulaminowe

05/07/2011
296 Wyświetlenia
0 Komentarze
13 minut czytania
no-cover

Przedstawiamy zasady tworzenia Obywatelskich List Wyborczych. Pod tą notką odpowiadamy na wszelkie pytania.

0


 

KANDYDACI NA OBYWATELSKIE LISTY WYBORCZE
 
1.      Kandydat na Obywatelskie Listy Wyborcze (OLW) jest osobą rzeczywistą.
2.      Kandydat jest autorem wpisów i osobiście bierze udział w dyskusjach.
3.      Kandydat występuje pod własnym imieniem i nazwiskiem.
4.      Kandydatem może być każda osoba posiadająca bierne i czynne prawo wyborcze której system wartości jest zbieżny z Credo, posiadająca wiedzę i osiągnięcia, którymi może się pochwalić.
5.      Kandydat nie może kandydować w wyborach do Sejmu lub Senatu z innych list wyborczych niż OLW.
6.      Kandydat dokonuje rejestracji swojego profilu w trakcie której podaje izbę parlamentu do której chce kandydować, okręg wyborczy, swoje autentyczne dane, zamieszcza fotografię, życiorys i program wyborczy.
7.      Wizerunek kandydata jest znany i może być swobodnie reprodukowany oraz powielany w Internecie.
8.      Administracja jest uprawniona do weryfikacji autentyczności danych kandydata.
9.      Kandydat jest zobowiązany zaakceptować Credo Obywatelskich List Wyborczych, złożyć oświadczenie o niekaralności, złożyć oświadczenie lustracyjne, odpowiedzieć na zadane zagadnienia (pytania) i podpisać honorowy kontrakt z wyborcami.
10.  Sprzeniewierzenie się zasadom zawartym w Credo, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, niepoddanie się weryfikacji autentyczności, startowanie z innych list wyborczych, złamanie kontraktu z wyborcami oraz naruszenie prawa lub rażące naruszenie dobrych obyczajów powoduje wykreślenie kandydata z OLW.
11.  Kandydat jest gotowy poddać się ocenie internautów i akceptuje uzyskane miejsce na Obywatelskiej Liście Wyborczej w danym okręgu.
12.  Kandydat uczestniczy jako członek bądź sympatyk w Ruchu Społecznym Polska w Potrzebie i nie działa wbrew interesom Ruchu PwP oraz Redakcji NowyEkran.pl (NE).
13.  Kandydat nie atakuje personalnie innych kandydatów OLW.
14.  Zarejestrowany Kandydat ma prawo do bezpłatnej kampanii wyborczej w serwisie NowyEkran.pl, udziału w debatach według zasad ustalonych przez NowyEkran.pl, udziału w internetowych konferencjach (webinary) on-line z wyborcami wg. ustalonego kalendarza,  publikowania spotów wyborczych i materiałów na NowyEkran.tv oraz występowania w innych mediach na zaproszenie NowyEkran.tv
15.  Kandydat zrzeka się wszelkich praw do roszczeń z tytułu prawa autorskiego w stosunku do dzieł opublikowanych w serwisach prawybory.net i NowyEkran.pl
16.  Administracja nie odpowiada za teksty, komentarze i działania Kandydata, wszystkie czynności podejmuje Kandydat na własny rachunek i swoją wyłączną odpowiedzialność.
17.  Kandydat ma prawo organizowania swoich środowisk poparcia w Internecie i poza nim, celem uzyskania jak najlepszego wyniku na OLW.
18.  Kandydat ma prawo do godnego posługiwania się logiem prawybory.net oraz Ruchu PwP , występowania w innych mediach i organizowania swoich własnych akcji, wieców lub konferencji.
19.  Kandydat nabywa w momencie rejestracji prawa do umieszczania komentarzy na prawybory.net, głosowania na innych kandydatów OLW, prowadzenia bloga i umieszczania komentarzy w serwisie NowyEkran.pl, uzyskania od redakcji NE alfanumerycznych kodów rejestracyjnych (koniecznych do założenia bloga) dla swoich sympatyków.
20.  Kandydat wyraża zgodę użytkownikom prawybory.net i NE na kopiowanie, publikowanie i wykorzystywanie wszelkich jego tekstów, oraz komentarzy pod warunkiem podania autora i źródła.
21.  Kandydat nie ma uprawnień do moderowania dyskusji pod jego profilem wyborczym. W przypadku naruszenia dóbr osobistych kandydata przez komentatora, złamania prawa lub rażącego naruszenia dobrych obyczajów Kandydat dokonuje zgłoszenia nadużycia administracji serwisu. Po ocenie zasadności zgłoszenia nadużycia administracja może skasować komentarz lub w ostateczności zbanować komentującego.
22.  Kandydat może w dowolnej chwili zmodyfikować swój profil wyborczy. W takim przypadku wszelkie komentarze, głosy internautów oraz ustalone głosami miejsce na OLW zostaną utracone.
23.  Kandydat może w dowolnej chwili zrezygnować z obecności na Listach Wyborczych w prawybory.net kasując swoje konto. Skasowanie konta w prawybory.net może mieć wpływ na użytkowanie przez Kandydata serwisu NowyEkran.pl
24.  Kandydat nie może odmówić uczestniczenia w powoływaniu Komitetu Wyborczego Wyborców OLW przez Ruch PwP , uczestniczy w akcji zbierania podpisów pod listami wyborczymi i stosuje się do wszelkich wymogów Kodeksu Wyborczego.
25.  Kandydat traktuje poważnie swoje uczestnictwo w OLW.
26.  Pozycja Kandydata na OLW w prawybory.net zależy od głosów Internautów.
27.  Termin zamknięcia głosowania na OLW podany w trakcie kampanii wyborczej przez Ruch PwP jest wiążący dla kandydatów.
28.  Złamanie przez Kandydata powyższego regulaminu może skutkować skreśleniem z OLW.
 
USTALENIE KOLEJNOŚCI KANDYDATÓW NA OBYWATELSKICH LISTACH WYBORCZYCH
 
29.  Kolejność kandydatów na Obywatelskich Listach Wyborczych w danym okręgu zależy od głosów Internautów.
30.  Każdy Internauta zarejestrowany w prawybory.net jako wyborca może głosować na zarejestrowanych kandydatów.
31.  Internauta może się zarejestrować pod pseudonimem/Nickiem.
32.  Zarejestrowany Internauta (wyborca) ma prawo głosować codziennie.
33.  Wyborca może oddać codziennie 3 głosy: 2 głosy ZA, które może oddać na jednego lub dwóch kandydatów i 1 głos PRZECIW.
34.  Głos ZA podwyższa reputację kandydata na OLW.
35.  Głos PRZECIW obniża reputację kandydata na OLW.
36.  Rejestrowanie przez tego samego wyborcę kilku kont w prawybory.net jest zakazane.
37.  Każdy wyborca ma prawo do umieszczania komentarzy pod profilem kandydata. Administracja nie odpowiada za treści komentarzy oraz działania faktyczne i prawne wyborcy, Internauta podejmuje je wyłącznie na swój własny rachunek i odpowiedzialność.
38.  Komentarz naruszający prawo, dobra osobiste, netykietę lub dobre obyczaje może zostać skasowany. Uporczywe łamanie regulaminu lub spamowanie może skutkować zablokowaniem konta wyborcy (zbanowaniem).
39.  Wyborca ma automatyczne prawo do komentowania na NowyEkran.pl bez dodatkowej rejestracji.
40.  Wyborca może ubiegać się u administracji NowyEkran.pl o alfanumeryczne kody umożliwiające założenie bloga.
41.  Wyborca głosuje do czasu zamknięcia List na prawybory.net
42.  Zamkniecie list nie powoduje zamknięcia konta wyborcy i konta kandydata na NowyEkran.pl.
43.  Złamanie niniejszego regulaminu przez wyborcę skutkuje ostrzeżeniem, zbanowaniem lub likwidacją konta i zniwelowaniem oddanych głosów.
44.  Porządek na Obywatelskich Listach Wyborczych nie musi być zgodny z porządkiem na Listach Wyborczych zgłoszonych przez Ruch PwP do Państwowej Komisji Wyborczej. Dopuszczalne są następujące modyfikacje:
a. konieczne dostosowanie List Wyborczych do wymogów Kodeksu Wyborczego zachowania parytetów ze względu na płeć – decyzje personalne w tej sprawie podejmuje pierwsze 8 osób i Ruch PwP;
b. celem zwiększenia szans wyborczych decyzją samych kandydatów może nastąpić zmiana kolejności osób na danej liście.
45.  Ostateczne decyzje dotyczące kształtu list wyborczych zgłoszonych do PKW Ruch PwP ogłosi na łamach serwisu NowyEkran.pl
 
Kontrakt Kandydata z Wyborcami:
 
Kandydat na OLW składa następujące zobowiązanie:
„Uroczyście przysięgam, że w przypadku wyboru na posła lub senatora, sprawować będę mandat parlamentarny w zgodzie z Credo Obywatelskich List Wyborczychoraz instrukcjami wyborców. Oświadczam, że podejmę wszelkie możliwe działania na rzecz rozliczenia prawnego i politycznego wszystkich środowisk politycznych oraz konkretnych osób, które dopuściły się czynów stojących w sprzeczności z polskim interesem narodowym i społecznym. Zwłaszcza w sprawie tragedii smoleńskiej.
                Zobowiązuję się ponadto słowem Honoru nie zmieniać barw klubowych w czasie trwania VII kadencji Sejmu i VIII kadencji Senatu, a w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy wolą wyborców, a moimi przekonaniami – zrzec się mandatu poselskiego lub senatorskiego.”
                Obowiązkowe oświadczenia Kandydata
1.      Oświadczenie lustracyjne:
„Świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), oświadczam, że nie pracowałem/nie pracowałam, nie pełniłem/nie pełniłam służby ani nie byłem/nie byłam współpracownikiem* w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.”
2.      Oświadczenie o niekaralności:
„Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 
Zapraszamy wszystkie osoby gotowe podjąć się powyższych zobowiązań i poddać się ocenie Internautów do rejestracji na www.prawybory.net
Miejsca już powoli się zapełniają.
 

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Polska w Potrzebie

Ruch Spoleczny. Kontakt: polskawpotrzebie@nowyekran.pl Plaszczyzna spotkan wszystkich, dla których sprawy Polski sa nie tylko przedmiotem trosk, ale takze wyzwaniem do pozytywnego dzialania.

8 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816