Globalnie i Lokalnie
Like

Powody bezskuteczności protestów i strajków Polaków

19/03/2015
1323 Wyświetlenia
0 Komentarze
30 minut czytania
Powody bezskuteczności protestów i strajków Polaków

Odzyskanie POLSKI, będącej państwem prawa krajowego, może nastąpić tylko w drodze pokojowej Polskiej Rewolucji Narodowej, pod biało-czerwoną flagą i pod jednym hasłem: „WON ŻYDZI Z POLSKI, ZE SWOJĄ JURYSDYKCJĄ TALMUDYCZNĄ ”.

0


9b39ba4c5415fd19cad7ebe1ccd97058,12,0

Odzyskanie POLSKI, będącej państwem prawa krajowego, może nastąpić tylko w drodze pokojowej Polskiej Rewolucji Narodowej, pod biało-czerwoną flagą i pod jednym hasłem: „WON ŻYDZI Z POLSKI, ZE SWOJĄ JURYSDYKCJĄ TALMUDYCZNĄ ”.

Które to hasło, będzie stanowiło wyraz delegitymizacji NARODU POLSKIEGO dla obecnej, nielegalnej, masońsko/żydowskiej władzy w POLSCE, będącej pod zarządem IZRAELA.

 

Według praw Talmudu i właśnie opracowywanego prawa Noahidzkiego, Polacy w Polsce mają status prawny OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC, co znaczy że POLACY nie są obywatelami (POLSKI), a więc nie podlegają pod prawo krajowe, tylko podlegają pod żydowski Talmud, jako nie-żydzi (goje)!!

http://www.revisionisthistory.org/talmudtruth.html

 

Wszelka władza w POLSCE: ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, podstępnie w całości została przejęta przez masonów, żydów, którzy wykonują nakazy/zakazy Izraela.

Niepodważalnym faktem jest, że POLSKA jest pod jurysdykcją talmudyczną, czyli pod zarządem masonów, żydów, czyli Izraela. Władza w POLSCE, jest sprawowana nielegalnie przez polskojęzycznych masonów, żydów.

W opracowaniu tym całkowicie pominęłam przeprowadzenie dowodu na okoliczność nielegalności władzy masońsko/żydowskiej na terytorium POLSKI. Dowód na tą okoliczność zawarłam w poniższych linkach:

Sposób POLAKÓW, na odzyskanie władzy na terytorium POLSKI.

http://trzcinska.neon24.pl/post/117104,sposob-polakow-na-odzyskanie-wladzy-na-terytorium-polski

Czy w POLSCE “prezydent” wydaje nieistniejące akty prawne?

http://trzcinska.neon24.pl/post/114886,czy-w-polsce-prezydent-wydaje-nieistniejace-akty-prawne

Czy Seremet działa pod fałszywą pieczęcią urzędową?

http://trzcinska.neon24.pl/post/114523,czy-seremet-dziala-pod-falszywa-pieczecia-urzedowa

Bujaj się Seremet, ze swoim prywatnym podpisem!

http://trzcinska.neon24.pl/post/115014,bujaj-sie-seremet-ze-swoim-prywatnym-podpisem

Żydzi podstępnie, nie poinformowali Polaków, że POLACY na terytorium POLSKI, znajdują się pod jurysdykcją talmudyczną.

Dlatego POLACY widząc bezprawność działania władz, a nie mając świadomości że rządy przez nich sprawowane są nielegalne i że są faktycznie sprawowane przez masonów/żydów, ukrytych pod zmienionymi nazwiskami na polskobrzmiące, próbują zmienić te wrogie POLAKOM i POLSCE władze w drodze licznych: strajków, prowadzonych głodówek i ulicznych protestów.

Należy zauważyć, dotychczasową bezskuteczność wszystkich tak licznych protestów i strajków NARODU POLSKIEGO, wobec nielegalnej masońsko/żydowskiej władzypodstępnie wodzonego za nos przez ukrytych przywódców żydowskich, specjalnie w tym celu wyznaczonych i dobrze opłacanych.

POLACY nie mogą tak się dawać żydkom wodzić za nos i dlatego w celu skutecznej zmiany wrogich POLSCE i POLAKOM rządów masońsko/żydowskich na terytorium POLSKI, muszą zastosować właściwe w stosunku do potrzeb, skuteczne formy obrony koniecznej.

POLACY muszą zdać sobie sprawę z faktu, że sytuacji w POLSCE nie zmieni usunięcie jakiegoś: dyrektora, ministra, prezydenta, premiera.

Władza ustawodawcza: SEJM/SENAT na terytoriumPOLSKI, działa na zlecenie Izraela, nielegalnie wprowadzając w życie, w drodze ustaw, rozporządzeń, zarządzeń – możliwość bezkarnego stosowania wobec POLAKÓW : nakazów/zakazów Izraela i grabienia POLSKI. Dlatego zbieranie podpisów przez POLAKÓW, głosowania, prowadzenie protestów – o zmianę nakazu/zakazu Izraela wydanego nieformalnie, podstępnie, potajemnie za plecami POLAKÓW – Sejmowi/Senatowi, jako organom działającym faktycznie wrogo wobec POLAKÓW, gdyż pod jurysdykcją talmudyczną, są bezsensowne i bezskuteczne, ponieważ Talmud nie przewiduje protestów gojów, a wprost przeciwnie:

Jeśli Goje odmówią, aby żyć w poniżeniu, to będzie to sygnał ich buntu i nieunikniona konieczność wojny żydowskiej przeciwko ich obecności. [Zob. Mordechaj Nisan, Kivunim sierpień, 1984, pp. 151-156].

TALMUDYCZNE WROGIE NAKAZY/ZAKAZY http://trzcinska.neon24.pl/post/109414,talmudyczne-wrogie-nakazy-zakazy

Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce http://trzcinska.neon24.pl/post/106373,talmud-o-gojach-a-kwestia-zydowska-w-polsce

Również protesty dotyczące władzy wykonawczej pod Kancelarią Premiera, nie mogą być skuteczne, gdyż władza ta działa pod jurysdykcją talmudyczną, czyli wykonuje nakazy/zakazy Izraela. Nikt z tych polskojęzycznych wyrobników Izraela, którzy zdradzili POLSKĘ na rzecz okupanta żydowskiego, sam z siebie, nic nie może zmienić, gdyż nie ma takich uprawnień, ponieważ Ci zdrajcy polskojęzyczni wykonują faktycznie tylko nakazy/zakazy Izraela. A Izrael też nic nie może zmienić, gdyż w swoim działaniu trzyma się wiernie nakazów/zakazów:Talmudu, prawa Noahidzkiego, Protokołów Lucyfera, 45 wytycznych Jakuba Bermana.

Co znaczy, że POLACY, nie mogą zmienić żadnego, nakazu/zakazu Izraela, wydanego za plecami POLAKÓW, gdyż Talmud nie przewiduje nie-żydom (gojom), możliwości protestów: odwołań, zaskarżeń: w formie zażalenia, apelacji, kasacji.

Dlatego POLACY na terytorium POLSKI, są całkowicie pozbawieni prawa do obrony: prawa do sądu i prawa do wymiaru sprawiedliwości, pomimo że to z POLSKIEGO SKARBU PAŃSTWA utrzymywana jest wszelka władza okupanta żydowskiego na terytorium POLSKI: cały wymiar sprawiedliwości, władza ustawodawcza i wykonawcza, które działają nielegalnie, podstępnie, wrogo, wobec POLSKI i POLAKÓW, gdyż – pod jurysdykcją talmudyczną.

Wobec tego należy zadać pytanie: jak POLACY mają się pozbyć jurysdykcji talmudycznej z terytorium POLSKI?

POLACY mogą się pozbyć jurysdykcji talmudycznej z terytorium POLSKI, tylko pozbywając się żydów/masonów z terytorium POLSKI, innej możliwości – brak!!

Powstaje pytanie: jak POLACY mają się pozbyć nieproszonych gości, czyli masonów/żydów z terytorium POLSKI?

Żydów/masonów z terytorium POLSKI, POLACY mogą się pozbyć, tylko i wyłącznie – przejmując władzę w POLSCE, od nielegalnie ją sprawujących masonów/żydów.

Wtedy pojawia się kolejne pytanie: jak POLACY mogą przejąć włądzę, od nielegalnie sprawujących ją na terytorium POLSKI – masonów/żydów?

ODPOWIEDŹ brzmi: tylko w drodze pokojowej Polskiej Rewolucji Narodowejpod biało-czerwoną flagą i pod jednym hasłem:

WON ŻYDZI Z POLSKI, ZE SWOJĄ JURYSDYKCJĄ TALMUDYCZNĄ ”.

Które to hasło będzie stanowiło wyraz delegitymizacji NARODU POLSKIEGO dla obecnej, nielegalnej, masońsko/żydowskiej władzy w POLSCE, będącej pod zarządem IZRAELA.

Poniżej przedsawiam definicje:

1) jurysdykcji talmudycznej,

2) protestu

3) strajku

Add 1)

Definicja pojęcia „jurysdykcji talmudycznej” w oparciu o książkę żyda Jacka Bernsteina, zamordowanego przez żydowski Mossad:

Jack Bernstein, przekład Ola Gordon

Mniejszość Żydowska w Polsce ma wszystkie prawa i przywileje – samorządy, Waady, swoje sądy żydowskie, organizacje kulturalne, swobody obywatelskie.

Żydzi chcą się rządzić swoimi prawami i nie chcą ingerencji obcych w ich prawa i w ich niezależność.

Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że Talmud nie tylko zabrania innym ingerencji w ich żydowskie prawa i niezależność, ale wręcz odwrotnie nakazuje mniejszości żydowskiej, wyznawcą judaizmu ingerencje w prawa większości krajów zamieszkania.

Mojżesz Majmonides to żydowski filozof, teolog i kodyfikator prawa żydowskiego i Talmudu.
Żył na przełomie XII i XIII w. i być może jego prace ostatecznie ukształtowały żydostwo.

http://www.revisionisthistory.org/talmudtruth.html

Majmonides stwierdził, że to SĄD ŻYDOWSKI, lub sąd wyznaczony przez władze żydowskie ma wymuszać posłuszeństwo i przekazuje orzeczenie sądu na Gojów. Ma również obowiązek publikowania przepisów prawa z mocą ustawy poprzez nakazy sądów powoływanych w tym celu.

Majmonides dalej wydał DEKRET, że wszystkie NIE-ŻYDOWSKIE narody, “ jeśli nie chcą podlegać naszej jurysdykcji” (tahaht yadeinu) będą celem ŻYDOWSKIJ ŚWIĘTEJ WOJNY. (Por. Hilkhot Melachim 8:9-10; 10:11. Ponadto zob. Gerald J. Blidstein, „Świętej Wojny w Maimonidean ustawy, w zakresie perspektyw na Maimonides [Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991].

W Polsce istnieją dwa systemy prawne. Prawo Polskie (rzymskie) wywodzące się z Biblii oraz
Prawo Żydowskie wywodzące się z Talmudu odnoszące się do żydowskiej mniejszości etnicznej. To są dwa systemy prawne, dwie osobne jurysdykcje.

Prawo rzymskie zakłada RÓWNOŚĆ wszystkich wobec prawa.
Prawo żydowskie zakładaNIERÓWNOŚĆ wobec prawa. A nawet znacznie więcej !!!
Prawo rzymskie i prawa Talmudu są diametralnie różne i nie są kompatybilne

http://www.come-and-hear.com/editor/capunish_4.html

Prawo talmudyczne zakłada istnienie jednego prawo dla Żydów, a drugiego prawa dla Gojów. To według Żydów nie jest niezgodne ze Starym Testamentem, w którym Pan Bóg twierdzi, że Żydzi nie powinni zniewalać innych Żydów. Goje są z założenia niewolnikami Żydów.

Żydzi czytają Biblię i prawa wywodzące się z biblii. Goje jak najbardziej powinni czytać Talmud i ich żydowskie prawa.

Często dziwimy się na wyroki sądu w sprawach oczywistych, w których przeciętnemu składowi sędziowskiemu powinno zająć 15 do 30 minut na wydanie orzeczenia. Tak jednak często nie jest. Sprawa jest oddalana, prokuratura prowadzi śledztwo w nieskończoność lub ukręca się łeb sprawie. Organy ścigania pozostają dziwnie bezczynne lub bezsilne. Przestępcy są BEZKARNI i NIETYKALNI.

Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź znajdujemy w Talmudzie i dekretach Majmonidesa.

Jurysdykcja jest sprawą bardzo ważną, wręcz gardłową. Np. Niemieckie sądy mogą wydawać orzeczenia i wyroki w sprawach cywilnych bądź karnych dotyczących przestępstwa lub spraw obywateli Niemiec dokonane w Niemczech. Natomiast nie mogą orzekać lub wydawać wyroków o przestępstwach obywateli Rosji, Chin lub Francji dokonanych przez Rosjan, Chińczyków lub Francuzów na terytorium odpowiednio Rosji, Chin lub Francji.Bo w sposób oczywisty to zupełnie inne jurysdykcje.

Natomiast ŻYDZI wymyślili sobie i jest to w Talmudzie oraz zostalo skodyfikowane również przez Majmonidesa, że Żydzi nie tylko mogą, ale wręcz mają nakaz ingerować w obce jurysdykcje.

 A przecież jurysdykcja żydowska może tylko i wyłącznie odnosić się do mniejszości żydowskiej, (jeśli w ogóle taka jest).

Natomiast co jest rzeczywistością. Sądy mniejszości żydowskiej w Polsce stały się sądami i instytucjami prawa mniejszości nad większością.

A TO CI DOPIERO PODMIANKA.

Np Afery prawa  walczą z Togowcami

http://www.aferyprawa.eu/

Ale czy http://www.aferyprawa.eu/ rozumieją, że ŻYDZI OPANOWALI POLSKĄ JURYSDYKCJĘ I arbitralnie (bez podstawy prawnej) w POLSKIM prawie (krajowym), NARZUCAJĄ WŁASNĄ, zydowska jurysdykcję? Jeśli tego nie zrozumiemy ….

Zawody prawnicze w Polsce to ZAMKNIĘTY KLAN. Sędziowie, adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy, notariusze, (przez których przechodzą transakcje sprzedaży nieruchomości).

Absolwentów Prawa nie dopuszcza się do aplikantury; ten temat był wielokrotnie wałkowany na łamach prasy i w Sejmie.

Jako strona w procesie karnym i cywilnym będziemy jak najbardziej zainteresowani, w jakiej jurysdykcji prawnej się znajdziemy polskiej (rzymskiej) czy żydowskiej (talmudycznej?

W każdej sprawie cywilnej lub karnej istnieje możliwość, że druga strona lub sędzia lub adwokat jest pochodzenia żydowskiego.

Istnienie Talmudu jest faktem. Ze względu na agresywne i wyjątkowo aktywne zapisy w Talmudzie (wyznawców judaizmu) ingerujące w inne prawa i inne jurysdykcje, chcemy mieć jasność, w jakiej jurysdykcji się znajdziemy. Na pewno nie chcemy znaleźć się w Jurysdykcji Żydowskiej, bo jako Goj, czyli zwierze znajdziemy się na z góry przypisanej przez Talmud przegranej pozycji. Żydzi chcieliby, abyśmy byli w ich jurysdykcji, ale czy jako strona w sądzie my tego chcemy?

Prawo jest teoretycznie polskie jednak fakt, że orzekają żydzi stwarza sytuację, że sąd Polski jest w istocie sądem żydowskim, czyli sądem mniejszości narodowej. Taki sąd nie ma jurysdykcji nad członkiem innej wspólnoty etnicznej, a tym bardziej nad większością etniczną.

Temu należy się przeciwstawić wnosząc sprawę właściwej jurysdykcji. Takie postawienie sprawy przyczyni się do traktowania PRAWA JAKO PRAWA I O TO NAM WSZYSTKIM WŁAŚNIE CHODZI.

Wcześniejsze orzeczenia sądów (uniewinniające) w ewidentnej sprawie naruszenia prawa zawsze wskażą na nazwisko sędziego i jurysdykcję (polską czy żydowską) i stan faktyczny tutaj opisywany DYKTATURY NIETYKALNYCH.

Wydaje się, że wnosząc ten aspekt właściwej jurysdykcji możemy się obronić. Ale musimy to zrobić sami, bo nie zrobi tego za nas nasz obrońca wskazując na istnienie cytowanych zapisów w Talmudzie.

Czytajmy Talmud. Poniżej szereg wybranych cytatów ze stron ilustrujących problem.

Według praw Talmudu i właśnie opracowywanego prawa Noahidzkiego, Polacy w Polsce mają status prawny OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC, czyli nie są obywatelami (POLSKI)!!

http://www.revisionisthistory.org/talmudtruth.html

U.S. Government Lays Groundwork for Talmudic Courts
„Our” government under Presidents Reagan, Bush and Clinton, has provided, under the euphemism of education (for example, House Joint Resolution 173 and Public Law 102-14), a groundwork for the establishment of Talmudic „courts of justice” to be administered by disciples of Shneur Zalman’s Chabad successor, Rabbi Menachem Mendel Schneerson.

„Nasz” rząd USA za prezydentów Reagana, Busha i Clintona, zainicjował, pod eufemizmem edukacji(na przykład, Dom wspólnej rezolucji 173 i Public Law 102-14),podstawy do ustanowienia SĄDÓW TALMUDYCZNYCH, które mają być administrowane przez uczniów następców: Shneur Zalmana Chabada rabbiego Menachema Mendela Schneersona.

Maimonides ruled that it is a Jewish court — or a court appointed by Jewish authority –that enforces obedience and passes judgment on Gentiles, as well as promulgating legislation by court order for that purpose. Maimonides further decreed that any non-Jewish nation „not subject to our jurisdiction” (tahaht yadeinu) will be the target of Jewish holy war. (Cf. Hilkhot Melakhim 8:9-10; 10:11. Also cf. Gerald J. Blidstein, „Holy War in Maimonidean Law,” in Perspectives on Maimonides [Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991].

Majmonides już dawno stwierdził, że sąd ma być żydowski – lub sąd wyznaczony przez władze żydowskie – który wymusza posłuszeństwo iprzekazuje orzeczenie sądu na Gojów, jak również publikuje przepisy prawa z mocą ustawy, poprzez nakazy sądów powoływanych w tym celu. Majmonides dalej Wydał DEKRET, że wszystkie nie-żydowskie narody „nie podlegające naszej jurysdykcji” (tahaht yadeinu) będą celem żydowskiej świętej wojny. (Por. Hilkhot Melachim 8:9-10; 10:11. Ponadto zob. Gerald J. Blidstein, „Świętej Wojny w Maimonidean ustawy, w zakresie perspektyw na Maimonides [Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991].

These courts are to be convened allegedly under the „Noahide Laws” (proscriptions against idolatry supposedly based on the covenant with Noah). The U.S. presidents and Congress urged the adoption of the „Noahide” Laws as interpreted by Chabad-Lubavitch Grand Rabbi Schneerson.

Te sądy są zwoływane rzekomo pod „Noahide praw” (zakazy bałwochwalstwa rzekomo w oparciu o przymierze z Noem). Prezydenci USA i Kongres wezwał do przyjęcia „Noahide” ustawy, zgodnie z wykładnią Chabad-Lubavitch Wielkiego Rabina Schneerson.

Prof. Easterly of the Southern University Law Center, a Jewish legal expert, has compared this Public law 102-14 to the „first rays of dawn” which „evidence the rising of a still unseen sun.”
The Jewish Encyclopedia envisages a Noahide regime as a possible world order immediately preceding the universal reign of the Talmud. Prof Easterly z Southern University Law Center, żydowski ekspert prawny, porównał to prawo publiczne 102-14 do „pierwszych promieni świtu”, jako „dowodu wschodu słońca, którego jeszcze nie widzimy.”

Żydowskiej Encyklopedia przewiduje, że Noahide reżym jako, możliwy (nowy) porządek świata bezpośrednio poprzedzający powszechne panowanie Talmudu.

It has to be understood that we are not dealing with the Noah of the Bible when the religion of Judaism refers to „Noahide law,” but the Noahide law as understood and interpreted by the absolute system of falsification that constitutes the Talmud.

Musimy zrozumieć, że nie mamy do czynienia z Biblijnym Noe, kiedy religia judaizmu odnosi się do „Noahide prawa”, ale Noahide prawa rozumiane i interpretowane przez System Absolutnego Fałszerstwa, który stanowi Talmud.

Under the Talmud’s counterfeit Noahide Laws, the worship of Jesus is forbidden under penalty of death, since such worship of Christ is condemned by Judaism as idolatry. Meanwhile various forms of incest are permitted under the Talmudic understanding of the Noahide code. (Enziklopediya Talmudit, note 1, pp. 351-352).

Zgodnie ze sfałszowanym przez Talmud Noahide Prawem. kult Jezusa jest zabroniony pod groźbą kary śmierci, ponieważ takie czczenie Chrystusa jest zakazane przez judaizm, jako bałwochwalstwo. Tymczasem różne formy kazirodztwa są dozwolony w ramach talmudycznej zrozumienia Noahide Prawa. (Enziklopediya Talmudit, 1, pp. 351-352).

Furthermore, all non-Jews would have the legal status of ger toshav („resident alien,” cf. Alan Unterman, Dictionary of Jewish Lore and Legend [London: Thames and Hudson, 1991], p. 148), even in their own land; as for example in occupied Palestine where newly arrived Khazars from Russia have an automatic right to housing and citizenship, while two million Palestinian refugees who either fled or were expelled by the Israelis, are forbidden the right of return.

Ponadto, wszyscy NIE-ŻYDZI będą mieli status prawny toshav ger ( „OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC”, cf. Alan Unterman, Dictionary of Jewish Lore and Legend [London: Thames and Hudson, 1991], s. 148), nawet w ich własnej ziemi, jak na przykład w okupowanej Palestynie, gdzie nowo przybyli Chazarzy z Rosji mają automatyczne prawo do mieszkania i obywatelstwo, a dwa miliony uchodźców palestyńskich, którzy albo uciekli lub zostali wydaleni przez Izraelczyków, mają zabronione prawo powrotu.

Resident alien status has been clearly delineated in scholarly articles in leading Jewish publications. For example, Hebrew University Professor Mordechai Nisan, basing his exposition on Maimonides, stated that a non-Jew permitted to reside in a land ruled by Jewish law „must accept paying a tax and suffering the humiliation of servitude.”

Resident alien status (OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC) został jasno określone w artykułach naukowych we wiodących publikacjach żydowskich.Na przykład, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego Mordechai Nisan, opierając swoją ekspozycję na Maimonides, że nie-Żyd mający pozwolenie na pobyt w kraju rządzonym przez prawo żydowskie „musi zaakceptować płaceniei podatku i cierpienie poniżania niewoli”.

If Gentiles refuse to live a life of inferiority, then this signals their rebellion and the unavoidable necessity of Jewish warfare against their very presence. [Cf. Mordechai Nisan, Kivunim (official publication of the World Zionist Organization), August, 1984, pp. 151-156].

Jeśli Goje odmówią, aby żyć w poniżeniu, to będzie to sygnał ich buntu i nieunikniona konieczność wojny żydowskiej przeciwko ich obecności. [Zob. Mordechaj Nisan, Kivunim (oficjalnej publikacji Światowej Organizacji Syjonistycznej), sierpień, 1984, pp. 151-156]. At a symposium („Is Autonomy for Resident Aliens Feasible?”) organized by Israeli Minister of Education Shulamit Aloni, the Israeli Chief Rabbi Shlomo Goren repeated the Talmudic teaching on resident aliens: that Judaism forbids „granting any national rights” to them. He ruled that such „Autonomy is tantamount to a denial of the Jewish religion.” (Nadav Shraggai, Ha’aretz, Oct. 14, 1992).

Na sympozjum ( ” Czy autonomia dla Resident Aliens jest możliwa?”) zorganizowanym przez izraelskiego ministra edukacji Shulamit Aloni, naczelny rabin Izraela Shlomo Goren powtórzyłnauczanie Talmudu, o Resident alien (OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC), że judaizm zabrania „udzielania im wszelkich praw narodowych”. Stwierdził, że taka „Autonomia jest równoznaczne z zaprzeczeniem religii żydowskiej. (Nadav Shraggai, Haaretz, 14 października 1992).

Źródło nie istnieje już: krasnoludkizpejsami.wordpress.com

Add2)

Protest http://pl.wikipedia.org/wiki/Protest

Demonstracja – forma protestu ulicznego

Add 3) 

Strajk http://pl.wikipedia.org/wiki/Strajk

Strajk (ang. strike, niem. Streik) – forma nacisku i protestu społecznego stosowanego przez różne grupy społeczne, głównie jednak przez pracowników najemnych. Znane są różne formy strajku, większość z nich polega na dobrowolnym powstrzymaniu się od pracy przez protestujących.

Strajk – definicja, ogłoszenie, zasady prowadzenia

http://www.prawnik-online.eu/strajk—definicja-ogloszenie-zasady-prowadzenia,3,104.html

Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu zbiorowego. Strajk jest środkiem ostatecznym i nie może być ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania możliwości polubownego rozwiązania sporu.

Strajk może zostać zorganizowany bez zachowania tych zasad, jeżeli bezprawne działanie pracodawcy uniemożliwiło przeprowadzenie rokowań lub mediacji, a także w wypadku, gdy pracodawca rozwiązał stosunek pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym.

Podstawowe wymogi dotyczące prowadzenia strajku

Udział w strajku jest dobrowolny, nikogo nie można zmusić do udziału w strajku. Niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa. Niedopuszczalne jest organizowanie strajku w służbach wymienionych w art. 19 ust.2 ( ABW, Policja, CBA, SG …. ) Prawa do strajku pozbawieni są pracownicy zatrudnieni w organach włazy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz prokuraturze.

Ogłoszenie strajku

Strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział, co najmniej 50% pracowników zakładu pracy. Strajk wielozakładowy ogłasza organ związku wskazany w statucie po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników poszczególnych zakładach pracy, które maja być objęte strajkiem, jeżeli w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział, co najmniej 50% pracowników. Ogłoszenie strajku powinno nastąpić, co najmniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem.

Pozostałe zagadnienia dotyczące strajku  ( zasady prowadzenia)

Organizatorzy strajku są obowiązani współdziałać z kierownikiem zakładu pracy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu pracy i nieprzerwanej pracy obiektów, urządzeń i instalacji, których unieruchomienie mogłoby stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub przywrócenie normalnej działalności zakładu. Udział pracownika w legalnym strajku nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. W okresie legalnego strajku pracownik zachowuje prawo do ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy. Związki zawodowe mogą zadecydować o utworzeniu funduszu strajkowego, który rekompensowałby osobą biorącym w nim udział utracone świadczenia.

Autor: Krystyna Trzcińska

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Krystyna Trzci

projektant/programista komputer

11 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816