BIZNES
Like

Plan burzliwego marszu na Warszawę

30/08/2013
632 Wyświetlenia
3 Komentarze
8 minut czytania
Plan burzliwego marszu na Warszawę

To co organizuje Duda z Kukizem na 11 września, jako żywo, przypomina mi wyprawę Ignacego Skarbka Malczewskiego na Warszawę. Było to dawno, gdy poznańskim konfederatom barskim słynny Ignacy przewodził. Sejmik podatki uchwalił, które zgrabnie ściągnięto i wojsko ładnie ubrano. Gdy niektórzy swoje zabawki, jakie na podwórkach posiadali, czyli działa wiwatówki targać ze sobą chcieli, to im tego mozołu odradzano, bo zwycięstwo miało się odbyć za sprawą szczególnej opieki sił nadprzyrodzonych. Rzecz tę ładnie zrymował i muzyką oprawił Jacek Kowalski.

0


 

“…

Wodzu kochany, jakie masz plany?
– Plany mam cacy! – Rzecze Ignacy –
Sotnie się potnie lub sprytnie wytnie,
A Stasia króla wsadzi do ula;
Rząd katolicki władzę zdobędzie,
Jakoś to będzie, jakoś to będzie!

….”

I posłuchać: http://kaleson987.wrzuta.pl/audio/aeIyI8wO3LU/jacek_kowalski_-_ignacego_skarbka_malczewskiego_wyprawa_na_warszawe
Tym razem będzie inaczej. IDZIEMY PO NASZE PIENIĄDZE! Cel jest jasny i sejmiki polityczne uchwały podejmują aby swoje chorągwie wystawić. Uniwersał z ostatnich błędów jest oczyszczany i lista sygnatariuszy powoli się zapełnia. Ostatnio – miło nam – dołączyło do nas Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej. Możecie stać z boku jak baby bezzębne jakie, albo możecie do ordynku stanąć. Tymczasem przeczytaj poniższy fragment całości, może animuszu Ci przybędzie


Program Ratowania Suwerenności Naszej

Odezwa do sił patriotycznych

1. Zmiany w konstytucji

Ustawowe gwarancje dla praw obywatelskich, waluty narodowej, ustroju gospodarczego i granic.

Art. Jest Propozycja zmian
220.p.2 Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu bu­dżetowego przez zaciąganie zobo­wiązania w cen­tralnym banku pań­stwa. Ustawa budżetowa nie może przewidywać wykorzystywania kwot emisji pieniądza przez bank cen­tralny na pokrywanie wydat­ków stałych.
Cel:Umożliwienie prowadzenia aktywnych operacji dostrajających przez NBP w celu ochrony waluty. Kwoty emisji powinny wynikać z aktualnych wskaźników ekonomicznych i nie powinny być usztywnione planem budżetowym.
227.p.1 Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pie­niądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. dodać:p.8

Strategię kotwiczenia waluty w for­mule emi­syjnej banku centralnego określają: przyrost PKB i cel infla­cyjny na poziomie 2% rocz­nie.

p.9

Rozproszenia emisji może być spo­żytkowane jedynie na powiększenie mocy wytwórczych gospodarki i po­budzenie popytu wewnętrz­nego.

Cel:Przywrócenie narodowi prawa własności do przyrostu produkcji dóbr i usług a w szczególności:

– Obniżenie potrzeb pożyczkowych państwa, przedsiębiorców i gospodarstw domowych na sumę około 130 mld rocznie.

– Obniżenie kosztów finansowych odkładanych w polskich wyrobach o około 20% ich ceny.

– Pozyskanie środków na prowadzenie aktywnej polityki gospodarczej państwa.

2. Zmiany w prawie bankowym
Odzyskanie suwerenności nad NBP, przejście od emisji pieniądza na poczet długu do kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym.

USTAWAz dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908)

Art. Jest Propozycja zmian
12. p.2 Kierując się założeniami polityki pieniężnej Rada (Rada Polityki Pieniężnej) w szczególności:1) ustala wysokość stóp procen­towych NBP;

2) ustala stopy rezerwy obowiąz­kowej banków i wysokość jej oprocentowania;

Kierując się założeniami polityki pieniężnej Rada w szczególności:1) Ustala kwotę kreacji pieniądza kie­rując się danymi za ubiegły kwartał

2) Ustala procentowy rozkład kwoty emisji na cele inwestycyjne i kon­sumpcyjne.

Zmianę Artykułu 12.p2 konsekwentnie zastosować do całości ustawy.

Cel:- Przywrócenie gospodarce prawa własności do pieniężnego ekwiwalentu wzrostu gospodarczego.

– Zastąpienie emisji pieniądza na poczet długu emisją w oparciu o ilościową teorię pieniądza.

– Nieodpłatne rozproszenie emisji w celu likwidacji zatorów płatniczych i pobudzenia gospodarki.

42. p.1. NBP może udzielać bankom kredytu refinansowego w złotych w celu uzupełnienia ich zasobów pieniężnych. Usunąć w całości wraz z konsekwencjami
Cel:Banki komercyjne powinny być pozbawione wszelkich sposobów kreacji pieniądza i przejść na „złotą regułę bankowości” w której to mogą udzielać kredytów jedynie z posiadanych depozytów i to zarówno co do wysokości kwot jak i terminów zapadalności/wymagalności.

Największym zagrożeniem dla pieniądza fiducjarnego (opartego na wierze i zaufaniu) jest „run na banki”. Banki powinny być zmuszone do przestrzegania takich progów ostrożnościowych, aby mieć zdolność wypłacania wkładów terminowych w zawitych terminach a wszystkich wkładów a vista w terminie miesiąca.

6. Pakiet działań osłonowych

Szanowny Wyborco. Masz powody aby nam nie dowierzać. Zatem przynajmniej raz w miesiącu odwiedź oficjalną stronę NBP i zapoznaj się aktualnymi danymi na temat podaży pieniądza i czynników jego kreacji http://www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/wst.xls

  1. Obniżenie garba odsetkowego.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym za wysokość odsetek od pożyczek odpowiada stopa lombardowa, a poziom lichwy wyznacza jej czterokrotna wartość. Byliśmy krajem, w którym przez długi czas poziom odsetek przekraczał 23% w stosunku rocznym. Obecnie (od 5 czerwca) jest to 16%.

Wielkość naszego garbu odsetkowego na stan 31 lipca 2013 roku wygląda następująco:

Tytuł zadłużenia Kwota zadłużenia w mld zł Odsetki 16% w mld zł
zadłużenie gospodarstw domowych 552 88
zadłużenie niemonetarnych instytucji finansowych 43 6
zadłużenie przedsiębiorstw 274 43
zadłużenie instytucji rządowych szczebla centralnego i samorządów 160 25
Łączny garb odsetkowy nałożony na społeczeństwo to: 164

 

Przechodząc na architekturę finansową, w której to stopa lombardowa przestanie być regulatorem wypływu pienią­dza na rynek, możemy nawet pięciokrotnie obniżyć nasz garb odsetkowy: nie 164 mld zł a 33 mld. Ten trybut nałożony nam przez banksterów płacimy wszyscy, nawet jeśli nie korzystamy z kredytów. Odkłada się on w cenach towarów kupo­wanych w sklepie i podatkach ściąganych od nas na obsługę długu publicznego. Przez obniżenie garba odsetkowego:

  • społeczeństwo będzie mogło dodatkowo wykupić masę towarową na kwotę około 131 mld zł i
  • powiększyć wpływy budżetowe z samego VAT o około 30 mld zł.

 

Aktualną pełną  wersję odezwy wraz z listą sygnatariuszy zawsze znajdziesz tu:: https://dl.dropboxusercontent.com/u/75370509/Program%20Ratowania%20Suwerenno%C5%9Bci%20Naszej.pdf

Inne zapisy autora:

0

nikander
nikander

Bardziej pragmatyczne niz rewolucyjne mysla wojowanie.

289 publikacje
1 komentarze
 

3 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758