Bez kategorii
Like

Od społeczności, do …

23/03/2012
521 Wyświetlenia
0 Komentarze
10 minut czytania
no-cover

Zaproszenie na rozmowę w Krakowie

0


Rewolucja komunikacyjna otwiera przed społeczeństwami nieograniczone horyzonty rozwoju. Czuje to każdy z nas, czują to nasze dzieci i wnuki, czują politycy i dziennikarze.

 
By rozwój ten nie okazał się szkodliwy dla kultury, by pozwalał korzystać z wolności, jego ramy wymagają refleksji ludzi dobrej woli, skupienia, współdziałania.
 
Sądzimy, że sam cyfrowy kontakt nie wystarcza. Dlatego zapraszamy blogerów i komentatorów do Krakowa na Spotkanie. W osobistym kontakcie łatwiej będzie ocenić jakość naszych argumentów, gotowość rozmówców na trudy wspólnego poszukiwania i świadczenia prawdy.
 
To cel Spotkania planowanego na 12 maja 2012 na krakowskim osiedlu Ruczaj.
 
By zachować zasadę otwartości i równości w ustalaniu tematyki Spotkania i w zapraszaniu do uczestnictwa, inicjatorzy opracowali poniższy Regulamin. Próbowaliśmy ograniczyć zakres uznaniowości, ale przecież świat składa się głównie z ograniczeń …
 
Struktura wyboru zagadnień i tematów zaproponowana została przez Jerzego Wawro ….
Opinie o doborze tematów rejestruje InaMina …
 
Ruczaj, tu wciąż jeszcze z naturalnej swobody korzystają dziki, sarny, zające i motyle modraszki …
Tuż obok mieszkał i pracował Karol Wojtyła …
 
Czy spotkanie w Centrum Kultury Ruczaj, będzie pomocne dla dojrzewania społeczności polskich blogerów do rangi wspólnoty, zależeć będzie od wysiłku jego uczestników …
 
Zapraszamy …
 
 
Regulamin
Spotkania Blogerów i Komentatorów
w dniu 12 maja 2012
 
 
Regulamin
Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Grupę Inicjatywną Spotkania Blogerów i Komentatorów, planowanego w Krakowie na dzień 12 maja 2012, w celu sprecyzowania planów i zasad podejmowania decyzji, w okresie przygotowań do spotkania i w trakcie jego trwania.
 
Spotkanie
Spotkanie odbędzie się w dniu 12 maja 2012 w godzinach 10.30 do 17.00 w Centrum Kultury „Ruczaj” w Krakowie, ul. Rostworowskiego 13 i ma ono charakter otwarty w zakresie prezentacji jego przebiegu.
 
Organizator Spotkania
Organizatorem Spotkania jest zawiązana w dniu 6 marca 2012 Grupa Inicjatywna Spotkania w składzie:
Andrzej Madej – Przewodniczący GI
Regina Meisner (InaMina) – Internetowa rejestracja
Henryk Połcik (H.Połcik)
Jerzy Wawro
Leopold Zgoda
 
Organizator Spotkania podejmuje wszelkie decyzje w zakresie przygotowania i przebiegu Spotkania w tym ewentualnej zmiany niniejszego Regulaminu.
 
Współorganizatorem – gospodarzem Spotkania jest Centrum Kultury Ruczaj w Krakowie.
 
Cel i zakres Spotkania
Poznanie się grupy Blogerów i Komentatorów, zainteresowanych wzajemnie swoimi poglądami wyrażanymi w cyberprzestrzeni.
Zakres tematyczny spotkania określony będzie przez Grupę Inicjatywną na podstawie opinii potencjalnych uczestników Spotkania, zgodnie z zapisami Regulaminu.
 
Przebieg Spotkania
Spotkanie składać się będzie z trzech faz: wprowadzającej, analitycznej i podsumowującej.
 
Faza wprowadzająca –składa się z jednego – do trzech wykładów osób, zaproszonych przez Grupę Inicjatywną, które podkreślą znaczenie kultury politycznej dla rozwoju społeczeństwa, narodu i państwa (czas 30 minut).
Faza analityczna –składa się z trzech godzinnych paneli, poświęconych zagadnieniom ustalonym przez uczestników Spotkania, w której zaproszeni Blogerzy/Komentatorzy, przedstawią po cztery dziesięciominutowe wystąpienia tematyczne (czas 3 godziny).
Faza podsumowująca – składa się z autorskich komentarzy, które wygłoszą zaproszeni przez organizatorów dziennikarze, wobec wystąpień uczestników Spotkania z Fazy I i II oraz podsumowującej dyskusji (czas 90 minut).
 
Uczestnictwo w Spotkaniu
Ze względu na ograniczenia techniczne, przedstawiciel Grupy Inicjatywnej zaprasza do udziału w Spotkaniu ok 40 uczestników, spośród osób, które zgłoszą swoje zainteresowanie, zgodnie z trybem określonym w niniejszym Regulaminie. Uczestnictwo w Spotkaniu nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań.
 
Dobór zagadnień do Fazy analitycznej Spotkania
Dobór zagadnień doFazy analitycznejSpotkania następuje poprzez głosowanie Blogerów i Komentatorów na zaproponowaną poniżej listę zagadnień. Glosowanie planujemy w okresie od 23 marca do 9 kwietnia 2012r. Każda z osób może wskazać do trzech preferowanych zagadnień.
Zestawianie aktualnych głosów, prowadzone będzie poprzez stronę www.inamina.nowyekran.pl.
 
Osobną deklaracją będą zgłoszenia się do udziału wSpotkaniu wraz z propozycją tematu swojego wystąpienia, na adres:podlaskie@10czerwca.pl Zgłaszanie odbywać się będzie w okresie od 11 do 30 kwietnia 2012r.
 
Dobór głosów wprowadzających do Fazy analitycznej
Zaproszenie do przedstawienia głosów wprowadzających zostanie przedstawione przez Grupę Inicjatywną osobom zgłaszającym taką wolę.
 
Wykaz tematów proponowanych na Spotkanie
 
 
Obszar I: Gospodarka
 
1.Co to jest ekonomia?
1.1. Ekonomia, jako obszar działania osób, czy ekonomia mechanizmów.
1.2. Problem ekonomizmu.
 
2.Ład społeczno-gospodarczy
2.1. Ład społeczno-gospodarczy, jako porządek rzeczy uzależniony od dobra osób.
2.2. Jak pogodzić to personalistyczne podejście z wymogami współczesnej gospodarki?
2.3. Czy da się urzeczywistnić wezwanie Jana Pawła II, by zachować prymat pracy przed kapitałem i miłości przed sprawiedliwością?
 
3.Rola własności
3.1. Własność, jako zabezpieczenie godności osoby.
3.2. Jak zapewnić upowszechnienie własności?
3.3. Partycypacja pracownicza, udział w kapitale społecznym.
 
4.Korporacje
4.1. Koszty zewnętrzne. Problem eksternalizacji kosztów (ekologia, koszty społeczne).
 
5.Człowiek realizuje się przez pracę
5.1. Czy prawo do pracy powinno być powszechnie obowiązującym? Prawo do pracy, jako główny cel polityki gospodarczej.
5.2. Równy dostęp do rynku pracy. Jak go zapewnić?
5.3.Prawo do pracy, czy prawo do aktywności gospodarczej?
5.4. Zajęcie zamiast pracy.
 
 
Obszar II: Polityka
 
6. Wspólnota
6.1. Pojęcie wspólnoty i dobra wspólnego we współczesnym społeczeństwie.
6.2. Wspólnota polityczna.
6.3. Państwo, jako wspólnota.
6.4. Do jakiego stopnia dbanie o dobro wspólne może i powinno być traktowane, jako obowiązek (kwestia wymuszenia).
6.5.Jak zrealizować działania dla dobra wspólnego z zachowaniem wolności, solidarności i tolerancji?
 
7. Społeczeństwo
7.1. Naród a społeczeństwo.
7.2. Jaka jest rola państwa, a jaka samorządów?
 
8.Demokracja
8.1. Wartość demokracji.
8.2. Nadrzędność zasad etycznych.
 
9.Cele państwa
9.1. Cele państwa.
9.2. Ochrona godności obywateli, troska o rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, troska o ubogich.
 
10.Organizacja państwa
10.1. Jasne reguły dla wszystkich.
10.2. Państwo prawa.
10.3. Dostęp do informacji.
 
11. Zasada pomocniczości
11.1. Odpowiedzialność, jako fundament działań w sferze publicznej (zrównoważony rozwój,
odrzucenie doktrynerstwa, unikanie rewolucyjnych zmian).
 
12.Władza
12.1. Władza, jako służba społeczeństwu.
12.2. Ukierunkowanie na dobro wspólne.
 
13.Polska w Europie, Europa w świecie
13.1. Integracja europejska, jako wyzwanie.
 
 
Obszar III: Kultura
 
14.Wolność
14.1. Tolerancja a ścieranie się różnych idei w przestrzeni publicznej.
14.
2. Różnorodność, jako wartość. Granice tego, co publiczne, a co powinno zostać sprawą prywatną i intymną.
14.
3. Niebezpieczeństwo totalitaryzmu.
14.
4. Potrzeba unikania wymuszeń.

15
.Tradycja
15.1. Tradycja, jako uzasadnienie dla ograniczeń i preferencji.
15.2. Zasada wzajemności (oczekuję takich praw, jakie jestem gotów udzielić innym) i jej ograniczenia.

16. Naród
16.1. Rola państwa w rozwoju kultury.
16.2. Cele wychowawcze państwa.
16.3. Rola edukacji (wychowanie do odpowiedzialnego korzystania z wolności zarówno w jej wymiarze indywidualnym, jak i społecznym).
 
17.Patriotyzm
17.1.Współczesny patriotyzm: czy wymaga heroizmu?
17.2. Solidarność, jako wezwanie do poświęcenia oddania i służby.
 
 
Regulamin przyjęty przez Grupę Inicjatywną
Kraków, 13 marca 2012.
 
 
Rejestracja opinii o tematach Spotkania 
0

Andrzej Madej

Od urodzenia praktyk przedsiebiorczosci.

40 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758