Małopolska
Like

Dlaczego obrady Knesetu w Polsce?

22/01/2014
2860 Wyświetlenia
15 Komentarze
7 minut czytania
Dlaczego obrady Knesetu w Polsce?

Jako aktywni obywatele Rzeczypospolitej, uprzejmie prosimy i domagamy się pełnej informacji dotyczącej celu, formy i warunków organizacji styczniowej wizyty władz izraelskich; Knesetu i Rządu w Polsce, w otoczeniu izraelskich służb bezpieczeństwa i sił wojskowych. Oczekujemy, wraz z całym społeczeństwem, na wyczerpujące informacje dotyczące uczestników organizowanych spotkań, ich programu i przebiegu oraz dokonanych ustaleń. Niestety, oficjalne informacje uzyskane 17 stycznia br. z Biura Prasowego Sejmu są wysoce niezadowalające. Nie wiemy nawet, kto jest prawnym gospodarzem całej imprezy, na podstawie jakich uprawnień oraz na jakich warunkach są zapraszane delegacje z wielu krajów.

0


Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej 

ul.Śniadeckich 10

00-656 Warszawa

                                                                                 Warszawa, dnia 22.01.2014 r.

 

 

                                                   List otwarty

 

 

            Pan Bronisław Komorowski

      Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

                     Pan Donald Tusk

       Premier Rzeczypospolitej Polskiej

 

                    Pani Ewa Kopacz

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

            Jako aktywni obywatele Rzeczypospolitej, uprzejmie prosimy i domagamy się pełnej informacji dotyczącej celu, formy i warunków organizacji styczniowej wizyty władz izraelskich; Knesetu i Rządu w Polsce, w otoczeniu izraelskich służb bezpieczeństwa i sił wojskowych. Oczekujemy, wraz z całym społeczeństwem, na wyczerpujące informacje dotyczące uczestników organizowanych spotkań, ich programu i przebiegu oraz dokonanych ustaleń. Niestety, oficjalne informacje uzyskane 17 stycznia br. z Biura Prasowego Sejmu są wysoce niezadowalające. Nie wiemy nawet, kto jest prawnym gospodarzem całej imprezy, na podstawie jakich uprawnień oraz na jakich warunkach są zapraszane delegacje z wielu krajów.

            Niepokój powiększa fakt, że również wcześniejsza wizyta pełnego składu Rządu R.P. w Izraelu w 2011 r. i wspólne rozmowy z miejscowymi władzami nie doczekały się wyjaśnienia i omówienia w kraju. Podobnie szeroka umowa R.P. z  Izraelem o współpracy na lata 2011-2015 nie stała się przedmiotem szerszych analiz i dyskusji w kraju. Dziwne  jest utajnianie tych rozmów i porozumień, zwłaszcza, że zakres naturalnych polskich zainteresowań i współpracy z Izraelem jest stosunkowo wąski i bezkonfliktowy. Natomiast szeroki i niejawny zakres zainteresowań naszym krajem ze strony Izraela, dobitnie manifestowany niezwykłą w historii i polityce najbliższą wizytą pełnych, uzbrojonych  władz Izraela w Polsce, budzi najwyższe zaniepokojenie. Niestety, kojarzy się to z dziewiętnastowiecznym programem budowy na polskich ziemiach Judeopolonii oraz z próbami jej realizacji po Pierwszej Wojnie Światowej, przypomnianymi po Drugiej Wojnie Światowej. Takich usiłowań naród polski nigdy nie zaakceptuje.

            Nasze środowisko, a również całe polskie społeczeństwo pragnie uczciwego ułożenia dobrych stosunków ze wszystkimi narodami i państwami. W nawiązaniu do deklaracji ONZ uważamy, że każdy naród ma równe prawo do poszanowania swej godności, kultury, tradycji, wolności i swojego państwa; tak Izrael, Jordania, Ukraina i Polska. Tego chcemy przestrzegać, ale domagamy się wzajemności od innych państw i narodów. Gościom trzeba przypomnieć, że w Polsce żyją od dawna różne, nieliczne mniejszości narodowe, a nie tylko żydowska  i wszystkie zasługują na podobne, życzliwe traktowanie, zależne jednak od wzajemnego przyjaznego traktowania Polaków w ich macierzystych krajach.

            Przykro, gdy złośliwa propaganda szerzy kłamliwe informacje przeciwko jakiemuś narodowi i jego państwu. Ale nie można mieć pretensji o pojedyncze wypowiedzi krytyczne czy dyskusyjne sądy i zaliczać je zaraz do wrogiego antysemityzmu. Takie usiłowanie godzi bowiem w podstawowe prawo wolności myśli i słowa. Rozumiemy przykrość doznawaną  niekiedy z tego powodu przez Żydów, ale tym bardziej oczekujemy z Ich strony zrozumienia naszej boleści z powodu szkalowania w całym zachodnim świecie naszego narodu. Niestety, wiodącą rolę w tej wrogiej i fałszywej działalności od wielu lat mają pewne ośrodki żydowskie. Oczekujemy przeproszenia z Ich strony za wywołany antypolonizm oraz  całkowitego zaniechania takiej działalności. Podobnie boli nas zagraniczna nagonka na zaprzyjaźnione Węgry oraz inne złośliwości między narodami. Dlatego pragniemy uczciwego pojednania.

            Z bólem i zrozumieniem odnosimy się również do masowych mordów dokonanych przez Niemców w czasie wojny na ludności żydowskiej, szczególnie na ziemiach polskich, nazywanych ogólnie  Holokaustem. Ale nie możemy zapomnieć o jeszcze szerszych, masowych mordach dokonanych na ludności polskiej, pozostających bez nazwy, a równie bolesnych. Trzeba przypomnieć: w samej Warszawie niemiecki obóz zagłady Polaków Kl-Warschau, rozstrzeliwania uliczne i powszechne mordy w czasie Powstania Warszawskiego. Oczekujemy ze strony ludności żydowskiej i państwa Izrael równego uznania, pamięci i czci dla ofiar tych zbrodni przeciwko narodowi polskiemu.

            Część tych polskich ofiar zginęła na skutek  ukrywania i ratowania Żydów, ale o tym się szerzej nie mówi. Przypomnieć również trzeba, że Polska już dawno wypłaciła pełne odszkodowanie za mienie żydowskie pozostawione i przejęte przez władze polskie, ale o tym się nie pamięta i niektóre zagraniczne ośrodki żydowskie domagają się od Polski ponownej wypłaty odszkodowań. Przy dużych trudnościach finansowych w kraju, polskie władze wyłożyły wielkie pieniądze społeczne, jakie przyczyniły się do tak zwanej „drugiej fali ożywienia żydowskiego” w Polsce i „budowy instytucji żydowskich” (co potwierdza Jonathan Ornstein, szef Centrum Wspólnoty Żydowskiej w Krakowie). Zamiast jednak jakiejś sympatii i wdzięczności dla Polaków spotykamy się z chłodem, a czasem z pretensjami i żądaniami. Nie jest to droga do przyjaźni; być może że obecna wizyta Izraelska w Polsce przyniesie zmianę tego nastawienia.

 

            Pragniemy, aby przedstawiciele Polski w spotkaniach z władzami Izraela reprezentowali sprawiedliwe, równe i wzajemne,  życzliwe podejście do praw i spraw każdego narodu i państwa oraz wymagali tego samego od swoich rozmówców. Życzymy owocnego udziału w spotkaniach i rozmowach oraz oczekujemy pełnej informacji dla społeczeństwa.

 

                                                                                   Z wyrazami należnego szacunku

 

Sekretarz Generalny KIP                                                          Prezes

Marek Toczek                                                                    Klubu Inteligencji Polskiej

 

                                                                                                 Dariusz Grabowski

Inne zapisy autora:

0

Klub IP
Klub IP

Klub Inteligencji Polskiej skupia aktywnych, myślących Polaków. Jesteśmy kolejnym pokoleniem Polaków w historycznej sztafecie dziejów, tych co pracowali dla oświaty i wychowania młodzieży, budowali i rozwijali gospodarkę, formułowali i głosili dobre prawa, rozwijali i szerzyli polską kulturę, walczyli o naszą i waszą wolność oraz budowali niepodległe Państwo Polskie. Czujemy swoją odpowiedzialność za przeszłe i przyszłe losy naszej Ojczyzny. Nie wiążemy się z żadną partią ani ugrupowaniem politycznym. Chcemy pracować dla wzajemnego zrozumienia i porozumienia Rodaków we wspólnych sprawach naszej Ojczyzny, ponad osobistymi ambicjami i doraźnymi układami, ponad partykularnymi i partyjniackimi podziałami i opcjami politycznymi. Nie należy nas wpisywać w całkowicie dziś nieaktualny i bałamutny schemat .Chcemy intelektualnie wspierać, budować i rozwijać Państwo Polskie jako nowoczesną organizację na służbie suwerennego Narodu, stojącą na straży jego praw i wolności oraz uprawnień i obowiązków obywatelskich. Państwo bezpieczeństwa, sprawiedliwego prawa, solidarności i pokoju, stymulujące rozkwit sił duchowych i materialnych kraju, służące wzrostowi dobra wspólnego i dobrobytu wszystkich mieszkańców (bez nędzy i bezdomności), a także Państwo współpracy i pokoju międzynarodowego. http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/index.php/deklaracja-ideo-prog.html kontakt@klubinteligencjipolskiej.pl

15 publikacje
21 komentarze
 

 1. Avatar Terebesz

  “Z bólem i zrozumieniem odnosimy się również do masowych mordów dokonanych przez Niemców…” – przykro mi to powiedzieć, ale taki bełkot kompletnie dyskredytuje istotne pytania, jakie zadali Autorzy listu.

  0
 2. Czy obrady Izraelskiego Knesetu, mogą się odbyć w Krakowie, w POLSCE?
  AUTORKA: Krystyna Trzcińska – projektant/programista komputerów

  Czy istnieje konieczność zastosowania przez POLAKÓW, agresji wyuczonej, wobec IZRAELA, jako agresora, najeźdźcy dnia 27.01.2014 r. na POLSKĘ, w związku z arbitralnym, bezprawnym narzuceniem obchodów w POLSCE, w KRAKOWIE, obrad żydowskiego KNESETU?

  Na postawione na wstępie pytanie: czy dnia 27.01.2014 r. obrady Izraelskiego Knesetu, mogą się odbyć w Krakowie, w POLSCE, proszę odpowiedzmy sobie na podstawie USTAWY ZASADNICZEJ O KNESECIE http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/izrael-2.html

  Co to jest Kneset?

  Na podstawie art. 1 USTAWY ZASADNICZEJ O KNESECIE „Kneset jest parlamentem Państwa”.

  Na podstawie art. 2 cyt. wyżej ustawy „Miejscem posiedzeń Knesetu jest Jerozolima”.

  Na podstawie art. 26 cyt. wyżej ustawy „Posiedzenia Knesetu odbywają się w jego siedzibie, z tym że w szczególnych okolicznościach Przewodniczący Knesetu, po zasięgnięciu opinii Zastępcy Przewodniczącego, może zwołać posiedzenie w innym miejscu. Posiedzenia Knesetu odbywają się w dni robocze”.

  Artykuł 44 cyt. wyżej ustawy o Knesecie „Niniejsza ustawa nie może zostać naruszona przez rozporządzenia nadzwyczajne. Bez względu na przepisy innych ustaw, rozporządzenia nadzwyczajne nie mogą zmieniać niniejszej ustawy, czasowo jej zawieszać, ani określać warunków jej stosowania”.

  Artykuł 45 cyt. wyżej ustawy o Knesecie „Artykuł 44 oraz artykuł niniejszy mogą zostać zmienione wyłącznie wtedy, gdy opowie się za tym co najmniej osiemdziesięciu członków Knesetu”.

  Nikt w Izraelu nie może zmienić ustawy o Knesecie dotyczącej art. 2. Z uwagi na art. 2 USTAWY ZASADNICZEJ O KNESECIE, planowane podstępnie obrady Izraelskiego Knesetu w POLSCE , w KRAKOWIE, są nielegalne!!

  Jeżeli Izrael, podstępnie, gdyż wbrew art. 2 cyt. wyżej ustawy o Knesecie, kombinuje przeprowadzić obrady Knesetu w Krakowie, w POLSCE, to znaczy, że dnia 27.01.2014 r. ma mieć miejsce planowana agresja Izraela na POLSKĘ, za przyzwoleniem skorumpowanego przez Izrael żydowskiego rządu w POLSCE, gdyż innych możliwości brak!!?

  Na podstawie art. 17 cyt. wyżej ustawy o knesecie „’Członkom Knesetu przysługuje immunitet; szczegóły określa ustawa”.

  Art. 17 ustawy o Knesecie nie może być przestrzegany w POLSCE! POLSKĘ nie obowiązuje Izraelska Ustawa Zasadnicza o Knesecie!! A to znaczy, że członkowie Knesetu, na obradach w POLSCE byliby pozbawieni immunitetu, tym samym obrady w Krakowie nie spełniają wymogów bezpieczeństwa jakie ma zapewniać członkom obrad ustawa o Knesecie. Izrael nie może zagwarantowć członkom Knesetu obradującym w POLSCE w Krakowie, ważności immunitetu. POLSKA, może np. aresztować wszystkich członków Knesetu za nielegalne obradu (wbrew art. 2 cyt. wyżej ustawy o knesecie)!!

  Na podstawie art. 18 ustawy o Knesecie „Budynki Knesetu są nienaruszalne; szczegóły określa ustawa”.

  W POLSCE IZRAEL nie ma budynków Knesetu! Na podstawie art. 2 cyt. wyżej ustawy o Knesecie, budynki Knesetu mogą być tylko w Jerozolimie. Kneset nielegaalnie obradując w obozie koncentracyjnymAuschwitz-Birkenaulub na Wawelu w Krakowie nie ma jakichkolwiek praw do nienaruszalności budynków. Wawel jest miejscem wycieczek i POLACY mają prawo w tym czasie przebywać na Wawelu, gdyż POLAKÓW w POLSCE nie obowiazuje Ustawa Zasadnicza o Knesecie!

  zNa podstawie art. 3 cyt. wyżej ustawy „Kneset składa się ze stu dwudziestu członków pochodzących z wyborów”.

  Na podstawie art. 24 cyt. wyżej ustawy „Kneset obraduje i podejmuje decyzje bez względu na liczbę członków obecnych, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

  Na podstawie art. 33 cyt. wyżej ustawy „Poza wymienionymi wyżej okresami sesji, Przewodniczący Knesetu zwołuje Kneset na wniosek trzydziestu członków Knesetu lub na wniosek Rządu”.

  Na podstawie art. 19 cyt. wyżej ustawy „Kneset ustala samodzielnie swoją procedurę; w zakresie, w jakim procedura nie została określona w ustawie, Kneset ustala ją w swoim regulaminie; w zakresie, w jakim procedura nie została określona w opisany wyżej sposób, Kneset przestrzega uznanej praktyki i zwykłego toku działania”.

  Podsumowując:

  Na podstawie art. 2 cyt. wyżej ustawy o Knesecie obrady Knesetu mogą odbywać się tylko w Jerozolimie!!

  Członków Knesetu po przyjeździe do POLSKI nie obejmuje immunitet ( art. 17 cyt. wyżej ustawy o Knesecie). Ponieważ żydzi nielegalnie chcą przeprowadzać obrady Knesetu w POLSCE, to polskie służby porządkowe mają bezwzględny obowiązek przeszkodzić agresji Izraela na POLSKĘ, co oznacza, że POLACY mają obowiązek zatrzymać wszystkich członków izraelskiego Knesetu i wszystkich zaproszonych gości na nielegalną impreskę!!

  Gdyby polskie służby porządkowe, otrzymały zakaz polityczny zatrzymania i pozbawienia wolności wszystkich członków Izraelskiego Knesetu i wszystkich zaproszonych gości na nielegalną impreskę na Wawelu, to wtedy NARÓD POLSKI ma bezwzględny obowiązek nie dopuścić do przeprowadzenia nielegalnych obrad Knesetu na Wawelu w POLSCE!!?

  Powstaje pytanie: w jaki sposób NARÓD POLSKI może przeszkodzić IZRAELOWI (agresorowi) w przeprowadzeniu przez Izrael nielegalnych obrad Knesetu na Wawelu w POLSCE?

  Odpowiedź jest prosta. Tak jak żelazo ostrzy się żelazem, tak i przygotowywaną na dzień 27.01.2014 r. agresję Izraela na POLSKĘ, ma bezwzględny obowiązek zwalczyć NARÓD POLSKI – agresją wyuczoną, gdyż innych możliwości brak!? Ps. I kto wie, czy nie będą Dotyczyć losów Polski a nie tylko ISRAELA ? Tak, powinny być bezwzględnie zatrzymane, zablokowane. Gdybym był pułkownikiem jak mój dziadek (II Rzeczpospolita) to bym z ppostawił wszystko na jednà kartę i z podwładnymi mi ludźmi otoczył Balice i ekspediował z powrotem delegację a ochronę rozbroił i aresztował.

  Teoria agresji wyuczonejhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_agresji_wyuczonej

  0
 3. Izraelska firma Tahal – Grupa Tahal/Eko-Wark otworzyła właśnie swoją siedzibę w Warszawie przejęła cichcem, w tajemnicy przed Polakami wodociągi. O czym dziwna cisza w “polskich” merdiach, prasie i na tym portalu. Izraelska grupa Tahal posiadła polską WODĘ
  http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=11586&Itemid=55 oraz tu http://www.portalsamorzadowy.pl/rozmowa-tygodnia/ppp-bot-oraz-prywatyzacja-to-rozwiazania-dla-polskich-wodociagow,32834.html … Pytam:czy to jeszcze Polska jako kraj czy tylko nazwa? Po 10 krotnym podniesieniu cen żydki może zaczną jeszcze dodawać fluor “żeby się nam ząbki nie psuły”. Fluor zaczęli stosować hitlerowcy w obozach aby więźniowie byli potulni jak baranki i wykonywali grzecznie co im każą. Ten sposób przygarnęli później Amerykanie fluorując wodę miejską, przy okazji pozbywając się toksycznych odpadów. Bardzo wiele krajów stosuje natomiast fluor w pastach do zębów. Droższe pasty – dla bogatszych (lub świadomych osób) zwykle go nie mają. Przy okazji odkąd używam past bez fluoru bardzo wybieliły mi się żółte wcześniej zęby. Teraz znajomi pytają co robię że mam takie białe zęby. A nigdy nie używałam past wybielających. Nigdy nie wiemy co żydki mogą dosypywać do wody, ile razy podniosą ceny i czy np. nie zakręcą kiedyś kurka..Ponieważ już przed wojną, było powiedzonko w Polsce: “wasze ulice, nasze kamienice” ale można było żyć choć na ulicy. Teraz będzie tylko gorzej, bo bez wody długo nie pociągniemy. Jedno zasadnicze pytanie: ile jeszcze zostało Polski dla nas Polaków? A potraficie jeszcze Polacy kosy oprawić na sztorc i ruszyć po swoje? Cóż… ktoś powiedział ( w 2009r), że Okrągły Stolec i jego III RP/PRLbis to – WOJNA DWUDZIESTOLETNIA o Wywłaszczenie Polaków z Polski. Wygląda na to, że miał rację. Jesteśmy w stanie W O J N Y!!! – nie zdając sobie z tego sprawy, bo polskojęzyczne media zadbały o ZNIECZULENIE mentalne Polaków serwując im OPIUMOWANE na czas Amputacji Własności – pierdoły i jarmarczne Igrzyska w MEDIACH miast rzetelnej informacji na temat tego, co NAPRAWDĘ dzieje sie w naszym bidnym kraju.

  0
 4. Avatar kanton

  Jeżeli jest jak Ty piszesz , więc o co chodzi. Czyżby Kneset przyjechał na wycieczkę do Polski.

  Ja to rozumiem. Pytanie ? Czy za darmochę? CZy też na krzywy ryj.
  Jezeli jest tak , że obrady Knesetu mogą się odbywać tylko w Jerozolimie, więc co Kneset robi w Polsce.
  I kto te gówno zaprosił do Polski.
  Senat- niepotrzebne skreślić
  Sejm- niepotrzebne skreślić
  Prezydent- niepotrzebne skreślić
  Premier- niepotrzebne skeślić.
  Bo ja nie zapraszałem nikogo z Knesetu. A więc wont z mojego kraju do Izraela czy gdzie kolwiek.

  0
 5. Zawiadomienie o przestępstwie: Oświęcim

  +++

  Szwecja, Lund 22-I-2014

  Prokurator Generalny

  Prokuratura Generalna

  ul. Barska 28/30

  02-316 Warszawa

  pr.bpk@pg.gov.pl

  Laudetur Iesus Christus.

  Zawiadomienie o przestępstwie.

  Niniejszym zawiadamiam, że:

  Bronisław Komorowski – Prezydent RP

  Donald Tusk – Premier RP

  Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu

  Bartłomiej Sienkiewicz – Minister MSW

  Tomasz Siemoniak – Minister MON

  oraz inne osoby niewymienione tu z nazwiska – funkcjonariusze naczelnych organów Państwa -dopuściły się do powstania stanu zagrożenia bezpieczeństwa militarnego Państwa Polskiego, krajów sąsiednich, krajów członków Unii Europejskiej oraz krajów członków NATO – w postaci wprowadzenia ryzyka stanu wojennego lub nawet faktycznego stanu wojennego już istniejącego.

  Wyżej wymienieni dopuścili się czynów przestępczych w formie aktywnych czynności lub w formie dopuszczenia się zaniechania czynności prawnych – statutowych, właściwych – przypisanych tym funkcjonariuszom państwowym, a które to osoby te funkcje sprawowały, sprawują lub będą sprawować w określonym czasie.

  Zarzucane czyny przestępcze dotyczą aktywnego udziału w/w w:

  – zezwoleniu izraelskim funkcjonariuszom państwowym, członkom rządu, wojska, służb bezpieczeństwa, członkom parlamentu na sprzeczny z prawem polskim i międzynarodowym wjazd na teren RP oraz pobyt tam,

  – zezwoleniu na wprowadzenie na teren Polski insygniów państwowych i wojskowych oraz policyjnych państwa Izrael,

  – zezwoleniu na wprowadzenie do Polski broni palnej oraz innej stanowiącej narzędzie zbrojne,

  – wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego na terytorium Oświęcimia oraz Krakowa,

  – zastraszaniu ludności Oświęcimia oddziałami terrorystycznymi z Izraela,

  – wprowadzenia stanu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu powietrznym Polski i krajów ościennych,

  – wprowadzaniu na teren Polski środków zdolnych do noszenia broni masowego rażenia lub przygotowania infrastruktury do jej wprowadzenia, a to poza wiedzą lub jakąkolwiek strukturą władz polskich, Unii Europejskiej lub NATO w sprzeczności z prawami międzynarodowymi,

  – nadawaniu obywatelom Izraela polskiego obywatelstwa, w tym osobom dopuszczającym się ludobójstwa lub zbrodniarzom wojennym.

  Skutkiem przestępczego postępowania wyżej wymienionych dokonano faktycznego zezwolenia na wjazd do Polski wszelkich służb państwowych Izraela – łącznie z jego organami władzy wykonawczej, ustawodawczej oraz sił zbrojnych i policyjnych – pod pretekstem rzekomych uroczystości, w dniu 27 stycznia br., związanych z wyzwoleniem obozu w Oświęcimiu. W ramach przygotowań do tych wydarzeń planowanych na dzień 27 stycznia br. w/w dopuścili się udziału w przestępstwie zorganizowanym – w czynnym współudziale z organami państw obcych – mającym na celu faktyczne złamanie konstytucji RP, oraz załamie wielu praw międzynarodowych, a może nawet do powołania na terytorium m Polski nowego obcego bytu państwowego,lub też ten obcy byt państwowy stanie się „faktem automatycznym” – z chwilą przekroczenia polskich granic przez „delegację” republiki izraelskiej. Należy tu zauważyć, że ilość członków Knesetu – „70” – (którzy mają przybyć do Polski, wg niektórych źródeł) ma charakter symboliczny, bo odnosi się do liczy „71”, która jest liczbą wyrażającą ilość członków Sanhedrynu.

  Delegacja żydowska z Izraela przybywa do Polski nie celem uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach rocznicowych, ale – długofalowo – w celu zbrojnym, wymierzonym w suwerenny byt Państwa Polskiego – a doraźnie – celem zapewnia sobie schronienia na czas działań wojennych. Wg wielu źródeł mają one wkrótce nastąpić na Bliskim Wschodzie, których celem minimum ma być bombardowanie Jerozolimy i zburzenie meczetu Al-Aksa po to, aby tamten obszar wykluczyć dla wyznawców islamu i zbudować tam świątynię żydowską (tzw. „trzecią świątynię”). Miałoby to odbyć się poprzez atak Iranu na Izrael i możliwe, że za pomocą głowicy jądrowej, którą według wyliczeń premiera Netanyahu Iran posiada już od paru dni i chce jej użyć przeciw Jerozolimie. Jak łatwo się domyśleć, będzie to operacją tzw. „false flag”, bo faktycznie to siły Izraela uderzą na własną ludność i własne obiekty, a będzie to wyglądać na ataki Iranu. Podobne prowokacje były stosowane przez żydów w Izraelu i w diasporze wielokrotnie. Okres wizyty tej „delegacji” w Oświęcimiu nakłada się właśnie na tę kulminację napięcia miedzy Izraelem a Iranem (i to dlatego te „wielkie uroczystości” przyspieszono o rok). Jeżeli eskalacja ta faktycznie przerodzi się w otwarte działania zbrojnie to – przypuszczalnie – dojdzie do użycia środków nuklearnych w tamtym regionie, a nawet szerzej.

  W takiej sytuacji, broń nuklearna może być również użyta przeciw Polsce, jak przeciw innym krajom sąsiednim z Polską. A taka broń masowego rażenia może być wprowadzona na terytorium Polski przez Izrael – lub nawet już w tej chwili obecnie tam się znajduje – i to bez jakiejkolwiek wiedzy czy kontroli Państwa Polskiego. Dodatkowo ta broń nuklearna, jako potencjalnie skierowana również wobec państwom trzecim – mającym potencjał nuklearny – wprowadza Polskę i cały region w ryzyko nuklearnego uderzenia prewencyjnego ze strony takich państw.

  Poza tym w przebiegu wydarzeń, polegających na zagrożeniu bezpieczeństwa centralnych ośrodków w Izraelu, może dojść do tego, że organa władzy izraelskiej proklamują rząd i parlament izraelski na uchodźctwie i osadzą się na terytorium Polski. To w niczym nie łamie praw państwa Izrael, bo Izrael nie ma konstytucji lub temu podobnych, zaś jego prawodawstwem jest Talmud, a szczególnie nakazy rabinów. Granice republiki izraelskiej nie są nigdzie zapisane w jakikolwiek dokumencie, czyli całkiem swobodnie, wg własnego zapotrzebowania, Izrael może włączyć polskie terytoria w stan swego posiadania, do czego ma środki militarne i do czego rości sobie pretensje, a co ideologicznie czy propagandowo – pod przykrywką rzekomej religii – głosi otwarcie oraz nawet wychowuje dzieci i młodzież w tym duchu.

  Określona wyżej sytuacja – jako prawdopodobna w najwyższym stopniu – wprowadzi Polskę w stan wojny z wieloma krajami, a nawet tzw. religiami – o ile w chwili pobytu tej „delegacji” na polskim terytorium dojdzie do jakichkolwiek działań wojennych z udziałem państwa Izrael. Polska oraz kraje ościenne, kraje członkowie Unii Europejskiej, kraje członkowie NATO, będą wprowadzone w stan wojny, gdzie – bez cienia wątpliwości – dojdzie do terroru na masową skalę i to właśnie z użyciem broni masowego rażenia, bo Izrael nie podlega kontroli w tym względzie, a taką broń przypuszczalnie posiada, a jeżeli tak, to w dużej ilości ładunków.

  Powyższe słowa nie mają charakteru hipotetycznego, nie są jakimś jazgotem środków masowego przekazu, ale są odzwierciedleniem bardzo konkretnych żydowskich gróźb pod adresem społeczności międzynarodowych, w tym przeciw Polsce. Groźby te to wypowiedzi – na przestrzeni dziesiątków lat – wysoko postawionych polityków izraelskich, takich jak np. Golda Meir, którzy utrzymywali i utrzymują nadal, że Izrael w przypadku „zagrożenia” jego bezpieczeństwa takiej broni użyje. Przy czym mówią oni wyraźnie to, że celem nie jest jedynie Iran lub podobne, ale celem ataku (obrony) jest region europejski, czyli również Polska. Z ich wypowiedzi wynika to, że „zagrożeniem” Izraela jest każda sytuacja niewygodna dla Izraela, a którą Izrael uzna za „zagrożenie”, zaś temu to „zagrożeniu” winni są wszyscy inni, bo to oni muszą czuwać na tym, aby Izrael był bezpieczny. Jeżeli tego nie czynią, to Izrael „ma prawo” do zaatakowania ich w odwecie za brak troski o bezpieczeństwo tegoż Izraela, tzn. ten, kto będzie uznany za niedostatecznie troszczącego się o Izrael, jest jego wrogiem i jako taki będzie zniszczony.

  W tych wypowiedziach czołowych żydów sprzed zaledwie kilku lat wyrażano zakres geograficzny, który jednakże był limitowany zasięgiem rakiet, jakie były na wyposażaniu armii izraelskiej, a stacjonujących na terytorium Izraela i było to wyliczenie ograniczenia zasięgu rażenia. Ale właśnie w przypadku wizyty izraelskich organów władzy oraz wojska limit ten będzie łatwo zlikwidowany, Izrael będzie mógł zrealizować swe odwieczne groźby bombardując tak Polskę, jak również inne państwa, bezpośrednio z terytorium Polski. Limit geograficzny już nie będzie tu ograniczeniem, bo Izrael będzie mógł uderzyć wszystkich dookoła Polski. Izrael będzie mógł użyć ku temu samolotów tak cywilnych jaki wojskowych, w tym łącznie F-16 będących na wyposażeniu polskiej armii, a która nie ma jakiejkolwiek kontroli na tymi samolotami, bo system komputerowe w tych samolotach są kodowane przez specjalistów izraelskich. Jest prawie pewne i to, że nawet fizyczny dostęp do tych samolotów jest ograniczony do wyłącznie żydów i nie ma tam Polaków.

  Wizyta „delegacji” Izraela – to wielkie i wielowymiarowe zagrożenie, którego Polska jest samym centrum. W ramach przypisanych prawem, a także w ramach stanu absolutnie nadzwyczajnego zagrożenia, jakim jest ta sytuacja, jest zasadnym wezwanie Prokuratury Generalnej do podjęcia niezbędnych kroków – w tym nadzwyczajnych i niestatutowych – celem uniemożliwienia dojścia wizyty izraelskiej do skutku, to łącznie z wezwaniem sił NATO do obrony przed napaścią Izraela, a która to napaść jest stanem faktycznym!

  Podpisany wnosi do Prokuratury o wszczęcie niezbędnych kroków prawnych celem ukarania w/w jako winnych przestępstw karnych przeciw podstawowym interesom Państwa Polskiego oraz wszystkich państw członków Unii Europejskiej, krajów ościennych, Białorusi, Ukrainy i Rosji.

  (-) Krzysztof Cierpisz

  22-I-2014

  0
 6. Avatar Moherowy Berecik

  Dodawałam to już w innym wątku, ale wstawię jeszcze raz.
  I jeszcze raz zapytam (retorycznie) dlaczego
  PiS i jego media nie ustosunkowują się do tego wydarzenia.
  Ba, nawet nie podają tej informacji.
  Co na to liderzy Ruchu Narodowego?

  http://rafzen.wordpress.com/2014/01/20/illegal-knesset-deliberations-in-poland/

  0
 7. Avatar kanton

  Tak dla ciekawości.Chyba obudzę kumpla, o ile jeszcze nie śpi. Stary ,Hasło, porządek.
  I wszyscy wiedzą…………….

  0
 8. Pingback: Język żydowski oficjalnym językiem urzędowym w Polsce? « Monitor Polski

 9. Pingback: ALTERNEWS - Język żydowski oficjalnym językiem urzędowym w Polsce?

 10. Pingback: Język żydowski oficjalnym językiem urzędowym w Polsce? | hubalblog

 11. Pingback: Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce | hubalblog

 12. Pingback: Czy Żydzi wrócą do Polski? • Farma Polska

 13. Pingback: Żydzi już teraz przejmują Polskę. | Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816