BIZNES
Like

Narodowy program zatrudnienia wg PIS

05/06/2013
569 Wyświetlenia
1 Komentarze
13 minut czytania
Narodowy program zatrudnienia wg PIS

Narodowy program zatrudnienia to recepta na bezrobocie w Polsce. Recepta tak, ale czy diagnoza jest aby dobrze rozpoznana ?   Aby coś powiedzieć na ten temat, policzmy co nieco. Koszty pracownika związane z wynagrodzeniem :     Koszty pracodawcy :   Działalność gospodarcza : Założenia dla wyobrażenia skali problemu : niech koszt płac stanowi 50% kosztów całkowitych działalności, marża handlowa 10 %. W przeliczeniu na jednego pracownika należy wykonać obrót rzędu : 1181 do łapy – 1600 br. – 1912 koszt płac * 2 = 3824 / 0.1 = 38240 zł 2000 do łapy – 2775 br. – 3315 koszt płac * 2 = 6630 / 0.1 = 66300 zł 3000 do łapy – 4210 br. – 5030 koszt płac […]

0


Narodowy program zatrudnienia to recepta na bezrobocie w Polsce. Recepta tak, ale czy diagnoza jest aby dobrze rozpoznana ?

 

Aby coś powiedzieć na ten temat, policzmy co nieco.

Koszty pracownika związane z wynagrodzeniem :

 

Koszt 1

 

Koszty pracodawcy :

Koszt 2

 

Działalność gospodarcza :

Założenia dla wyobrażenia skali problemu : niech koszt płac stanowi 50% kosztów całkowitych działalności, marża handlowa 10 %.

W przeliczeniu na jednego pracownika należy wykonać obrót rzędu :

1181 do łapy – 1600 br. – 1912 koszt płac * 2 = 3824 / 0.1 = 38240 zł

2000 do łapy – 2775 br. – 3315 koszt płac * 2 = 6630 / 0.1 = 66300 zł

3000 do łapy – 4210 br. – 5030 koszt płac * 2 = 10060 / 0.1 = 100600 zł

 

Mając na uwadze powyższe kwoty szacunkowe, przyjrzyjmy się propozycjom ,,NPZ” :

 

1 – Obniżenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne na obszarze gmin szczególnie dotkniętych bezrobociem

Proponuje się zmniejszenie o 50% wysokości składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez pracodawcę, będącego płatnikiem w przypadku zatrudnienia młodych pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres pierwszych dwunastu miesięcy ich zatrudnienia, przez okres przynajmniej trzech lat.

Koszt realizacji powyższego leku jest większy niż korzyść uzyskana z tego tytułu. Składnik ten zawiera się w kwocie rzędu 165-400 zł i występowałby tylko w momencie zatrudnienia nowego pracownika. Nie jest to żaden argument dla pracodawcy biorąc pod uwagę, że pracownik musi na siebie zarobić.

 

2 – Pożyczki i kredyty udzielane z Funduszu Wspomagania Zatrudnienia i Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości ludzi młodych

Pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki bądź kredytu będą mieli bezrobotni absolwenci, którzy chcą podjąć działalność gospodarczą. Wnioskodawca zobowiązuje się do utworzenia najmniej trzech miejsc pracy dla ludzi młodych, zatrudnionych na pełnym etacie, na okres co najmniej 3 lat.

Jeśli dana działalność przynosi dochody, to wystarczy wziąć zwykły kredyt. Jeśli działalność jest ryzykowna, święty Boże nie pomoże.

 

3. Pożyczki i kredyty mogą być umarzane, a spłata kredytu wraz z odsetkami zawieszana, jeżeli sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy ulegnie pogorszeniu.

– Odliczanie od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej równowartość jednego miejsca pracy;
Przedsiębiorca, będący podatnikiem może odliczyć od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, kwotę stanowiącą zryczałtowaną wartość kosztu utworzenia nowo utworzonego miejsca pracy, bądź odroczyć termin płatności podatku dochodowego – zarówno podatnik podatku od osób fizycznych jak też podatnik podatku dochodowego od osób prawnych;   

Za ryzyko działalności gospodarczej podatników nie może odpowiadać państwo. Za błędne działanie przedsiębiorcy nie odpowiada państwo. Poza tym kto będzie pilnował i sprawdzał poprawność realizacji tego umarzania ? US w Lublinie nie zwraca firmie Nexa podatku VAT i kto zmusi US do tej czynności ? ( http://www.newseria.pl/news/regionalne_lublin/kolejna_firma_na_skraju,p2035183405 )


4.
– Preferencje podatkowe dla osób zatrudniających absolwentów szkół

Przewiduje się wprowadzenie możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych lub podatku dochodowym od osób prawnych dla pracodawców zatrudniających absolwentów.
Podobnie jak w propozycji 1.

 

5. – Zwrot zapłaconego podatku dla przedsiębiorców zatrudniających absolwentów

Preferencja dotyczy określonych grup absolwentów (wykonujących ściśle określone zawody).
Podobnie jak w propozycji 1.

 

6. – Wsparcie finansowe dla pracowników zatrudnionych na terenie małego miasta lub wsi

Jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza określonego pułapu, a pracownik ma na utrzymaniu małoletnie dziecko lub dzieci, może otrzymać pomoc finansową, której wysokość jest uzależniona od liczby dzieci w rodzinie. Wsparcie finansowe nie może być niższe w tym przypadku niż 200 zł na jedno dziecko.
Zamiast dawać może lepiej nie zabierać ? Poza tym kto to będzie rozdawał, rozliczał i kontrolował ?

Ten środek jest kryminogennym elementem, gdyż będzie zmuszał pracowników do pracy na sztucznie zaniżanych płacach + reszta bez kwitu.

 

7. – Bezpośrednia pomoc dla osób poszukujących pracy, pozostających w niepełnym zatrudnieniu (tzw. mini praca)

Mini praca to wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę na czas nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 5 lat, w niepełnym wymiarze pracy przez pracownika, który w momencie zawarcia umowy jest absolwentem lub osobą pobierającą naukę, który to pracownik następnie zawrze umowę o dofinansowanie mini pracy z właściwym urzędem pracy. Wynagrodzenie płacone przez pracodawcę nie może być niższe od minimalnego, liczonego proporcjonalnie do czasu pracy. Wysokość pomocy otrzymywanej przez pracownika korzystającego z mini pracy do 800 zł.
Podobnie jak w pozycji 6.

 

8. –  Praktyki szkoleniowe

Finansowanie praktyk dla absolwentów, z budżetu państwa za pośrednictwem organu gminy. Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy z terenu gmin zdegradowanych ekonomicznie. Otrzymują oni pomoc finansową na pokrycie kosztów praktyki. W przypadku, kiedy praktyka będzie nieodpłatna miesięczna kwota pomocy wyniesie do 50%  minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przypadku praktyki odpłatnej do 25%. Maksymalny czas trwania umowy o praktykę szkoleniową będzie wynosił 3 miesiące.
Praktyka jest po to, aby uczeń nauczył się czegoś, a nie zarabiał, kosił szmal, czy też tłukł kapuchę lub dawał ciała. Praktykant powinien mieć zapewnioną praktykę na wysokim poziomie (udokumentowaną według określonych zasad), a to zmusza do ponoszenia kosztów przez zakład prowadzący taką praktykę. Nie może być płacenia za naukę ani też wykorzystywania praktykantów jako dodatkowa deska ratunku dla przedsiębiorców.

 

W ramach pakietu Narodowy program zatrudnienia  zmian prawnych proponujemy również zmiany w innych ustawach, między innymi:

– zmniejszenie do 50% stawki maksymalnej podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla przedsiębiorców zatrudniających określoną liczbę osób do 35 roku życia;

Skąd samorządy znajdą środki na powyższe ? Samorządy nie są w stanie zmniejszyć opłat za wynajem, a dodatkowo musiałyby pozbawić się jednego z ważniejszych składników przychodu.

– zmniejszenie do 50% stawki maksymalnej w podatku od środków transportu;

Nie wiem o co chodzi i jaki to ma związek z zatrudnieniem. Nie mniej jednak, biorąc pod uwagę, że chodzi prawdopodobnie o zatrudnienie młodego kierowcy, to wracamy do punktu 1. Jeśli ktoś ma ochotę ryzykować powierzając młodemu kierowcy sprzęt warty ciężkie pieniądze, aby obniżyć roczny wydatek rzędu 500-1000 zł, to pomysł ten jest nijaki ( http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=53621 ).

– wprowadzenie nowej kategorii podatnika – młody przedsiębiorca, który miałby zmniejszoną wysokość płaconych zaliczek w podatku dochodowym do 50%;

Sama liczba 50 % brzmi ładnie, ale już nie wartość rzędu 100-300 zł. Bo jeśli miałaby to być większa kwota, to dlaczego ma być obniżka podatku ?

– dla osób rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej, przedłużenie o dodatkowe 12 miesięcy możliwości stosowania obniżonej o 50% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne;

Absurd w sensie kwoty związanej z jednym człowiekiem, zaś niczym nieuzasadniona strata dla ogółu.
– w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym wprowadzenie nowej kategorii – młody przedsiębiorca, który będzie objęty preferencją w postaci odrębnej stawki podatkowej w wysokości 3,5%. Stawkę karty podatkowej dla małych przedsiębiorców proponuje obniżyć się o 30%.

Podobnie jak w punkcie 6. Wszystkie stare pryki zwalą swoją działalność na dzieci i Polska będzie młoda.

 

Reasumując powyższe propozycje należy stwierdzić, że ich wdrożenie i eksploatowanie spowoduje :

 

a) dodatkowy koszt obsługi

b) powstanie możliwości do kolejnych praktyk omijania płacenia podatków lub składek na ubezpieczenia

c) nie poprawi możliwości długofalowego planowania działalności gospodarczej

d) zbyt mały bodziec do zachęty zwiększenia wysiłku dla pracodawcy

e) zupełnie niepotrzebne i niczym nie umotywowane zmniejszanie wybiórcze podatku

 

Co w takim razie zrobić można ? Powiesić się ? Nie, spokojnie. Podstawą opracowania porządnego sposobu do rozwiązania obecnych i przyszłych problemów podatkowych, płacowych i emerytalnych jest kompleksowy program zmian, polegających między innymi na :

 

a) reformie ubezpieczeń społecznych, w ramach której zostaliby objęci wszyscy obywatele, łącznie z tymi, którzy otrzymują już świadczenia. W szczególności haracz na emeryturę (emerytalne i rentowe) musiałby mieć charakter zmienny w zależności od liczby przepracowanych lat, poczynając od kwot symbolicznych dla rozpoczynających pracę i stosownie zwiększanych do maksymalnych i powiększonych przed przejściem na emeryturę (kalkulacja bez składnika obecnych kosztów ZUS ponoszonych przez pracodawcę).

 

b) uproszczeniu systemu podatkowego, który nie może zawierać jakichkolwiek wyjątkowych ulg i zwolnień, które prowadzić mogą do wszelkich kombinacji.

 

c) odchudzeniu sektora publicznego, który musi działać wyłącznie transparentnie bez jakichkolwiek obwarowań związanych z dostępem obywatela do jakiejkolwiek informacji publicznej.

 

d) odwróceniu skutków pijackiej (w sensie systemu) praktyki III RP, czyli należy rozliczyć bandycką politykę wyprzedaży polskiego majątku. Bez rachunku sumienia nie ma możliwości proponowania jakichkolwiek rozwiązań naprawczych, gdyż należy postawić pytanie: po co chcemy coś naprawiać ?

 

www.pis.org.pl/article.php

wynagrodzenia.pl/kalkulator.php

 

PS. Lista powyższych propozycji to kolejny przyczynek do “wojny z państwem” w wydaniu takich ludzi jak KH.

 

Inne zapisy autora:

0

Polaczok
Polaczok

Tu jest Polska

105 publikacje
95 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816