Globalnie i Lokalnie
15

Naród Wybrany Sieć śmierci Bestii cz.7.2

24/05/2019
1896 Wyświetlenia
0 Komentarze
41 minut czytania
Naród Wybrany Sieć śmierci Bestii cz.7.2

Istnieje przekonanie że prawdziwym Izraelem i Narodem Wybranym jest 10 plemion słowiańskich Lechii oraz 2 plemiona Hebrajczyków z Syropalestyny pochodzenia staro-greko-słowiańskiego, a którzy przyjęli chrześcijaństwo.

0


Naród Wybrany  cz.2

Naród Wybrany

   W Biblii podane są znaki prawdziwego Izraela, których Żydzi nigdy nie spełnili. Znaki te mówią; że Izrael ma być ludem rolniczym, takim Żydzi nigdy nie byli; morskim, takim Żydzi nigdy nie byli; wspaniałym militarnie, Żydzi nigdy takim nie byli; z dynastii królewskiej, którym nigdy nie byli; ludem akceptującym Mesjasza, którym nigdy nie byli; ludem który zapomni o Prawdziwej Tożsamości, której oczywiście nie zapomnieli; i ludem który będzie światu poświadczał Biblię (ale tylko jej pozytywne elementy), czego nigdy nie zrobił.

Biorąc pod uwagę niezwykłe sprzeczności między proroctwami i zapisami historycznymi, staje się oczywiste, iż niemożliwe jest by naród żydowski był prawdziwym Izraelem. I to jest Największe Oszustwo w historii. I dlatego Jezus ostrzega mówiąc, że ci rabini są oszustami, lichwiarzami i szarlatanami, udającymi Izrael, kiedy nim nie są: (Mt 23, Łk 12, J 8).

   Prawdziwym Izraelem i Narodem Wybranym spełniającym biblijne znaki są kraje Słowiańskie dawnego królestwa Lechii z centrum w Polsce, a którzy zapomnieli o swojej Prawdziwej Tożsamości. Lechia składała się z federacji 12 plemion słowiańskich. Była to słowiańska ludność miejscowa oraz przybyła z Arii ludność aryjsko-słowiańska. 

Polacy-Lechici wywodzą się od Sarmatów z Elamu w Iranie, którzy 2000 lat pne przenieśli centrum Aryjsko-słowiańskie z Arii nad Wisłę  do obecnej Polski, później na obszarze obecnej Polski osiedlili się Scytowie Królewscy. Język polski jest językiem staro-indoeuropejskim, najbardziej zbliżonym do sanskrytu. Język polski wywodzi się z Arii, jest to język awestyjski z Iranu. To w tym języku została napisana Awesta Zaratusztry.

Ariowie-Słowianie w przeszłości zamieszkiwali Eurazję od Loary, Renu i Adriatyku  po Ocean Spokojny i od Oceanu Arktycznego po Ocean Indyjski.  Aria stanowiła obszar od Mezopotamii po Indie. Na całym tym obszarze  istniała Cywilizacja Słowiańska.

Federacja krajów słowiańskiej Lechii obejmowała obszar Europy środkowo-zachodniej i wschodniej od Renu i Adriatyku po Kaukaz. Była to Unia środkowoeuropejska istniejąca od 2000 lat pne. Na tym terenie od tysięcy lat istniała Cywilizacja Słowiańska.

Ariowie-Słowianie osiedlili się  również w Azji Mniejszej i Palestynie. Na początku II  tysiąclecia pne na Bliski Wschód przybyli słowiańscy Hetyci. W okresie swojej największej świetności Hetyci kontrolowali Anatolię, Północną Mezopotamię, Syrię i Palestynę. Hetyci byli humanitarnym ludem. Ich prawodawstwo przenika miłosierny duch, na długo przed Prawem Mojżeszowym. Hetyci pierwsi na Bliskim Wschodzie wprowadzili Dekalog i przymierza oparte na Dekalogu. Wiele wieków później zastąpiły je przymierza babilońsko-asyryjskie, które miały już inną strukturę i innego ducha. Mojżesz również na długo później wprowadzał Dekalog wśród Hebrajczyków. Hetyci pojawiają się w Biblii wielokrotnie.

Dekalog był znany ludzkości od dziesiątków tysięcy lat. Przedstawiony jest również w 125 zwoju egipskiej Księgi Umarłych, która została spisana na długo przed Mojżeszem.

W XIV w. pne na Bliski Wschód przybyły  Ludy Morza. Była to koalicja ludów słowiańskich przybyła na Bliski Wschód w ramach wielkiej wojny słowiańskiej Lechii, Królestwa Północy Sis z satanistycznym semicko-żydowskim Południem. Do ludów Morza  należały takie ludy pochodzenia słowiańskiego jak: Lidyjczycy, Licyjczycy, Filistyni, Etruskowie, Achajowie-Danowie, Sardowie, Sykulowie, Teukrowie, Czekerowie i Waszarowie. Szatan na Bliskim Wschodzie realizował się poprzez egipskich czarnych kapłanów boga Amona-Marduka, których następcami byli Faryzeusze, a obecnie są ilumiinaci i masoni.

Do ludów słowiańskich przybyłych na Bliski Wschód należeli między innymi Filistyni, dlatego w Biblii państwo Filistynów zostało nazwane Lechią, a Filistyni byli to Lechici (Sdz.15:9-20). Wtedy to właśnie według historii nastąpiła wzmożona migracja ludów Habiru/Hapiru czyli Hebrajczyków do Palestyny.

Wtedy na południu pojawiło się słowiańskie pismo runiczne. Pismo runiczne, wraz z podbojami Królestwa SiS rozeszło się po świecie. Starożytny alfabet fenicki i aramejski, opary jest na runach słowiańskich. Jest to pismo języka jakim mówił na co dzień i kazania wygłaszał Jezus. W tym piśmie zapisano pierwszy tekst Ewangelii znanej jako “Ewangelia Świętych Dwunastu” lub “Ewangelia Życia Doskonałego”. Pismo to dopiero około VI wieku przed narodzeniem Chrystusa zostało zastąpione alfabetem kwadratowym znanym z Biblii jako pismo hebrajskie.

W VII w pne w rejonie Syropalestyny przybyli słowiańscy Scytowie z Lechii. Scytowie w sojuszu z Medami  wyruszyli na  wyprawę w ramach wojny słowiańskiej Lechii z szatanem semicko-żydowskim ulokowanym w Asyrii i Egipcie. Pojawienie się Scytów w tamtym regionie jest również wymieniane w Biblii.

   To z tej ludności słowiańskiej przybyłej w różnych okresach do Palestyny, wymieszanej z miejscową ludnością greko-celto-słowiańską  wywodzą się Hebrajczycy w Palestynie.

Hebrajczycy stworzyli ruch religijny Nazarejczyków/Esseńczyków. Mnisi esseńscy jak i ludność przynależna do esseńczyków/nazarejczyków wyznawała zasady i wierzenia oparte na przekazanych od „białych” Wtajemniczonych z Atlantydy przybyłych z Egiptu za czasów faraona Echnatona; na słowiano-aryjskich Księgach Wedyjskich i wartościach Cywilizacji Słowiańskiej przekazanych przez Słowian; oraz na Buddyźmie. Późniejsze klasztory chrześcijańskie były wzorowane na klasztorach buddyjskich.

Religia słowiańska dopracowała się wysokiej etyki, przewyższając znacznie etykę chrześcijańską, była oparta na zasadach które zawarte są w Dekalogu, oraz tych które dopiero dużo później głosił Jezus. To z ruchu religijnego Nazarajczyków/Eseeńczyków wywodzą się Jan Chrzciciel, Jezus, Maryja i ich rodzina. Dlatego też Jezus nazywany był Nazarejczykiem.

Istnieje przekonanie że prawdziwym Izraelem i Narodem Wybranym jest 10 plemion słowiańskich Lechii oraz 2 plemiona Hebrajczyków z Syropalestyny pochodzenia staro-greko-słowiańskiego, a którzy przyjęli chrześcijaństwo. Nową Ziemią i Nowym Jeruzalem o których pisał Izajasz ma być Polska i Warszawa.

Okupanci i najeźdźcy wywodzący się z kainowych plemion, sterowani przez czarnych kapłanów Szatana (iluminatów-faryzeuszy) o tym wiedzą, i od dwóch tysięcy lata atakują i grabią Lechię, Polskę i kraje Trójmorza, starając się je sobie podporządkować i wynarodowić.

Mesjasz według wyobrażeń Żydów ma być politycznym wybawcą, zwycięskim panującym przywódcą politycznym żydowskiego Izraela. Ma być królem, który wyzwoli Żydów z niewoli, odbuduje ich wielkie państwo i da Żydom władzę nad narodami świata.

Źródła podają, powołując się na przekazy biblijne, że żydowski Mesjasz będzie antychrystem. Opis żydowskiego Mesjasza odpowiada odpisowi chrześcijańskiego Antychrysta. Wynika to z tego, że Żydzi są narodem wybranym Szatana a nie Boga Ojca niebieskiego.

W 1 Liście Jana jest napisane: “Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna” (I1 J.2:22).

Można by się zastanawiać, czy historia życia Jezusa nie powstała już w czasach Izajasza, chodź nie została w pełni rozwinięta i zapisana. Gdyby nie podkreślanie przez autorów Ewangelii faktu, że Jezus żył i umarł, by dokładnie spełnić proroctwa, i gdyby nie to, że także Paweł z Tarsu poszedł tą samą drogą, być może nigdy nie powstałoby przekonanie o związku pomiędzy Mesjaszem, którego nadejście mgliście przepowiadał Izajasz, i człowiekiem o imieniu Jezus. Najpierw odgrywającym rolę Mesjasza, a później duchowego przywódcy, który odrzucił wszelkie ziemskie dobra i pokusy.

Nie wiemy, czy wizja Izajasza dotycząca przyjścia Jezusa była prawdziwym proroctwem, czy też na podstawie słów Izajasza określono ogólny zarys takiego życia. Rozdział 9 Księgi Izajasza jest ogólnie przyjmowany jako zapowiadający przyjście Jezusa (Mesjasza). Zakodowane fragmenty znajdują się w wersetach 1 i 5:

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” (Iz 9:1).

 „Albowiem dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iz 9:5).

Werset 6 mówi, że Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością.  Mesjasza określają jego wymienione imiona oraz charakterystyka jego panowania jak pokój, prawo, sprawiedliwości i prawda. Obserwując naród żydowski przez pryzmat historii ostatnich 2,5 tys. lat, jego postawę i zachowania, widzimy że imiona i charakterystyka określające Mesjasza nie odpowiadają narodowi żydowskiemu. Natomiast odpowiadają  one Polakom i Słowianom. Izajasz był Hebrajczykiem, miał pochodzenie staro-greko-słowiańskie. W swoich wizjach widział Nową Ziemię prawdziwego Izraela, czyi Polskę i Naród Polski. W aspekcie politycznym Mesjaszem będzie przywódca odrodzonej Lechii i Cywilizacji Słowiańskiej.

   Chrześcijaństwo w większości było wprowadzane oraz utrzymywane siłą i przymusem przez kapłanów chrześcijańskiej ideologii, która niosła ze sobą feudalizm i niewolnictwo. Chrześcijaństwo było dla Słowian, tak jak i dla wielu ludów świata, religią najeźdźcy i okupanta, najpierw rzymskiego i bizantyjskiego a później frankońskiego, angielskiego i niemieckiego. Ale Islam i Judaizm, pozostałe dwie religie abrachamowe  postępowały podobnie.

Ludzkość przyzwyczajona jest do mówienia i do słuchania o czarnych niewolnikach. Tak zwani „chrześcijanie” kolonizując i okupując  obydwie Ameryki  wymordowali, zamienili w niewolników lub zepchnęli na margines rdzenną ludność Indiańską. Następnie ci  sami „chrześcijanie” porwali z Afryki równikowej i sprzedali na swoich rynkach jak bydło około  15 milionów Murzynów.  O tym się mówi i o tym się wie.  Ale nie można dowiedzieć się z oficjalnej historii o białych niewolnikach.  Kto i skąd ich brał, gdzie ich sprzedawano i kto ich sprzedawał.

Żydochazarowie, Tatarzy i Turcy okupując i grabiąc ponad tysiąc lat kraje Trójmorza, obszary dawnej Lechii, porwali wiele milionów ludności słowiańskiej i innej, a następnie zawlekli jak bydło i sprzedali jako niewolników w krajach islamskich, tureckich i arabskich od południowo-zachodniej Azji, poprzez północną Afrykę do Kordoby w Hiszpanii. Tereny te przed przybyciem tam ludów tureckich i arabskich i wprowadzeniem islamu w większości były terenami chrześcijańskimi. Handlem niewolnikami słowiańskimi w krajach islamskich zajmowali się głównie Żydzi. Żydzi we wszystkich krajach islamskich poruszali się swobodnie. We wszystkich krajach tam gdzie następowała okupacja Turecka, od razu uaktywniali się Żydzi.

   Narody Dalekiego Wschodu jakoś mogą mieć swoją wiarę, Bogów i Święte Księgi, i nie potrzebują do tego Starego ani Nowego Testamentu a tym bardziej Żydów. Budda na Wschodzie wprowadził podobną odnowę religijną jak Jezus na Zachodzie ale że nie miał do czynienia z Żydami i Rzymianami więc nikt go nie ukrzyżował.

   Dziesięć rogów w Księdze Objawienia, jest to dziesięć państw Unii zachodnioeuropejskiej, krajów Cesarstwa Rzymskiego, które sprzymierzą się z Izraelem przeciwko USA. Rolę Nierządnicy i Wielkiego Babilonu przejął od Rzymu Nowy Jork w USA. Przepowiednie mówią, że ucierpi nie tylko Nowy Jork i USA ale także Rzym razem z Watykanem oraz kraje Cesarstwa, które zostaną zalane wodą. Wtedy nastąpi dopiero prawdziwy kres Cesarstwa Rzymskiego.

Kraje dawnego Cesarstwa wystąpią także przeciwko Polsce, oraz Unii środkowoeuropejskiej.

 „Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów – a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni” (Ap.17:14).

Oznacza to, że państwa te będą walczyć z Polską, ponieważ Polska określana jest mianem ”Baranka” lub ”Chrystusa narodów”. Z Księgi Objawienia wynika, że Polska wraz ze swoimi sojusznikami w tym konflikcie zwycięży.

    Żydzi i Izrael atakują Baranka, czyli Polskę i Naród Polski fałszywymi oskarżeniami, roszczeniami i żądaniami. Żydzi są zadłużeni wobec Polski na miliardowe kwoty, których nigdy nie zwrócili. A obecnie wysuwają kolejne bezpodstawne roszczenia finansowe w stosunku do Polski i Polaków. Żydzi od wieków osiedlali się w Polsce i wtapiali się w naród Polski i zawsze spiskowali przeciwko Polsce. A w ostatnich dziesięcioleciach to jest wręcz masowe. Szczególnie za czasów komunistycznych, bo komunizm w Polsce wprowadzali Żydzi, ukryci pod polskimi mundurami i pod polskimi nazwiskami. To Żydzi wywodzący się w z sowieckiego NKWD (podobnego do Gestapo i SS) lub przez nich wyszkoleni, tworzyli represyjny komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa w Polsce. To Żydzi z NKWD w rosyjskich mundurach mordowali Polaków w Katyniu i innych obozach kaźni na wschodzie. To Żydzi za czasów komunistycznych katowali i mordowali Polaków.

Począwszy do Rewolucji francuskiej, do wszystkich wojen i rewolucji na świecie, które doprowadziły do setek milionów ofiar, doprowadziła żydowska syjonistyczno-banksterska sitwa barbarzyńców rządząca światem. W czasie II wojny światowej zginęło około 11 milionów obywateli polskich w tym 8 milionów Polaków. Zginęło lub zostało zamordowanych przez okupantów, niemieckiego i żydosowieckiego. Rosjan, Ukraińców, Białorusinów i innych narodów ZSRR w okresie II wojny zginęło około 26 milionów. Holokaust, Rosjan, Polaków, Ukraińców, Białorusinów i innych narodów Związku Sowieckiego w czasie żydowskiej rewolucji komunistycznej w Rosji i stalinowskiego żydokomunistycznego terroru i czystek etnicznych szacowany jest na wiele dziesiątków milionów ofiar. Druga Wojna Światowa była wojną głównie antysłowiańską, w której zginęło lub zostało zamordowanych 35 mln ludności słowiańskiej. Był to drugi po rewolucji żydobolszewickiej wielki Holokaust Słowian w XX w.

Po II wojnie Polacy rozpoczęli walkę z nowym, tym razem z żydosowieckim okupantem. Walka wyniszczonego wojną i osamotnionego Narodu Polskiego z żydokomunistami wspomaganymi przez sowiecką machinę wojenną była nie do wygrania. Dopiero w obecnych czasach można o tym oficjalnie mówić i społeczeństwo dowiaduje się o walkach Żołnierzy Niezłomnych, wyklętych z historii na pół wieku. Dopiero w obecnych czasach można mówić o masowych mordach żydokomunistów na Polakach.

Żydzi przyjęli polskie nazwiska, polski język, przejmują polską kulturę, wtapiają się w Polaków. Obsadzają najważniejsze stanowiska na różnych szczeblach hierarchii państwowej i lokalnej, a Polacy spychani są na margines. Żydzi przejmują tożsamość Polaków.

Żydzi czynią to samo w Polsce, co zrobili za czasów Jezusa w Palestynie, przejęli tożsamość Hebrajczyków i Izraela, udawali i udają do tej pory pochodzenie z rodu Dawida oraz fałszywy naród wybrany. Żydzi dążą do tego, aby Polska przestała być słowiańska, lechicka, polska, a stała się żydowska.

   Powstania w Palestynie przeciwko okupantowi rzymskiemu czynili Hebrajczycy mający korzenie słowiańskie a nie Żydzi. Żydzi jako wewnętrzny okupant Izraela, kolaborowali i współpracowali z Rzymianami a nie walczyli z nimi. Hebrajczycy w Palestynie mający pochodzenie słowiańskie współpracowali natomiast ze słowiańskimi Partami (Scytami). Współpracowali z Partami w walce z Herodem, który razem  z Faryzeuszami reprezentował wewnętrznego żydowskiego okupanta oraz w walce z Rzymianami, z zewnętrznym okupantem. Hebrajczycy znali swoje prawdziwe Lechickie pochodzenie. Dlatego też wizjoner Jan pisząc Apokalipsę odnosił się zarówno do Jezusa jak i do Polski jako Baranka.

Ci prawdziwi Hebrajczycy z Palestyny pochodzenia staro-greko-słowiańskiego przyjęli chrześcijaństwo i nie należy mylić ich z Żydami którzy później konwertowali się na chrześcijan aby wtopić się w narody chrześcijańskie wśród których mieszkali.

   Żydzi zafałszowali i zakłamali całą historię świata i Polski. Podłożem tego fałszerstwa jest zafałszowany, rasistowski Stary Testament. Żydzi przejęli tożsamość Hebrajczyków i Izraela w Palestynie. To samo od wielu lat czynią w Polsce. Żydzi chcą przejąć tożsamość Polaków i Polski. Jednym z ważniejszych ośrodków żydowskich w Polsce gdzie prowadzony jest proceder szkalowania Polaków i zakłamywania historii Polski jest muzeum Polin, utrzymywane za polskie pieniądze. Żydzi prawdopodobnie planują swoje osadnictwo w Polsce i zepchnięcie ludności Polskiej na margines, jako obywateli drugiej kategorii. Tak jak na przełomie starej i nowej ery uczynili z Hebrajczykami w Palestynie.

Różnica pomiędzy Judą a Judeą była taka jak różnica pomiędzy Polską a Polin. Juda było to państwo rdzennych jej mieszkańców Hebrajczyków a Judea była to Juda okupowana i zdominowana przez Żydów. Podobnie Polska jest to państwo rdzennych mieszkańców Słowian-Polaków a Polin jest to Polska okupowana i zdominowana przez Żydów.

Żydzi a także Niemcy fałszują historię. W przypadku gdyby doszło do okupacji Polski przez Żydów w niedługim czasie, poprzez kłamstwa i oszustwa żydowskie okazało by się, że Piastowie i Jagiellonowie byli Żydami oraz że król Jan III Sobieski, Stefan Batory  i wielu polskich królów oraz ludzi nauki, kultury i sztuki też byli Żydami.

Ewangelie uczą nas, że należy się bronić, że nie wolno być biernym, że nie wolno wierzyć Żydom. Przesłanie zapisane w Ewangeliach jest bardzo wymowne i odnosiło się nie tylko do Hebrajczyków i Palestyny ale odnosi się także do Polaków i Polski obecnie. Społeczeństwo Polskie jak i społeczeństwa innych krajów winne upomnieć się o Hebrajczyków oraz o Jezusa i Maryję z których Żydzi poprzez okupację Palestyny i zafałszowanie historii uczynili Żydów.

   Jezus wielokrotnie ostrzega nas przed podstępami tego diabelskiego rodu (rasy) węży (J.8:33-44), który jest tak zły, że nawet On odmawia próby ich nawrócenia (Mt.13:13-15).

„Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma”J.8:44).

„Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta” (Mt.23:34).

Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem (Mt.23:35).

 „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. (Mt.7:15-16).

„Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!” ( Mt.10:26-27).

Oni nie są tymi za których WY ich uważacie! “Dlatego właśnie Ja ponowię niezwykłe działanie cudów i dziwów z tym ludem: zginie mądrość jego myślicieli, a rozum jego mędrców zaniknie” (Iż.29:14).

   W XX wieku kainowe ludy dokonały Holokaustu na wielu narodach: Niemcy i Austriacy na Słowianach w tym na Polakach, oraz na Żydach i Cyganach; Żydzi w komunistycznej Rosji i Polsce na narodach Słowiańskich w tym na Polakach i na innych ludach Rosji Sowieckiej; Turcy na Ormianach; Japończycy na Chińczykach i innych ludach Wschodu; Żydokomuniści na Hiszpanach; Niemcy na ludach w Namibii. Ale okazuje się, przez propagandę żydowską, że to tylko na Żydach dokonano Holokaustu.

Żydzi perfidnie o Holokaust oskarżają Polaków. Polaków którzy ratowali Żydów przed prześladującymi ich Niemcami, a gdy byli wypędzani z innych krajów w Polsce znaleźli schronienie. Poloków którzy walczyli z Niemcami na obydwu frontach, wschodnim słowiańskim i zachodnim celtyckim. Teraz za to wszystko odpłacają się Polsce i Polakom na swój sposób. Żydzi z Holokaustu uczynili przemysł finansowy w celu uzyskania różnych odszkodowań i roszczeń.

Żydzi byli wypędzani z wielu krajów i miast w Europie z powodu ich negatywnych i aspołecznych relacji z narodami wśród których zamieszkali. Żydzi dla każdego narodu wśród którego zamieszkali stawali się bardzo uciążliwym przybyszem i niemile widzianym gościem.

Francuzi i inne kraje zachodniej Europy pod okupacją niemiecką wszystkich Żydów wydały w ręce Niemców. Ale Żydzi do krajów zachodnich pretensji nie mają, natomiast Polska i Polacy zawsze ich bronili więc tak się teraz odpłacają.

Żydzi od lat na całym świecie szerzą antypolonizm. Antypolonizm szerzony jest poprzez media, filmy i książki. Szerzone są oszczerstwa, kłamstwa i pomówienia przeciwko Polsce i Polakom przez różne środowiska żydowski na świecie a zwłaszcza w USA i Izraelu.

Należy mieć również na uwadze że żydowska polityka historyczna współgra z niemiecką polityką historyczną dotyczącą oszczerstw, kłamstw i pomówień oraz fałszowania historii  Polski i Polaków.

Apokalipsa mówi, że żydowskie a także niemieckie oszczerstwa i kłamstwa przeciwko Polsce i Polakom czyli Barankowi zostaną ukarane i ukrócone: „I usłyszał głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą ich oskarżał przed naszym Bogiem” (Ap.12:10).

    Kościoły  wschodnie grecko-chrześciajńskie nie podległe Watykanowi, w tym prawosławie, za prawdziwą Biblią Starego Testamentu uznają Biblię grecką Septuagintę, a nie Biblię rzymsko-żydowską. Septuaginta została przetłumaczona na język grecki z hebrajskiego i aramejskiego w III w. pne w Aleksandrii.

Kościoły wschodnie, w sposób definitywny przyjęły Biblię grecką, natomiast rzymo-katolicy  zaczynając od św. Hieronima – udali się na poszukiwania rzekomego oryginału hebrajskiego, w wyniku czego, za oryginalne zaakceptowali żydowskie manuskrypty masoreckie.

Teksty masoreckie są o wiele późniejsze od Biblii greckiej,  Septuaginty – jako że zostały zebrane i opracowane przez rabinów w wieku dziewiątym ne, na podstawie tekstów starych, ale nie wcześniejszych niż od roku 150 naszej ery. Należy także wziąć pod uwagę fakt, że zostały one uporządkowane w kontekście polemiki z chrześcijaństwem, co zaskutkowało tendencyjnym osłabianiem lub ukrywaniem tych fragmentów, w których Mesjasz był zbyt podobny do Nazarejczyka.

Hebrajskiego nauczył Hieronima przepłacony Żyd, a powstała w ten sposób nowa Biblia po łacińsku (przetłumaczona z hebrajskiego), do dziś jest fundamentem wydawanych później Biblii, także tych protestanckich. Również później Kościół rzymsko-katolicki wprowadzał zmiany w zapisach biblijnych aby dopasować je do swoich doktryn i kanonów.

Jak wyjaśniają greko-chrześcijanie i prawosławni, to rzymo-katolicy sprawili, że Żydzi stali się „kustoszami i strażnikami ich najważniejszej, świętej księgi”.

Stąd bierze się uzależnienie kulturowe oraz ciągła pokusa judaizacji katolicyzmu. Ostatnio zaś, można stwierdzić, jego całkowitą judaizację, produkującą patologiczne skutki polityczne oraz metapolityczne, takie jak sakralizacja Państwa Syjonistycznego. Legitymizacja jego ludobójczego rasizmu oraz nabycie rangi autorytetu przez lobby żydowskie, co umożliwiły czynniki wymienione wcześniej.

Greko-chrześcijaństwo jest od wszystkich tych balastów wolne, jako że zadawala się swą Biblią grecką.  Proces tłumaczenia nie jest czynnością czysto mechaniczną: tłumacz odciska na przetłumaczonym tekście swego ducha. Duch grecki znajduje wyraz w Septuagincie, podczas gdy duch żydowski jest tym, który widoczny jest w tekstach masoreckich.

Wersety biblijne, cytowane tak przez Jezusa jak i Ewangelie, pochodzą z Biblii greckiej (a dokładniej mówiąc z oryginału hebrajskiego jaki został użyty do jej opracowania).

Oryginał, którego fragmenty cytował Jezus – na podstawie którego powstała Biblia grecka – zaginął (został zniszczony przez  Żydów).

Stwierdzono, również, że Septuaginta po grecku jest o wiele bardziej zgodna z  Esseńskimi manuskryptami  z Qumran znad Morza Martwego, niż ma się to z dzisiejszymi Bibliami, w których treść zaingerowali Żydzi.

Również chrzest narodów Kościoła greckiego był prowadzony w obrządku narodowym, w tym słowiańskim przez Cyryla i Metodego metodami pokojowymi, zbliżonymi do nauk Jezusa. Natomiast chrzest narodów Kościoła rzymsko-łacińskiego był prowadzony metodami barbarzyńskimi; ogniem, mieczem i toporem.

Należy zauważyć, że grupy etniczne, które weszły w skład imperium Aleksandra Wielkiego, fakt swego podporządkowania odebrały jako wyzwanie etyczne, intelektualne i duchowe. Kultury – często bardzo dawne i znajdujące się na najwyższym poziomie rozwoju – wcześniej zamknięte w swych granicach – otwarły się na konfrontację z innymi.

Żeby zrozumieć dobrze to zjawisko, należy wejść (wirtualnie) do sławnej Biblioteki Aleksandryjskiej – największej w ówczesnym świecie – będącej efektem nieposkromionego głodu wiedzy kultury helleńskiej.

 

Źródła

Słowiańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek

Chrześcijańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek

Starożytne Królestwo Lehii, kolejne dowody Janusz Bieszek

Rodowód Słowian  Tomasz Kosiński

3 tysiące lat Państwa Polskiego  jakiego nie znamy Tadeusz Miller          

Zakazana wiedza – Grzegorz Skwarek i Artur Lalak

Czarnogłowi – Grzegorz Skwarek i Artur Lalak

 

Klątwy Watykanu na Polskę – do dziś nieodwołane   https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2014/11/06/klatwy-watykanu-na-polske-do-dzis-nieodwolane/

Klątwy Watykanu na Polskę – Paweł Szydłowski.  

Klątwa Gaudentego na Polskę i Bolesława Chrobrego – Paweł Szydłowski

 

https://

Wyprawy Krzyżowe na Polskę Piastów  – Paweł Szydłowski

 

Sprowadzenie do Polski Krzyżaków na Polskę i Konrada Mazowieckiego — Paweł Szydłowski 

 

Kontrreformacja-100 letnia wojna religijna Watykanu z Polską. Jezuicka przysięga bandytyzmu. Paweł Szydłowski  

SZAFOT i szubienica dla zdrajców Konstytucji z 3-Maja 1791  

Chazarska dzicz panem świata, Henryk Pająk

Lichwa – Rak ludzkości Henryk Pająk

Od Kaina do Chazarii, Pastor Eli James  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/od-kaina-chazarii-2017-05   https://gazetawarszawska.eu/2012/09/09/od-kaina-do-chazarii/   https://gloria.tv/article/AAxmh7yP83Gw2oMxPBMHkAXP8

Iluminaci i Rotszyldowie, żydzi i masoni we wspólnej budowie NWO  Hanna Kazahari  

Handel białymi niewolnikami (dr Jan Przybył)  

Czy plagiat chrześcijaństwa był możliwy  http://www.eioba.pl/a/1ncr/czy-plagiat-chrzescijanstwa-byl-mozliwy         https://www.sadistic.pl/czy-chrzescijanstwo-moze-byc-plagiatem-vt224252.htm

Biblia – żydowska księga zbrodni – wyssana z palca  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/01/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/

Biblia – księga zbrodni  https://opolczykpl.wordpress.com/biblia-ksiega-zbrodni/

Biblia – księga zbrodni (2)  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/29/biblia-ksiega-zbrodni-2/

 Biblijne korzenie globalizmu (NWO)  https://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-globalizmu-nwo/

Zakon Iluminatów   http://www2.kki.pl/piojar/polemiki/novus/iluminaci/dolar.html

Jerozolima ,Betlejem ,ściana płaczu -czy to święte miejsca Ukryta historia chrześcijaństwa

Biblia -kłamstwo kościoła cz.4-księga wyjścia-„bóg” jaszczur-gad jahwe, dowód na  Ufo  

Jak Mojżesz ograbił Egipt i Ziemia Obiecana.-Historia Żydów, czyli jak ciemni są Żydzi.  

UFO.Atomowe, starożytne wojny, Biblia i indyjska świątynia Salomona.  

Biblia i UFO.Adam i Ewa w Raju, czyli poznaj Pismo Święte.  

Kod Templariuszy. Krucjata Tajemnic   

Żydomasoneria – Imperium zła  

Instrukcje USA dla rządu polskiego w sprawie realizacji ustawy 447 (Stanisław Michalkiewicz) 

Marzenia PiSu o Judeopolonii (prof. Jerzy Robert Nowak)  

S447, czyli Polska pod topór. Tomasz Gryguć (Pan Nikt)  

Polin żyje, tylko nie mów nikomu. Tomasz Gryguć (Pan Nikt)  

Stop żydowskiej obłudzie! | T. Matuszyk  

O zbrodniach żydowskich mówić nie wolno. Ten kanon jest utrzymywany przez wieki (dr Ewa Kurek)  

Masakry chrześcijan  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/masakry-chrzescijan-2017-11

Żydzi wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego?  http://radioislam.org/eng/Jews-Banished-47-Times-Why.htm

Żydowscy mordercy Polaków  https://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/zydowscy-mordercy-polakow,47154.html  https://3obieg.pl/zydowscy-mordercy-polakow-2/

Żydowscy mordercy Polaków, oto oni  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydowscy-mordercy-polakow-oto-oni-2018-03

Jak Żydzi kolaborowali z Niemcami  http://www.bibula.com/?p=100511

Jak Żydzi pomagali Niemcom mordować Żydów. Niewygodna Prawda  https://jacekmiedlar.pl/2017/02/11/jak-zydzi-pomagali-niemcom-mordowac-zydow-niewygodna-prawda/

 

0

Stan Rzeczy

Opracowanie Stan Rzeczy-Mieczysława Kowalskiego

64 publikacje
12 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758