BIZNES
Like

Korupcja – rak zżerający państwo

30/11/2013
1205 Wyświetlenia
7 Komentarze
3 minut czytania
Korupcja – rak zżerający państwo

W ramach korupcyjnych umów zawartych w wyniku przetargów dokonanych przez Centrum Projektów Informatycznych na zlecenie ministra MSWIA (i być może później MAiC) podległego Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi, Kodeks Cywilny oferuje następujące stwierdzenia:

0


 

Art. 58. § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

 

Zgodnie z art. 139 ustawy o zamówieniach publicznych

 

Art. 139. 1. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

3. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

 

w związku z art. 58 k.c., rodzą się następujące pytania do Prezesa Rady Ministrów dotyczące umów zawartych z naruszeniem prawa :

 

 

1. Jakie to właściwe przepisy, o których mowa w art. 58 § 1 k.c., powodują, że mimo iż umowa zawarta w ramach przetargu z naruszeniem prawa, nadal funkcjonuje (korzystanie ze sprzętu, oprogramowania, usług etc)?

 

2. Czy korupcja jest zgodna z zasadami współżycia społecznego? A jeśli nie, to dlaczego państwo polskie korzysta nadal z umów zawartych z naruszeniem prawa?

 

3. Czy korupcja ma na celu obejście ustawy? Jeśli tak, to dlaczego państwo polskie korzysta nadal z umów zawartych z naruszeniem prawa?

 

4. Jaki jest lub będzie koszt unieważnienia z mocy prawa umów zawartych w ramach przetargów związanych z informatyzacją administracji, dokonanych z naruszeniem prawa w związku z art. 58 k.c. ?

 

 

Mając na uwadze powyższe, rodzą się także pytania do partii opozycyjnych :

 

1. Dlaczego niezbyt rychliwie reagują na korupcję w związku informatyzacją administracji publicznej?

 

2. Czy korupcja na szeroką skalę jest metodą, która może pozwolić danej partii na funkcjonowanie bez uzyskiwania środków finansowych jak w chwili obecnej?

 

3. Jaki jest rzeczywisty powód pojawiających się ostatnio pomysłów o zniesieniu finansowania partii politycznych ze środków budżetowych?

 

0

Polaczok

Tu jest Polska

105 publikacje
95 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758