NEWS
Like

KNF zawiesza działalność SKOK-u Wołomin

12/12/2014
442 Wyświetlenia
1 Komentarze
9 minut czytania
KNF zawiesza działalność SKOK-u Wołomin

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o zawieszeniu z dniem 11 grudnia 2014 r. działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie.

0


 

Według KNF, SKOK Wołomin utracił możliwości regulowania swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów, członków kasy. SKOK Wołomin utracił płynność po wykorzystaniu własnych środków płynnych, w tym wszystkich złożonych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej w wysokości 300,9 mln zł. Ten stan potwierdził zarządca komisaryczny kasy.

 

Po aresztowaniach członków władz SKOK Wołomin, zarządca komisaryczny ustanowiony przez KNF ujawnił rzeczywistą jakość portfela kredytowego kasy. Zgodnie z przygotowaną przez zarządcę komisarycznego, najnowszą dostępną sprawozdawczością według stanu na koniec października 2014 r. pożyczki przeterminowane brutto stanowiły 79,8% portfela kredytowego SKOK Wołomin.

 

Zgodnie z art. 42 Ustawy o SKOK, celem działalności Kasy Krajowej jest zapewnienie stabilności finansowej kas, a w szczególności udzielanie kasom wsparcia finansowego. Art. 38 ust. 5 ustawy o skok stanowi, że w przypadku zagrożenia płynności SKOK, Kasa Krajowa może udzielić SKOK kredytu w złotych w celu uzupełnienia zasobów pieniężnych kasy (kredytu płynnościowego). Zgodnie z art. 44 ust. 2 pkt 7 Ustawy o SKOK, działalność Kasy Krajowej polega na udzielaniu pożyczek i kredytów kasom.

 

Do czasu zawieszenia działalności SKOK Wołomin, Kasa Krajowa odmawiała SKOK Wołomin, reprezentowanemu przez zarządcę komisarycznego, udzielenia jakiegokolwiek wsparcia finansowego, w tym kredytu płynnościowego.

 

W obecnej sytuacji KNF oczekuje, w terminie nie później niż do dnia 12 grudnia 2014 r., jednoznacznego stanowiska Kasy Krajowej co do ewentualnego wsparcia płynnościowego SKOK Wołomin. Kolejne posiedzenie KNF w tej sprawie z udziałem Kasy Krajowej przewidziane zostało na dzień 12 grudnia 2014 r.

 

W przypadku braku wsparcia płynnościowego SKOK Wołomin ze strony Kasy Krajowej, zgodnie z art. 74k ust. 2 Ustawy o SKOK, KNF będzie obowiązana wystąpić, w terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia nieregulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów, z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Wołomin do właściwego sądu.

 

Ewentualne wystąpienie przez KNF z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy będzie stanowić formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

 

Zgodnie z Ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

 

 

W odpowiedzi na decyzję KNF, Kasa Krajowa wydała komunikat

 

W związku z treścią komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zawieszenia SKOK Wołomin opublikowanego na stronach internetowych Komisji, Kasa Krajowa wyjaśnia, że zgodnie z wezwaniem Komisji doręczonym Kasie Krajowej w dniu 10 grudnia 2014 r. o godz. 9.09 faksem przekazała Komisji o godzinie 11.53 w tym samym dniu szczegółowe ostateczne stanowisko w sprawie pomocy płynnościowej dla SKOK Wołomin, w którym poinformowała Komisję Nadzoru Finansowego o wszystkich istotnych okolicznościach faktycznych i prawnych znanych Kasie Krajowej w związku z obecną sytuacją SKOK Wołomin, a także o działaniach mających na celu udostępnienie SKOK Wołomin wszystkich środków tej SKOK zdeponowanych lub ulokowanych w Kasie Krajowej.

 

Kasa Krajowa także wcześniej na bieżąco informowała Komisję o wszystkich działaniach związanych z sytuacją płynnościową SKOK Wołomin.

 

W związku z powyższym Kasa Krajowa informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 6 Ustawy o SKOK kredyt płynnościowy może być udzielony wyłącznie w sytuacji, gdy SKOK ma zdolność do jego spłaty, zatem w przypadku braku zdolności SKOK do spłaty kredytu płynnościowego, Kasa Krajowa nie może, bez naruszenia tych przepisów, udzielić SKOK wsparcia płynnościowego.

 

Zarządca Komisaryczny SKOK Wołomin nie sporządził dotychczas programu postępowania naprawczego, do chwili obecnej  w SKOK Wołomin nie przeprowadzono badania ksiąg rachunkowych na dzień wprowadzenia zarządcy komisarycznego w tej SKOK, zatem nie jest możliwa wiarygodna ocena rzeczywistego stanu tej SKOK –m.in. zgodnie z treścią komunikatu KNF zgodnie z przygotowaną przez zarządcę komisarycznego, najnowszą dostępną sprawozdawczością według stanu na koniec października 2014 r. pożyczki przeterminowane brutto stanowiły 79,8% portfela kredytowego SKOK Wołomin.

 

Ponadto Kasa Krajowa przypomina, że w związku z przejęciem nadzoru nad Kasami z jurysdykcji Kasy Krajowej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 września 2012 r. przedstawiciele Kasy Krajowej przekazali Komisji pismo „Informacja o działaniach nadzorczych i sytuacji finansowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie” (L.dz. ZA2/2889/2012), obszernie przedstawiające wątpliwości Kasy Krajowej, co do działalności SKOK w Wołominie. Kasa Krajowa m.in. wyraźnie wskazywała wówczas na istnienie tam „zorganizowanej grupy o niejasnych powiązaniach, która może narazić kasę na szkody wielkich rozmiarów” a „dodatkowo niepokój wzbudza to, że w centrum tej grupy znajdują się byli oficerowie WSI, znani z różnych działań gospodarczych, w sprawie których prowadzone były śledztwa prokuratorskie”. W piśmie do KNF szczegółowo opisane zostały zidentyfikowane przez Kasę Krajową niejasne zdarzenia, okoliczności i wątpliwości występujące w SKOK-u Wołomin. Ze względu na ograniczenia prawne i ustawowe, Kasa Krajowa nie jest władna do ujawnienia dzisiaj treści pisma przekazanego w 2012 roku Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Natomiast po objęciu nadzorem Kas, do czego doszło ponad dwa lata temu, Komisja Nadzoru Finansowego uzyskała dostęp do wszelkich informacji niezbędnych do oceny stanu faktycznego w nadzorowanych podmiotach, w tym do dokumentacji SKOK Wołomin i Kasy Krajowej.

 

Podkreślić należy, że SKOK Wołomin jest jedną z 53 Kas funkcjonujących na rynku usług finansowych w Polsce i jej sytuacja nie przekłada się na sytuację finansową pozostałych Kas, zaś depozyty we wszystkich spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych gwarantowane są – tak, jak w bankach – do kwoty 100 tysięcy euro przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


Andrzej Dunajski
Rzecznik prasowy  Kasy Krajowej

 

 

/mp

 

Źródło: KNF, Kasa Krajowa

 

 

Inne zapisy autora:

0

Wiadomosci 3obieg.pl
Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 

Jeden komentarz

  1. Avatar grzech

    dziwne że po przejęciu nadzoru przez KNF nagle ze Skokami dzieją się jakieś wały i dziwne sprawy. Jakoś KNF nie pokazuje wałków bankowych w tym powszechną lichwę.
    Ale jak się siedzi w kieszeni banków to tak jest.

    0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816