Artykuły redakcyjne
Like

Jak uratować polskie górnictwo węglowe

25/04/2016
1231 Wyświetlenia
1 Komentarze
22 minut czytania
Jak uratować polskie górnictwo węglowe

PODPISANIE POROZUMIENIA Z STRONĄ SPOŁECZNĄ BYŁO I JEST JAK NAJBARDZIEJ KONIECZNE W ŚWIETLE OBECNEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ KW I PROPONOWANEGO WNIESIENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KW W POSTACI 11 KOPALŃ, 4 ZAKŁADÓW ORAZ CENTRALI ZARZĄDU DO POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ. DZIWI JEDYNIE FAKT, ŻE NEGOCJACJE I PRZYGOTOWANIE POROZUMIENIA, DOTYCZĄCEGO WYRAŻENIA ZGODY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DLA KILKU SPRAW TRWAŁO TAK DŁUGO, POWODUJĄC DODATKOWE SETKI MLN STRAT, KTÓRE SKWAPLIWIE FINANSUJĄ WIERZYCIELE.

0


Biały Kamień. Późniejszy THOREZ

Zaproponowane poniżej rozwiązania na pewno będą przekonujące dla inwestorów, którzy mają wejść w Polską Grupę Górniczą. Zwłaszcza, że są to inwestorzy państwowi. Ale sukces Polskiej Grupy Górniczej musi zostać osiągnięty działaniami wewnętrznymi – powiedział zawsze poprawny politycznie (szczególnie, gdy program rządowy realizuje cele biznesowe byłego Ministra) Pan Jerzy Markowski. 18.04.2016 r.

 

Szanowni Czytelnicy,

PODPISANIE POROZUMIENIA Z STRONĄ SPOŁECZNĄ BYŁO I JEST JAK NAJBARDZIEJ KONIECZNE W ŚWIETLE OBECNEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ KW I PROPONOWANEGO WNIESIENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KW W POSTACI 11 KOPALŃ, 4 ZAKŁADÓW ORAZ CENTRALI ZARZĄDU DO POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ. DZIWI JEDYNIE FAKT, ŻE NEGOCJACJE I PRZYGOTOWANIE POROZUMIENIA, DOTYCZĄCEGO WYRAŻENIA ZGODY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DLA KILKU SPRAW TRWAŁO TAK DŁUGO, POWODUJĄC DODATKOWE SETKI MLN STRAT, KTÓRE SKWAPLIWIE FINANSUJĄ WIERZYCIELE.

PROCES RESTRUKTURYZACJI KW TRWA JUŻ OD 17. STYCZNIA 2015 ROKU. WTEDY PODOBNE POROZUMIENIE POMIĘDZY STRONĄ SPOŁECZNĄ A RZĄDEM PODPISAŁA PANI PREMIER EWA KOPACZ. TAK PILNIE WDRAŻANE WTEDY, POROZUMIENIE TO DZISIAJ JEST TYLKO ŚWISTKIEM BEZUŻYTECZNEGO PAPIERU.

W SYTUACJI ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ TAKIE POROZUMIENIE POWINNO BYĆ ZAWARTE W CIAGU 1 TYGODNIA, A NIE PO 5 MIESIĄCACH OD PRZEJĘCIA WŁADZY, WIEDZĄC, ŻE KW DZIENNIE GENERUJE STRATY RZĘDU KILKU MLN ZŁ.

Z POWYŻSZYCH FAKTÓW JASNO WYNIKA, ŻE:

PIS MIAŁ JUŻ PONAD ROK CZASU NA PRZYGOTOWANIE SIĘ DO OPRACOWANIA PLANU NAPRAWCZEGO, BY PRZYSTĄPIĆ Z MARSZU DO KONIECZNEJ RESTRUKTURYZACJI!

OBECNE POROZUMIENIE GENERALNIE DOTYCZY 4 OBSZARÓW (USTĘPSTW PŁACOWYCH, KOPALŃ ZESPOLONYCH, URLOPÓW GÓRNICZYCH I MONITOROWANIA PROCESU RESTRUKTURYZACJI PGG). KOPALNIE ZESPOLONE TO POWRÓT DO ZBANKRUTOWANEJ WCZEŚNIEJSZEJ IDEI BUDOWY MEGA KOPALNI W KHW TJ. KOPALNI STASZIC – MURCKI – WESOŁA – WIECZOREK, CZY TWORZONYCH NAPRĘDCE, A POTEM ZARZUCONYCH KONCEPCJI CENTRÓW WYDOBYWCZYCH.

NIEMNIEJ JEDNAK, DLA KAŻDEJ GRUPY INDYWIDUALNIE TRZEBA DOKŁADNIE PRZEANALIZOWAĆ ZASADNOŚĆ TAKIEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

WYRAŻENIE ZGODY NA DOBROWOLNE ODEJŚCIA NA URLOPY GÓRNICZE PONAD 3 TYSIĄCY PRACOWNIKÓW DOŁOWYCH, W ŚWIETLE WYKAZANYCH PRZEZ AUDYT ZAWYŻONYCH KOSZTÓW USŁUG ZEWNĘTRZNYCH JEST RAŻĄCYM, DALSZYM DZIAŁANIEM NA SZKODĘ PGG.

ZAMIAST ZGADZAĆ SIĘ NA FINANSOWANIE URLOPÓW GÓRNICZYCH,  MOŻNA BY Z TYCH PRACOWNIKÓW DOŁOWYCH UTWORZYĆ PO 3 ODDZIAŁY ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH LUB UDOSTĘPNIAJĄCYCH W KAŻDEJ KOPALNI PGG, BY ODTWORZYLI ONI NIEZBĘDNY FRONT EKSPLOATACYJNY, KTÓREGO ZANIECHANO W OSTATNICH LATACH. TYMI PRACOWNIKAMI MOŻNA BY BYŁO WYKONAĆ OKOŁO 30 TYS. MB/ROK WYROBISK, NIEZBĘDNYCH DO DALSZEGO WYDOBYCIA. TYM BARDZIEJ, ŻE Z BIZNES PLANU, OPRACOWANEGO PRZEZ ZARZĄD KW DLA PGG WYNIKA, JAK WIELE ROBÓT UDOSTĘPNIAJĄCYCH TRZEBA WYKONAĆ, ABY PRZYGOTOWAĆ NOWE POZIOMY I NOWE POLA DO PRZYSZŁEJ EKSPLOATACJ.

ZASILENIE TYMI PRACOWNIKAMI ZAKŁADU GÓRNICZYCH ROBÓT INWESTYCYJNYCH, BYŁBY OPTYMALNYM ROZWIĄZANIEM!

TAKIE PODEJŚCIE TO JEDEN WIELKI SKANDAL, POTWIERDZAJĄCY TYLKO, ŻE POD PŁASZCZYKIEM KOLEJNEJ RESTRUKTURYZACJI, MAJĄCEJ RZEKOMO DOPROWADZIĆ PGG, TAK JAK POPRZEDNIE PROGRAMY NAPRAWCZE, DO URENTOWNIENIA KOPALŃ, POWIELA SIĘ TYLKO TE DZIAŁANIA, KTÓRE ZNOWU NIE ROKUJĄ ŻADNYCH SZANS NA RENTOWNOŚĆ.

ROBI SIĘ DALEJ DOKŁADNIE TO, CO ROBIŁO SIĘ W CAŁYM OKRESIE TRANSFORMACJI, CZYLI POD HASŁAMI URENTOWIENIA GÓRNICTWA ŚWIADOMIE DOPROWADZA SIĘ SPÓŁKI GÓRNICZE DO ICH BANKRUCTWA, CELEM PRZEJĘCIA KONTROLI NAD NIMI PRZEZ KAPITAŁY OBCE – I TO ZA BEZCEN!

POROZUMIENIE TO JEST WAŻNE Z PUNKTU WIDZENIA UTRZYMANIA WYSOKOŚCI PŁAC DLA GÓRNIKÓW NA USTABILIZOWANYM POZIOMIE, ALE O WIELE ISTOTNIEJSZĄ SPRAWĄ JEST KONIECZNOŚĆ UTRZYMANIA KONTROLI W NOWOPOWSTAŁEJ SPÓŁCE POLSKA GRUPA GÓRNICZA – PRZEZ SKARB PAŃSTWA.

WSZYSTKO WSKAZUJE NA TO, ŻE TAK SIĘ JEDNAK NIE STANIE, BO SKORO KAPITAŁY WŁASNE KW SĄ UJEMNE, A ZOBOWIĄZANIA KW NA DZIEŃ DZISIEJSZY SĄ NA POZIOMIE 7 MLD ZŁ I PRAWIE CAŁY MAJĄTEK PRODUKTYWNY JEST ZABEZPIECZONY PRZEZ WIERZYCIELI NA PRZEWŁASZCZENIE, TO OZNACZA, ŻE SKARB PAŃSTWA, JAKO DOTYCHCZASOWY JEDNOOSOBOWY WŁAŚCICIEL NIE MA JUŻ W KW ŻADNEGO MAJĄTKU, KTÓRY MÓGŁBY WNIEŚĆ APORTEM DO NOWEJ SPÓŁKI, CHYBA ŻE SP SPŁACI ZADŁUŻENIE W KW I UWOLNI SWÓJ MAJĄTEK, KTÓREGO PRZED ZACIĄGNIĘCIEM NIESPŁACONYCH KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI BYŁ WŁAŚCICIELEM.

DOKAPITALIZOWANIE PGG POŻYCZKAMI WĘGLOKOKSU (1,5 MLD ZŁ), KAPITAŁAMI Z PGE, ENERGA, PGNiG TERMIKA, W KTÓRYCH SP MA MNIEJ NIŻ 1 MLD KAPITALIZOWANYCH PRZEZ RYNEK ACJI ORAZ DODATKOWO MAJĄTKIEM INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH JAKIMI SĄ BANKI, W KTÓRYCH SP PAŃSTWA MA JESZCZE PAKIETY KONTROLNE, PRAWDOPODOBNIE NIE ZRÓWNOWAŻY MAJĄTKU APORTU, WNOSZONEGO PRZEZ WIERZYCIELI.

ABY SIĘ O TYM PRZEKONAĆ, TRZEBA MIEĆ WGLĄD DO WSZYSTKICH UMÓW, WYNIKAJĄCYCH Z UDZIELONYCHN KREDYTÓW, POŻYCZEK CZY EMISJI OBLIGACJI, Z CZEGO JASNO WYNIKA, KTÓRY MAJĄTEK 11 KOPALŃ, 4 ZAKŁADÓW I CENTRALI KW WNOSZONY DO PGG JEST ZASTAWIONY POD PRZEWŁASZCZENIE I Z JAKĄ DATĄ ZOSTANĄ PRZENIESIONE PRAWA WŁASNOŚCI Z SKARBU PAŃSTWA NA RZECZ WIERZYCIELI W PRZYPADKU ICH NIETERMINOWEGO SPŁACENIA.

TAKIE OPERACJE PRAWNE SĄ NIEODWRACALNE, TEDY PROCES TWORZENIA NOWEJ STRUKTURY KAPITAŁOWEJ W PGG POWINIEN BYĆ POD SZCZEGÓLNYM NADZOREM WŁAŚCICIELA, NIK-U I OPINII PUBLICZNEJ.

W ŚWIETLE CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH I NADCHODZĄCEJ KONIUNKTURY NA WĘGIEL (WZROST CEN WĘGLA) – ŚWIADOME LUB NIE – ODDANIE KONTROLI NAD PGG BYŁOBY RAŻĄCO SPRZECZNE Z POLSKĄ RACJĄ STANU, DO CZEGO POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO DOPUŚCIĆ.

PRZEGLĄDAŁEM BIZNES PLAN DLA PGG – I JEDNOZNACZNIE STWIERDZAM, ŻE TO TYLKO LISTA POBOŻNYCH, OGÓLNYCH ŻYCZEN, BEZ WSKAZANIA KONKRETNYCH PROJEKTÓW NA POSZCZEGÓLNYCH KOPALŃIACH CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY WYELIMINOWAĆ SZEROKO POJĘTĄ NIEGOSPODARNOŚĆ I OPTYMALIZOWAĆ GŁÓWNE PROCESY TECHNOLOGICZNE, ZWIĄZANIE Z PRZYCHODAMI I KOSZTAMI SPÓŁKI.

Nie zgadzam się, z Panem Ministrem, że te zaproponowane rozwiązania na pewno będą przekonujące dla inwestorów, którzy mają wejść w Polską Grupę Górniczą. Zwłaszcza, iż są to inwestorzy państwowi. Ale zgadzam się, że sukces Polskiej Grupy Górniczej musi zostać osiągnięty działaniami wewnętrznymi. Jakimi jednak? – tego Pan Markowski już NIE PODAJE, bo są obszary, które pana Markowskiego najwyraźniej przerastają.

Z sympatii jednak dla Pana Ministra i ważności sprawy – podaję poniżej, jakimi działaniami wewnętrznymi sukces w moim rozumieniu mógłby być osiągnięty, ale tylko w przypadku spełnienia jednego czynnika – intencji woli właściciela. (cdn.)

 

Krzysztof Tytko

 

Fot.: Roman Janiszek – obyśmy nie musieli żegnać górnośląskiego górnictwa,

jak dzięki Mazowieckiemu i Balcerowiczowi

pożegnaliśmy węgiel dolnośląski…

 

 Za: http://www.siemysli.info.ke

Wariant A

W przypadku utrzymania kontroli przez SP należy zrestrukturyzować sektor na 2 poziomach, centralnym (Koncern) i na szczeblu kopalni (Nowy Model Biznesowy) wg poniższych zaleceń:

· Powołać KONCERN jako prywatną własność SP na podobieństwo NBP, skupiający docelowo w jednym organizmie gospodarczym cale górnictwo węgla kamiennego i brunatnego oraz całą opartą na nim energetykę, ciepłownictwo i masowe przetwórstwo węgla na paliwa płynne i gazowe. Koncern ten powinien konkurować z rynkiem europejskim i światowym, ale w skali Kraju powinien być monopolistą węglowym, konkurującym z innymi nośnikami energii – głównie energią atomową i „zieloną”. Polska nie powinna na wewnętrznym rynku utrzymywać konkurujących ze sobą jednostek gospodarczych tj. węglowego górnictwa i węglowej energetyki! Unię Europejską trzeba bezwzględnie przekonać, że mamy prawo właśnie tak zagospodarowywać swoje złoża. Natomiast krajowych wyznawców „gospodarki neoliberalnej” (L. Balcerowicz), polegającej na rzekomej konieczności „rozbijania monopoli” i zastępowania zintegrowanego zarządzania – wzajemną konkurencją jednostek formowanych z „rozbitych monopoli” – trzeba zwyczajnie ignorować, co sugeruje i zaleca Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Lisowski – były pracownik naukowy GIG-u.

· Wdrożyć Nowy Model Biznesowy dla kopalń PGG i innych Spółek Górniczych poprzez:

· Ustanowienie nowej Kultury Organizacyjnej Spółek Węglowych, czyli wdrożenia nowego systemu wartości, obowiązującego wszystkich pracowników w nowo powołanej do życia organizacji, wykluczającego patologiczne zachowania i mobilizującego jej pracowników do efektywnej, pełnej zaangażowania i kreatywności pracy.

· Oddzielenia majątku niechcianego (nieproduktywnego) od majątku chcianego (produktywnego) zarówno w aspekcie zasobów rzeczowych jak i wartości niematerialnych w zakresie zasobów ludzkich tj. ilości i jakości wykwalifikowanej kadry i pracowników.

· Zlikwidowania majątku niechcianego z wykorzystaniem Spółki Restrukturyzacji Kopalń celem skorzystania z pomocy publicznej.

· Zdefiniowanie co należy rozumieć przez kopalnię trwale nierentowną korzystając z wyceny za pomocą DCF i opcji realnych aby pochopnie nie dokonywać ich likwidacji lub przekazywania do SRK celem restrukturyzacji i prywatyzacji.

· Utworzeniu Nowej Organizacji tylko w oparciu o produktywny majątek materialny i niematerialny.

· Określenie docelowej struktury pasywów w PGG, pozwalającej na optymalizację najważniejszego wskaźnika dla akcjonariuszy tzn. zwrotu z zainwestowanego kapitału własnego (ROE) w długim okresie czasu celem odpowiedniego dokapitalizowania jej, by nie utracić kontroli SP nad spółką.

· Dokonaniu prawidłowej wyceny zasobów węgla oraz kwalifikacji kadry i pracowników kopalń (szczególnie dołowych) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości celem skorygowania kapitałów własnych PGG.

· Zdefiniowanie wielkości dźwigni operacyjnej dla poszczególnych kopalń celem określenia przy jakim poziomie wydobycia dana kopalnia generować będzie zyski o rentowności powyżej średnio ważonego kosztu kapitału dłużnego.

· Utworzenie Centrum Badań i Rozwoju celem pilnego wdrażania nowych technologii w zakresie pilotażowych instalacji do: a) Odgazowania pokładów z powierzchni przed ich eksploatacją. b) Zgazowania pokładów nieefektywnych w tradycyjnych technologiach wydobycia. c) Upłynniania węgla, wydobytego na powierzchnię.

· Opracowanie o maksymalnej stopie zwrotu Biznes Planów oddzielnie dla poszczególnych kopalń składające się z kilku (4-6) rentownych Projektów w oparciu o Plany Marketingowe, zdolności produkcyjne, jakość posiadanych pokładów węgla oraz niezbędne inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne, celem prowadzenia wysoko rentownych przedsięwzięć w przyszłości.

· Pozyskania dla każdej kopalni niezbędnych kapitałów na realizację poszczególnych projektów.

· Bieżącej ocenie realizacji poszczególnych projektów w zakresie odchyleń od zaplanowanych parametrów oraz kontroli kluczowego wskaźnika tzw. zwrotu z inwestycji (ROI), który musi być osiągnięty na poziomie znacznie przekraczającym koszt pozyskania kapitału.

· Opracowania Listy Ryzyk, występujących w kopalniach celem ich eliminacji, redukcji lub przerzucenia za odpłatnością na inne podmioty (Firmy Ubezpieczeniowe).

· Wyszczególnienia kluczowych zmiennych występujących w procesie wydobycia węgla celem ich eliminacji i ograniczaniu ich wpływu na płynność procesu (eliminacja przestojów, czyli skrócenia czasu eksploatacji, drążenia, zbrojenia i likwidacji ścian).

· Zapewnienia na czas (Just In Time) dostaw materiałów, maszyn i urządzeń oraz skrócenia czasu podejmowania kluczowych decyzji.

· Doborze właściwych maszyn i urządzeń oraz małej mechanizacji i ich standaryzacji celem bezpiecznej i terminowej realizacji poszczególnych projektów.

· Odejścia na każdej z kopalń od zarządzania funkcjonalnego praktykowanego obecnie na rzecz zarządzania procesowego tj. programami projektów biznesowych w całym łańcuchu procesu głównego (łańcuchu tworzenia wartości) jako centrów zysków (oddziały wydobywcze, przygotowawcze, zbrojeniowe, likwidacyjne) i procesów pomocniczych jako centra kosztów (oddziały mechaniczne, elektryczne, wentylacyjne, księgowe, inne).

· Delegacji uprawnień na niższe szczeble organizacji (Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni, Kierowników Robót Górniczych i Kierowników Oddziałów).

Tabor elektryczny - lokomotywa EG 552

· Ciągłego podnoszenia jakości i szybkości działania poprzez doskonalenie głównych procesów technologicznych z zastosowaniem statystyki, bez której trudno byłoby skutecznie optymalizować proces wydobycia.

· Prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych (bilans i rachunek wyników i strat) na poziomie strategicznych oddziałów.

· Wdrożenia rachunkowości zarządczej na szczeblu tych oddziałów.

· Wdrożenia nowego systemu motywacyjnego premiującego efektywność, kreatywność i innowacyjność.

· Ciągłego uzupełniania luki kompetencyjnej kluczowych pracowników kopalń w zakresie znajomości 5S, Zarządzania Projektami wg metodologii Prince 2, BalancedScored Card, Lean Six Sigma oraz mikro- i makro ekonomii.

· Dobrania właściwych wskaźników, określenia ich wzajemnych relacji, podjęcia właściwych inicjatyw strategicznych jako celów cząstkowych do realizacji celu zasadniczego, jakim będzie wysoka efektywność działania i gospodarowania danej kopalni tzw. Zrównoważona Karta Wyników dla optymalizowania kosztu jednostkowego wydobycia.

· Poprawić efektywność poprzez wzrost procentowy wypadu grubych sortymentów oraz redukcję procentowego wypadu kamienia i zawilgoceni w urobku. Prowadzić eksploatację pokładów od góry (bez podbierania) i od granic.

· Ustanowienie nowego systemu komunikacji, raportowania, koordynacji i kontroli, związanego z realizacją zaplanowanych i zatwierdzonych projektów w zakresie czasu, zakresu, kosztu i jakości i wykonania.

· Przejęciu wszystkich kluczowych obszarów działalności, które są w łańcuchu tworzenia wartości (np. spedycja, handel węglem, usługi niektórych zewnętrznych firm itp.).

· Sporządzeniu Harmonogramu dla pokazania działań w czasie, celem terminowej realizacji w/w zamierzeń.

· Wdrożenia nowych systemów informatycznych, technik multimedialnych i rejestrujących stan realizacji wykonanych na dole kopalni zaplanowanych robót (np. aparaty cyfrowe po uprzednim dopuszczeniu ich do stosowania na dole kopalni).

Po negocjacjach z UE, oddłużyć i dokapitalizować górnictwo (nie bacząc na ewentualne sankcje ze strony UE) poprzez nawet rynkową pomoc publiczną (tak jak to robią Niemcy w stosunku do swoich kopalń i stoczni), celem doprowadzenia do optymalnej struktury kapitałów własnych, czyli co najmniej do poziomu 1/2 sumy pasywów w spółkach NKW, KHW, JSW. Wtedy, po wdrożeniu Nowego Modelu Biznesowego gwarantowana stopa zwrotu z inwestowanych środków mierzona wskaźnikiem (ROI) byłaby nawet przy konserwatywnym podejściu na poziomie około 12 – 15 % przy koszcie pozyskania kapitału o połowę niższym, a stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) po wdrożeniu docelowo Czystych Technologii Węglowych byłaby znacznie, znacznie wyższa!

Jestem również przekonany, że Nikt w Polsce nie będzie budował już żadnej nowej Kopalni w technologii tradycyjnej, jak to sugeruje (totalna ściema) Pan Markowski i inni. Nastąpi naturalne zmniejszanie wydobycia dzisiejszą techniką z czynnych obecnie kopalń, które stopniowo zastępowane będzie przez podziemne zgazowanie węgla (para wodna + rozkruszony pod ziemią węgiel = tlenek węgla + wodór jako mieszanki do wytwarzania prądu po potraktowaniu ich dodatkowo tlenem w specjalnych ogniwach o sprawności 2-krotnie wyższych od obecnych i 2-krotnie mniejszej emisji CO2, który z powrotem może być ulokowany pod ziemią.

W perspektywie 20 – 30 lat wytwarzanie centralne prądu i ciepła przez energetykę zawodową (w ponad 10 elektrowniach) systematycznie zastępowane będą wytwarzaniem rozproszonym (energetyka wyspowa) docelowo w kilku tysiącach instalacji, które zwiększą bezpieczeństwo energetyczne kraju i wyeliminują straty, wynikające z dalekiego przesyłu oraz 2-krotnie zwiększą efektywność energetyczną węgla.

 

Wariant B

W przypadku przejęcia kontroli nad spółkami górniczymi przez Niemcy, scenariusze będą podobne z tą różnicą, że o wiele łatwiej będzie można zastąpić import UE węgla z Rosji, importem węgla z Polski (po doprowadzeniu z „niemieckich” już kopalń kosztu jednostkowego wydobycia poniżej parytetu importowego), co w sposób znaczący zwiększy przychody, a tym samym zyski z przejętych kopalń.

Jednocześnie systematycznie rosnąć będzie produkcja na potrzeby krajowe i eksportu skroplonych energetycznych mieszanek z Polski do całej Europy uzyskiwanych z podziemnej gazyfikacji węgla. Taki LNG dla energetyki rozproszonej transportowany będzie w specjalnych zbiornikach udrożnionymi szlakami śródlądowymi do całej Europy.

Tym sposobem Niemcy przejmą niebotyczne zyski od Polaków i staną się energetycznym potentatem, który zdetronizuje Gazprom w Unii Europejskiej.

Nie możemy więc, pod żadnym pozorem oddać kontroli nad polskim węglem kapitałom obcym, bo w ten sposób stracimy wielokrotnie więcej niż straciliśmy przez wszystkie razem wzięte afery z okresu 26 letniej transformacji, których na dużą skalę i wiele miało miejsce, bez reakcji rządu i NIK.

TAKI SCENARIUSZ BYŁBY RAŻĄCO SPRZECZNY Z POLSKĄ RACJĄ STANU!!!

 

Krzysztof Tytko

0

Dorota J

Dziennkarz w 3obieg.pl/

209 publikacje
0 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758