POLSKA
Like

IDIOTA,CYNIK, CZY TEŻ INNE QUI PRO QUO?

17/07/2013
819 Wyświetlenia
1 Komentarze
8 minut czytania
no-cover

W dniu dzisiejszym (17.07.2013 r.) powiadomiłam płk.Jerzego Artymiaka, Naczelnego Prokuratora Wojskowego w Warszawie, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa umyślnego przez prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie – kpt. Wojciecha Skrzypka. Przestępstwo, spenalizowane w treści art. 271 par. 1 k.k., polega na poświadczeniu nieprawdy w dokumencie urzędowym, co spowodowało istotną szkodę dla moich interesów prawnych.

0


 

Poniżej przytaczam treść uzasadnienia tego zawiadomienia:
W piśmie z dnia 12 lipca 2013 r. prokurator WPG w Warszawie Wojciech Skrzypek poświadczył nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
Napisał, że 3-krotnie nie stawiłam się na przesłuchanie w charakterze świadka bez podania jakiejkolwiek przyczyny – oraz skłamał, że rozpoznał wszystkie moje wnioski dowodowe.
Tymczasem przeczą temu dokumenty, które znajdują się w aktach sprawy sygn. akt Pg.Śl.45/13.
Ustalony wedle tych dokumentów stan faktyczny jest następujący:
Pismem z dnia 16 maja 2013 r. WPG w Warszawie wezwał mnie do osobistego stawiennictwa w dniu 3 czerwca 2013 r. na przesłuchanie w charakterze świadka. Zawiadomienie otrzymałam w dniu 28 maja 2013 r., łącznie z informacją o wszczęciu śledztwa, w którym przyznano mi status osoby pokrzywdzonej.
W dniu 28 maja 2013 r. wystosowałam do WPG w Warszawie drogą mailową pismo z prośbą o wydanie mi postanowienia o wszczęciu śledztwa (por. „Wniosek o zmianę terminu przesłuchania” z dnia 06.06.2013 r.).
W odpowiedzi, w dniu 29 maja 2013 r. por. mgr Łukasz Kawalec z WPG w Warszawie wystosował pismo o zmianie terminu przesłuchania na dzień 07 czerwca 2013 r.
W dniu 06 czerwca 2013 r. złożyłam „Wniosek o zmianę terminu przesłuchania”, z uwagi na brak jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia Postanowienia z dnia 16 maja 2013 r. o zarządzeniu przesłuchania z udziałem biegłego psychologa oraz o powołaniu biegłego. Pismo to WPG w Warszawie otrzymał 10 czerwca 2013 r. (por. pismo znak: Og. II 69/13).
W dniu 25 czerwca 2013 r. odebrałam z poczty wezwanie na przesłuchanie w dniu 21 czerwca 2013 r. (wezwanie z datą dzienną 7 czerwca 2013 r.). W związku z odebraniem tej korespondencji po dacie wyznaczonej czynności, sporządziłam wniosek o wyznaczenie nowego terminu, który WPG w Warszawie otrzymał 26 czerwca 2013 r.
W dniu 16 lipca 2013 r. odebrałam kolejne wezwanie na przesłuchanie, tym razem na dzień 12 lipca 2013 r. W związku z odebraniem tejże korespondencji po dacie wyznaczonej czynności, lecz w terminie 14 dniu, w dniu 16 czerwca 2013 r. złożyłam na dziennik podawczy wniosek o wyznaczenie nowej daty przesłuchania. We wniosku zawarłam prośbę o rejestrację czynności przesłuchania mnie przy pomocy urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.
Przy okazji nadmieniam, że WPG w Warszawie nie odniósł się merytorycznie do Postanowienia z dnia 16 maja 2013 r. o zarządzeniu przesłuchania mnie z udziałem biegłego psychologa oraz o powołaniu biegłego. Prokurator WPG w Warszawie płk. Grzegorz Skrzypek nie potrafił wskazać na konkretny materiał dowodowy, który stał się podstawą do wydania tego postanowienia, na co zwróciłam uwagę w piśmie z dnia 26 czerwca 2013 r., dostarczonym tego samego dnia na dziennik podawczy WPG w Warszawie.
W podobny, wyjątkowo lekceważący sposób, prokurator Wojciech Skrzypek podchodzi do moich wniosków dowodowych, o czym w sposób szczegółowy zeznam w trakcie przesłuchania mnie na okoliczność tego zawiadomienia. Wskażę tu jedynie, że od chwili zawiadomienia o popełnieniu na moją szkodę przestępstwa złożyłam szereg wniosków dowodowych – zaś prokurator kpt. Wojciech Skrzypek odniósł się procesowo jedynie do dwóch z nich: z dnia 3 kwietnia i 10 czerwca 2013 r. – lakonicznie argumentując, że są nieprzydatne dla rozstrzygnięcia w sprawie.
Dodam, że w telefonicznej rozmowie ze mną w dniu 12 lipca 2013 r. prokurator Wojciech Skrzypek powiedział, że żadne z dotychczasowych postępowań nie wykazały słuszności moich zawiadomień.
Dlatego prokurator Wojciech Skrzypek postanowił o oddaleniu wniosków dowodowych złożonych na okoliczność śledztwa Pg.Śl.45/13 oraz o powołaniu biegłego psychologa – z uwagi na powzięte przez niego wątpliwości co do poziomu mojego rozwoju umysłowego. W tym miejscu zaznaczam, że nie można oddalić wniosku dowodowego na tej tylko podstawie, że dotychczasowe dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić (Art. 170 paragraf 2 kpk).
Jednocześnie prokurator Wojciech Skrzypek poinformował w dniu 16 lipca 2013 r. mec. Annę S., mojego pełnomocnika prawnego, że cyt. „umarza śledztwo” następnego dnia po przejrzeniu przeze mnie i przez panią pełnomocnik akt sprawy (co ma nastąpić w dniu 18.07.2013 r.).
W tym kontekście nie bez znaczenia pozostaje okoliczność, że czynność przeglądania akt prokurator referent chciał koniecznie połączyć z przesłuchaniem mnie w obecności biegłego psychologa !!! Mam zatem wysoce uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że opinia psychologiczna dotycząca kwestii, które mają być zbadane w osobistym kontakcie psychologa ze mną, jest już przygotowana.
Dotychczasowe zachowanie prokuratora Wojciecha Skrzypka jednoznacznie pokazuje, że podejmuje on jedynie działania represyjne, zmierzające do pozbawienia mnie wiarygodności oraz – w efekcie – do zniweczenia podejmowanych przeze mnie (i tylko przeze mnie) – w ramach inicjatywy dowodowej – wysiłków dla realizacji zapisów Art. 2 par. 1 pkt 2 K.p.k.

Przypominam, że zapisy te mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego.

W świetle powyższego oraz w świetle treści pisma z dnia 12 lipca 2013 r. do Naczelnego Prokuratora Wojskowego (WPG w Warszawie otrzymał je w dniu 16 lipca 2013 r.) uzasadniony jest pogląd, że prokurator Wojciech Skrzypek posługuje się metodami, które nie są znane w procedurze karnej.

To sprawia, że prokurator Wojciech Skrzypek nie realizuje obowiązku wynikającego z Kodeksu postępowania karnego.

Z tych powodów wnoszę o ściganie karne prokuratora Wojciecha Skrzypka z WPG w Warszawie za przestępstwo umyślne popełnione ze szkodą dla moich interesów prawnych

Z poważaniem

dr Grażyna Niegowska

Inne zapisy autora:

0

Avatar
NN 533763214

73 publikacje
64 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758