POLSKA
Like

IDIOTA,CYNIK, CZY TEŻ INNE QUI PRO QUO?

17/07/2013
603 Wyświetlenia
1 Komentarze
8 minut czytania
no-cover

W dniu dzisiejszym (17.07.2013 r.) powiadomiłam płk.Jerzego Artymiaka, Naczelnego Prokuratora Wojskowego w Warszawie, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa umyślnego przez prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie – kpt. Wojciecha Skrzypka. Przestępstwo, spenalizowane w treści art. 271 par. 1 k.k., polega na poświadczeniu nieprawdy w dokumencie urzędowym, co spowodowało istotną szkodę dla moich interesów prawnych.

0


 

Poniżej przytaczam treść uzasadnienia tego zawiadomienia:
W piśmie z dnia 12 lipca 2013 r. prokurator WPG w Warszawie Wojciech Skrzypek poświadczył nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
Napisał, że 3-krotnie nie stawiłam się na przesłuchanie w charakterze świadka bez podania jakiejkolwiek przyczyny – oraz skłamał, że rozpoznał wszystkie moje wnioski dowodowe.
Tymczasem przeczą temu dokumenty, które znajdują się w aktach sprawy sygn. akt Pg.Śl.45/13.
Ustalony wedle tych dokumentów stan faktyczny jest następujący:
Pismem z dnia 16 maja 2013 r. WPG w Warszawie wezwał mnie do osobistego stawiennictwa w dniu 3 czerwca 2013 r. na przesłuchanie w charakterze świadka. Zawiadomienie otrzymałam w dniu 28 maja 2013 r., łącznie z informacją o wszczęciu śledztwa, w którym przyznano mi status osoby pokrzywdzonej.
W dniu 28 maja 2013 r. wystosowałam do WPG w Warszawie drogą mailową pismo z prośbą o wydanie mi postanowienia o wszczęciu śledztwa (por. „Wniosek o zmianę terminu przesłuchania” z dnia 06.06.2013 r.).
W odpowiedzi, w dniu 29 maja 2013 r. por. mgr Łukasz Kawalec z WPG w Warszawie wystosował pismo o zmianie terminu przesłuchania na dzień 07 czerwca 2013 r.
W dniu 06 czerwca 2013 r. złożyłam „Wniosek o zmianę terminu przesłuchania”, z uwagi na brak jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia Postanowienia z dnia 16 maja 2013 r. o zarządzeniu przesłuchania z udziałem biegłego psychologa oraz o powołaniu biegłego. Pismo to WPG w Warszawie otrzymał 10 czerwca 2013 r. (por. pismo znak: Og. II 69/13).
W dniu 25 czerwca 2013 r. odebrałam z poczty wezwanie na przesłuchanie w dniu 21 czerwca 2013 r. (wezwanie z datą dzienną 7 czerwca 2013 r.). W związku z odebraniem tej korespondencji po dacie wyznaczonej czynności, sporządziłam wniosek o wyznaczenie nowego terminu, który WPG w Warszawie otrzymał 26 czerwca 2013 r.
W dniu 16 lipca 2013 r. odebrałam kolejne wezwanie na przesłuchanie, tym razem na dzień 12 lipca 2013 r. W związku z odebraniem tejże korespondencji po dacie wyznaczonej czynności, lecz w terminie 14 dniu, w dniu 16 czerwca 2013 r. złożyłam na dziennik podawczy wniosek o wyznaczenie nowej daty przesłuchania. We wniosku zawarłam prośbę o rejestrację czynności przesłuchania mnie przy pomocy urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.
Przy okazji nadmieniam, że WPG w Warszawie nie odniósł się merytorycznie do Postanowienia z dnia 16 maja 2013 r. o zarządzeniu przesłuchania mnie z udziałem biegłego psychologa oraz o powołaniu biegłego. Prokurator WPG w Warszawie płk. Grzegorz Skrzypek nie potrafił wskazać na konkretny materiał dowodowy, który stał się podstawą do wydania tego postanowienia, na co zwróciłam uwagę w piśmie z dnia 26 czerwca 2013 r., dostarczonym tego samego dnia na dziennik podawczy WPG w Warszawie.
W podobny, wyjątkowo lekceważący sposób, prokurator Wojciech Skrzypek podchodzi do moich wniosków dowodowych, o czym w sposób szczegółowy zeznam w trakcie przesłuchania mnie na okoliczność tego zawiadomienia. Wskażę tu jedynie, że od chwili zawiadomienia o popełnieniu na moją szkodę przestępstwa złożyłam szereg wniosków dowodowych – zaś prokurator kpt. Wojciech Skrzypek odniósł się procesowo jedynie do dwóch z nich: z dnia 3 kwietnia i 10 czerwca 2013 r. – lakonicznie argumentując, że są nieprzydatne dla rozstrzygnięcia w sprawie.
Dodam, że w telefonicznej rozmowie ze mną w dniu 12 lipca 2013 r. prokurator Wojciech Skrzypek powiedział, że żadne z dotychczasowych postępowań nie wykazały słuszności moich zawiadomień.
Dlatego prokurator Wojciech Skrzypek postanowił o oddaleniu wniosków dowodowych złożonych na okoliczność śledztwa Pg.Śl.45/13 oraz o powołaniu biegłego psychologa – z uwagi na powzięte przez niego wątpliwości co do poziomu mojego rozwoju umysłowego. W tym miejscu zaznaczam, że nie można oddalić wniosku dowodowego na tej tylko podstawie, że dotychczasowe dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić (Art. 170 paragraf 2 kpk).
Jednocześnie prokurator Wojciech Skrzypek poinformował w dniu 16 lipca 2013 r. mec. Annę S., mojego pełnomocnika prawnego, że cyt. „umarza śledztwo” następnego dnia po przejrzeniu przeze mnie i przez panią pełnomocnik akt sprawy (co ma nastąpić w dniu 18.07.2013 r.).
W tym kontekście nie bez znaczenia pozostaje okoliczność, że czynność przeglądania akt prokurator referent chciał koniecznie połączyć z przesłuchaniem mnie w obecności biegłego psychologa !!! Mam zatem wysoce uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że opinia psychologiczna dotycząca kwestii, które mają być zbadane w osobistym kontakcie psychologa ze mną, jest już przygotowana.
Dotychczasowe zachowanie prokuratora Wojciecha Skrzypka jednoznacznie pokazuje, że podejmuje on jedynie działania represyjne, zmierzające do pozbawienia mnie wiarygodności oraz – w efekcie – do zniweczenia podejmowanych przeze mnie (i tylko przeze mnie) – w ramach inicjatywy dowodowej – wysiłków dla realizacji zapisów Art. 2 par. 1 pkt 2 K.p.k.

Przypominam, że zapisy te mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego.

W świetle powyższego oraz w świetle treści pisma z dnia 12 lipca 2013 r. do Naczelnego Prokuratora Wojskowego (WPG w Warszawie otrzymał je w dniu 16 lipca 2013 r.) uzasadniony jest pogląd, że prokurator Wojciech Skrzypek posługuje się metodami, które nie są znane w procedurze karnej.

To sprawia, że prokurator Wojciech Skrzypek nie realizuje obowiązku wynikającego z Kodeksu postępowania karnego.

Z tych powodów wnoszę o ściganie karne prokuratora Wojciecha Skrzypka z WPG w Warszawie za przestępstwo umyślne popełnione ze szkodą dla moich interesów prawnych

Z poważaniem

dr Grażyna Niegowska

Inne zapisy autora:

0

Avatar
NN 533763214

73 publikacje
64 komentarze
 

Jeden komentarz

  1. Avatar swordfish

    Przesłać jeden odpis do ministra finansów, który na radzie ministrów winien zgłosić pilny projekt likwidacji prokuratury wojskowej jako organu szkodzącego finansom państwa i powodującego dziurę budżetową.
    Proszę informować jaka będzie reakcja Naczelnego Prokuratora Wojskowego.
    Pozdrawiam.

    0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816