Globalnie i Lokalnie
Like

Gorliccy prokuratorzy w szponach kredytów, a niektórzy także… w szponach akcji spółek prawa handlowego. O oświadczeniach majątkowych Tadeusza Cebo, Sławomira Korbelaka, Dagmary Nalepy i Arlety Osikowicz kilka informacji źródłowych

12/10/2016
794 Wyświetlenia
0 Komentarze
13 minut czytania
Gorliccy prokuratorzy w szponach kredytów, a niektórzy także… w szponach akcji spółek prawa handlowego. O oświadczeniach majątkowych Tadeusza Cebo, Sławomira Korbelaka, Dagmary Nalepy i Arlety Osikowicz kilka informacji źródłowych

„Dobra zmiana” i Zbigniew Ziobro wprowadzili od niedawna obowiązek materialnej wiwisekcji środowiska „czerwonych żabotów”. Ułomna to akcja, bo w opublikowanych oświadczeniach majątkowych brak informacji na temat wysokości zarobków uzyskiwanych przez prokuratorów w miejscu pracy. Samorządowcy ujawniają te dane od wielu lat. No, ale prokuratorzy są na razie pod specjalnym nadzorem i dużo wody w Wiśle upłynie zanim dowiemy się wszystkich szczegółów na temat ich publicznej „posługi”. Niektórzy z nich korzystają także ze szczególnej ochrony i w ogóle nie muszą ujawniać żadnych majątkowych oświadczeń. Na gorlicko-sądeckim podwórku dotyczy to Prokuratora Okręgowego z Nowego Sącza Michała Trybusa. Pan prokurator Michał Trybus musiał sobie, na taką tajemnicę, czymś szczególnym zasłużyć, ale nie wiadomo czym, bo to też jest tajemnica.

0


Zainteresowanych szczegółami do powyższych informacji odsyłam do materiału prasowego, który opublikowałem 20 września 2016 roku (wraz z blogerem Humpty Dumptym z „3obiegu”), zob. http://gorliceiokolice.eu/2016/09/prokurator-okregowy-w-nowym-saczu-michal-trybus-pod-specjalnym-nadzorem-i-tak-ma-byc-panie-ministrze-ziobro-prokuratora-michala-trybusa-trzeba-chronic-tak-jak-jaruzelski-bronil-s/.

A dzisiaj kilka danych źródłowych z oświadczeń majątkowych naszych gorlickich stróżów prawa w czerwonych żabotach. Mój wybór personalny można uznać za stronniczy, ale, na swoje usprawiedliwienie napiszę, że poniżej wymienieni byli wcześniej bohaterami licznych materiałów prasowych, opublikowanych na tym portalu i dlatego im właśnie poświęciłem więcej uwagi (a wszyscy pozostali, zob. http://www.prokuratura-nowysacz.pl/index.php?str=52).

Tadeusz Cebo (ur. 16 lipca 1959 r.)

(zob. http://www.prokuratura-nowysacz.pl/Oswiadczenia/2015/Tadeusz_Cebo.pdf)

– dom o pow. 225 m2 na działce o pow. 4100 m2 (współwłasność z żoną),

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 95 000 PLN,

– w spółkach prawa handlowego (nazwy spółek ukryto w oświadczeniu) posiada 668 akcji  o wartości 172 382 zł i 08 gr (z tego tytułu prokurator Tadeusz Cebo osiągnął w 2015 roku dochód 1012 zł i 92 gr),

– samochód osobowy VW Passat – rok prod. 2008,

– zobowiązania pieniężne: pożyczka mieszkaniowa udzielona przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie na budowę domu na okres 10 lat – do spłaty pozostało 28 750 zł, kredyt hipoteczny w wysokości 110 702, 74 CHF (franków szwajcarskich), udzielony przez Bank (nazwa ukryta), na budowę domu na okres 20 lat – do spłaty pozostało 69 126, 38 CHF.

Sławomir Korbelak (ur. 10 października 1976 r.)

(zob. http://www.prokuratura-nowysacz.pl/Oswiadczenia/2015/Slawomir_Korbelak.pdf)

– dom o powierzchni 106 m2 położony na działce o pow. 1302 m2 (współwłasność małżeńska),

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 17 000 PLN,

– samochód osobowy marki Toyota Corolla Verso – rok prod. 2005,

– zobowiązania pieniężne: kredyt w wysokości 300 000, 00 PLN z przeznaczeniem na budowe domu jednorodzinnego – wysokość zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. – 255 405, 39 PLN, kredyt w wysokości 50 000, 00 PLN z przeznaczeniem na konsolidację oraz modernizację otoczenia budynku mieszkalnego – wysokość zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. – 29 166, 60 PLN (nazwy banków zostały w oświadczeniu ukryte).

Dagmara Nalepa (ur. 18 października 1981 r.)

(zob. http://www.prokuratura-nowysacz.pl/Oswiadczenia/2015/Dagmara_Nalepa.pdf)

– mieszkanie własnościowe – pow. całkowita 34, 94 m2,

– zasoby pieniężne: 275 645, 93 PLN,

– samochód osobowy marki Volvo V50 2.0 D – rok prod. 2008

– dochody z tytułu najmu lokalu mieszkalnego: 8100, 00 PLN.

Arleta Osikowicz (ur. 27 września 1975 r.)

(zob. http://www.prokuratura-nowysacz.pl/Oswiadczenia/2015/Arleta_Osikowicz.pdf)

– mieszkanie własnościowe – pow. całkowita 39, 5 m2,

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 10 800 PLN,

– w spółkach prawa handlowego 4306 akcji (pozostałe informacje ukryte), dochód w 2015 r. 0, 20 PLN za 1 akcję,

– zobowiązania pieniężne: kredyt mieszkaniowy w kwocie 202 000 PLN waloryzowany w walucie CHF – stan zadłużenia na 31.12.2015 wynosi 83 625, 31 CHF, pożyczka z ZFŚS na okres 5 lat –  kwota 9000 na remont mieszkania, stan zadłużenia na 31.12.2015 r. – 1288 00 PLN,

– dochody dodatkowe w 2015 r.: umowa zlecenie – 200 00 PLN i umowa najmu mieszkania: 2 750, 00 PLN.

Komentarza dzisiaj właściwie nie będzie. Każdy może sobie wreszcie sam pokomentować i „puścić wodze fantazji”; na przykład, zastanawiając się jaki związek i zagrożenia związane są z uwikłaniem biznesowym prokuratorów, inwestujących pieniądze w akcje spółek prawa handlowego albo zaciągających kredyty w bankach komercyjnych z tzw. immunitetem prokuratorskim (zob. art. 135 ustawy O prokuraturze w postscriptum) i niezależnością prokuratora, którą „wyraża art. 8 ust. 1 ustawy o prokuraturze. W myśl tej dyrektywy prokurator przy wykonywaniu czynności określonych w ustawach jest niezależny, z uwzględnieniem granic niezależności określonych w ustawie (prokuratorzy ograniczeni są, w myśl zasady hierarchicznego podporządkowania, obowiązkiem wykonywania zarządzeń, wytycznych i poleceń przełożonego prokuratora)”.

Na koniec z niejakim sarkazmem wyrażę słowa ubolewania, że niektórzy z „kasty” prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu. dali się złapać na słynne kredyty frankowe. Długa droga przez nimi do spłaty wszystkich zobowiązań, oj długa. Ale system trwa i ma się dobrze, a „dobra zmiana” udaje, że reformuje prokuraturę, więc „jakoś” tam te kredyty zostaną spłacone z bezgraniczną pomocą i na koszt społeczeństwa.

Przyznasz też, Czytelniku, że okazale wygląda oświadczenie majątkowe prokurator Dagmary Nalepy: wiek – 35 lat, żadnych kredytów, żadnych akcji i blisko 280 000 zł oszczędności.

Wszystkie oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu (bez prokuratora Michała Trybusa) tutaj: http://www.prokuratura-nowysacz.pl/index.php?str=52.

PS

Art. 135. Prawo o prokuraturze

Stan prawny aktualny na dzień: 12.10.2016

Dz.U.2016.0.177 – Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

Immunitet prokuratorski

 • 1. Prokurator oraz Prokurator Generalny nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani tymczasowo aresztowany bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego, a zatrzymany – bez zgody przełożonego dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Do czasu wydania zezwolenia na pociągnięcie prokuratora albo Prokuratora Generalnego do odpowiedzialności karnej wolno przedsięwziąć tylko czynności niecierpiące zwłoki, zawiadamiając o tym niezwłocznie prokuratora przełożonego. W przypadku Prokuratora Generalnego zawiadamia się Prezesa Rady Ministrów.
  § 2. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej lub łącznego wniosku o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej i tymczasowe aresztowanie prokuratora sąd dyscyplinarny może polecić niezwłoczne zwolnienie prokuratora zatrzymanego na gorącym uczynku.
  § 3. Wniosek o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej, jeżeli nie pochodzi od prokuratora, sporządza i podpisuje pełnomocnik będący adwokatem albo radcą prawnym.
  § 4. Jeżeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej lub wniosek o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie prokuratora nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), przewodniczący sądu dyscyplinarnego odmawia, w drodze zarządzenia, jego przyjęcia. Na zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku przysługuje zażalenie do sądu dyscyplinarnego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
  § 5. Sąd dyscyplinarny wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej oraz uchwałę zezwalającą na tymczasowe aresztowanie prokuratora, jeżeli zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa. Sąd dyscyplinarny rozpoznaje wniosek na posiedzeniu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
  § 6. Sąd dyscyplinarny orzeka na podstawie wniosku i dowodów załączonych przez wnioskodawcę, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przeprowadzić inne dowody. Sąd dyscyplinarny wzywa prokuratora, którego dotyczy wniosek, do złożenia pisemnego oświadczenia odnoszącego się do wniosku lub do osobistego stawiennictwa celem odebrania od niego ustnego oświadczenia. Stawiennictwo stron nie jest obowiązkowe.
  § 7. Prokurator, którego dotyczy postępowanie, ma prawo wglądu do dokumentów, które zostały załączone do wniosku. Jeżeli prokurator, kierując wniosek do sądu dyscyplinarnego, zastrzegł, że dokumenty te lub ich część nie mogą być udostępnione z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego, w przedmiocie zastrzeżenia rozstrzyga sąd dyscyplinarny, którego uchwała w tym zakresie jest ostateczna.
  § 8. Rozstrzygając w przedmiocie wniosku o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej, wniosku o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie prokuratora lub zastrzeżenia, o którym mowa w § 7, sąd dyscyplinarny podejmuje uchwałę większością głosów. Uchwała zawiera rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.
  § 9. Uchwałę doręcza się niezwłocznie wnioskodawcy, prokuratorowi, którego dotyczy wniosek, i rzecznikowi dyscyplinarnemu.
  § 10. Jeżeli prokurator został zatrzymany na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa i pozostaje nadal zatrzymany, wolno złożyć wniosek o zezwolenie na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, a także wniosek o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie poza godzinami urzędowania sądu dyscyplinarnego, zarządzając jednocześnie doprowadzenie prokuratora na posiedzenie. Sąd zbiera się wówczas bezzwłocznie, w tym samym dniu, z możliwością wyznaczenia składu orzekającego przez przewodniczącego, z pominięciem zasad wynikających z art. 147 wyznaczanie składów sądu dyscyplinarnego § 1, a podjęta uchwała staje się wykonalna z chwilą ogłoszenia.
  § 11. W terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały odmawiającej zezwolenia na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej lub zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania wnioskodawcy oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje zażalenie do Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego. W tym samym terminie prokuratorowi przysługuje zażalenie na uchwałę zezwalającą na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej lub zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.
  § 12. Przewodniczący Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przesyła odpisy odwołań pozostałym podmiotom wymienionym w § 11, którym przysługuje prawo do pisemnego ustosunkowania się do odwołania w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia.
  § 13. Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny orzeka na posiedzeniu z udziałem wnioskodawcy, prokuratora, którego dotyczy wniosek, oraz rzecznika dyscyplinarnego. Niestawiennictwo stron nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy, chyba że sąd postanowi inaczej.
  § 14. W zakresie nieuregulowanym w sprawach o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej oraz w sprawach o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania lub uchwały w przedmiocie zastrzeżenia, o którym mowa w § 7, stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym.
  § 15. Przepisy § 2–14 stosuje się odpowiednio do Prokuratora Generalnego.
0

Maciej Rysiewicz http://www.gorliceiokolice.eu

Dziennikarz i wydawca. Twórca portali "Bobowa Od-Nowa" i "Gorlice i Okolice" w powiecie gorlickim (www.gorliceiokolice.eu). Zastępca redaktora naczelnego portalu "3obieg". Redaktor naczelny portalu "Zdrowie za Zdrowie". W latach 2004-2013 wydawca i redaktor naczelny czasopism "Kalendarz Pszczelarza" i "Przegląd Pszczelarski". Autor książek "Ule i pasieki w Polsce" i "Krynica Zdrój - miasto, ludzie, okolice". Właściciel Wydawnictwa WILCZYSKA (www.wilczyska.eu). Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

628 publikacje
270 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758