Bez kategorii
Like

Gdzie jest minister gospodarki? Gdzie są służby? Gdzie jest Inspekcja Pracy? Gdzie jest Rzecznik Praw Obywatelskich?

28/01/2013
517 Wyświetlenia
0 Komentarze
18 minut czytania
no-cover

Przewodniczący Klubu Solidarna Polska Poseł Arkadiusza Mularczyka w Radiowej Jedynce poruszył temat zwolnień w tyskiej fabryce Fiat Auto Poland.

0


Gdzie jest minister gospodarki? Gdzie są służby? Gdzie jest Inspekcja Pracy? Gdzie jest Rzecznik Praw Obywatelskich? Nie ma tych instytucji. Dlaczego tak się dzieje, że w obronie tysiąca pięciuset ludzi nikt nie staje? W sytuacji, gdy Solidarna Polska już od wielu miesięcy apelowała o to, żeby wicepremier Pawlak zajął się sytuacją w Fiacie.


Arkadiusz Mularczyk:
" Otrzymałem informację o tym, że właśnie w fabryce Fiata dochodzi do bulwersujących sytuacji, gdzie o dwunastej w nocy, pierwszej w nocy dochodzi do wręczania pracownikom wypowiedzeń, również takim pracownikom, którzy są jedynymi żywicielami swoich rodzin, wyrzuca się matki, które mają na utrzymaniu dzieci i nie mają innych środków na utrzymanie, wyrzuca się ojców rodzin, którzy utrzymują dwójkę, trójkę dzieci lub też mają niepracujące żony na utrzymaniu. Takie informacje mam od pracowników. A ludzi, którzy walczą, m.in. na przykład jednego z szefów związków zawodowych, pana Mateusza Gruźlę, szykanuje się i pewnie będzie próbowało zwolnić z pracy. Czy to jest demokracja? Czy o takie państwo walczyliśmy? Ażeby firmy, przedsiębiorstwa tysiącami zwalniały pracowników i nikt nie był w stanie stanąć w ich obronie? A w obronie widzimy….

Gdzie jest minister gospodarki? Gdzie są służby? Gdzie jest Inspekcja Pracy? Gdzie jest Rzecznik Praw Obywatelskich? Nie ma tych instytucji. Dlaczego tak się dzieje, że w obronie tysiąca pięciuset ludzi nikt nie staje? W sytuacji, gdy Solidarna Polska już od wielu miesięcy apelowała o to, żeby wicepremier Pawlak zajął się sytuacją w Fiacie, zajął się szykanowaniem pracowników, ale także zajął się tym, co się będzie działo z Fiatem, bo już od wielu miesięcy można było widzieć, że ta firma będzie chciała przenosić produkcję do Włoch. Dlaczego nikt nie rozmawiał wtedy z Fiatem? Dlaczego nikt nie pomógł temu przedsiębiorstwu, żeby nie doszło do tych zwolnień? A teraz, gdy jest zwalnianych 1500 osób, my zajmujemy się tym, co powiedział sędzia Tuleya, czasy stalinowskie. Więc to było celowe porównanie po to, żeby zwrócić uwagę państwa, mediów, dziennikarzy. I cieszę się, że to się mi udało. Ale rzeczywiście coś jest na rzeczy, jeśli o dwunastej czy pierwszej w nocy ludzie otrzymują wypowiedzenia z pracy, to nie jest to sytuacja przyjemna, sam pan redaktor przyzna. "

W dniu 9 stycznia 2013r. w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów prawa pracy oraz wolności obywatelskich w związku z przeprowadzaną procedurą zwolnień grupowych w Fiat Auto Poland S.A. Klub Parlamentarny Solidarna Polska wystąpił z wnioskiem do Głównego Inspektora Pracy, Pani Iwony Hickiewicz z wnioskiem o nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy przy zwolnieniach grupowych w Fiat Auto Poland S.A. Wnioski o analogicznych treściach złożone zostały według kompetencji do Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Gospodarki oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W porozumieniu zawartym w dniu 18 grudnia 2012r. pomiędzy Fiat Auto Poland S.A., a ośmioma zakładowymi organizacjami związkowymi zawarte zostały kryteria doboru pracowników do zwolnienia grupowego. Kryteria te są jednak niejasne, nieobiektywne i niesprawiedliwe, co prowadzi do faktycznej dyskryminacji zwalnianych pracowników przy doborze do zwolnienia. Treść porozumienia została przy tym narzucona przez Fiat Auto Poland S.A. organizacjom związkowym, które miały do wyboru niepodpisanie porozumienia równoznaczne z przyjęciem miej korzystnych warunków odpraw dla pracowników wynikających z ustawy o zwolnieniach grupowych albo podpisanie porozumienia zawierającego niejasne, nieobiektywne i niesprawiedliwe kryteria wyboru pracowników do zwolnienia.

Podstawowym kryterium doboru pracowników do zwolnienia była ocena pracodawcy wydawana w oparciu o rankingi, na sporządzenie których składa się pięć czynników: (I) ocena roczna, (II) ilość wykonywanych operacji, (III) ilość napisanych pomysłów, (IV) absencja chorobowa oraz (V) zaangażowanie. Pracownicy nie mieli dostępu do tych rankingów, które opinii kierowników miały charakter tajny.

Poza nieobiektywnymi kryteriami zwalniania pracowników przewidzianymi w porozumieniu okazało się, że Fiat Auto Poland S.A. nie przestrzega przy zwalnianiu pracowników zasad wprowadzonych porozumieniem. Według informacji przekazanych przez media zwolnieni zostali m.in. kobieta samotnie wychowująca dziecko oraz mężczyźni wychowujący dwójkę dzieci oraz utrzymujący niepracujące małżonki, którym ochronę powinno zapewniać zawarte porozumienie. Dodatkowo decyzje o rozwiązaniu stosunku pracy wręczano niektórym pracownikom w godzinach nocnych.

Wszystkie powyżej wymienione przypadki ze względu na podejrzenie łamania praw pracowniczych i obywatelskich powinny podlegać kontroli i nadzorowi odnośnych organów, do których z wnioskiem wystąpiła Solidarna Polska.

 

 

W ostatnich dniach zmarła z powodu ostrego zawału mięśnia sercowego zwolniona niezgodnie z treścią zawartego w dniu 18 grudnia 2012. pomiędzy Fiat Auto Poland S.A. a ośmioma zakładowymi organizacjami związkowymi porozumienia w sprawie zwolnień grupowych w Spółce pracownik Spółki, Pani Barbary Kwaśny, samotnie wychowująca dwoje uczących się dzieci w wieku 16 i 20 lat. Na podstawie przedmiotowego porozumienia dodatkowym kryterium przy ocenie doboru pracowników do zwolnienia powinno być samotne wychowywanie dzieci do lat 25 pozostających na utrzymaniu pracownika, w związku z czym Pani Barbara Kwaśny należała do grona pracowników, którzy nie powinni podlegać zwolnieniu. Pomimo tego Zarząd Spółki zdecydował się na wypowiedzenie Pani Kwaśny umowy o pracę, co stało się natomiast bezpośrednią przyczyną jego zgonu.

 
 

W związku z powyższym Klub Parlamentarny Solidarna Polska po raz kolejny pochylając się nad losem pracowników Fiata, których prawa pracownicze zostały naruszone, wystąpił do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zaprzestania prowadzenia przez Zarząd Spółki zwolnień grupowych w Fiat Auto Poland S.A. z naruszeniem przepisów polskiego prawa pracy i zawartego z organizacjami związkowymi porozumienia oraz o wyciągnięcie odpowiedzialności wobec osób odpowiedzialnych za wyrządzoną pracownikom krzywdę, a także o wyrównanie krzywd dzieci Pani Barbary Kwaśny zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 

 

Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku.

 

Arkadiusz Mularczyk

 

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska

 

Szanowni Panowie:

 Giorgio Fossati

 Stefan Ketter
 Diego Pistone
 Giorgio Gorelli
 Andrea Striglio
 Członkowie Rady Nadzorczej
 Fiat Auto Poland S.A.
 ul. Grażyńskiego 141
 43-400 Bielsko Biała
 
 
 

Pismo w sprawie 

 

nieprawidłowości przy zwolnieniach grupowych w Fiat Auto Poland S.A.

 
niniejszym działając w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, z niepokojem zmuszony jestem zwrócić się do członków Rady Nadzorczej Fiat Auto Poland S.A. z prośbą o zwróceniu uwagi na nieprawidłowości przy procedurze zwolnień grupowych w Fiat Auto Poland S.A. i podjęciu działań zmierzających do zaprzestania naruszenia prawa przy procedurze zwolnień grupowych w Spółce.
 
W dniu 18 grudnia 2012 r. pomiędzy Fiatem Auto Poland S.A. a ośmioma zakładowymi organizacjami związkowymi zawarte zostało porozumienie określające zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników w związku ze zwolnieniami grupowymi, które planowane są w Spółce. Niezależnie od poważnych wątpliwości dotyczących jasności, obiektywizmu i sprawiedliwości kryterium doboru pracowników do zwolnień w zawartym porozumieniu, Zarząd Fiat Auto Poland S.A. nie przestrzega litery podpisanego porozumienia.
 
Pomimo ustalenia w porozumieniu zasad doboru pracowników do zwolnienia Zarząd Spółki wypowiada pracownikom umowy o pracę nie przestrzegając treści zawartego ze związkami zawodowymi porozumienia. W styczniu 2013 r. zwolniono kobietę samotnie wychowującą dziecko oraz dwóch mężczyzn wychowujących dwójkę dzieci oraz utrzymujących niepracujące małżonki.
 
W ostatnich dniach niestety ujawniona została informacja o zgonie z powodu ostrego zawału mięśnia sercowego zwolnionej niezgodnie z treścią zawartego porozumienia pracownika Spółki, Pani Barbary Kwaśny, samotnie wychowującej dwoje uczących się dzieci w wieku 16 i 20 lat. Na podstawie § 6 ust. 2 pkt e przedmiotowego porozumienia dodatkowym kryterium przy ocenie doboru pracowników do zwolnienia powinno być samotne wychowywanie dzieci do lat 25 pozostających na utrzymaniu pracownika, w związku z czym Pani Barbara Kwaśny należała do grona pracowników, którzy nie powinni podlegać zwolnieniu. Pomimo tego Zarząd Spółki zdecydował się na wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, co stało się natomiast bezpośrednią przyczyną jego zgonu. Niestety, niezgodne z prawem działanie Zarządu Spółki doprowadziło do faktycznej tragedii.
 
Mając na uwadze powyższe, proszę o podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki w ramach kompetencji przyznanych przez Kodeks Spółek Handlowych działań zmierzających do zaprzestania prowadzenia przez Zarząd Spółki zwolnień grupowych w Fiat Auto Poland S.A. z naruszeniem przepisów polskiego prawa pracy oraz zawartego z organizacjami związkowymi porozumienia oraz o wyciągnięcie odpowiedzialności wobec osób odpowiedzialnych za wyrządzoną pracownikom krzywdę, a także o wyrównanie krzywd dzieci Pani Kwaśny zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 
 

Z wyrazami szacunku,

 

/-/ Arkadiusz Mularczyk

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska


 

Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku.

 

Arkadiusz Mularczyk

 

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska

 

Szanowni Panowie:

 Andrzej Piętka – Członek Zarządu – Dyrektor Personelu i Organizacji
 Czesław Świstak – Członek Zarządu,
 Wojciech Masalski – Członek Zarządu
 Antoni Greń – Członek Zarządu
 Fiat Auto Poland S.A.
 ul. Grażyńskiego 141
 43-400 Bielsko Biała
 
 
 
 

Pismo w sprawie 

 

nieprawidłowości przy zwolnieniach grupowych w Fiat Auto Poland S.A.

 
niniejszym działając w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, z niepokojem zmuszony jestem zwrócić się do członków Zarządu Fiat Auto Poland S.A. z prośbą o zwróceniu uwagi na nieprawidłowości przy procedurze zwolnień grupowych w Fiat Auto Poland S.A. i podjęciu działań zmierzających do zaprzestania naruszenia prawa przy procedurze zwolnień grupowych w Spółce.
 
W dniu 18 grudnia 2012 r. pomiędzy Fiatem Auto Poland S.A. a ośmioma zakładowymi organizacjami związkowymi zawarte zostało porozumienie określające zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników w związku ze zwolnieniami grupowymi, które planowane są w Spółce. Niezależnie od poważnych wątpliwości dotyczących jasności, obiektywizmu i sprawiedliwości kryterium doboru pracowników do zwolnień w zawartym porozumieniu, Fiat Auto Poland S.A. nie przestrzega litery podpisanego porozumienia.
 
Pomimo ustalenia w porozumieniu zasad doboru pracowników do zwolnienia Spółka wypowiada pracownikom umowy o pracę nie przestrzegając treści zawartego ze związkami zawodowymi porozumienia. W styczniu 2013 r. zwolniono kobietę samotnie wychowującą dziecko oraz dwóch mężczyzn wychowujących dwójkę dzieci oraz utrzymujących niepracujące małżonki.
 
W ostatnich dniach niestety ujawniona została informacja o zgonie z powodu ostrego zawału mięśnia sercowego zwolnionej niezgodnie z treścią zawartego porozumienia pracownika Spółki, Pani Barbary Kwaśny, samotnie wychowującej dwoje uczących się dzieci w wieku 16 i 20 lat. Na podstawie § 6 ust. 2 pkt e przedmiotowego porozumienia dodatkowym kryterium przy ocenie doboru pracowników do zwolnienia powinno być samotne wychowywanie dzieci do lat 25 pozostających na utrzymaniu pracownika, w związku z czym Pani Barbara Kwaśny należała do grona pracowników, którzy nie powinni podlegać zwolnieniu. Pomimo tego Spółka zdecydowała się na wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, co stało się natomiast bezpośrednią przyczyną jego zgonu. Niestety, niezgodne z prawem działanie Spółki doprowadziło do faktycznej tragedii.
 
Mając na uwadze powyższe, proszę o podjęcie przez Zarząd Spółki w ramach kompetencji przyznanych przez Kodeks Spółek Handlowych działań zmierzających do zaprzestania prowadzenia zwolnień grupowych w Fiat Auto Poland S.A. z naruszeniem przepisów polskiego prawa pracy oraz zawartego z organizacjami związkowymi porozumienia oraz o wyciągnięcie odpowiedzialności wobec osób odpowiedzialnych za wyrządzoną pracownikom krzywdę, a także o wyrównanie krzywd dzieci Pani Kwaśny zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 
 

Z wyrazami szacunku,

 

/-/ Arkadiusz Mularczyk Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polsk

 

Inne zapisy autora:

0

Mateusz Gruźla

"W życiu nie chodzi o to jak mocno możesz uderzyć, ale o to jak mocno możesz dostać i dalej iść do przodu."„I call myself a Peaceful Warrior…because the real battles we fight are on the inside.”„Pan Bóg nie lubi tchórzy!”

130 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758