NEWS
Like

Czy Wipler pozbawi PO 18 mln subwencji?

18/06/2013
842 Wyświetlenia
7 Komentarze
7 minut czytania
Czy Wipler pozbawi PO 18 mln subwencji?

Przemysław Wipler opublikował na stronie Fundacji Republikańskiej analizę, zgodnie z którą we wtorek 18 czerwca jako pełnomocnik Fundacji Republikańskiej złożył do PKW zastrzeżenia do informacji finansowej Platformy Obywatelskiej.

0


 

Analiza konieczności odebrania PO ponad 18 mln zł

 

1. Każda partia polityczna ma obowiązek składania corocznych informacji o otrzymanej z budżetu państwa subwencji praz poniesionych przez nie wydatkach – art. 34 ust. 1 o partiach politycznych (dalej „upp”):

„Partie polityczne sporządzają coroczną informację finansową o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach, zwaną dalej „informacją”
2. Informację należy złożyć do 31 marca każdego roku – art. 34 ust. 2 upp:
„partie polityczne składają informację za rok kalendarzowy Państwowej Komisji Wyborczej w terminie do 31 marca następnego roku.”
3. PKW publikuje informację w Monitorze Polskim – art. 34 ust. 5 upp:
„Informację Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 14 dni od dnia złożenia jej Państwowej Komisji Wyborczej.”
4. PKW opublikowała informację w Monitorze Polskim 4 czerwca 2013 r., a więc zdecydowanie po terminie – http://monitorpolski.gov.pl/mp/2013/488/1
5. Złożone informacje PKW ma obowiązek rozpatrzyć, i może je przyjąć, przyjąć z ze wskazaniem uchybień lub odrzucić – art. 34a ust. 1 upp:
„Państwowa Komisja Wyborcza w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia informacji:
  1)   przyjmuje informację bez zastrzeżeń;
  2)   przyjmuje informację ze wskazaniem uchybień;
  3)   odrzuca informację.”
6. Przy czym jeśli doszło do wydania środków z subwencji na cele niezwiązane z działalnością statutową to PKW nie ma innego wyjścia i musi odrzucić informację – art. 34a ust. 1a upp:
„Odrzucenie informacji następuje w razie stwierdzenia wykorzystania przez partię polityczną środków z otrzymanej subwencji na cele niezwiązane z działalnością statutową.”
7. Fundacja Republikańska jako podmiot, którego celem jest dbanie o przejrzystość życia publicznego w kraju uprawniona jest do złożenia PKW zastrzeżeń do informacji złożonej przez Platformę Obywatelską na podstawie art. 34a ust. 5 upp:
„W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji, o którym mowa w art. 34 ust. 5:
1) partie polityczne,
2) stowarzyszenia i fundacje, które w swoich statutach przewidują działania związane z analizą finansowania partii politycznych
– mogą zgłaszać do Państwowej Komisji Wyborczej umotywowane pisemne zastrzeżenia co do informacji.”
8. PKW będzie musiała się odnieść do zgłoszonych zastrzeżeń w ciągu 60 dni, a więc będzie musiała je uznać i odrzucić informację PO lub wykazać, że wydatki PO były związane z działalnością statutową PO – art. 34a ust. 6
„Państwowa Komisja Wyborcza w terminie 60 dni od zgłoszenia zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 5, udziela pisemnej odpowiedzi na zastrzeżenie.”
9. Nie sposób uznać, że wydatki na cygara, wino i „kobiety” są związane z działalnością statutową PO. Cele statutowe PO określone są w § 2 ust. 1 jej statutu (http://www.platforma.org/media/dokumenty/statut_po_final__-_tekst_jednolity.pdf) :
„1. Celami Platformy są:
1) cywilizacyjny i gospodarczy rozwój Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawnego
2) udział w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej,
3) wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na działalność państwa,
4) wysuwanie kandydatów na stanowiska w organach państwowych i samorządowych.
2.  W swoim działaniu Platforma kieruje się następującymi zasadami:
1) pogłębiania zaufania wyborców do Platformy,
2) zgodności działań Platformy z prawem, postanowieniami statutu i uchwałami władz Platformy,
3) demokratycznego podejmowania decyzji,
4) odpowiedzialności politycznej osób zajmujących stanowiska w organach Platformy”
10. Zatem PKW powinna odrzucić złożoną przez PO informację, a to oznacza, że PO utraci prawo do otrzymywania subwencji – art. 34c ust. 1 upp:
„Partia polityczna traci przez rok prawo do otrzymania subwencji, jeżeli:
  1)   nie złoży informacji w terminie określonym w art. 34 ust. 2 lub
  2)   informacja zostanie odrzucona przez Państwową Komisję Wyborczą albo
  3)   Sąd Najwyższy oddalił skargę, o której mowa w art. 34b ust. 1.”
11. PO utraci prawo do subwencji w roku następnym po złożeniu informacji, a więc w roku 2014 – art. 34c ust. 2 upp:
„Utrata przez partię polityczną prawa do subwencji następuje w następnym roku kalendarzowym po roku, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 1.”
12. PO tytułem subwencji otrzymuje co roku kwotę 18.358.620,23 zł, w roku 2014 nie powinna otrzymać ani jednego złotego, ponieważ w 2012 r. wydatkowała uzyskane kwoty na cele niezwiązane z działalnością statutową.
A co do mieszania pieniędzy na koncie proponuję następująca analogię. Do jednego naczynia wlewam szklankę wody żywiec i szklankę nałęczowianki. Potem odlewam szklankę wody z naczynia, co wylałem? Nałęczowiankę, czy żywiec? Jest jedna odpowiedź jedną i drugą, po połowie! Tak samo jest z pieniędzmi, które trafiły na konto jeśli są ze składek i subwencji to się mieszają i są wydawane w takiej proporcji w jakiej na konto weszły. W uproszczeniu składek w PO było ok. 630 tys. z subwencji 18,3 mln proporcja razem daje 18.930 więc  96,67 % środków wydanych pochodzi z subwencji! Oczywiście są inne źródła wpłat na konto PO ale to nie ma znaczenia, bo to działa zawsze.

Inne zapisy autora:

0

zaczarowana dorożka

"Doradzajac przyjacielowi, staraj sie mu pomóc, a nie sprawic przyjemnosc" Solon"

113 publikacje
1 komentarze
 

  1. Pingback: Minął miesiąc | 3obieg.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758