POLSKA
Like

Czy niemiecką mordownię z lat 1939-45 można nazywać okupacją?

22/12/2013
1616 Wyświetlenia
12 Komentarze
12 minut czytania
Czy niemiecką mordownię z lat 1939-45 można nazywać okupacją?

  Ofiary polskie w czasie II Wojny Światowej na terenach zajętych przez Niemców szacuje się na ok. 5,8 mln obywateli (z czego ok. połowa to byli Żydzi). Oznacza to, że w okresie 01.09.1939 – 08.05.1945 (2077 dni mordowni) każdego dnia zabijano 2800 obywateli. Mordowano przez rozstrzelanie, zagazowanie, zagłodzenie, mordowano zastrzykiem fenolu, mordowano pracą ponad siły, mordowano, mordowano, mordowano…   To tak, jakby obecnie każdego dnia likwidowano miasto Różan (pow. makowski) lub w ciągu każdego tygodnia znikało miasto wielkości Wadowic lub w ciągu każdego miesiąca unicestwiano całą ludność takich miast jak Jelenia Góra albo Nowy Sącz.   W wyniku celowych akcji eksterminacyjnych jak Intelligenzaktion czy Akcja AB w Polsce zginęło: 39 % lekarzy 33 % nauczycieli szkół niższych szczebli 30 % naukowców i wykładowców wyższych […]

0


rozki

 

Ofiary polskie w czasie II Wojny Światowej na terenach zajętych przez Niemców szacuje się na ok. 5,8 mln obywateli (z czego ok. połowa to byli Żydzi). Oznacza to, że w okresie 01.09.1939 – 08.05.1945 (2077 dni mordowni) każdego dnia zabijano 2800 obywateli. Mordowano przez rozstrzelanie, zagazowanie, zagłodzenie, mordowano zastrzykiem fenolu, mordowano pracą ponad siły, mordowano, mordowano, mordowano…

 

To tak, jakby obecnie każdego dnia likwidowano miasto Różan (pow. makowski) lub w ciągu każdego tygodnia znikało miasto wielkości Wadowic lub w ciągu każdego miesiąca unicestwiano całą ludność takich miast jak Jelenia Góra albo Nowy Sącz.

 

W wyniku celowych akcji eksterminacyjnych jak Intelligenzaktion czy Akcja AB w Polsce zginęło:

 • 39 % lekarzy

 • 33 % nauczycieli szkół niższych szczebli

 • 30 % naukowców i wykładowców wyższych uczelni (700 profesorów)

 • 28 % księży

 • 26 % prawników (56% adwokatów oraz 95% aplikantów adwokackich)

 

Czy to była OKUPACJA???

  

 

Co oznacza słowo okupacja? Słowo pochodzi od łacińskiego słowa occupatio – zabór. W słowniku języka polskiego czytamy, że jest to „czasowe zajęcie obcego terytorium przy użyciu siły zbrojnej”. Wikipedia uszczegóławia pojęcie i wyjaśnia

 

Okupacja wojenna – czasowe zajęcie przez siły zbrojne państwa prowadzącego wojnę całości lub części terytorium państwa nieprzyjacielskiego i wprowadzenie tam swojej władzy. Zasady okupacji wojskowej rozstrzyga w prawie międzynarodowym Konwencja haska IV (1907) (Dział III O władzy wojennej na terytorium państwa nieprzyjacielskiego).

 

Dział III Konwencji haskiej Czytelnik znajdzie na końcu artykułu.

 

 

Widzimy zatem, że okupacja oznacza zajęcie terenu nieprzyjaciela i wprowadzenie na tym terytorium własnej administracji. Przykładami krajów rzeczywiście okupowanych są Niemcy i Japonia po II Wojnie Światowej. Czy wolno nam niemiecką mordownię z lat 1939 – 1945 określać słowem okupacja? Przecież w ten sposób Polacy sami siebie oszukują i jednocześnie wprowadzają w błąd cały świat, co do charakteru działań Niemców na zajętych przez nich terenach II RP. Żydzi zrozumieli to natychmiast i na określenie prześladowań i zagłady Żydów wymyślili inne słowa: Shoah, Szoa (hebr. שואה –całkowita zagłada, zniszczenie) oraz Holokaust (całopalenie, z greckiego ὁλόκαυστος holókaustos: hólos – cały i kaustós – palić się)

 

Dlaczego w języku polskim nie pojawiło się odpowiednie słowo? Otóż nowy okupant, Związek Sowiecki, nie był zainteresowany tym, aby Polacy używali właściwych słów. Pamiętajmy (sowieci też o tym pamiętali), że brak właściwych słów uniemożliwia właściwe opisanie rzeczywistości. Polacy mieli myśleć tak: skoro w latach 1939 – 1945 Polska znajdowała się pod niemiecką okupacją, to Armia Czerwona musiała nas wyzwolić. Ten błędny sposób myślenia zakorzenił się i trwa do dziś. Powoli i z trudem do świadomosci społeczeństwa dociera prawda, że po niemieckiej mordowni nastąpiła sowiecka okupacja (lata 1939 – 1956). Okupacja sowiecka była co prawda lżejsza niż niemiecka mordownia, ale i tak nie można jej porównywać do okupacji Niemiec czy Japonii po II Wojnie Światowej.

 

Należy zwrócić uwagę, że również Niemcy i Żydzi byli zainteresowani tym, aby Polacy nie eksponowali swoich strat używając właściwych słów. Pierwsi obawiali się, że będą musieli płacić ogromne odszkodowania, a drudzy nie chcieli mieć konkurencji w kolejce po niemieckie pieniądze.

 

Łatwo zauważyć i zlokalizować siły przeciwne, natomiast ja i tak nie potrafię zrozumieć dlaczego odpowiednie słowo nie pojawiło się w naszym języku i zamiast o niemieckiej mordowni muszę czytać o niemieckiej okupacji.

 

  

Henryk Dąbrowski

 

 

 

PS. Może lepszym słowem byłoby słowo syneracja (z ang. cineration – spopieleć). Bardzo chciałbym, aby Polacy w końcu dorobili się właściwego słowa i proszę wszystkich o pomoc w tej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej

Haga, 18 października 1907 r.

 

Dział III

O władzy wojennej na terytorium państwa nieprzyjacielskiego

 

Artykuł 42
Terytorium uważa się za okupowane, jeżeli faktycznie znajduje się pod władzą armii nieprzyjacielskiej. Okupacja rozciąga się jedynie na te terytoria, gdzie ta władza jest ustanowiona i gdzie może być wykonywaną.

 

Artykuł 43
Z chwilą faktycznego przejścia władzy z rąk rządu legalnego do rąk okupanta, tenże poweźmie wszystkie będące w jego mocy środki, celem przywrócenia i zapewnienia, o ile to jest możliwe, porządku i życia społecznego, przestrzegając, z wyjątkiem bezwzględnych przeszkód, prawa obowiązujące w tym kraju.

 

Artykuł 44
Zabrania się stronie wojującej przymuszania ludności terytoriów okupowanych do udzielenia wiadomości o armii przeciwnej strony wojującej, albo o jej środkach obrony.

 

Artykuł 45
Zabrania się przymuszania ludności terytoriów okupowanych do przysięgania na wierność państwu nieprzyjacielskiemu.

 

Artykuł 46
Honor i prawa rodzinne, życie jednostek i własność prywatna, jak również przekonania religijne i wykonywanie obrządków religijnych, winny być uszanowane. Własność prywatna nie podlega konfiskacie.

 

Artykuł 47
Rabunek jest formalnie zakazany.

 

Artykuł 48
Jeżeli nieprzyjaciel pobiera na terytorium okupowanym ustanowione na rzecz państwa podatki, opłaty i rogatkowe, winien to uczynić w miarę możności zgodnie z obowiązującymi przepisami o opodatkowaniu i repartycji opłat, przy czym wynika dlań stąd obowiązek pokrycia kosztów administracji danego terytorium w mierze, w jakiej do tego obowiązany był rząd legalny.

 

Artykuł 49
Jeżeli oprócz podatków, wymienionych w artykule poprzednim, okupant pobiera inne daniny pieniężne na terytorium okupowanym to przeznaczeniem ich będą mogły być jedynie potrzeby armii lub administracji tego terytorium

 

Artykuł 50
Żadna zbiorowa kara pieniężna lub inna nie może być nałożoną na ludność za postępki jednostek, za które nie można jej czynić solidarnie odpowiedzialną.

 

Artykuł 51
Żadna kontrybucja nie powinna być pobierana inaczej, jak na zasadzie rozkazu na piśmie i pod odpowiedzialnością naczelnego generała. Pobór taki powinien odbywać się możliwie zgodnie z przepisami opodatkowania i repartycji podatków obowiązujących. Za opłatę każdego podatku wydane będzie płatnikom odpowiednie pokwitowanie.

 

Artykuł 52
Rekwizycje w naturze oraz usługi mogą być wymagane od gmin i mieszkańców jedynie dla armii okupacyjnej. Będą one zastosowane do środków kraju i będą tego rodzaju, żeby nie pociągały za sobą dla ludności obowiązku uczestniczenia w działaniach wojennych przeciwko własnej ojczyźnie. Te rekwizycje i te usługi mogą być żądane jedynie na zasadzie upoważnienia dowódcy w okupowanej miejscowości. Świadczenia w naturze będą o ile możności opłacane w gotówce, w przeciwnym razie stwierdzone być winny przez pokwitowanie, a opłata sum należnych winna być wykonaną w możliwie krótkim czasie.

 

Artykuł 53
Armia, zajmująca daną miejscowość, może rekwirować tylko gotówkę, fundusze i obligi dłużne (papiery wartościowe), stanowiące własność państwową oraz składy broni, środki transportowe, magazyny i zapasy zaprowiantowania i w ogóle wszelki ruchomy majątek państwa, mogący służyć do celów wojennych. Wszystkie środki, stosowane na lądzie, morzu i w powietrzu celem przenoszenia wiadomości, przewożenia osób i rzeczy poza wypadkami, podpadającymi pod prawo morskie, składy broni i w ogóle wszelki rodzaj amunicji wojennej, mogą być zarekwirowane nawet gdy stanowią własność osób prywatnych, ale podlegają zwrotowi, odszkodowania zaś uregulowane będą po zawarciu pokoju.

 

Artykuł 54
Kable podwodne, łączące terytorium zajęte z terytorium neutralnym, mogą być rekwirowane i niszczone jedynie tylko w wypadku bezwzględnej konieczności. Podlegają one również zwrotowi, a odszkodowanie uregulowane będzie po zawarciu pokoju.

 

Artykuł 55
Państwo okupujące uważać się będzie jedynie za administratora i użytkownika gmachów publicznych, nieruchomości, lasów i rolnych gospodarstw, należących do państwa nieprzyjacielskiego, a znajdujących się w kraju okupowanym. Państwo to powinno ochraniać wartość tych majątków i rządzić nimi zgodnie z zasadami użytkowania.

 

Artykuł 56.
Własność gmin, instytucji kościelnych, dobroczynnych, wychowawczych oraz instytucji sztuk pięknych i naukowych, chociażby należących do państwa, będą traktowane jak własność prywatna. Wszelkie zajęcie, zniszczenie lub rozmyślna profanacja instytucji tego rodzaju, pomników historycznych, dzieł sztuki i nauki, są zabronione i winny być karane.

 

 

 

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Henryk Dąbrowski

Wolność nie czyni ludzi szczęśliwymi, czyni ich po prostu ludźmi

66 publikacje
55 komentarze
 

 1. Avatar Polka

  LUDOBOJSTWO! to jest wlasciwe slowo; kiedy wreszcie do opinii swiatowej przebije sie wlasciwa wersja II Wojny Swiatowej; czy jakakolwiek partia polityczna jest zainteresowana tym tematem? I czy ta partia bylaby w stanie konsekwentnie o to walczyc? Wszystkie te artykuly i gazety prawie dziennikarskie podziemie wskazuja jak wazny to temat. Dlaczego nadal jest tylko w “podziemiu”?

  0
 2. Avatar janusz

  Tak, LUDOBOJSTWO jak pisze Polka jest wlasciwym slowem. Ja bym uzupelnil o niemiecko-sowieckie LUDOBOJSTWO. Nie bedzie wtedy watpliwosci, ze chodzi o II wojne swiatowa.
  Dziekuje Panu za ciekawy material do przemyslen.
  Janusz Panak

  0
 3. Ziemie polskie w okresie 1939 – 1945 nyły pod okupacją niemiecką. A w czasie tej okupacji i gzięki niej Niemcy dokonywali licznych zbrodni. I tyle.
  Holocaust był czymś zupełnie innym niż okupacja. Była to akcja mająca na celu całkowite zniszczenie grupy etnicznej i odnosiła ię TYLKO do Żydów i Romów.

  0
  • Avatar jano

   Hola hola. miliony rodakow zginelo, a ty kwitujesz to slowami “i tyle”? zydzi nie ucierpieli bardziej, nie bylo ostatecznego rozwiazania, oni tylko w swoim skrzetnym stylu wykorzystali sytuacje i jada tym holoszwindlem… kasujac jak leci. I TYLE w temacie.

   0
 4. Myślę, że Ludobójstwo to złe słowo, bo to słowo ogólne i nierozpoznawalne. Poszukujemy słowa wyjątkowego, które tak jak Shoah i Holokaust stanie się rozpoznawalne na całym świecie. Potrzebujemy słowa które zastąpi określenia niemiecka okupacja 1939-45 i stanie się synonimem np. Niemiecka Mordownia, Wielka Mordownia, Schlachtung, … Słowo/słowa pisane wielkimi literami odnosiłyby się do w sposób jednoznaczny do zbrodni niemieckich z okresu II WŚ.

  0
 5. Żyjemy w świecie pozorów zafundowanych nam przez okrągłostołowe elity. Kłamstwo co do faktycznego statusu Polski w latach 1939 – 1989, to kłamstwo założycielskie Okrągłego Stołu. Przecież powiedzieć PRAWDĘ oznacza odebranie drugiej stronie wszelkich praw do udziału we władzy.

  Prawda z trudem przebija się do świadomości społeczeństwa. Jednym ze sposobów blokowania prawdy jest likwidacja właściwych słów. Zbierzmy fakty

  1939-1945 – niemiecka mordownia Polski
  1939-1956 – sowiecka okupacja Polski
  1957-1989 – Polska staje się sowiecką kolonią o nazwie PRL

  Proszę zwrócić uwagę jak wiele osób zaprotestuje przeciwko takiemu podziałowi. Nie ma zrozumienia dla faktu, że normalny okupant (ZSRS) jest ZAINTERESOWANY rozwojem okupowanego terytorium i przekształceniem go w kolonię. Podporządkowana kolonia pracuje na potrzeby metropolii.

  Polskę spotkał los wyjątkowy w Europie XX wieku. Ale ten sam schemat stosowały kraje zachodnie podbijając kraje w Afryce.

  Polakom utrudnia się właściwe postrzeganie rzeczywistości, ale mam wrażenie, że Polacy sami tej rzeczywistości dostrzegać nie chcą.

  0
  • When stripped from all of the durgaogemey, local laws against illegal immigrants boil down to having police chasing people for willing to work harder and for less than others. In my book, if more people are willing to work for less, more wealth is created. What is wrong with this? Mr. Romney, as a capitalist, please correct me if I am wrong. The durgaogemey is from the Left; their false assertions that millions of illiterate and poor are not a drag on our economy, that they add value to our national ambitions of growing wealth, when the truth is that it adds to the half of the population that pays no federal income taxes and ultimately puts them in a position to collect welfare in the form of Earned Income Tax Credits. Such drains on our Treasury require a transfer of wealth from the haves to the have-nots by raising taxes on the former. Such actions deplete funds that would otherwise be available for private investment. The durgaogemey is from those who would have us believe that it is sufficient that illegal aliens make up for their shortcomings in their federal tax contributions by paying a few hundred dollars of property taxes, sales taxes and other minor taxes. Any such taxes are do not even come close to making up for the costs of the burden of keeping them in this country. The durgaogemey comes from those who have no compunctions with advocating for the continued presence of 14 or so million illegal aliens in the face of 11 percent unemployment. They include the racial and ethnocentric and the unscrupulous businesses that are an unholy alliance that cares little for the plight of current citizens. The former two look for racial/ethnic political power, and the others pose as advocates for free market economy when they really want freedom to exploit the illegal immigrant work force, free from government interference for the purpose of making money. No, the onus isn’t on Romney to prove that you are wrong, but on you, an advocate for amnesty for illegal aliens. Thus far you are unconvincing.It’s despicable, arrogant, an oversimplification and an insult to the citizens of this country for some to dismiss the concerns of millions of citizens by boiling this down to police chasing illegal immigrants all because they do not like competing with illegal aliens. I also argue that even if it did, citizens have a right to expect the government to consider their welfare over that of unwelcome foreigners who were never invited into their midst. Mr. Kowalczk seems to think that this country is a machine, a thing in which people are fungible; that foreigners have equal expectations to the privileges of citizens. It is obvious that our Founding Fathers didn’t believe this, as they didn’t believe foreigners should have an automatic right to citizenship. This is evident by the fact that the federal government retain the authority to establish rules for naturalization, thus the People retained the right to decide which foreigners would permanently reside in this country. Too bad Mr. Kowalczyk doesn’t comprehend this.

   0
  • He was an excellent cospmoer — his choral music is especially gorgeous. The Symphony #3 is a true masterpiece of the 20th Century. And the Upshaw recording is the definitive one, as far as I’m concerned.

   0
 6. Życzę wszystkim radosnych, pogodnych, pięknych i pełnych ciepłych chwil Świąt Bożego Narodzenia

  Henryk Dąbrowski

  0
 7. Avatar Hans(D)

  Jak sobie matoly znad Wisly ustanowicie wreszcie polski rzad, ktory bedzie bronil waszych interesow to bedziecie mogli nazywac wszystkie zbrodnie po imieniu i domagac sie odszkodowania od zbrodniarzy, tak jak to ucznily inne narody , jak: Zydzi, Francuzi, Angole etc.
  Dopoki nie zmadrzejecie wy mongoly znad Wisly to bedziecie dalej pracowac na chwale Führer’a i III Rzeszy!

  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816