Bez kategorii
Like

Czy MSSF 11 pomoże naszym Spółkom Dorazowym

06/12/2012
280 Wyświetlenia
0 Komentarze
15 minut czytania
no-cover

My jak zwykle – sto lat za Eskimosami

0


        Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała szereg nowych standardów, które maja wejść w życie od 1 stycznia 2013 roku. Nas interesuje MSSF 11 który traktuje o wspólnych ustaleniach umownych do których zalicza się wspólne działania i wspólne przedsięwzięcia. Póki co droga do ich stosowania jest zamknięta. Nie mozna bowiem ani prowadzić, ani dokumentować działań gospodarczych nie dopuszczonych prawnie do stosowania. Jak Państwo wiecie na Podkarpaciu chodzimy za prawem dla « stowarzyszeń dla poszczególnych czynności handlowych na wspólny rachunek ». To ma być nasz pierwszy przyczółek dla społecznej gospodarki rynkowej i zdobędziemy go – choćby po trupach rodzimych « wolnorykowców ». Trochę wstyd publikować takie rzeczy na nE obok idiotyzmów ŁŁ, ale jeśli jeszcze ten słup ogłoszeniowy istnieje to wykorzystam go pro publico bono.

Prezentuję zasadniczą treść (bez załączników) tego standardu, aby Panowie @Kajds lub @Wojtas nie myśleli, że zapadliśmy w sen zimowy.

Jeśli jesteś od Korwina Mikke, albo smarkaczem od latania ze sztandarami po ulicach –  to daruj sobie dalszą lekturę. Nic z tego nie zrozumiesz. Wszystkie komentarze o socjalistach i etatystach będę kasował!!!

 


 

DO20961/01

 Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 11 – Wspólne ustalenia umowne
 

Cel
 

1     Celem niniejszego standardu jest ustanowienie zasad sprawozdawczości finansowej jednostek, które mają udziały we wspólnie kontrolowanych ustaleniach (tj. we wspólnych ustaleniach umownych).
 

Osiągnięcie celu
 

2     Aby osiągnąć cel określony w ust. 1, w niniejszym standardzie zdefiniowano pojęcie wspólnej kontroli i wprowadzono wymóg, zgodnie z którym jednostka, która jest stroną wspólnego ustalenia umownego, określa rodzaj wspólnego ustalenia umownego, w który jest zaangażowana, oceniając swoje prawa i obowiązki, oraz rozlicza się z tych praw i obowiązków zgodnie z tym rodzajem wspólnego ustalenia umownego.
 

Zakres
 

3     Niniejszy standard stosują wszystkie jednostki, które są stronami we wspólnych ustaleniach umownych.

Wspólne ustalenia umowne

4     Wspólne ustalenie umowne to umowa, w ramach której dwie strony lub większa ich liczba sprawują wspólną kontrolę.
5     Wspólne ustalenie umowne ma następujące cechy:
(    strony są związane umową (zob. paragrafy B2–B4);
(    na podstawie umowy dwie strony lub większa ich liczba sprawują wspólną kontrolę nad ustaleniem (zob. paragrafy 7–13).
6     Wspólne ustalenie umowne ma formę albo wspólnego działania, albo wspólnego przedsięwzięcia.
 

Wspólna kontrola
 

7     Wspólna kontrola jest umownie ustalonym podziałem kontroli w ramach ustalenia, który występuje tylko wówczas, gdy decyzje dotyczące istotnych działań wymagają jednogłośnej zgody stron sprawujących wspólną kontrolę.
8     Jednostka, która jest stroną ustalenia, ocenia, czy umowa daje wszystkim stronom lub grupie stron zbiorową kontrolę nad ustaleniem. Wszystkie strony lub grupa stron zbiorowo kontrolują ustalenie, kiedy muszą działać razem w celu kierowania działaniami, które mają znaczący wpływ na wysokość zwrotów wypracowanych przez wspólne ustalenie umowne (np. istotne działania).
9     Po ustaleniu, czy wszystkie strony, czy też grupa stron, zbiorowo kontrolują ustalenie, wspólna kontrola istnieje tylko wtedy, gdy decyzje w sprawie istotnych działań wymagają jednogłośnej zgody stron, które wspólnie kontrolują ustalenie umowne.
10     W ramach wspólnego ustalenia umownego żadna ze stron nie kontroluje ustalenia samodzielnie. Strona sprawująca wspólną kontrolę nad ustaleniem może uniemożliwiać wszelkim innym stronom lub grupie stron kontrolowanie ustalenia umownego.
11     Ustalenie może być wspólnym ustaleniem nawet wtedy, gdy nie wszystkie strony sprawują wspólną kontrolę nad ustaleniem. W niniejszym standardzie wprowadzono rozróżnienie między stronami, które sprawują wspólną kontrolę nad wspólnym ustaleniem umownym (wspólnicy wspólnego działania lub wspólnego przedsięwzięcia), a stronami, które uczestniczą we wspólnym ustaleniu umownym, lecz nie sprawują nad nim wspólnej kontroli.
12     Jednostka będzie musiała osądzić, czy wszystkie strony, czy też grupa stron, sprawują wspólną kontrolę nad ustaleniem. Dokonując oceny, jednostka uwzględnia wszystkie fakty i okoliczności (zob. paragrafy B5–B11).
13     Jeżeli fakty i okoliczności ulegną zmianie, jednostka ponownie ocenia, czy wciąż sprawuje wspólną kontrolę nad ustaleniem.

Rodzaje wspólnych ustaleń umownych
 

14     Jednostka określa rodzaj wspólnego ustalenia umownego, w które jest zaangażowana. Zakwalifikowanie wspólnego ustalenia umownego jako wspólnego działania lub wspólnego przedsięwzięcia zależy od praw i obowiązków stron ustalenia.
15     Wspólne działanie jest wspólnym ustaleniem umownym, w którym strony sprawujące wspólną kontrolę nad ustaleniem mają prawa do aktywów i obowiązki dotyczące zobowiązań powiązane z ustaleniem. Strony te są nazywane wspólnikami wspólnego działania.
16     Wspólne przedsięwzięcie jest wspólnym ustaleniem umownym, w którym strony sprawujące wspólną kontrolę nad ustaleniem mają prawa do aktywów netto wynikających z ustalenia. Strony te są nazywane wspólnikami wspólnego przedsięwzięcia.
17     Ustalając, czy wspólne ustalenie umowne jest wspólnym działaniem czy wspólnym przedsięwzięciem jednostka kieruje się własnym osądem, kiedy. Jednostka ustala rodzaj wspólnego ustalenia umownego, w które jest zaangażowana, uwzględniając swoje prawa i obowiązki wynikające z ustalenia. Jednostka ocenia swoje prawa i obowiązki, uwzględniając strukturę i formę prawną ustalenia, uzgodnione przez strony warunki umowy oraz, w stosownym przypadku, inne fakty i okoliczności (zob. paragrafy B12–B33).
18     Niekiedy strony są związane umową ramową, która określa ogólne warunki umowne podejmowania jednego działania lub większej ich liczby. Umowa ramowa może stanowić, że strony przyjmują różne wspólne ustalenia umowne w celu prowadzenia konkretnych działań będących częścią umowy. Nawet gdy takie wspólne ustalenia umowne są powiązane z tą samą umową ramową, ich rodzaj może być inny, jeżeli prawa i obowiązki stron różnią się w momencie podejmowania różnych działań w kontekście umowy ramowej. W konsekwencji wspólne działania i wspólne przedsięwzięcia mogą współistnieć, kiedy strony podejmują różne działania stanowiące część tej samej umowy ramowej.
19     W przypadku zmiany faktów i okoliczności jednostka ponownie ocenia, czy rodzaj wspólnego ustalenia umownego, w które jest zaangażowana, uległ zmianie.

Sprawozdania finansowe stron wspólnego ustalenia umownego
 

Wspólne działania

20     W związku z udziałami we wspólnym działaniu wspólnik wspólnego działania ujmuje:
(    swoje aktywa, w tym udział w aktywach posiadanych wspólnie;
(    swoje zobowiązania, w tym udział w zobowiązaniach zaciągniętych wspólnie;
(    przychody ze sprzedaży swojego udziału w wynikach wspólnego działania;
(    swoją część przychodów ze sprzedaży produkcji w ramach wspólnego działania oraz
(    swoje koszty, w tym udział we wspólnie poniesionych kosztach.
21     Wspólnik wspólnego działania rozlicza aktywa, zobowiązania, przychody i koszty związane z jego udziałem we wspólnym działaniu zgodnie z MSSF mającymi zastosowanie do tych konkretnych aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów.
22     Rozliczanie transakcji takich jak sprzedaż, wniesienie lub nabycie aktywów między jednostką a wspólnym działaniem, w które jest zaangażowany jako wspólnik, określono szczegółowo w paragrafach B34–B37.
23     Strona, która uczestniczy we wspólnym działaniu, lecz nie sprawuje nad nim wspólnej kontroli, również rozlicza swój udział w ustaleniu zgodnie z paragrafami 20–22, jeżeli ma prawa do aktywów i obowiązki wynikające ze zobowiązań powiązane ze wspólnym działaniem. Jeżeli strona, która uczestniczy we wspólnym działaniu, lecz nie sprawuje nad nim wspólnej kontroli, nie ma praw do aktywów ani obowiązków wynikających ze zobowiązań powiązanych z tym wspólnym działaniem, rozlicza swój udział we wspólnym działaniu zgodnie z MSSF mającymi zastosowanie do tego udziału.
 

Wspólne przedsięwzięcia
 

24     Wspólnik wspólnego przedsięwzięcia ujmuje swój udział we wspólnym przedsięwzięciu jako inwestycję i rozlicza tę inwestycję przy użyciu metody praw własności zgodnie z MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia, chyba że jednostka jest zwolniona ze stosowania metody praw własności zgodnie z tym standardem.
25     Strona, która uczestniczy we wspólnym przedsięwzięciu, lecz nie sprawuje nad nim wspólnej kontroli, rozlicza swój udział w ustaleniu zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowej, chyba że wywiera znaczący wpływ na wspólne przedsięwzięcie i wówczas rozlicza się zgodnie z MSR 28 (zmienionym w 2011  r.).
Jednostkowe sprawozdania finansowe
26     W jednostkowych sprawozdaniach finansowych wspólnik wspólnego działania lub wspólnego przedsięwzięcia rozlicza swój udział w:
(    wspólnym działaniu zgodnie z paragrafami 20–22;
(    wspólnym przedsięwzięciu zgodnie z paragrafem 10 MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe.
27     W jednostkowych sprawozdaniach finansowych strona, która uczestniczy we wspólnym ustaleniu umownym, lecz nie sprawuje nad nim wspólnej kontroli, rozlicza swój udział w:
(    wspólnym działaniu zgodnie z paragrafem 23;
(    wspólnym przedsięwzięciu zgodnie z MSSF 9, chyba że jednostka wywiera znaczący wpływ na wspólne przedsięwzięcie i wówczas stosuje paragraf 10 MSR 27 (zmienionego w 2011 r.).
 

 

 

Inne zapisy autora:

0

nikander
nikander

Bardziej pragmatyczne niz rewolucyjne mysla wojowanie.

289 publikacje
1 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816