PRAWO
Like

Cuda Wymiaru Sprawiedliwości część 1

28/11/2012
370 Wyświetlenia
1 Komentarze
10 minut czytania
no-cover

Czynności nadzorcze w organach władzy państwowej to fikcja, czy rzeczywistość? Być może doczekam się odpowiedzi Prezesa Rady Ministrów.

0


Czynności nadzorcze w organach władzy państwowej to fikcja, czy rzeczywistość? Być może doczekam się odpowiedzi Prezesa Rady Ministrów.

Tym artykułem rozpoczynam cykl ujawniania uchybień przepisom prawa, jakich dopuszczają się urzędnicy państwowi, którzy, zgodnie z zapisami Konstytucji RP i ustaw niższych rangą, powinni odpowiadać na równi z innymi obywatelami naszego kraju. Nieprzypadkowo tytuł mówi o cudach. Wskażę w odcinkach jak osoby z wymiaru sprawiedliwości potrafią zagmatwać sprawę, wydawałoby się bardzo prostą, tylko dlatego, żeby ukryć czyny bezprawne ze swojego koleżeńskiego układu.

Mam uzasadnione obawy, czy nie stanę się obiektem ataków i gnębienia. Pisząc o atakach, mam na myśli, nie tylko nękanie mojej osoby, pod pozorem stanowionego prawa, ale również atak fizyczny i psychiczny, który może zaszkodzić mojemu zdrowiu i życiu. Tezę tę opieram o własne doświadczenia życiowe, w których nękano, zastraszano i pobito świadka postępowań sądowych i prokuratorskich. Osoba ta została zniszczona psychicznie oraz fizycznie. O tym fakcie będę pisał w innej części.

Opiszę, jak można zniszczyć akta prokuratorskie i nie ponieść z tego tytułu żadnej kary.

Opiszę, jak można doprowadzić do zniszczenia notatki służbowej funkcjonariusza policji z przeprowadzonej interwencji policji i nie ponieść z tego tytułu żadnej kary.

Opiszę, jak można doprowadzić do zniszczenia notatnika służbowego funkcjonariusza policji i nie ponieść z tego tytułu żadnej kary.

Opiszę, jak można zostać napadniętym, pobitym, zostać wielokrotnie pomówionym o chorobę psychiczną i z tego tytułu ponieść koszty sądowe.

Opiszę również, jak bezprawnie wyrzucano mnie z pracy i próbowano pozbawić źródła utrzymania, jak próbowano zrobić ze mnie psychicznie chorego, jakie metody są stosowane, aby wyłudzić od pokrzywdzonych pieniądze, łamiąc przy tym jawnie przepisy prawa i korzystając z niewiedzy osób pokrzywdzonych. Na końcu wskażę, jak można oskarżyć i wydać wyrok skazujący obywatela RP za korzystanie z komputera w domu (podobno złośliwe), czy też za wykonywanie obowiązków rodzicielskich i kontaktowanie się z nieletnimi dziećmi.

Podsumowując, opiszę sposoby ochrony czynów przestępczych stosowane przez szeroko rozumiany Wymiar Sprawiedliwości. Zarzuty poprę w znacznej części dowodami.

 =====================================================================================

 

 

 

Moszczenica, dn. 28 listopad 2012r.

Midera Eustachy

Dotyczy: DSWRU-571-9124/12-(2)/12/AW
Departamentu Skarg, Wniosków
i Obsługi Rady Do Spraw Uchodźców

Prezes Rady Ministrów
00-583 Warszawa,
Al. Ujazdowskie 1/3

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska

Skarga na wykonanie bezprawnych czynności przez Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady Do Spraw Uchodźców w sprawie za nr DSWRU-571-9124/12-(2)/12/AW

Składam skargę na działania Departamentu Skarg, Wniosków i Obsługi Rady Do Spraw Uchodźców w zakresie przekazania Ministrowi Sprawiedliwości do rozpatrzenia mojej osoby skargi na czynności Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012r. z uchybieniem treści art. 7 Konstytucji RP, art. 229 pkt8 kpa, art. 231 kpa, art. 232 §1 kpa i art. 237 §1 kpa.

Art. 7 Konstytucji RP

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Pismem z dnia 25 października 2012r. złożyłem do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska skargę na czynności Ministra Sprawiedliwości uchybiające przepisom stanowionego prawa. Skargę przekazałem, zgodnie z treścią art. 229 pkt8 kpa, Prezesowi Rady Ministrów, jako właściwemu organowi rozpoznającemu skargi na Ministra Sprawiedliwości.

Art. 229 pkt8 kpa

Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

8) ministra – Prezes Rady Ministrów

Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady Do Spraw Uchodźców, działający w imieniu Prezesa Rady Ministrów, łamiąc przepis art. 229 pkt8 kpa, przekazał skargę do rozpatrzenia Ministrowi Sprawiedliwości, powołując się bezzasadnie na treść art. 231 kpa.

Art. 231 kpa

„ Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

Prezes Rady Ministrów przekazując do rozpatrzenia skargę Ministrowi Sprawiedliwości uchybił treści art. 232 §1 kpa, gdyż skarga zawierała zarzuty dotyczące działalności Ministra Sprawiedliwości.

Art. 232 §1 kpa

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu.

Prezes Rady Ministrów, jako organ właściwy do rozpoznania skargi na działania Ministra Sprawiedliwości do dnia dzisiejszego nie rozpoznał skargi, uchybiając treści art. 237 §1 kpa.

Art. 237 §1 kpa

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Reasumując Panie Premierze Donaldzie Tusk, tą skargą rozpoczynam publiczne domaganie się respektowania treści przepisów stanowionego prawa, w oparciu o Konstytucję RP oraz ustawy niższe rangą. Niniejsza skarga, jak Pan widzi, jest skutkiem bezprawnych działań podległych Panu osób zatrudnionych w wykonawczych organach władzy państwowej. Przeszedłem całą drogę skargową rozpoczynając od skarg od Prezesów Sądów Rejonowych, poprzez Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz Ministra Sprawiedliwości, aż dotarłem do Prezesa Rady Ministrów. Skargi były przekazywane do rozpatrzenia, wbrew przepisom prawa, osobom, którym zarzucałem uchybienia.

Z uwagi na powyższe jestem zmuszony, działając w stanie wyższej konieczności rozpocząć publiczne domaganie się respektowania prawa, zaczynając od osoby Prezesa Rady Ministrów.

Wbrew Pana twierdzeniom o nieistnieniu żadnych układów, udowodnię i ujawnię publicznie nieprawidłowości działań urzędników państwowych.

W załączeniu przekazuję dwa oświadczenia sporządzone przez SSR XXXXX XXXXXXXX dla celów tego samego postępowania sądowego i żądam od Pana Premiera udzielenia odpowiedzi na pytania:

1.     Czy twierdzenia sędziego w tych oświadczeniach są ze sobą zbieżne i prowadzą do tych samych wniosków?

2.     Które oświadczenie sędziego jest prawdziwe?

Podnoszę, że wszelkie wyjaśnienia usprawiedliwiające sporządzenie w/w oświadczeń nie mają miejsca bytu z uwagi na ich oczywisty charakter.

Powyższym wykazuję fakt istnienia sitwy mającej doprowadzić do nie rozpoznania we właściwym trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego moich skarg.

Zastrzegam, że nie będę odnosił się do pism, które aktualnie są do mnie kierowane przez nieuprawnione osoby do rozpatrywania skarg i traktuję je jako przekroczenie uprawnień przez autorów tych pism. Domagam się wyciągnięcia konsekwencji wobec nadużywających władzy urzędników państwowych.

Żądam od Pana Premiera zajęcia jednoznacznego stanowiska w przedmiocie niniejszej skargi, które to stanowisko podam do publicznej wiadomości. Brak rozpoznania skargi będzie potwierdzeniem na udział Pana osoby w układzie, którego istnienie Pan neguje.

……………………

 Eustachy Midera

Do wiadomości:

1. http://demokracja.nowyekran.pl/

 =====================================================================================

Załączniki:

 1. Oświadczenie sędziego z dnia 23.12.2011

 2. Oświadczenie sędziego z dnia 17.11.2010

Inne zapisy autora:

0

EM
EM

Największą dla mnie wartością są moje dzieci, których nie mogę wychowywać zgodnie ze swoimi przekonaniami z powodu podłości złych ludzi. motto "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie." Andrzej Frycz Modrzewski

10 publikacje
22 komentarze
 

Jeden komentarz

  1. Avatar Katarzyna

    Przykład z małego miasteczka Choszczno w województwie zachodniopomorskim. Lokalna gazeta Głos Choszczeński opublikowała czas jakiś temu serię artykułów prasowych o karanym kilkunastoma wyrokami przestępcy z Małkocina Krzysztofie Zakrzewskim. Postać ta znana jest w całym województwie zachodniopomorski. Włamywał się ludziom do piwnic, zastraszał, groził pozbawieniem życia, wybijał szyby w oknach, przebijał koła w samochodach. Ponadto wystawie lewe faktury VAT i twierdzi, że jest przedsiębiorcą, a tak naprawdę jest bezrobotnym ciołkiem bez matury. Prokuratura rejonowa w Stargardzie Szczecińskim od 6 lat nie potrafi poradzić sobie z Krzysztofem Zakrzewskim z Małkocina. Bandyta czuje się bezkarny. Najzabawniejsze , choć chyba to złe sformułowanie…najtragiczniejsze jest to co stało się po opublikowaniu tych artykułów przez Głos Choszczeński. Redaktor naczelny Tomasz Pilecki z Choszczna dostał wyrok za… nękanie w mediach bandyty Zakrzewskiego z Małkocina. Jak Boga kocham, choć faktycznie wydaje się to jak sceny z filmu Barei. Sędzina która wydawała ten wyrok jeszcze się martwiła, że najprawdopodobniej redaktor dalej będzie „nękał” w gazecie bandytę Zakrzewskiego z Małkocina i to nie koniec nagonki na niego. Takie rzeczy dzieją się w naszym kraju naprawdę. O jednych wiemy więcej, o drugich mniej. Jeśli sądy skazują dziennikarzy za pisanie prawdy o bandytach, a prokuratorzy uniewinniają bandytów to niczym nie różnimy się od Rosji…

    0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816