POLSKA
Like

Bezprawne pozbawienie wolności świadka

22/05/2013
881 Wyświetlenia
0 Komentarze
15 minut czytania
Bezprawne pozbawienie wolności świadka

Do zawiadomienia o popełnionym przestępstwie skierowanym do Prokuratora Generalnego dołączyłem następujące załączniki: O zawiadomieniu można przeczytać tutaj pisma do organów władzy publicznej – zawiadomienie Zał. nr 1 – k.40 – 41, 3 karty – jest to protokół z przesłuchania mojego syna w charakterze świadka z dnia 24.07.2007r godz. 14:31-15:09 Zał. nr 2 – k.50 – jest to pierwsza strona protokołu przesłuchania syna na podstawie art. 308 § 2 k.p.k. z dnia 25.07.2007r Zał. nr 3 – k.360 – 361 – dwie strony z rozprawy głównej z dnia 17.03.2008r Zał. nr 4 – k.780-781 – dwie strony protokołu z rozprawy głównej z dnia 24.11.2008r Zał. nr 5 – postanowienie o tymczasowym aresztowaniu – wydanym prze Sąd Rejonowy z dnia 25.07.2007r Zał. […]

0


Do zawiadomienia o popełnionym przestępstwie skierowanym do Prokuratora Generalnego dołączyłem następujące załączniki:
O zawiadomieniu można przeczytać tutaj

pisma do organów władzy publicznej – zawiadomienie

Zał. nr 1 – k.40 – 41, 3 karty – jest to protokół z przesłuchania mojego syna w charakterze świadka z dnia 24.07.2007r godz. 14:31-15:09

Zał. nr 2 – k.50 – jest to pierwsza strona protokołu przesłuchania syna na podstawie art. 308 § 2 k.p.k. z dnia 25.07.2007r

Zał. nr 3 – k.360 – 361 – dwie strony z rozprawy głównej z dnia 17.03.2008r

Zał. nr 4 – k.780-781 – dwie strony protokołu z rozprawy głównej z dnia 24.11.2008r

Zał. nr 5 – postanowienie o tymczasowym aresztowaniu – wydanym prze Sąd Rejonowy z dnia 25.07.2007r

Zał. nr 6 – postanowienie o przedstawieniu zarzutów – z datą sporządzenia 25.07.2005r

Zał. nr 7 – podpisy zbiorczo z protokołu przesłuchania i postanowienia – zbiorczo podpisy (parafy) z protokołów zał. nr 2 w całości dokumentu pięć stron i z zał. nr 6

Zał. nr 8 – postanowienie z dnia 5 września 2007r, 2 karty – postanowienie o odmowie uchylenia tymczasowego aresztowania wydanego przez asesora prokuratury rejonowej

Zał. nr 9 – treść maila z dnia 20 stycznia 2010r – takiego maila wysłałem do adwokata po ujawnieniu przeze mnie, że w aktach sprawy nie ma postanowienia o przedstawieniu zarzutów popełnienia przestępstwa, o którym jest mowa w art. 313 k.p.k.

Zał. nr 10 – wydruk dotyczący komendanta KP Warszawa Białołęka

Zał. nr 11 – wydruk o nieprawidłowościach w SO Warszawa Praga

Zał. nr 12 – k.49 – wykaz dowodów rzeczowych sporządzony rzekomo w dniu 25.07.2007r

Zał. nr 13 – k.50 – wykaz dowodów rzeczowych sporządzony rzekomo w dniu 25.07.2007r

Zał. nr 14 – k.187 – dowód rzeczowy ujawniony 15 listopada 2007r – dowód ten został nazwany jako Drz 3698/07

Zał. nr 15 – postanowienie z dnia 15.11.2007r – postanowienie o uznaniu za dowód zapis z monitoringu

Zał. nr 16 – protokół przeszukania + spis i opis rzeczy, 5 kart

Przedstawione kopie załączników nie tylko uprawdopodabniają popełnione przestępstwa przez wskazane osoby w zawiadomieniu ale je wręcz potwierdzają!!!!! To nie są jedyne dowody potwierdzające popełnienie przestępstw są jeszcze inne, które również ujawnię. Na dokonanie tych fałszerstwa asesorowi prokuratury rejonowej Wojciechowi Misiewiczowi oraz innym osobą zabrakło trzech miesięcy i było trzeba wnioskować o kolejne 2 miesiące.

Tak już bywa „gówniarz nie chce się przyznać” to była kwintesencja rozmowy dwóch prawników 12 października 2007r w sądzie rejonowym.
Nepotyzm zawodowy wypaczył zdroworozsądkowe myślenie niezależnego urzędasa Szymona Brzozowskiego, a wręcz nastąpiło zaćmienie umysłu.

Najpierw będę przedstawiał przepisy prawa, ewentualnie wykładnie prawa a następnie będę przedstawiał kopie dokumentów niech każdy czytelnik sam oceni. Może to uchroni inne osoby przed zakusami urzędasów w przeświadczeniu, że to oni są prawem – a oni są tylko wykonawcami prawa. Dane osobowe mojego syna i adres pozostawiam jako rzecz chronioną, natomiast moje imię i nazwisko będzie jawne.

Dokumenty, przepisy prawa oraz mój komentarz będę przedstawiał sukcesywnie w kolejnych dniach.
Dzisiaj rozpocznę od bezprawnego pozbawienia wolności świadka dokonanego przez funkcjonariuszy policji z KRP VI Warszawa Praga Północ. Celowo rozpoczynam od zdarzenia, które ma miejsce 12 godzin po zatrzymaniu mojego syna i przetrzymywaniu w policyjnej izbie zatrzymań, uprzedzając następne posty dodam, że w jednym i tym samym czasie mój syn oraz rzekomo osoba pokrzywdzona są w jednym komisariacie policji w KP Warszawa Białołęka, nie dochodzi do konfrontacji i rozpoznania sprawcy przestępstwa, nie jest złożony wniosek o ściganie osoby, która popełniła przestępstwo.

– Ustawa kodeks postępowania karnego
Art.244.§1.Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym.

§4.Niezwłocznie po zatrzymaniu osoby podejrzanej należy przystąpić do zebrania niezbędnych danych, a także o zatrzymaniu zawiadomić prokuratora. W razie istnienia podstaw, o których mowa w art. 258 § 1-3, należy wystąpić do prokuratora w sprawie skierowania do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie.

Art.248.§1.Zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania; należy go także zwolnić na polecenie sądu lub prokuratora.

§2.Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania.

§3.Ponowne zatrzymanie osoby podejrzanej na podstawie tych samych faktów i dowodów jest niedopuszczalne

Art.287.§1.Przepis art. 285 § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która bezpodstawnie uchyla się od złożenia zeznania, wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty, złożenia przyrzeczenia, wydania przedmiotu, dopełnienia obowiązków poręczyciela albo spełnienia innego ciążącego na niej obowiązku w toku postępowania, jak również do przedstawiciela lub kierownika instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej obowiązanej udzielić pomocy organowi prowadzącemu postępowanie karne, która bezpodstawnie nie udziela pomocy w wyznaczonym terminie.

§2.W razie uporczywego uchylania się od złożenia zeznania, wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty oraz wydania przedmiotu można zastosować, niezależnie od kary pieniężnej, aresztowanie na czas nie przekraczający 30 dni.

§3.Aresztowanie należy uchylić, jeżeli osoba aresztowana spełni obowiązek albo postępowanie przygotowawcze lub postępowanie w danej instancji ukończono.

Art.290.§1.Postanowienia przewidziane w niniejszym rozdziale wydaje sąd, a w postępowaniu przygotowawczym także prokurator. Aresztowanie, o którym mowa w art. 287 § 2, w postępowaniu przygotowawczym stosuje na wniosek prokuratora sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie.

§2.Na postanowienia i zarządzenia przewidziane w niniejszym rozdziale przysługuje zażalenie; na zarządzenie prokuratora, o którym mowa w art. 285 § 2, zażalenie przysługuje do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi się postępowanie.

§3.Złożenie zażalenia wstrzymuje wykonanie postanowienia o aresztowaniu.

Art.304
§3.Zawiadomienie o przestępstwie, co do którego prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa Policja przekazuje wraz z zebranymi materiałami niezwłocznie prokuratorowi.

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 września 1998 r. zmieniające regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. (Dz. U. nr 124 poz. 822 z dnia 30 września 1998 r.)

§ 139. 1. Prokurator w ramach sprawowanego nadzoru nad prawidłowością zatrzymania w toku postępowania przygotowawczego ocenia legalność i zasadność zatrzymania, zwracając zwłaszcza uwagę na:
1) istnienie przesłanek określonych w art. 244 § 1 kpk,
2) ustalenie, czy okres zatrzymania był adekwatny do potrzeb procesowych i nie przekroczył terminów określonych w art. 248 § 1 i 2 kpk,
3) udokumentowanie zatrzymania, przy czym protokół zatrzymania powinien znajdować się w aktach głównych sprawy i zawierać adnotację o doręczeniu jego odpisu zatrzymanemu wraz z pouczeniem o przysługujących mu prawach,
4) stan zdrowia zatrzymanego, w szczególności czy poddano go badaniu lekarskiemu w wypadkach tego wymagających.
2. Szczególnie wnikliwej oceny wymaga wypadek, gdy w czasie zatrzymania lub bezpośrednio potem nie przesłuchano osoby zatrzymanej bądź przesłuchano ją w charakterze świadka.

§ 140. Stwierdzone uchybienia związane z zatrzymaniem należy wytknąć, a w wypadku rażących uchybień wystąpić z wnioskiem o wszczęcie wobec winnych postępowania dyscyplinarnego lub wszcząć śledztwo.”;

– ZARZĄDZENIE NR 1426 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców (Dz. Urz. KGP 2005 nr 1 poz. 1)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 35 Jeżeli zawiadomienie zawiera dane uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa i brak jest przeszkód prawnych, a podane w zawiadomieniu okoliczności nie wymagają podjęcia czynności, o których mowa w art. 308 k.p.k., niezwłocznie wydaje się postanowienie o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia. W sprawach, w których prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, stosuje się tryb przewidziany w art. 304 § 3 k.p.k.

§ 36 W razie złożenia zawiadomienia o przestępstwie, ściganym na wniosek przez osobę uprawnioną do złożenia wniosku o ściganie, policjant stosuje tryb postępowania, o którym mowa w art. 12 k.p.k., i umieszcza w protokole wzmiankę o pouczeniu z wpisem, czy osoba ta żąda bądź nie żąda ścigania sprawcy przestępstwa.

Tak stanowiły przepisy prawa.
Co na ten temat mówi teoria
Karalne jest jedynie bezprawne pozbawienie wolności, co oznacza, że pozbawienie człowieka wolności przez funkcjonariusza publicznego, będące wykonaniem obowiązków i uprawnień służbowych, które jest oparte na prawie i realizowane w sposób zgodny z prawem, nie stanowi przestępstwa (zgodne z prawem zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, umieszczenie w izbie wytrzeźwień czy w zakładzie psychiatrycznym; por. A. Marek, Prawo karne, s. 479-480).

Przesłuchanie mojego syna 12 godzin po zatrzymaniu w charakterze świadka i nie przekazanie sprawy do prokuratury – udowadnia, że funkcjonariusze policji nie mieli dowodów nawet w znikomym stopniu uprawdopodobniających popełnienie przestępstwa przez mojego syna.Protokół z przesłuchania mojego syna potwierdza, że nie ma dowodu rzeczowego, który pojawił się w bliżej nieokreślonym czasie i na podstawie, którego został skazany!!!!!!!!

Dalsze pozbawienie wolności świadka po godzinie 15:09 dnia 24.07.2007r było przestępstwem określonym w art. 189 § 1 k.k., a obecnie jest przestępstwem z art. 189 § 2 k.k. – przestępstwem ukrywanym przez urzędasów prokuratury, urzędasów reprezentujących sądy w tamtym czasie i obecnie przez kolejnych urzędasów tych dwóch instytucji.
Niezależni mieli prawny obowiązek ścigania funkcjonariuszy policji, blacha policyjna nie jest prawem i prawa nie zastępuje!!!!!!
Niezawiśli mieli prawny obowiązek zawiadomić – dokonać denuncjacji o przestępstwie pozbawienia wolności świadka przez funkcjonariuszy policji, którzy nie mieli postanowienia sądu rejonowego do takiego zatrzymania, niezawiśli mieli prawny obowiązek zawiadomić stosowne organy o niedopełnieniu obowiązków w tym zakresie przez asesora prokuratury rejonowej Wojciech Misiewicza czego nie uczynili.

Te czyny niezależnie kto je popełnił są przestępstwami panie niezależny prokuratorze Szymonie Brzozowski tak stanowi konstytucji oraz ustawy, odmowa śledztwa z przyczyn nepotyzmu zawodowego również jest przestępstwem!!!!!!!!!

protokół z przesłuchania świadka poniżej i to nie było pierwsze przesłuchanie ale to przesłuchanie jest najistotniejsze!

k 40
k.40v
k.41

Inne zapisy autora:

0

Avatar
tomm

61 publikacje
21 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816