Bez kategorii
Like

Akcja “Wolny Rynek na Nowym Ekranie” – draft nr 2

19/05/2012
432 Wyświetlenia
0 Komentarze
19 minut czytania
no-cover

Oto wstępne zestawienie niektórych pojęć oraz ich definicji wraz z uwagami.

0


Oto lista niektórych pojęć i ich wstępne próby zdefiniowania. Cały czas pode jest to wczesny etap prac i do ostatecznych definicji będziemy się zbliżac stopniowymi krokami.

Zwracam się do wszystkich o prezentowanie PRZYKŁADÓW ilustrujących dane pojęcie.

 

 

Definicja

Uwagi

 Wolny Rynek

System, w którym transakcje dokonywane są OBUSTRONNIE DOBROWOLNIE

 

Przeciwnicy Wolnego Rynku uważają, że:

– Wolny Rynek to złodziejstwo i anarchia

– na Wolnym Rynku wolno wszystko (w domyśle: również dokonywać przestępstw)

– Wolny Rynek wystawia słabych na działania silnych (np. małe firmy vs korporacje)

 

– zwracam uwagę że Wolny Rynek nie oznacza, że strony posiadają pełną informację !!! Niektórzy mylą pojęcia Wolnego Rynku z ekonomicznym terminem „rynki doskonałe” (słowo „doskonałe” w tym kontekście oznacza, że jest pełna („doskonała”) wiedza o cenach, co jest oczywiście tylko abstraktem naukowym niezbędnym do dedukowania różnych właściwości ekonomicznych

– Wolny Rynek to nie „chaos”, „kradzież”, „oszustwo” ! Wolny Rynek oznacza RESPEKTOWANIE PRAWA przez strony transakcji ! Transakcja nie może być też szkodliwa dla osób nie związanych z transakcją ! Np. nie mogę „wolnorynkowo” podpalić lasu, wybudować fabryki w pobliżu osiedli mieszkaniowych itp. Nawet, jeżeli jestem właścicielem terenu, na którym chciałbym to zrobić.

 

To jest chyba jedno z najczęstszych nieporozumień związanych z Wolnym Rynkiem, że ludzie utożsamiają go mylnie z ANARCHIĄ …

 

Niewidzialna Ręka Rynku

Pojęcie NRR oznacza, że widzimy efekty, a nie widzimy przyczyn.

Np. w sytuacji kataklizmów rosną ceny żywności i leków, a spadają ceny dóbr służących rozrywce. Dzieje się to automatycznie i bez konieczności ingerowania w ceny przez państwo.

 

Mechanizm NRR jest często interpretowany negatywnie na zasadzie stwierdzenia, że NRR jest „ślepa” i nie zawsze postępuje słusznie. Sugestia jest taka, że lepszy jest interwencjonizm, gdyż można wtedy ŚWIADOMIE SKORYGOWA CNATURALNE BŁĘDY NRR.

 

Pojęcie NRR jest tak naprawdę skrótem myślowym a nie samoistnym pojęciem. Jest to bardziej beletrystyka ekonomiczna, niż twarde pojęcie. Tym niemniej pozwala ono sobie uświadomić, że rynek to nie jest "myśląca istota", tylko EFEKT DZIALANIA MYŚLĄCYCH ISTOT. A to jest różnica FUNDAMENTALNA.

 

bezrobocie

Jest to sytuacja, gdy osoba chcąca podjąć pracę nie jest w stanie jej podjąć z braku oferty.

 

– z samej definicji bezrobocia wynika, że nie może ono istnieć, lub, że definicja jest absurdalna.

– jeżeli człowiek zaakceptuje każda pracę, która jest na rynku, wtedy zawsze jakąś znajdzie. Brak pracy wynika więc z NIECHĘCI do wykonywania niektórych prac lub do pracy za zbyt niskie wynagrodzenie.

Tak więc albo bezrobotny nie jest tak naprawdę bezrobotny, tylko NIECHĘTNY PRACY, albo definicja bezrobocia jest błędna. Ale innej definicji bezrobocia nie ma …

 

swoboda umów

Swoboda zawierania umów oznacza, że strony mogą w dowolny sposób regulować swoje wzajemne relacje. W szczególności każdy człowiek ma prawo działać na swoją szkodę.

 

– zasada "chcącemu nie dzieje się krzywda"

 

import/eksport/cła

Cła (oraz limity lub inne ograniczenia) pełnią rolę ograniczania wolności osób znajdujących się na terenie, który jest objęty danymi przepisami celnymi.

 

– argumentacja, że cła chronią gospodarkę, a zatem są czymś dobrym jest błędna z logicznego punktu widzenia: gdyby tak było, to opłacałoby się podzielić Polskę na kilka tysięcy gmin, „chronić” gospodarkę tych gmin poprzez cła i oczekiwać niebywałego boomu przedsiębiorczości w każdej gminie (w końcu w każdej gminie musiała by powstać huta, kopalnia, elektrownia, fabryka żywności, fabryka ubrań, fabryka butów, fabryka telewizorów …)

 

 

ceny rynkowe

Cena rynkowa to taka cena, która została ustalona w wyniku transakcji OBUSTRONNIE DOBROWOLNEJ

 

– cena jest ustalana w wyniku procesu, w którym każda ze stron posiada PRZEDZIAŁ cen akceptowalnych:

– kupujący posada cenę MAX oraz każdą niższą

– sprzedający posiada cenę MIN i każdą wyższą

– jest praktycznie nieprawdopodobne, aby MIN i MAX były idealnie równe. Zawsze się różnią o pewną wartość.

– jeżeli te zakresy mają część wspólną, to wówczas mamy nieskończenie wiele możliwych cen, po których transakcja mogłaby się odbyć

– jeżeli zakresy nie posiadają części wspólnej, wówczas do transakcji nie dojdzie.

– gdy zakresy mają część wspólną, to pomimo istnienia nieskończonej liczby możliwości, rynek ustala jedną, konkretną cenę. poziom tej ceny (czy bliższa MIN czy MX) zależny jest od CHWILOEJ SIŁY PRZETARGOWEJ STRON.

 

monopole

Monopole dzielimy na dwie grupy:

– monopole naturalne (wynikające z logistyki, dostępności zasobów itp.

– monopole prawne (mające zagwarantowaną pozycję monopolistyczną poprzez ochronę prawną ze strony państwa

 

– praktycznie każdy przedsiębiorca ma „monopol”. Np. restauracja nad jeziorem ma monopol na sprzedaż obiadów nad tym jeziorem (oczywiście dopóki jakaś kanalia nie postawi obok konkurencyjnej restauracji)

– http://gps65.nowyekran.pl/post/18157,monopole

– problemem dla rynku nie są monopole naturalne, lecz ustanawiane sztucznie przez państwo

– zwolennicy interwencjonizmu uważają, że państwo powinno ingerować w rynek w celu niedopuszczenia do powstania monopoli naturalnych

– często monopole i oligopole są ze sobą utożsamiane jako sytuacje, gdy niewiele podmiotów decyduje o warunkach działania na rynku

 

deflacja, inflacja

Deflacja powstaje, gdy rośnie podaż dóbr przy niezmienionej ilości środków pieniężnych (lub gdy przyrost dóbr jest większy, niż przyrost środków pieniężnych).

 

Inflacja jest wtedy, gdy ilość pieniądza rośnie

– przy okazji deflacji warto się zastanowić nad tym, jak działała by gospodarka, gdyby nie drukowano nowych pieniędzy. Niektórzy dowodzą, że byłaby stagnacja gospodarcza, oraz że posiadacze środków pieniężnych zyskiwaliby tzw. "premię deflacyjną". Tymczasem w sytuacji braku nowych środków pieniężnych powstała by sytuacja PRZEWARTOŚCIOWANIA pieniądza i pojawiłyby się inne środki równoważne pieniądzom.

Tym samym posiadacze pieniędzy nie byliby w stanie w nieskończoność zyskiwać na samym fakcie posiadania pieniądza.

Przykładem są dzieła sztuki (np. Dama z łasiczką).  Są to dzieła, które są jedyne i drugich takich nie będzie. Ale rynek sobie z tym radzi i nie dopuści do tego, aby jakiś malunek miał wartość nieskończoną … Po prostu pojawią się inne alternatywy.

 

 

miejsca pracy

Miejsce pracy ma dwie definicje:

– możliwość działania człowieka wynikająca z popytu na to działanie. Popyt może pochodzić od innych ludzi lub od danego człowieka

– miejsce pracy równoznaczne z etatem lub jego ekwiwalentem

 

– problem z „miejscem pracy” polega na tym, że jest często interpretowane z etatystycznego punktu widzenia.. W tym sensie stworzenie np. nowego prawa, które nakazuje w przedsiębiorstwach wypełniać 1000 formularzy na pewno stworzy „miejsca pracy”.  Nie zaspokoi to jednak żadnej ludzkiej potrzeby i zaangażuje zasoby do wykonywania niepotrzebnych czynności.

 

lichwa

Nie ma możliwości zdefiniowania pojęcia „lichwa”. Jeżeli ktoś uważa inaczej, niech poda swoją definicję.

 

 

zmowa rynkowa

Zmowa rynkowa to sytuacja, gdy firmy działające na określonym rynku narzucają warunki transakcji (niekoniecznie ceny ! Może to być kwestia jakości, parametrów, opakowania, logistyki itp.)

 

– każda transakcja na rynku wynika ze zmowy rynkowej, dlatego oddzielne definiowanie tego pojęcia sugerujące, że dotyczy ono tylko pewnych określonych sytuacji jest absurdalne.

– zmowy rynkowe (nawet prowadzące do monopolu naturalnego) nie są groźne dla Wolnego Rynku

 

utylitaryzm

Utylitaryzm przedstawia wszelkie idee w kontekście ich opłacalności.

Np. wielu wolnorynkowców argumentuje, że Wolny Rynek jest DOBRY, ponieważ jest OPŁACALNY.

 

– "opłacalność" jest NIEDEFINIOWALNA, w związku z tym nikt nie może twierdzić, że należy postępować w określony sposób, bo to jest "opłacalne" lub "maksymalizuje korzyści społeczne". Jedyna możliwość zastosowania utylitaryzmu to tzw. "utylitaryzm subiektywny", który polega na tym, że każdy robi to, co DLA SIEBIE SAMEGO uznaje za optymalne.

– utylitaryzm to ślepa ścieka w rozwoju myśli ekonomicznej

 

sprawiedliwość społeczna

Sprawiedliwość społeczna jest to zasada stosowania prawa nie w sposób zobiektywizowany, lecz w sposób uwzględniający idee polityczne.

Może to być np. idea wyrównywania nierówności spowodowanych działaniem Wolnego Rynku.

 

– problemem w działaniu SS jest jej uznaniowość i zależność od urzędników i polityków

– SS służy często do uzasadnienia ingerencji państwa w rynek i nie ma nic wspólnego z oficjalnie głoszonym celem

– można łatwo wykazać, że SS jest obiektywnie niesprawiedliwa, gdyż zmusza niektóre grupy społeczne do finansowania innych grup społecznych

 

społeczna gospodarka rynkowa

Społeczna Gospodarka Rynkowa:

system, w którym państwo może ingerować w prywatne transakcje oraz dokonywać transferów pomiędzy grupami społecznymi

 

– niektórzy uważają SGR za system socjalistyczno-interwencjonistyczny, inni uważają, że jest to system wolnorynkowy z elementami redystrybucji oraz świadomej ingerencji w Wolny Rynek

– istnieje obawa, że SGR posłuży do wprowadzenia interwencjonizmu na szeroką skalę pod hasłami Wolnego Rynku

 

spekulacja

Uważam, że nie ma możliwości zdefiniowania pojęcia „spekulacja”.

 

– brak możliwości zdefiniowania pojęcia „spekulacja” wynika z faktu, że KAŻDA transakcja jest spekulacją i obie strony ZAWSZE są spekulantami.

Jeżeli ktoś uważa inaczej, to niech spróbuje poddać swoją definicję pod dyskusję.

 

bankructwo

Bankructwo to odebranie prawa do dysponowania zasobami społecznymi osobie, która bankrutuje.

 

– przyczyna bankructwa: przyczyny mogą być różne i można je podzielić na grupy:

– wewnętrzne (złe zarządzanie)

– zewnętrzne (zmiany w otoczeniu)

Niezależnie od stopnia „winy” właściciela zasobów bankructwo jest sygnałem, że zasoby są wykorzystywane MNIEJ EFEKTYWNIE, niż w otoczeniu. I stąd właśnie napływa do firmy sygnał w postaci bankructwa.

Przyczyną tego, że rynek uważa, że zasoby są źle wykorzystywane może być np. to, że pojawiły się inne WAŻNIEJSZE cele dla społeczeństwa i teraz domaga się ono przerzucenia zasobów do ich zaspokojenia.

 

prawa naturalne

Prawa naturalne to prawa związane z wolnością jednostki, która ma prawo do:

– życia

– własności

– działania

 

– prawo naturalne danego człowieka nie może ograniczać praw naturalnych innych ludzi

– w praktyce często dochodzi do konieczności ograniczenia praw naturalnych jednych ludzi na rzecz innych (najczęściej chodzi o prawo do działania oraz czasem o prawo własności

własność

Własność jest dobrze rozumiana przez ludzi dopóki nie dochodzimy do dwóch pojęć:

– ziemia

– prawa autorskie (patenty, dźwięk, obraz, wzory przemysłowe, programy itp.)

 

– ziemia jest dobrem pierwotnie należącym do wszystkich ludzi. Suweren oddaje część swojego władztwa nad ziemią poszczególnym osobom, ale nigdy nie jest to oddanie bezwzględnej własności.  Przykładowo oddanie ziemi pod uprawę rolną nie oznacza, że "właściciel" może na tej ziemi coś zbudować.

– dawne władanie ziemią np. w postaci "posiadania" wiosek było tak naprawdę bardziej zbliżone do obecnego zajmowania stanowiska burmistrza, niż do rzeczywistego posiadania danej miejscowości.

– "prawo przejścia" oznacza, że ziemia może być wykorzystywana przez inne osoby, jeżeli nie dzieje się to ze szkodą dla podstawowej funkcji ziemi. Na przykład można zimą jeździć po zboczu na nartach i nie narusza się w ten sposób praw właściciela ziemi

 

transparentność

Transparentność władzy (centralnej i lokalnej) powinna polegać na oficjalnym istnieniu czegoś w rodzaju WikiLeaks i udostępnianiu społeczeństwu wszelkich informacji na temat funkcjonowania władzy.

 

 

krzywa Laffera

Krzywa Laffera mówi, że obniżając stopy procentowe podatków można uzyskać WZROST wpływów do budżetu państwa

– uwaga ! To wcale nie jest dobra dla wolnorynkowców informacja ! Naszym celem nie jest „obniżanie stóp procentowych”, lecz obniżanie GLOBLNYCH WPŁYWÓW do budżetu, gdyż chcemy ZMINIMALIZOWAĆ budżet państwa !!!

Tak więc na ten aspekt należy w dyskusjach uważać i nie używać go jako argumentu za obniżką stóp procentowych podatków !

Ewentualny efekt należy wykorzystać do dalszego obniżania stóp procentowych, a nie do cieszenia się jeszcze większą „konsumpcją budżetową” !

 

 

Zasada Ceteris Paribus

– oznacza, że dane twierdzenie jest prawdziwe przy założeniu, że wszystkie pozostałe warunki pozostają NIEZMIENIONE

– jest to bardzo częsty błąd w dyskusjach na tematy ekonomiczne, że ludzie zmieniają kilka warunków równocześnie, w wyniku czego dochodzą do błędnych wniosków

 

 

 

 

 

Inne zapisy autora:

0

Ultima Thule
Ultima Thule

In Ultima Thule We Trust ...

8 publikacje
159 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816