POLSKA
Like

Agenda 21 – Czarny Dekalog NWO

13/05/2013
2538 Wyświetlenia
5 Komentarze
29 minut czytania
Agenda 21 – Czarny Dekalog NWO

Karta ziemi. Została stworzona przez niezależną Komisję Karty Ziemi, która została powołana jako kontynuacja Szczytu Ziemi w 1992 r. w celu stworzenia globalnego uzgodnionego stanowiska co do wartości i zasad zrównoważonego rozwoju. Dokument został opracowany w ciągu prawie dziesięciu lat poprzez szeroko zakrojony proces konsultacji międzynarodowych, przy których pracowało prawie 5000 osób. Karta ma zostać oficjalnie zatwierdzona przez tysiące organizacji, w tym UNESCO i IUCN (Światowa Unia Ochrony Przyrody). Więcej informacji nawww.EarthCharter.org. Autorzy:Michaił Gorbaczow, Maurice Strong, Steven C. Rockefeller (Masoni 33, Illuminati) Poniżej prezentujemy przetłumaczony oryginalny tekst “Karty ziemi”. . KARTA ZIEMI: Znajdujemy się w krytycznej chwili w historii Ziemi, w czasie, gdy ludzkość musi wybrać swoją przyszłość. Jako że świat staje się coraz bardziej współzależny i wrażliwy, przyszłość wskazuje […]

0


Karta ziemi. Została stworzona przez niezależną Komisję Karty Ziemi, która została powołana jako kontynuacja Szczytu Ziemi w 1992 r. w celu stworzenia globalnego uzgodnionego stanowiska co do wartości i zasad zrównoważonego rozwoju. Dokument został opracowany w ciągu prawie dziesięciu lat poprzez szeroko zakrojony proces konsultacji międzynarodowych, przy których pracowało prawie 5000 osób. Karta ma zostać oficjalnie zatwierdzona przez tysiące organizacji, w tym UNESCO i IUCN (Światowa Unia Ochrony Przyrody). Więcej informacji nawww.EarthCharter.org.

Autorzy:Michaił Gorbaczow, Maurice Strong, Steven C. Rockefeller (Masoni 33, Illuminati)

Poniżej prezentujemy przetłumaczony oryginalny tekst “Karty ziemi”. .

KARTA ZIEMI:
Znajdujemy się w krytycznej chwili w historii Ziemi, w czasie, gdy ludzkość musi wybrać swoją przyszłość. Jako że świat staje się coraz bardziej współzależny i wrażliwy, przyszłość wskazuje na wielkie niebezpieczeństwo, jak również na wielkie obietnice. Aby iść naprzód, musimy uznać, iż pośrodku wspaniałej różnorodności kultur i form życia stanowimy jedną rodzinę ludzką i jedną wspólnotę Ziemską ze wspólnym przeznaczeniem. Musimy zjednoczyć się, aby wydać na świat zrównoważone społeczeństwo globalne, oparte na poszanowaniu przyrody, uniwersalnych prawach ludzkich, sprawiedliwości ekonomicznej i kulturze pokoju. Aby to osiągnąć, koniecznym jest abyśmy jako mieszkańcy Ziemi zadeklarowali naszą odpowiedzialność za pozostałych, za większe społeczności i za przyszłe pokolenia.

Ziemia, nasz dom: Ludzkość jest częścią ogromnego ewoluującego wszechświata. Ziemia, nasz dom, zamieszkana jest przez unikatową, społeczność życia. Siły przyrody powodują, iż istnienie jest wymagającą i jednocześnie niepewną przygodą, jednakże Ziemia przewidziała te warunki jako niezbędne do ewolucji życia. Prężność społeczności życia i pomyślność ludzkości zależy od zachowania zdrowej biosfery ze wszystkimi jej systemami ekologicznymi, bogactwem roślin i zwierząt, żyznymi glebami, czystymi wodami i powietrzem. Globalne środowisko ze swoimi skończonymi zasobami jest wspólną troską wszystkich ludzi. Ochrona witalności, zróżnicowania i piękna Ziemi jest uświęconym celem.

Globalna sytuacja: Dominujące wzorce produkcji i konsumpcji są przyczyną dewastacji środowiska, wyczerpywania się zasobów, a także masowego wymierania gatunków. Wspólnoty zostały osłabione. Korzyści płynące z rozwoju nie są dzielone sprawiedliwie i przepaść między bogatymi a ubogimi powiększa się. Niesprawiedliwość, ubóstwo, ignorancja i konflikty zbrojne są powszechne i są przyczyną wielkiego cierpienia. Bezprecedensowy wzrost populacji ludzkiej przeciąża ekologiczne i społeczne systemy. Fundamenty globalnego bezpieczeństwa są zagrożone. Tendencje te są niebezpieczne, ale nie do uniknięcia.

Przyszłe wyzwania: Wybór pomiędzy formą światowego partnerstwa w celu opieki Ziemią a ryzykiem zagłady/zniszczenia nas samych i różnorodności życia, należy do nas. Potrzebne są fundamentalne zmiany w naszych systemach wartości, instytucji i sposobie życia. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że kiedy podstawowe potrzeby człowieka zostają spełnione, ludzki rozwój powinien oprzeć się na samorozwoju a nie na wzroście posiadanych dóbr. Mamy wiedzę i technologię aby zapewnić dobra dla wszystkich i ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Powstawanie globalnego społeczeństwa obywatelskiego daje nam nowe możliwości, aby budować bardziej demokratyczny i humanitarny świat. Nasze ekologiczne, ekonomiczne, polityczne, społeczne i duchowe wyzwania są ze sobą powiązane i razem możemy ukształtować wspólne rozwiązania.

Uniwersalna odpowiedzialność: Aby zrealizować te dążenia, musimy zdecydować się na życie w poczuciu uniwersalnej odpowiedzialności, identyfikując się z całą wspólnotą Ziemi, jak i naszymi lokalnymi społecznościami. Jesteśmy jednocześnie obywatelami różnych narodów jak i też obywatelami jednego świata, w którym lokalne i globalne problemy są połączone. Każdy dzieli odpowiedzialność za obecne i przyszłe dobro ludzkiej rodziny i żyjącego świata. Duch ludzkiej solidarności i pokrewieństwa z całym życiem na ziemi, umacnia się gdy żyjemy w szacunku dla tajemnicy bytu, wdzięczności za dar życia i pokorze dotyczącej miejsca człowieka w przyrodzie. Pilnie potrzebujemy wspólnej wizji podstawowych wartości, które stanowić będą etyczny fundament dla powstającej światowej społeczności. Dlatego w nadziei razem, stwierdzamy następujące zasady współzależności dla zrównoważonego stylu życia, który powinien być wspólnym standardem do oceny i ukierunkowania, zachowań wszystkich osób, organizacji, firm, rządów i instytucji międzynarodowych.

Zasady Karty Ziemi
I – Szacunek i opieka nad całą wspólnotą życia:
1. Szacunek dla Ziemi i życie w całej jego różnorodności.

A. Uznanie faktu, że wszystkie istoty są współzależne i każda forma życia, jest wartościowa bez względu na jej wartość dla człowieka.

B. Potwierdzenie wiary w przyrodzoną godności wszystkich istot ludzkich oraz intelektualny, artystyczny, etyczny i duchowy potencjał ludzkości.
2. Troska o wspólnotę życia wraz ze zrozumieniem, współczuciem i miłością.

A. Przyjęcie, że z prawa do posiadania, zarządzania i wykorzystania zasobów naturalnych zobowiązują do zapobiegania szkód dla środowiska naturalnego i ochrony praw ludzi.

B. Potwierdzenie, że wraz z większą swobodą, wiedzą i mocą, przychodzi większa odpowiedzialności w promowaniu wspólnego dobra.
3. Budowanie społeczeństw demokratycznych, które są po prostu, współuczestniczące, zrównoważone i pokojowe.

A. Zagwarantowanie, że wspólnoty na wszystkich poziomach zapewniają respektowanie praw człowieka i podstawowych wolności oraz możliwość realizacji swojego pełnego potencjału.

B. Promowanie społecznej i ekonomicznej sprawiedliwości, umożliwiając wszystkim osiągnięcie bezpiecznego i znaczącego źródła utrzymania, które jest odpowiedzialne ekologicznie.
4. Zabezpieczenie darów i piękna Ziemi dla obecnych i przyszłych pokoleń.

A. Uznanie, że swoboda działania każdego pokolenia jest określona poprzez potrzeby przyszłych pokoleń.

B. Transmisja do przyszłych pokoleń, wartości, tradycji i instytucji, które wspierają długoterminowy rozkwit społeczności Ziemi środowiska i zdrowia człowieka.

W celu realizacji tych czterech ogólnych zobowiązań, konieczne jest:

II – Ekologiczna integralność:
5. Ochrona i przywrócenie integralności systemów ekologicznych Ziemi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnorodność biologiczną i naturalne procesy utrzymujące życie.

A. Przyjęcie na wszystkich poziomach planów zrównoważonego rozwoju i przepisów, które czynią z ochrony i odnowy środowiska i integralną część wszystkich inicjatywy na rzecz rozwoju.

B. Określenie i ochrona żywotnej przyrody i rezerwatów biosfery, w tym dzikich terenów i obszarów morskich, w celu ochrony Ziemi i jej systemów podtrzymujących życie, zachowania bioróżnorodności i zachowania naszego dziedzictwa naturalnego.

C. Wspieranie odbudowy zagrożonych gatunków i ekosystemów.

D. Kontrola i zwalczanie obcych lub genetycznie zmodyfikowanych organizmów szkodliwych dla rodzimych gatunków i środowiska, oraz zapobieganie wprowadzeniu takich szkodliwych organizmów.

E. Zarządzanie wykorzystaniem zasobów odnawialnych, takich jak woda, gleba, produkty leśne, i życie morskie w sposób, który nie może przekraczać poziomów regeneracji i ochrony zdrowia ekosystemów.

F. Zarządzanie wydobyciem i wykorzystaniem zasobów nieodnawialnych, takich jak minerały i paliwa kopalne w taki sposób, by zminimalizować ich wyczerpanie i nie powodować poważnej szkody dla środowiska.
6. Zapobieganie szkodom jako najlepszą metodę dla ochrony środowiska naturalnego i, gdy wiedza jest ograniczona, stosowanie podejścia ostrożnościowego.

A. Podjęcie działań w celu uniknięcia możliwości wystąpienia poważnych lub nieodwracalnych szkód w środowisku naturalnym nawet wtedy, gdy wiedza naukowa jest niekompletna lub niejednoznaczna.

B. Ciężar dowodzenia spoczywa na tych, którzy twierdzą, że proponowane działanie nie spowoduje znacznych szkód, obciążyć ich odpowiedzialnością za szkody na środowisku.

C. Upewnienie się, że podejmowanie decyzje odpowiadają skumulowanym, długoterminowym, pośrednim, długodystansowym i globalnym skutkom działalności człowieka.

D. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem jakiejkolwiek części środowiska i zakazanie zwiększania radioaktywnych, toksycznych, lub innych niebezpiecznych substancji.

E. Należy unikać działań wojskowych szkodliwych dla środowiska.
7. Przyjęcie wzorców produkcji, spożycia i reprodukcji, które zabezpieczają zdolności regeneracyjne Ziemi, praw człowieka i dobrobytu społeczności.

A. Zmniejszać, ponownie wykorzystywać i recyklingować materiały używane w systemach produkcji i konsumpcji oraz upewnić się, że odpady mogą być asymilowane przez systemy ekologiczne.

B. Działać z umiarem i wydajnością podczas korzystania z energii oraz w coraz większym stopniu opierać się na odnawialnych źródłach energii takich jak energia słoneczna i wiatrowa.

C. Promowanie rozwoju, zastosowania i sprawiedliwego transferu technologii przyjaznych dla środowiska.

D. Internalizacja kosztów środowiskowych i społecznych w towarach i usługach w cenie sprzedaży i umożliwić konsumentom identyfikację produktów, które spełniają najwyższe standardy społeczne i środowiskowe.

E. Zapewnienie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej, która wspiera zdrowie reprodukcyjne i odpowiedzialne rozmnarzanie/reprodukcję.

F. Przyjęcie trybu życia, który podkreśla jego jakość i materialną wystarczalność w ograniczonym świecie.
8. Rozwijać badania nad równowagą ekologiczną i wspierać otwartą wymianę i szerokie zastosowanie zdobytej wiedzy. A. Wspierać międzynarodową współpracę naukową i techniczną w zakresie zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb krajów rozwijających się.

B. Rozpoznać i zachować tradycyjną wiedzę i mądrość duchową we wszystkich kulturach, które przyczyniają się do ochrony środowiska i dobrobytu ludzi. C. Gwarantować, że informacje o istotnym znaczeniu dla ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, w tym informacji genetycznej, pozostaną dostępne w domenie publicznej.

III – Sprawiedliwość Społeczno-ekonomiczna
9. Wyeliminować ubóstwo jako imperatyw etyczny, społeczny i środowiskowy.

A. Zagwarantować prawo do wody pitnej, czystego powietrza, bezpieczeństwa żywności, nieskażonej gleby, schronienia i bezpieczeństwa urządzeń sanitarnych, przydzielanie potrzebnych krajowych i międzynarodowych zasobów.

B. Wsparcie każdego człowieka edukacją i zasobami w celu zapewnienia trwałej egzystencji i bezpieczeństwa społecznego oraz sieci bezpieczeństwa dla tych, którzy nie są w stanie sami się utrzymać.

C. Rozpoznać ignorowanych, chronić słabych, służyć tym, którzy cierpią, wspierać ich rozwój, zdolności i aspiracje.
10. Upewnić się, że działalność gospodarczą i instytucjonalna na wszystkich szczeblach promuje rozwój człowieka w sposób sprawiedliwy i zrównoważony.

A. Promowanie sprawiedliwego/słusznego podziału bogactw wewnątrz krajów i pomiędzy narodami.

B. Podnosić intelektualną, finansową, techniczną i społeczną jakość krajów rozwijających się i zwolnić ich z uciążliwych zadłużeń zagranicznych.

C. Upewnić się, że cały handel wspiera zrównoważone wykorzystanie zasobów, ochronę środowiska, i progres standardów pracy.

D. Wymagać od wielonarodowych korporacji i międzynarodowych organizacji finansowych, działania w sposób przejrzysty, w interesie publicznym, i pociągać je do odpowiedzialności za skutki ich działań.
11. Potwierdzać sprawiedliwość i równość płci, jako warunek wstępny do zrównoważonego rozwoju i zapewnienia powszechnego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i możliwości gospodarczych.

A. Zabezpieczyć prawa człowieka, kobiet i dziewcząt i zakończyć wszelką przemoc wobec nich.

B. Promowanie aktywnego udziału kobiet we wszystkich aspektach życia gospodarczego, politycznego, obywatelskiego, społecznego i kulturalnego jako pełnego i równego partnera, decydentów, liderów i beneficjentów.

C. Wzmocnienie rodziny i zapewnienie bezpieczeństwa i miłości w wychowaniu wszystkich członków rodziny.
12. Stać na straży praw wszystkich, bez dyskryminacji wobec środowiska naturalnego i społecznego, wspierającego godność człowieka, zdrowie fizyczne, duchowe dobre samopoczucie, ze szczególnym uwzględnieniem praw ludności rdzennych oraz mniejszości.

A. Wyeliminować dyskryminację we wszystkich jej formach, takich jak na rasa, kolor skóry, płeć, orientacja seksualna, religia, język i pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne.

B. Potwierdzać prawo ludności rdzennej do ich duchowości, wiedzy, ziemi i zasobów naturalnych oraz związanymi z nimi zrównoważonymi formami utrzymania.

C. Honorować i wspierać młodych ludzi z naszych wspólnot, umożliwiając im wypełnianie ich podstawowej roli w tworzeniu zrównoważonych społeczeństw. D. Ochraniać i przywracać wyjątkowe miejsca o znaczeniu kulturalnym i duchowym.

IV – Demokracja, brak przemocy i pokój.
13. Wzmacniać demokratyczne instytucje na wszystkich szczeblach, oraz zapewniać przejrzystość i odpowiedzialność w zarządzaniu, czynnym uczestnictwie w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości.

A. Szanować prawa każdego do otrzymania jasnych i aktualnych informacji o wszystkich sprawach dotyczących środowiska, planów rozwoju i działań, które mogą mieć na nich wpływ lub które mogą być w ich interesie.

B. Wspierać lokalne, regionalne i globalne społeczeństwa obywatelskie i promować znaczący udział wszystkich zainteresowanych osób i organizacji w podejmowaniu decyzji.

C. Ochraniać prawa do wolności wyrażania opinii, wolności dla pokojowych zgromadzeń, zrzeszania się i odmiennych opinii.

D. Wprowadzać skuteczny i efektywny dostęp do administracyjnych i sądowych niezależnych procedur, w tym środków odwoławczych i odszkodowań za szkody wyrządzone środowisku lub tworzenie zagrożeń wobec niego.

E. Wyeliminować korupcję we wszystkich instytucjach publicznych i prywatnych.

F. Wzmacniać lokalne społeczności, umożliwiając im opiekowanie się ich środowiskiem i przypisać ochronę środowiska naturalnego szczeblom rządowym, w których opieka może być wykonywana najbardziej efektywnie.
14. Integracja do edukacji formalnej i edukacji całego życia, wiedzy, nauki, wartości i umiejętności niezbędnych do zrównoważonego stylu życia.

A. Zapewnienie wszystkim, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, możliwości kształcenia się, które umożliwia im aktywnie przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju.

B. Promowanie wkładu sztuki i humanistyki, jak również nauki w edukacji zrównoważonego rozwoju.

C. Zwiększenie roli mediów w kształtowaniu świadomości wyzwań ekologicznych i społecznych.

D. Uznać znaczenie edukacji moralnej i duchowej dla zrównoważonego życia.
15. Traktowanie wszystkich żywych istot z poszanowaniem i troską.

A. Zapobiegać okrucieństwu na zwierzętach trzymanych w społeczeństwach ludzkich i chronić je przed cierpieniem.

B. Ochraniać dzikie zwierzęta przed metodami łowiectwa, myślistwa, i rybołówstwa, które powodują ekstremalne, długotrwałe lub zbędne cierpienie.

C. Unikać lub wyeliminować w pełnym zakresie, możliwości podejmowania lub niszczenia gatunków innych niż docelowe.
16. Promowanie kultury tolerancji, niestosowania przemocy i pokoju.

A. Promowanie i wspieranie wzajemnego zrozumienia, solidarności i współpracy między wszystkimi ludźmi jak i między narodami.

B. Wdrożyć kompleksowe strategie zapobiegania konfliktów zbrojnych i wykorzystać współpracę w rozwiązywaniu problemów w zakresie zarządzania i rozwiązywania konfliktów środowiskowych i innych sporów.

C. Zdemilitaryzować krajowe systemy bezpieczeństwa do poziomu nie-prowokacyjnej postawy obronnej i konwertować zasoby wojskowe do celów pokojowych, w tym odbudowy ekologicznej.

D. Eliminacja broni atomowej, biologicznej, toksycznej i innej broni masowego rażenia.

E. Upewnić się, że wykorzystanie przestrzeni orbitalnej i kosmosu wspiera ochronę środowiska i pokoju.

F. Uznać, że pokój w całości stworzony jest przez właściwe relacje z samym sobą, innymi osobami, innymi kulturami, innym życiem, ziemią i większą całością, z której wszystkie są jej częścią.
KONIEC KARTY ZIEMI

Michaił Gorbaczow: komunista, mason, szef KGB, który wspinał się po drabinach władzy ZSRR za wstawiennictwem Jurija Andropowa, przewodniczył ludobójstwom sowieckim w Afganistanie, i wspierał na całym świecie komunistyczne rewolucje, represje, terroryzm i rozprzestrzenianie broni jądrowej do państw terrorystycznych. Jest założycielem i prezesem organizacji pozarządowej Międzynarodowego Zielonego Krzyża. Organizacja ta jest bardzo zaangażowana w ruch ekologiczny i promocję globalnego ocieplenia. Poprzez organizację Earth Charter promuje dialog międzyreligijny. Sam Gorbaczow prowadzony był przez jakiś czas przez Sri Bhagwan Rajneesh . W 2008 roku odbył nazwijmy to pielgrzymkę do Assisi we włoszech, gdzie w 1986 roku i 2002 roku odbyły się spotkania międzyreligijne i powstał “dekalog Assisi”. Jednym słowem zajmuje się tworzeniem nowej formy religijnej, która nie będzie w sprzeczności z założeniami Karty Ziemi.

Maurice Strong: multimiliarder, illuminat służył jako starszy doradca zarówno Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych jak i prezesa Banku Światowego. Były dyrektor Power Corporation of Canada, Petro Canada i Hydro Canada. Jest również dyrektorem Fundacji World Economic Forum, prezesem Stockholm Environment Institute i Rady Ziemi. Od 1999 roku jest Prezesem i rektorem Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych na rzecz pokoju (Universidad para la Paz) w Kostaryce, zasiada w radzie dyrektorów Chicago Climate Exchange wraz z Al-em Gore-m. Promotor religii Gaia, New Age a przede wszystkim dialogu międzyreligijnego. W Baca ranch posiadłości prowadzonej przez jego żonę , które jest centrum New Age spotykają się wyznawcy wielu religii min Zen, Buddyści, odłamy Karmelitanek, kościołą katolickiego, odłamów chrześcijaństwa, wyznawcy hinduskiego guru Babaji i wielu innych. „Czy nie jest jedyną nadzieją, dla naszej planety, upadek uprzemysłowionej cywilizacji? Czy nie jest naszym obowiązkiem, wprowadzić taki stan rzeczy?” Maurice Strong, 1992

Steven C. Rockefeller: członek rodziny Rockefellerów i były dziekan Middlebury College, jest filantropem, który koncentruje się na edukacji, systemach planowania rodziny “Planned Parenthood”(czytaj kontroli populacji ziemi), prawach człowieka i przyczynach zmian środowiskowych. W 1976 roku zaczął intensywnie studiować buddyzm zen w Zen Center w Rochester, którego był powiernikiem. Napisał książki “Duch i Przyroda – Dlaczego środowisko jest problemem religijnym: dialog międzyreligijny.”, “Wiara religijna i Demokratyczny Humanizm”, “Chrystus i Bodhisattwa”.

Co założyciele Karty powiedzieli publicznie na jej temat?
Maurice Strong: „Prawdziwym celem Karty Ziemi jest to, aby w rzeczywistości stała się dziesięćoma przykazańami.”
Michaił Gorbaczow: „Nie rób innym środowiskom tego, czego nie zrobiłbyś swojemu środowisku… Mam nadzieję, że Karta stanie się rodzajem dziesięciu przykazań,” Kazaniem na Górze „, które zawiera przewodnik ludzkich zachowań wobec środowiska na najbliższe stulecie.”

Karta ziemi oficjalnie została złożona w Arce Nadzieji “Ark of Hope”www.arkofhope.org/

Trudno tu dodać jakiekolwiek słowa komentarza, ponieważ twórcy powiedzieli chyba wszystko. Problematyka zagadnienia “Karty Ziemi” jednak nie kończy się w tym miejscu. Karta ziemi jest jedynie dekalogiem na podstawie którego budowany jest w tej chwili, globalny system kontroli. Prawnym rozwinięciem tego dokumentu jest Agenda 21 ukrywająca się również pod zwrotem “zrównoważony rozwój”. Ten tak zwany zrównoważony rozwój, ma na celu zrównanie poziomu życia wszystkich ludzi na świecie, zrównanie szans zarobkowych, dostępu do edukacji, żywności, pracy itd. równając ekonomię, etykę, politykę, religię świata do jednego poziomu. Z historii wiemy, że jest to utopia, która doprowadziła do śmierci w samej tylko Rosji ponad 70 milionów ludzi. Wprowadzenie takiego systemu na świecie, pochłonie większość populacji ziemi.

Patrząc na ostatnie trendy, wprowadzenie tylko “ekologicznych paliw” doprowadziło do zwyżki cen żywności, nie tylko przez fakt dopłacania do takiej nie ekonomicznej produkcji, ale również w związku z przeznaczeniem olbrzymich połaci ziemi pod uprawę roślin oleistych, zamiast żywności. Efektem takiej polityki jest rozprzestrzeniający się na świecie głód.
Wprowadzenie elektrowni wiatrowych za miliardy Euro w Europie, okazało się kompletnie nieekonomicznym posunięciem. Cena utrzymania infrastruktury tych elektrowni, jest wyższa od ceny wygenerowanej energii. Zamiast obniżyć ceny prądu, polityka ta doprowadziła do podwyżek cen tego surowca.

Karta ziemi jest dokumentem atakującym wszelkie formy indywidualizmu, poprzez regulację tego jak człowiek ma myśleć o otaczającym go świecie. Atakuje wolność wyznania i wolność słowa, które jeśli nie są spójne z etyką zrównoważonego rozwoju muszą odejść w niepamięć. Atakuje wolność wyboru, dając gotową filozofię z nakreślonymi dogmatami. Atakuje rodzinę w której dziecko ma mieć zapewnioną edukację/indoktrynację opartą na nowej etyce (14, A).
Atakuje bezpieczeństwo zabierając państwom możliwość samostanowienia i samoobrony (16). Tutaj warto zadać sobie pytanie, jak możliwy jest dialog i wzajemne zrozumienie z państwami totalitarnymi takimi jak Chiny? Jak możliwy jest dialog pomiędzy chrześcijaninem, buddystą, satanistą, czy jakimkolwiek wyznawcą innej religii? Jak możliwa jest tolerancja pomiędzy wszystkimi krajami, ludźmi, religiami, ekonomiami, politykami, orientacjami seksualnymi itd?

To jest właśnie nowy system “Nowy Porządek Świata” aka “New World Order” aka “Nowy Socjalistyczny Porządek”, gdzie nie ma już żadnych przeciwstawnych tendencji. Nie ma ich ponieważ nie ma sprzeciwu. Pokój wg ludzi, którzy planują przyszłość tj rewolucjonistów i multimiliarderów, jest brakiem świadomości, jest wojną przeciwko świadomości, przeciwko wolnym umysłom. Pokój nastanie gdy wszelki opór będzie pokonany, nie tylko militarny, religijny czy ekonomiczny, ale przede wszystkim opór świadomości.

 

Wiecej: http://www.eioba.pl/a/479a/agenda-21-czarny-dekalog-nwo#ixzz2TBAb61Xm

0

ligaswiata http://ligaswiata.pl

Prawda jest Prawem http://facebook.com/liga.swiata.polska Nowy Wymiar Bez hierarchicznej Polityki http://zakazana.wwx.pl/ ligaswiata@gmail.com Nr Konta:BZ WBK 77 1090 0075 5339 0810 7013 1849

7 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758