Artykuły redakcyjne
Like

Ad vocem…

25/07/2014
994 Wyświetlenia
8 Komentarze
11 minut czytania
Ad vocem…

Dlaczego Polska powinna zapłacić odszkodowanie arabskim terrorystom, pyta Alexander Degrejt. Odpowiadam więc – dlatego, że Polska mimo wszystko jest Państwem Prawnym, a nie komunistyczną dyktaturą!

0


1.

Trzeba podkreślić z całą mocą, że Miller, godząc się na założenie więzień CIA na terenie naszego kraju, miał pełną świadomość celu przyświecającego Amerykanom. Wiedział również, choćby od personelu obsługującego lotnisko, że przywozili oni na teren naszego kraju skutych ludzi. Pół biedy jeszcze, gdyby Kiejkuty i okolice posiadały status analogiczny do Guantanamo, czy też Bornego Sulinowa w czasach PRL. Ale to był nasz teren, nasze budynki i nasza zgoda na utworzenie więzienia. Nasze jest więc współsprawstwo.

   cia-300x157
Czy Miller wiedział o torturach? Myślę, że co najmniej zdawał sobie sprawę z tego, że wwieziono pojmanych ludzi (ludzi, a nie worki na kartofle, o czym AD chyba zapomina) nie po to, aby puszczać im bajki Disneya.

2.

Konstytucja jest bezlitosna.
Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.(…)
Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.(…)
Art. 37. 1. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji.
2. Wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa ustawa.

Czy znasz, Alexandrze, jakąkolwiek ustawę, która osoby podejrzane o terroryzm pozbawia elementarnych praw?

terrorysta

3.

A może trzeba przypominać i ten artykuł?
Art. 42. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.
2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.
3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Ba, Konstytucja, za przyjętymi międzynarodowymi Konwencjami przyjmuje również zakaz tortur i poniżającego traktowania!
Art. 40. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Art. 41. 1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
2. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności.
3. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami.
4. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny.
5. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania.

Czy Abd ar-Rahim an-Nashiri i Abu Zubajd zostali prawomocnie skazani przez jakikolwiek organ sądowy na świecie? Czy też wydana została decyzja o tymczasowym aresztowaniu przez polski sąd?

Nie?

NIE???

NIE??????

Skoro NIE, to Polska trzymała w areszcie ludzi niewinnych, a na dodatek byli oni poddani torturom i poniżającemu traktowaniu. Pozbawiono ich także możliwości odwołania się do sądu.
W takiej sytuacji nie tylko powinni otrzymać odszkodowanie, ale ludzie winni pośrednio ich losowi muszą stanąć przed Trybunałem Stanu.
Konkretnie ci, którzy wyrazili zgodę na przekształcenie kawałka naszego terenu w amerykańską izbę tortur – Miller, jako premier, Janik, minister SW, być może także jego poprzednik, Cimoszewicz – minister spraw zagranicznych, i Aleksander Kwaśniewski, ówczesny prezydent.

Kiejkuty 2

4.

Skoro w walce ze światowym terroryzmem wymagane są specustawy, to powstaje pytanie – dlaczego USA nie mają takich tajnych baz (izb tortur) na swoim terytorium? Z obawy przed kontrolą takich miejsc? Obawy przed opinią publiczną, ciągle wyczuloną na wszelkie próby ograniczania demokracji?
Dlatego Guantanamo i … mazurska prowincja.

Kiejkuty 3Guantanamo banner 1293041093281
Czy możemy się dziwić, że do tej pory nie ma ruchu bezwizowego do USA?
Wzorem Kubańczyków możemy spróbować dopłynąć, jakkolwiek Atlantyk jest nieco szerszy od Morza Karaibskiego, jak się wydaje.
Amerykanom jak widać bez różnicy.

5.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi z dnia 16 maja 2005 r. (Dz.U. 2008, Nr 161, poz. 998) również nie wyjmuje podejrzanych o terroryzm spod prawa:
Artykuł 12. 1. Każda Strona zapewni, by ustanowienie, wdrożenie oraz stosowanie kryminalizacji czynów zgodnie z artykułami 5-7 oraz 9 niniejszej Konwencji odbywało się przy poszanowaniu zobowiązań dotyczących praw człowieka, w szczególności prawa do wolności wyrażania się, wolności zrzeszania się i wolności wyznania, wskazanych, jeżeli mają zastosowanie do tej Strony, w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych, oraz innych zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego.
2. Ustanowienie, wdrożenie oraz stosowanie kryminalizacji czynów zgodnie z artykułami 5-7 oraz 9 niniejszej Konwencji powinno ponadto podlegać zasadzie proporcjonalności, przy poszanowaniu uzasadnionych, zamierzonych celów oraz niezbędności tych celów w społeczeństwie demokratycznym i powinno wykluczać jakiekolwiek formy arbitralnego albo dyskryminującego lub rasistowskiego traktowania.

Starczy?

6.

A teraz najweselsze.
Pisze AD:
… dlaczego to Polska ma płacić odszkodowania? Jeżeli pójdziemy w tę stronę z sądowymi rozstrzygnięciami o winie to za przestępstwo dokonane w mieszkaniu odpowiadać powinien właściciel a nie sprawca, bo przecież „powinien był posiadać wiedzę na ten temat”. Jednak gdyby ktoś zobaczył taki wyrok parsknąłby pustym śmiechem a i żaden z sędziów pewnie nie byłby skory do jego wydania. Dlaczego zatem coś, co dotyczy stosunków międzyludzkich nie działa w przypadku Państw?
Otóż prawda wygląda tak. Jeśli wynajmę komuś mieszkanie, a ten ktoś zamorduje w nim swoją partnerkę, to pewnie za morderstwo odpowiadał nie będę.
Ale jeśli jej krew zaleje położone niżej mieszkanie, to z całą pewnością odszkodowanie wypłaci mój ubezpieczyciel.
Odszkodowanie, jakie być może dostaną Abd ar-Rahim an-Nashiri i Abu Zubajd nie jest tożsame z ukaraniem kogokolwiek za przestępstwo.
Bo trzeba pamiętać, że polskie prawo karne dosyć surowo traktuje funkcjonariusza dopuszczającego się czynów, jakie być może miały miejsce w Kiejkutach:
Funkcjonariusz publiczny lub ten, który działając na jego polecenie w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia stosuje przemoc, groźbę bezprawną lub w inny sposób znęca się fizycznie lub psychicznie nad inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art. 246 kodeks karny).

7.

Miller, jak przystało na wieloletniego aparatczyka, jest demagogiem klasy co najmniej średniej.
Na konferencji prasowej w Sejmie powiedział m.in.:
Orzeczenie Trybunału w Strasburgu oceniam jako niesprawiedliwe i niemoralne. Niesprawiedliwe bo opiera się na plotkach, spekulacjach i pomówieniach – materiał polskich władz został odrzucony przez Trybunał. Niemoralne, ponieważ Trybunał stawia prawa morderców i terrorystów nad prawami ich ofiar.(…)
Miller powiedział, że po zamachach terrorystycznych w 2001 r. jego rząd, prezydent Aleksander Kwaśniewski i wszystkie polskie agendy rozpoczęły „ścisłą współpracę w celu zwalczania międzynarodowego terroryzmu” przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi.
Dzięki temu Polska przez wiele następnych lat była i jest bezpieczna, (…) korzysta z parasola antyterrorystycznego — powiedział szef SLD.
(za: wpolityce.pl)

leszek_miller_640x0_rozmiar-niestandardowy

Tymczasem prawda jest o wiele bardziej przygnębiająca. Otóż w Polsce terroryzm nie jest problemem zupełnie z innego powodu. Nawet wysadzenie w powietrze Pałacu Kultury czy też połowy Żoliborza światowej opinii społecznej specjalnie by nie poruszyło.
Wystarczy porównać reakcje tejże opinii na tragedię z 10 kwietnia 2010 r. oraz tragedię lotu MH17.
Po co więc marnować materiały wybuchowe, które przecież kosztują?

Pamiętajmy jednak, że zgoda na tortury na naszym terytorium powoduje niebezpieczny precedens.
Dzisiaj jest to podejrzany o terroryzm, a jutro?

……………………………………………

Bo za tydzień może już to być ktoś, kto przeszedł jezdnię przy czerwonym świetle.

I nikt się o niego nie upomni…

 

25.07 2014

 

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816