PRAWO
Like

Abolicja, niewypał a może już ściema międzynarodowa?

28/04/2013
724 Wyświetlenia
3 Komentarze
22 minut czytania
Abolicja, niewypał a może już ściema międzynarodowa?

USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność jest prawdopodobnie pierwszym w dziejach świata aktem prawnym, której niby to wszedł w życie w połowie stycznia, ale zacznie obowiązywać po wydaniu opinii przez organ ponadnarodowy. W nie dającej się przewidzieć przyszłości?   Oto zgodnie z z art. 5 u. 1 w/w ustawy warunkiem wejścia jej w życie wobec przedsiębiorców jest wcześniejsza opinia Komisji Europejskiej rozstrzygająca, czym ta ustawa w ogóle jest. Czy to pomoc publiczna, a wtedy o jej zastosowaniu decydować będzie szacowna Komisja, czy też nie jest to taka pomoc. Wtedy o zakresie jej udzielania decydować będą organy wewnętrzne RP. Czyli ZUS.   Komisji jednak nie wystarcza sam […]

0


USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność jest prawdopodobnie pierwszym w dziejach świata aktem prawnym, której niby to wszedł w życie w połowie stycznia, ale zacznie obowiązywać po wydaniu opinii przez organ ponadnarodowy.

W nie dającej się przewidzieć przyszłości?

 

Oto zgodnie z z art. 5 u. 1 w/w ustawy warunkiem wejścia jej w życie wobec przedsiębiorców jest wcześniejsza opinia Komisji Europejskiej rozstrzygająca, czym ta ustawa w ogóle jest.

Czy to pomoc publiczna, a wtedy o jej zastosowaniu decydować będzie szacowna Komisja, czy też nie jest to taka pomoc.

Wtedy o zakresie jej udzielania decydować będą organy wewnętrzne RP.

Czyli ZUS.

 

Komisji jednak nie wystarcza sam tekst ustawy okraszony szczątkową opinią UOKiK-u.

Brukselscy biurokraci chcą wiedzieć jak najwięcej, nim podejmą decyzję.

I pytają…

(kogo poniższy tekst nudzi niech pamięta, że prawdopodobnie tylko w tym miejscu może zapoznać się z tym pismem!)

 

Bruksela, dnia 2 AVR 2013

COMP/HI/Mpo/ydf – D/2013*031895

Urząd Ochrony Konkurencji i

Konsumentów

Departament Monitorowania Pomocy

Publicznej

Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa. Polska

Dotyczy: pomocy państwa — SA.36200 (2013/N) — Umorzenie przedsiębiorcom

należności z tytułu składek

Szanowni Państwo!

W piśnie z dnia 11 lutego 2013 r. władze polskie zgłosiły Komisji wyżej wymieniony środek

pomocy. Po dokonaniu wstępnej analizy Komisja doszła do wniosku,  że zgłoszenie nie jest

kompletne i brakuje w nim następujących informacji:

Cel ustawy:

 

1. Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego w punkcie 2.2 formularza SANI wskazano, iż zgłoszony środek ma na celu rozwój regiona1ny? Jeśli zgłoszony środek ma faktycznie na celu rozwój regionalny, prosimy wskazać, w jaki sposób przyznane umorzenia będą miały pozytywny wpływ na rozwój regionalny? W takim wypadku prosimy równie o przesłanie wypełnionego dodatkowego formularza informacyjnego dotyczącego pomocy regionalnej (część 111.4).

Okres obowiązywania ustawy:

 

2. Art. 1 ust. 4 przewiduje, że wniosek o umorzenie można złożyć w przeciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Natomiast według art. 1 ust. 5, jeżeli decyzja stwierdzająca zaleganie z należnościami zostanie wydana po dniu wejścia w życie ustawy wniosek o umorzenie można złożyć w przeciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji. Biorąc pod uwagę,  iż środki mające na celu amnestię podatkową powinny mieć ograniczony czas obowiązywania (w celu wykazania ich wyjątkowego charakteru) władze polskie są proszone o wskazanie do kiedy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o umorzenie? Jeśli nie jest możliwe podanie dokładnej daty prosimy wskazać orientacyjny termin, po którym wnioski nie będą przyjmowane, a decyzje o umorzeniu zatwierdzane.

3. W art. 5 ust. 1 ustawy zawarto klauzulę zawieszającą. Art. 5 ust. 2 przewiduje natomiast, ze w przypadku złożenia wniosku o umorzenie przed dniem wydania decyzji przez Komisję Europejską, przepisy pomocy publicznej będą stosowane do zawieszenia postępowania egzekucyjnego . Proszę wyjaśnić, co władze polskie mają na myśli przez fakt, że przepisy pomocy publicznej będą stosowane do zawieszenia postępowania egzekucyjnego? Czy władze polskie mogą potwierdzić, że wnioski o których mowa w art. 5 ust. 2 będą również podlegały klauzuli zawieszającej i nie będą rozpatrywane do momentu decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zgłoszonego środka?

Beneficjenci i wartość umorzeń

 

4. W załączniku nr 6 przesłanym z notyfikacją podano, iż średnia wartość umorzenia dla jednego podmiotu wynosi 2 tys. złotych, co odpowiada 481 EUR. W tym wypadku umorzenie może być przyznane jako pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania Art 87 i 88 Traktatu do pomocy de minims. W zaistniałej sytuacji potrzeba wykazania niespełnienia warunków selektywności korzyści zgłoszonego środka (patrz poniżej) nie byłyby konieczne. Proszę wyjaśnić, dlaczego polskie władze nie wzięły pod uwagę zastosowania reguł de minimis w celu przyznania umorzeń?

5. Proszę wskazać, co władze polskie rozumieją przez „osoby, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 września 2012 r.?

6. Według władz polskich, ww. podmioty nie są przedmiotem obecnej notyfikacji, ponieważ zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej, co za tym idzie nie są przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 107 ust. I TFUE. Prosimy o przesłanie bardziej szczegółowych wyjaśnień dot. tego stanowiska i odniesienie się do poniższych punktów.

i. Proszę wyjaśnić, na jakich zasadach wspomniane przedsiębiorstwa nieprowadzące działalności gospodarczej podlegają umorzeniom?

ii. Dlaczego, mimo że zaprzestały działalności gospodarczej,  przedsiębiorstwa te nadal podlegają umorzeniom?

iii. Czy władze polskie są zdania, iż w/w przedsiębiorstwa nie powrócą do prowadzenia działalności gospodarczej po otrzymaniu umorzenia?

iv. Proszę zdefiniować pojęcie trwałego zaprzestania działalności gospodarczej (załącznik nr 3, pierwszy akapit).

7. Proszę również wyjaśnić, co na1eży rozumieć przez “osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą”?

8. Prosimy o przesłanie (orientacyjnej) listy „potencjalnych beneficjentów”  z wyróżnieniem typu i rozmiaru przedsiębiorstwa, sektora działalności gospodarczej oraz wysokości zadłużenia. które podlegałoby umorzeniu na mocy ustawy.

Zasady umarzania niespłaconych składek

 

9. Proszę wymienić, za jakie rodzaje składek na1eżności będą mogły być umorzone?

10. Proszę dokładniej wyjaśnić, na jakiej zasadzie część na1eżności z tytułu składek ulegnie przedawnieniu ze względu na wprowadzenie 5-letniego okresu przedawnienia należności z tytułu składek (jak wskazano w załącznikach nr 5 i 6 do notyfikacji). Czy wysokość umorzeń, które w związku z tym ulegną przedawnieniu, została wykluczona z budżetu ustawy w części dot. przedsiębiorców prowadzących pozaro1niczą działalność gospodarczą (tj. szacunkowo  430 mln zł)?

11. Według art. 1 ust. 10 ustawy warunkiem umorzenia należności jest uregulowanie wszystkich pozostałych niepodlegających umorzeniu składek i innych kosztów za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. Natomiast według informacji zawartych w załączniku nr 2 do notyfikacji, celem ustawy jest abolicja podatkowa obejmująca wszystkich przedsiębiorców, którzy w okresie wskazanym w art. 1 ust. 1 ustawy od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. nie opłacali prawidłowo obowiązkowych składek i innych na1eżności. Prosimy zatem o wyjaśnienie, dlaczego warunek uregulowania wszystkich pozostałych długów niepodlegających umorzeniu obejmuje okres od dnia 1 stycznia 1999 r. skoro pokrywa się to częściowo z okresem, w którym wszystkie należności podlegają umorzeniu na mocy wspomnianej ustawy?

Wyjątkowy charakter abolicji podatkowej

 

12. Proszę wskazać, czy i na jakiej podstawie zgłoszony środek ma charakter wyjątku?

13. Czy środek jest wprowadzony w celu skłonienia podmiotów do stosowania się do przepisów dotyczących ogólnego systemu podatkowego oraz w celu przyspieszenia zwrotu zaległych należności za obowiązkowe składki (np. dzięki wprowadzeniu warunku z art. 1 ust. 10 ustawy)?

14. Czy ustawa będzie miała pozytywny wpływ na stan budżetu państwa? Jaki jest szacunkowy wpływ do budżetu państwa z tytułu spłaty należności za składki przez podmioty ubiegające się o umorzenie’? Czy władze polskie są zdania, że ustawa przyczyni się do polepszenia ściągalności podatków/składek?

Brak uprzywilejowania konkretnych sektorów i powszechna dostępność

 

W opinii władz polskich zgłoszony środek nie spełnia warunków selektywności, ponieważ

umorzeniem zostaną objęte wszystkie przedsiębiorstwa mające nieuiszczone składki za okres

od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r.

Z przesłanych dokumentów wynika, iż umorzeniom podlegają jedynie przedsiębiorstwa prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Pragniemy zauważyć, ze sam fakt wykluczenia przedsiębiorstw prowadzących rolniczą działalność gospodarczą z możliwości skorzystania z umorzenia może wskazywać na zaistnienie se1ektywności co za tym idzie pomocy publicznej . Jednakże „zróżnicowana natura niektórych środków niekoniecznie oznacza, że muszą one być uważane za pomoc publiczną. Odnosi się to do środków, których racjonalne gospodarcze uzasadnienie powoduje ich niezbędność dla funkcjonowania i efektywności systemu podatkowego. […] Zapewnienie takiego usprawiedliwienia należy do Państwa Członkowskiego”.

15. Biorąc pod uwagę system ubezpieczeń społecznych obowiązujący v Polsce  przedsiębiorstwa prowadzące rolniczą działalność gospodarczą wydają się całkowicie podlegać odrębnemu systemowi ubezpieczeń społecznych (tj. systemowi ubezpieczeń w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). W związku z tym jedynie przedsiębiorstwa znajdujące się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej (tzn te podlegające powszechnemu systemowi ubezpieczeń społecznych) wydają się być objęte zgłoszonym środkiem pomocy. Proszę zatem opisać szczegółowo polski system ubezpieczeń społecznych (odnosząc się do punktów i-iv poniżej) oraz wytłumaczyć,  której jego części dotyczy notyfikowana ustawa.

i. Proszę wskazać, czy ww. interpretacja jest poprawna oraz potwierdzić czy i na jakich zasadach. przedsiębiorstwa prowadzące rolniczą działalność gospodarczą podlegają innemu systemowi ubezpieczeń społecznych? Proszę również wytłumaczyć, biorąc pod uwagę kwestie dotyczące selektywności przedstawione powyżej, na jakiej podstawie według władz polskich. Warunek selektywności nie jest spełniony w tym przypadku.

ii. Jeśli przedsiębiorstwa prowadzące rolniczą działalność gospodarczą nie podlegają innemu systemowi ubezpieczeń, proszę wyjaśnić, w jaki sposób warunek selektywności nie jest spełniony w zaistniałym przypadku.

iii. Czy poza przedsiębiorstwami prowadzącymi rolniczą działalność gospodarczą, istnieją w Polsce inne grupy przedsiębiorstw, które z racji podlegania odmiennemu systemowi ubezpieczeń (niepowszechny system ubezpieczeń). również nie podlegałyby możliwości skorzystania z przedmiotowych umorzeń? W przypadku istnienia takich sektorów, prosimy o wyjaśnienie i wyszczególnienie obowiązujących przepisów i podlegających im sektorów oraz

o przedstawienie odpowiednich argumentów według których przesłanka selektywności nie miałaby miejsca w tym przypadku.

iv. Czy w systemie polskim istnieje rozróżnienie pomiędzy składkami, którym podlegają pracodawcy z tytułu zatrudniania pracowników, pracownicy oraz pojedyncze osoby, które samodzielnie prowadza działalność gospodarczą? Których kategorii dotyczy zgłoszona ustawa?

W praktyce środki pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MP). które nie są jednoczenie dostępne dla dużych przedsiębiorstw są zwykle selektywne. Aby wykluczyć zaistnienie wszelkiej selektywności, środek nie może wykluczać de jure i de facto żadnej specyficznej kategorii przedsiębiorstw.

16. Z art. 1 ust. 1 ustawy wynika, iż są objęte ustawą „osoby podlegające (.. .) obowiązkowo ubezpieczeniom (…) z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”. Natomiast w formularzu SANI władze polskie wskazały, iż zgłoszony środek jest przeznaczony jedynie dla MSP. Proszę wyjaśnić, czy w związku z powyższym, jedynie MSP będą mogły skorzystać z umorzeń na mocy ustawy? Jeśli tak, proszę wyjaśnić, dlaczego władze polskie są zdania, że zgłoszony środek, nawet wykluczając duże przedsiębiorstwa, nadal nie jest selektywny?

Uznaniowe praktyki administracyjne

Jeżeli w codziennej praktyce istnieje potrzeba interpretowania reguł podatkowych, nie mogą one pozostawiać miejsca dla uznaniowego traktowania przedsiębiorców . Na1eży więc wykazać, że zgłoszony środek ma charakter ogólny nie tylko z uwagi na brak

uprzywilejowania konkretnych sektorów i powszechną dostępność, ale również z racji jego automatycznego stosowania bez swobody uznaniowości przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu umorzenia i o jego warunkach.

17. W tej kwestii prosimy o wyjaśnienie art. 1 ust. 8 ustawy według którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję określając warunki umorzenia […]. Czy rola ZUS-u sprowadza się wyłącznie do sprawdzenia czy wszystkie warunki ustawy zostały spełnione? Czy umorzenie ma automatyczne zastosowanie w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw, które złożą wniosek i które spełni warunki otrzymania umorzenia?

1 8. W celu wykazania, iż zgłoszony środek ma charakter ogólny należy również dowieść, że przy ustalaniu okresu w jakim zaległe należności podlegają umorzeniu. ustawodawca kierował się wyłącznie przesłankami wynikającymi z natury albo ogólnego układu systemu ubezpieczeń. Należy więc wykluczyć zaistnienie swobody uznaniowej przy ustalaniu ww. okresu, aby wykluczyć domniemanie pomocy. Proszę zatem wyjaśnić na jakiej zasadzie i z jakich powodów ustalono,  że należności za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. podlegają umorzeniu na mocy ustawy?

Przesłanka korzyści

19. Według władz polskich. zgłoszony środek nie spełnia warunku korzyści, ponieważ okres, za który zostaną umorzone zaległości nie zostanie uwzględniony beneficjentom przy ustalaniu prawa i wysokości do świadczeń emerytalnych i rentowych. Chcielibyśmy jednak zauważyć, iż w naszym rozumieniu umorzeniu podlegają nie tylko zaległości z racji świadczeń emerytalnych i rentowych, ale równie te zaległości, które wynikają z innych powodów (np. składki na ubezpieczenia wypadkowe). Proszę zatem wyjaśnić, w jaki sposób fakt nie uznania okresu, za który umorzono zaległości w obliczaniu wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych skompensuje również umorzenie innych zaległości nie wynikających z obowiązkowych składek emerytalnych i rentowych?

20. Czy ustawa ma na celu wyłącznie pełne umorzenie należności? Czy przesunięcie spłaty należności w czasie jest również przewidziane?

21. Proszę opisać w jaki sposób system składek ulegnie zmianie dla przedsiębiorców korzystających z umorzenia? Kto poniesie konsekwencje rozciągnięcia w czasie składek lub obniżenia późniejszych świadczeń emerytalnych i rentowych (pracodawca, pracownicy itp.)?

Bez powyższych informacji Komisja nie jest w stanie określić swojego stanowiska w sprawie proponowanego środka pomocy. Okres dwóch miesięcy, jaki przysługuje Komisji na określenie swojego stanowiska rozpocznie się zatem dopiero po przedstawieniu jej dodatkowych informacji. Powyższe informacje Komisja powinna otrzymać w ciągu 20 dni roboczych od daty niniejszego pisma. W swojej odpowiedzi proszę poinformować służby Komisji, czy którekolwiek z przekazanych informacji mają charakter poufny. W przeciwnym wypadku służby Komisji uznają, że żadna z informacji przekazanych w Pana/Pani odpowiedzi nie zawiera tajemnic handlowych ani zawodowych.

Z poważaniem.

Katarzyna Gueneau de Mussy

p.o. Blanca Rodriguez Galindo

Kierownik Działu

Oto jakie wątpliwości ma Komisja w stosunku do aktu prawnego rzekomo utworzonego po konsultacjach społecznych z ZPP pana Kazimierczaka.

Zwróćmy uwagę na jedno – oto UOKiK, zapewne w oparciu o dane nadesłane z ZUS, określa wartość pomocy na 430.000.000,- zł (punkt 10).

Prezes ZUS-u, Zbigniew Derdziuk, mówi o kwocie co najmniej… 800.000.000,- zł!

http://www.metropolia-silesia.com/publikacje/specjalistyczne-porady-prawne/1931-od-dzi-po-miliona-przedsibiorcow-moe-skada-do-zus-wnioski-o-umorzenie-zalegych-skadek

Jeśli za prawdę wziąć dane zawarte w wyjaśnieniu UOKiK do Komisji Europejskiej (430.000.000,- zł łączna kwota umorzenia oraz średnie zadłużenie w wysokości 2000,- zł – por. 4) to zamiast półmilionowej rzeszy mamy niespełna 220.000 teoretycznych beneficjentów.

Skąd więc ten sam Derdziuk konsekwentnie mówi o liczbie dwakroć większej  (437.000 osób)?

http://m.interia.pl/biznes/news,1882322,1852

Tymczasem liczba wydanych już, niekoniecznie ostatecznych, decyzji ZUS określających zaległość ubezpieczonego za lata objęte abolicją oscyluje wokół 40.000!

Skąd zatem te dane, panie Derdziuk?

Jakim cudem Komisja Europejska informowana jest o średniej zaległości wynoszącej niespełna równowartość dwumiesięcznej składki na ZUS?

Przecież w warunkach gospodarczych nawet w przypadku kulejącej działalności jest to kwota zaliczana do mniej istotnych.

Takich, które lekko zaciskając zęby płaci się w ciągu miesiąca.

Tymczasem reprezentatywna próbka 1000 przedsiębiorców z całego kraju pozwala na podwyższenie podawanej średniej dokładnie 10 razy.

Do 20.000,- zł!

Są zatem możliwe tylko dwa warianty.

  1. ZUS nie ma pojęcia o wielkości problemu.
  2. Rząd RP z premedytacją łże.

Niestety, oba punkty dyskredytują obecny układ.

A nade wszystko obecny kształt ubezpieczeń społecznych.

28.04 2013 r.

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

3 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816