19072018Nowości:
   |    Rejestracja

Za dwa miesiące rusza NAWA


1 października 2017 roku zacznie działać nowa instytucja, która w założeniach ma ściągnąć nad Wisłę najlepszych naukowców – tych zagranicznych, i tych polskich, którzy robią karierę poza granicami kraju. Ustawa przygotowana przez Sejm jest już podpisana przez Prezydenta RP.


f58377f53a76482008331d3083972bc2

Środowisko naukowe od dawna mówiło o konieczności zwiększenia umiędzynarodowienia rodzimej nauki, a także o powołaniu odrębnej instytucji dedykowanej temu celowi. W poprzednim roku akademickim spośród studentów uczących się w Polsce jedynie 4 proc. pochodziło z zagranicy. Dla porównania w krajach OECD – takich osób było dwa razy więcej. Podobna sytuacja panuje na gruncie cytowalności polskich badaczy w prestiżowych zagranicznych czasopismach naukowych czy z umiędzynarodowieniem kadry naukowo-badawczej. Obecnie obcokrajowcy stanowią niecałe 2,5 proc. pracowników polskich uczelni, a ponad połowa z nich pochodzi z państw sąsiednich: Ukrainy, Słowacji, Białorusi czy Rosji.

Podstawowym zadaniem agencji będzie odwrócenie tych niekorzystnych tendencji związanych z drenażem mózgów poprzez stymulację procesu umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Ta zaś przełoży się na wzrost poziomu kształcenia na naszych uniwersytetach i uczyni z nauki polskiej markę znaną w świecie.

Główne zadania NAW-y:

inicjowanie i realizowanie programów stypendialnych polskiego rządu dla cudzoziemców – studentów i doktorantów oraz programów wspierania międzynarodowej wymiany akademickiej pracowników naukowych i dydaktycznych (przyjazdowej i wyjazdowej);

stworzenie mechanizmów zachęcających wybitnych polskich naukowców do powrotu do Polski oraz kontynuowania kariery naukowej w polskich instytucjach akademickich i naukowo-badawczych;

inicjowanie i realizowanie programów wspierających proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych;

upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz propagowanie języka polskiego za granicą.

W 2018 r. NAWA przedstawi pełną ofertę programową i stopniowo rozpocznie rekrutację do programów.

Komu kasa?

W ramach programu NAWA będzie mogła przyznawać środki finansowe:

studentom i doktorantom;

uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim;

pracownikom uczelni lub pracownikom jednostek naukowych;

osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora lub doktora sztuki albo równorzędny stopień uzyskany za granicą;

osobom kierowanym za granicę w celu nauczania się języka polskiego jako obcego;

uczelniom i jednostkom naukowym;

organizacjom pozarządowym i jednostkom sektora finansów podejmującym działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

Środki finansowe będą mogły być przyznawane w formie stypendium, finansowania lub dofinansowania do kosztów opłat za kształcenie i zatrudnienie, pomocy materialnej oraz ryczałtu na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania, a także finansowania lub dofinansowania kosztów działań objętych zakresem tematycznym danego programu.

Najlepsze wzorce z zagranicy

NAWA została wzorowana na instytucjach, które od dawna i z sukcesami funkcjonują w Europie. Przykłady niemieckiego DAAD, holenderskiego Nuffic czy Campus France pokazują, że tworzenie programów mobilnościowych jest konieczne do skutecznej walki o najlepszych studentów i naukowców.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

307453