18072018Nowości:
   |    Rejestracja

Sposób na Kowalskiego czyli czarna lista Obywateli RP


Z tego wszystkiego co piszą równiez inni, wyłania się upiorny PRZEPIS NA KOWALSKIEGO: schemat pewnych dzialań w tej metodzie można wyłonić, bo występuje wiele podobnych czynników w wielu podobnych sprawach: 1. na początkowym etapie w postępowaniu sądowym cywilnym/karnym/administracyjnym człowiek dostaje informację, że sprawa/powództwo będzie umorzone, oddalone z powodu ewidentnego braku winy oskarżonego lub niezasadności powództwa(przy […]


Z tego wszystkiego co piszą równiez inni, wyłania się upiorny PRZEPIS NA KOWALSKIEGO:

schemat pewnych dzialań w tej metodzie można wyłonić, bo występuje wiele podobnych czynników w wielu podobnych sprawach:

1. na początkowym etapie w postępowaniu sądowym cywilnym/karnym/administracyjnym człowiek dostaje informację, że sprawa/powództwo będzie umorzone, oddalone z powodu ewidentnego braku winy oskarżonego lub niezasadności powództwa(przy sprawach karnych) lub że decyzja będzie korzystna z uwagi na stan faktyczny (sprawy administracyjne);

(czyni się to tylko i wyłącznie by uśpić czujność, dać ukojenie w sytuacji i wzbudzić zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, poczucia prawdy, by myślał że żyje w państwie prawa)

Kowalski będzie spokojny o rozwiązanie, nie podejmie działań, nie weźmie adwokata, skoro sąd go zapewnił, wszak na komara nie potrzeba armaty. Wszak jest niewinny a sąd- mądry. Kowalski może-zgodnie z zapowiedzią sądu -oczekiwać umorzenia absurdalnego powództwa.

2. następnie potrzeba komendanta lub po prostu policjanta dobrze ułożonego, który nawet ponaglany przez sąd udowodni-a jego komendant się pod tym podpisze-że petent jest nieuchwytny i tym samym da sądowi podstawy do uprawdopodobnienia myśli , że imć Kowalski się przed wymiarem sprawiedliwości ukrywa, co da argument merytoryczny do wydania nakazu aresztowania bądź poszukiwania listem gończym;

Ważne po ten punkt spełnia dwie ważne role:

Po pierwsze zniesławia Kowalskiego czyniąc z niego przestępcęco idzie w świat.

Po drugie- w obliczu nie wiedzy Kowalskiego o tym, jakie działania są kierowane przeciwko niemu-

-pracownik sądu musi dopilnować by wiedzy tej Kowalski nie posiadł przez lata;

-by o decyzji ostatecznej Kowalski dowiedział się w ostatniej chwili, w której praktycznie żaden wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu nie będzie skuteczny

dzięki realizacji z pkt.1-uśpienia czujności- Za pomocą pilnowania terminów do wniesienia sprzeciwu i latami wstrzymywania postępowania, odcina się wszelkie drogi odwoławcze w razie powzięcia informacji-na bazie prawa administracyjnego(terminy zawite).

3. efekt osiągnięty -Kowalski leży i kwiczy

4. odmówić wszelkich odwołań,apelacji.

Inny ich sposób udupiania ludzi to przysłowiowe ziarenko/zalążek do przekazania władztwa decyzyjnego nad obywatelem wymiarowi sprawiedliwości w nawet drobnej sprawie, którą sąd już „właściwie” pokieruje. (może to być spięcie z sąsiadem i skierowanie sprawy na policję, bądź sprawa alimentacyjna, bądź wniosek o decyzję administracyjną)

OGÓLNIE:

1.Pojęcie zaszczuwania i wyrażenia bliskoznaczne, darujmy sobie

2. Działania wchodzące w skład zaszczuwania:

2.1 Cyberstalking w ujęciu bezpośrednim:

-dokonywanie włamań na strony osoby X

-umieszczanie w obrębie pozycjonowanych danych informacji o X

o charakterze dwuznacznym bądź kompromitującym

-upublicznianie o X informacji kłamliwych bądź nieprawdziwych

-prześladowanie na forach poprzez umieszczanie dwuznacznych

komentarzy o X

Aby działania te były skuteczne, informacje te muszą posiadać:

-punkt zaczepienia –wykorzystanie posiadanej faktycznej informacji o X celem stworzenia fikcyjnej informacji o uprawdopodobnionym wydźwięku:

np.

jeśli osoba jest introwertykiem o skłonnościach do preferowania samotnego trybu życia, może nie posiadać alibi na dane zdarzenie, wtedy łatwiej jest dokonać prowokacji

2.2. Instytucjonalne:

-wprowadzenie w życie X os.3, która ma nakłonić X do przekazania części swojego władztwa w danej dziedzinie instytucji(prowokacja);

-wykorzystanie względem X istniejącej struktury urzędowo-towarzyskiej, w tym : ośrodków pomocowych, urzędów, policji, sądu(prowadzenie taktyczne).

Prowadzenie taktyczne było często wykorzystywane w walce z korupcją, widać metody te zostały przejęte ze świata wielkich pieniędzy. Najgłośniejsza sprawa: Zarzuty korupcyjne dla Beaty Sawickiej postawione przez CBA w roku 2006roku.

-z władztwa taktycznego X zostaje wprowadzony we władztwo faktyczne i traci wpływ na daną sprawę sensu stricte np. postawienie zarzutu, oczekiwanie na decyzję administracyjną, sądową, odmawianie prawa do zajęcia stanowiska

Na gruncie towarzyskim można wielorako wykorzystywać zależność decyzyjną X i rozłożyć w czasie wszelkie decyzje tak by uzyskać na X właściwy efekt, postawę

W powyższych działaniach wykorzystuje się szereg zinstytucjonalizowanych powiązań i możliwości na bazie istniejących od 30lat w Polsce siatek.

Przykład pani Danisz, przedsiębiorcy z branży budowlanej z Gdyni.

W fazie przejęcia władztwa faktycznego brak jest możliwości legalnych wpływania X na obrót sprawy. Ten moment wykorzystywany jest nierzadko przez służby celem ponownego prowadzenia taktycznego-np. pokazania nielegalnych sposobów rozwiązania sytuacji i nakłaniania do powzięcia takich działań. Np. Korupcja, odstąpienie od zarzutów mających uzasadnienie w sytuacji faktycznej bądź zdecydowanie się na inną reprezentację prawną etc.

To pozwala zyskać przeciwnikowi dodatkowe punkty wobec X, który i tak jest już bardzo osłabiony. Nie posiada możliwości decyzyjnej, jest psychicznie wyczerpany i niezdolny do korzystnego podejmowania decyzji. Czuje się w matni, w potrzasku.

Bardzo często na tym etapie następuje fałszowanie danych dotyczących sprawy, preparowanie informacji mających kluczowy wpływ na decyzję organu lub mataczenie ze strony osób o istotnym znaczeniu dla sprawy.

W tym momencie przedsiębiorca/osoba fizyczna – po powzięciu informacji o tego typu działaniach będzie całą swą energię tracić na przywrócenie faktycznego rozeznania organu administracji publicznej co do sytuacji faktycznej w sprawie. Oczywiście cała metoda nie miałaby sensu gdyby organ ten przychylał się do stwierdzeń X.

Tu następuje długotrwała faza odsuwania od X chęci do walki o faktyczny wizerunek sytuacji poprzez odmawianie wnoszenia środków odwoławczych- kotwiczenie władztwa.

W psychologii uwodzenia kotwiczenie, to bardzo istotny fundament myśli, polegający na utworzenie w kobiecie stanu braku wahania, uzyskaniu przez nią pewności co do czegoś.

Np. pewność iż mężczyźnie na kobiecie zależy lub że może mu ufać.

Kotwiczenie w biznesie może na przykład dotyczyć pewności kontrahenta co do opłacalności podjęcia współpracy.

KOTWICE PSYCHOLOGICZNE:

OSOBOWE – bazujące na wzbudzeniu zaufania

DECYZYJNE – przekazujące władztwo w danej sprawie osobie trzeciej

INSTYTUCJONALNE – przekazujące instytucji władztwo w danej sprawie TOWARZYSKIE –

wprowadzające nową wartość

IDEOLOGICZNE –mające na celu przewartościowanie życia

2.3 OSOBOWE

Wprowadzające w życie X osoby bądź osób mających konkretny cel:

– uzyskanie istotnych informacji w danej sprawie od X

– uzyskanie omówionego wcześniej punktu zaczepienia do zbudowania

fikcyjnej informacji o X , która w przyszłości może służyć do jego

kompromitacji bądź uprawdopodobnienia pewnych zdarzeń

– uzależnienie emocjonalne od relacji bądź sposobu funkcjonowania np.

wpadnięcie w hazard;

– wprowadzenie urządzeń przechwytujących informację w środowisko

życia bądź pracy X

– „prowadzenie taktyczne”

– szantażowanie

– inny wpływ;

2.4 SPOŁECZNE

Służą społecznemu napiętnowaniu X poprzez wejście instytucji posiadających uprawnione władztwo od X do działania w danej sprawie, w sferę otoczenia, w którym funkcjonuje X.

Może to ujawnić się w postaci swoistego wywiadu środowiskowego, rozpytywaniu osób trzecich o X, ale nie w celu zbierania faktycznych informacji a kotwiczeniu negatywnych myśli wokół X.

2.5. RODZINNE

Wykorzystanie wszelkich rodzinnych spraw celem wejścia instytucji w sferę oddziaływania na najwrażliwszej i najważniejszej dla X grupie osobowej.

Na przykład:

sprawa Bogdana Goczyńskiego 2012 inne liczne przykłady

Wpływanie na tok przebiegu spraw:

-alimentacyjnych;

-przemocowych – szeroki wachlarz możliwości. Dzięki procedurze niebieskiej karty służby mają możliwość legalnego korzystania z pełnego wglądu w sytuację rodzinną poprzez kontrolę sygnału z anten naziemnych i wewnętrznych sygnałów sieci Ethernet.

-administracyjnych-blokowanie wydania pozwolenia etc.

Działania instytucjonalne, społeczne i rodzinne wymagają posiadania władztwa decyzyjnego nad X. Pozostałe tj. osobowe i cyberstalking już nie wymaga posiadania takiego władztwa. Co ciekawe, w zasadzie działania te dobierane są ad hoc i są ściśle związane z aktualną informacją o X.

Bardzo istotna jest kwestia istniejącej podstawy do powyższych działań. Podstawą tych działań jest siatka powiązań ludzi długoletnio umocowanych w strukturach szeroko i wąsko pojętej władzy, której istotnym elementem jest sądownictwo. Wymiar sprawiedliwości to mocny punkt działań z uwagi na prawie zupełny brak odpowiedzialności za rażące naruszenia prawa przez policję, prokuraturę i sąd. Jest to element wspólny każdej akcji zaszczuwania.

Innym, ale dodatkowym elementem i zdecydowanie fakultatywnym są media. Pojawiają się jedynie w przypadku akcji na tzw. dużą zwierzynę.

3.Rys historyczny i regulacje prawne, no cóż, może poźniej

W praktyce powiązać możemy to działanie ze Stalkingiem, niestety traktowanym przez służby dość wybiórczo, z wiadomych przyczyn tj. niemożności spojrzenia na całokształt zdarzeń prowadzonych wobec osoby na szeroką skalę..

4.Przyczyny istnienia zjawiska

Konieczność kierowania wydarzeniami celem zachowania władzy

Brak dekomunizacji w Polsce i co jest z tym tożsame funkcjonowanie państwa w obrębie lokalnych i centralnych powiązań towarzyskich.

Dekomunizacja w państwach postkomunistycznych faktycznie została przeprowadzona jedynie w

byłej NRD i byłej Czechosłowacji. W 1991 w byłej Czechosłowacji wydano ustawę lustracyjną,

która przewidywała na okres 5 lat zakaz pełnienia kierowniczych funkcji w strukturach

państwowych przez byłych współpracowników sił bezpieczeństwa, milicji ludowej a także

funkcjonariuszy partii komunistycznej poczynając od szczebla powiatowego wzwyż.

Znowelizowany kodeks karny określa jako przestępstwo propagowanie idei komunizmu. W lipcu

1993 w Czechach została uchwalona ustawa, która uznała rząd komunistyczny za bezprawny i

zbrodniczy, potępiła także Komunistyczną Partię Czechosłowacji oraz jej ideologię. Jesienią

1995 okres obowiązywania ustawy przedłużono do 2000

5.Rodzaje i charakter spraw

6.Podstawa podjęcia metody

Punkt wyjścia

0

-zachowanie w tajemnicy informacji mogącej mieć istotny wpływ na obraz lokalnego bądź centralnego środowiska, którego sprawa dotyczy

Musi występować zagrożenie sankcją karną, społeczną lub inną, w przypadku ujawnienia informacji;

1

Wzbudzenie lęku poprzez wdrożenie skonsolidowanego i zinstytucjonalizowanego planu działania na siatce społecznej, w której X funkcjonuje;

2

Długoterminowe działania zastraszające o lekkim natężeniu

3

Przejęcie władztwa nad istotnymi dla X sprawami poprzez :

-wzbudzenie w nim konieczności ingerencji w jego życie instytucji

-urzędowa ingerencja

Punkt kotwiczenia sytuacyjnego

4

ugruntowanie lęku przed wyjawieniem informacji

5

doprowadzenie do skrajnego wyczerpania psychicznego X

Punkt Celowy

6

Targnięcie się X na własne życie skutkujące pełną utratą wiarygodności w postrzeganiu i przekazywaniu informacji co do zdarzeń faktycznych=

Detronizacja informacji.

7. Podmioty zaszczuwania

Podmiotem biernym może być każda osoba mająca informację znaczącą z punktu widzenia podmiotu czynnego. Znaczenie tejże informacji jest jedynym wskaźnikiem pozwalającym na ustalenie znaczenia faktycznego zagrożenia.

Najczęściej ofiarami zaszczucia padają osoby ze środowiska dziennikarzy, szczególnie dziennikarzy śledczych, funkcjonariusze służb, urzędnicy, ale także ludzie polityki i biznesu.

Osoby niepubliczne również stają się ofiarami powyższych działań, lecz zwykle ze względu na przypadkowe wejście w posiadanie istotnej dla kogoś informacji.

Działania te będą często bazować na:

-podległosci służbowej: funkcjonariusz-przełożony, dziennikarz-redaktor naczelny;

-podległości finansowej: może dotyczyć każdej z wymienianych powyżej grup, tak, jak w przypadku -podległości decyzyjnej.

W warunkach sprzyjających intensyfikacji wymogów pracowniczych podległość służbowa jest zasadniczą bazą dla dalszych działań podmiotu czynnego.

Podmiotem czynnym może być zarówno osoba fizyczna jak i organ, przy czym dla określenia kogoś podmiotem czynnym musi on mieć wysoki status społeczny bądź ugruntowany status decyzyjny związany z funkcjonowaniem w strukturze siatki, który niekoniecznie musi być wyraźny, ale jest faktyczny. Struktura siatki jest chroniona ścisłą tajemnicą, a jej skład osobowy nigdy nie daje się wyraźnie uchwycić z uwagi na skutki, jakie mogłoby pociągnąć za sobą niefrasobliwe ujawnienie jej podmiotów. Gdyby doszło do jej ujawnienia, choćby w skali województwa doprowadziłoby to do publicznego formułowania myśli o niewydolności całego systemu strukturalnego państwa i mogłoby doprowadzić do niekontrolowanej rewolucji społecznej.

To zagrożenie z pewnością należy do zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

Siatka decyzyjna a zorganizowana przestępczość

Zbieżność pojęcia zorganizowanej przestępczości z pojęciem sieci powiązań- przyjmijmy- cywilnych jest uzasadniona. W Polskim kodeksie karnym brak pojęcia cywilnej siatki zorganizowanej przestępczości co skutecznie uniemożliwia dochodzenia swoich praw przed polskimi organami wymiaru sprawiedliwości. Gdyby pojęcie to istniało, dawałoby odpowiednie metody do całościowego spojrzenia na zagadnienie. Samo pojęcie przestępczości zorganizowanej zdaje się-na podstawie obserwacji wyroków sądowych-zawężać do zaledwie podmiotów występujących jako sprawcy czynów karalnych. Do rzadkości należy skazanie biegłego lub sędziego, który względem istniejącej organizacji przestępczej dokonał naruszeń prawa na jej rzecz.

Obecnie wciąż brak skutecznych metod na jakąkolwiek walkę choćby z korupcją. Służby zostały upolitycznione i skonsolidowane w swych działaniach do obrony systemu i siatek cywilnych, zamiast do ochrony obywateli i faktycznego bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Choć ostatni bastion – Centralne Biuro Antykorupcyjne, jako jedyne posiadało zapis, który nie pozwalał na funkcjonowanie wewnątrz tej instytucji osobom z dawnych struktur bezpieczeństwa

Rodzaje podmiotów czynnych:

-podmiot, który jest zleceniodawcą przedsięwzięcia

Nie bierze czynnego udziału w przedsięwzięciu, jednak z nim są konsultowane kluczowe działania mogące mieć znaczący wpływ na sytuację

Jego dane personalne są ściśle chronione. To on wprowadza w ruch machinę systemu celem ochrony interesów całej siatki

-podmioty, które biorą czynny udział:

Osoby mniej lub bardziej związane z siatką, także te, które same są lub były szantażowane, czyli współdziałające ad hoc. Biegli, sędziowie, prokuratorzy, policjanci, urzędnicy, osoby cywilne sensu stricte: osoby z najniższego szczebla struktury społecznej- recydywiści, osoby z marginesu społecznego.

Motywy współpracy podmiotów czynnych zawsze bazują na sferze finansowej lub jej pokrewnej. Opłata za dokonanie konkretnych czynności lub jej obietnica, ale także pomoc w załatwieniu własnych spraw-pomoc prawna, w zamian za dokonane czynności.

Aby nie sprowadzać zagrożenia wykrywalności takich układów zwykle transakcje te są bezgotówkowe i polegają na długoterminowej, ścisłej współpracy w danym zakresie.

Z tego wszystkiego co piszą równiez inni, wyłania się upiorny PRZEPIS NA KOWALSKIEGO:

schemat pewnych dzialań w tej metodzie można wyłonić, bo występuje wiele podobnych czynników w wielu podobnych sprawach:

1. na początkowym etapie w postępowaniu sądowym człowiek dostaje informację, że sprawa/powództwo będzie umorzone, oddalone z powodu ewidentnego braku winy oskarżonego lub niezasadności powództwa;

(czyni się to tylko i wyłącznie by uśpić czujność, dać ukojenie w sytuacji i wzbudzić zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, poczucia prawdy, by myślał że żyje w państwie prawa)

Kowalski będzie spokojny o rozwiązanie, nie podejmie działań, nie weźmie adwokata, skoro sąd go zapewnił, wszak na komara nie potrzeba armaty. Wszak jest niewinny a sąd- mądry. Kowalski może-zgodnie z zapowiedzią sądu -oczekiwać umorzenia absurdalnego powództwa.

2. następnie potrzeba komendanta lub po prostu policjanta dobrze ułożonego, który nawet ponaglany przez sąd udowodni-a jego komendant się pod tym podpisze-że petent jest nieuchwytny i tym samym da sądowi podstawy do uprawdopodobnienia myśli , że imć Kowalski się przed wymiarem sprawiedliwości ukrywa, co da argument merytoryczny do wydania nakazu aresztowania bądź poszukiwania listem gończym;

Ważne po ten punkt spełnia dwie ważne role:

Po pierwsze zniesławia Kowalskiego czyniąc z niego przestępcęco idzie w świat.

Po drugie- w obliczu nie wiedzy Kowalskiego o tym, jakie działania są kierowane przeciwko niemu-

-pracownik sądu musi dopilnować by wiedzy tej Kowalski nie posiadł przez lata;

-by o decyzji ostatecznej Kowalski dowiedział się w ostatniej chwili, w której praktycznie żaden wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu nie będzie skuteczny

dzięki realizacji z pkt.1-uśpienia czujności- Za pomocą pilnowania terminów do wniesienia sprzeciwu i latami wstrzymywania postępowania, odcina się wszelkie drogi odwoławcze w razie powzięcia informacji-na bazie prawa administracyjnego(terminy zawite).

3. efekt osiągnięty -Kowalski leży i kwiczy

4. odmówić wszelkich odwołań,apelacji.

Inny ich sposób to przysłowiowe ziarenko/zalążek do przekazania władztwa decyzyjnego nad obywatelem wymiarowi sprawiedliwości w nawet drobnej sprawie, którą sąd już „właściwie” pokieruje. (może to być spięcie z sąsiadem i skierowanie sprawy na policję, bądź sprawa alimentacyjna, bądź wniosek o decyzję administracyjną)-cokolwiek, co może napsuć krwi, oderwać Kowalskiego od wykonywanych czynności lub spraw, zbic z tropu, nanieść kłopoty finansowe i wiele wiele innych.

Jeśli to nie poskutkuje, a Kowalski zbliży się niebezpiecznie do prawdy i na dodatek ją zacznie upubliczniać przechodzi się do innego typu narzędzi za wykorzystaniem znaczących mediów, by zaciemnić prawdę.
tekst opublikowany wcześniej:
http://granatowa.nowyekran.net/post/92223,poza-granicami-absurdu-czyli-uklad-zamkniety

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Polecane artykuły

komentarze 2 dla artykułu "Sposób na Kowalskiego czyli czarna lista Obywateli RP"

  1. Andrzej Slonawski Andrzej Slonawski napisał(a):

    Karolino, witam bardzo serdecznie.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

108653