20052018Nowości:
   |    Rejestracja

Sowieckie zbrojenia kosztowały PRL ponad bilion dolarów


Zbrojenia PRL w interesie bandyckich planów ataku genseków z Kremla na Zachód, spowodowały nędzę społeczeństwa — a były tylko częścią tragedii milionów tych rodzin, którym bolszewiccy zbrodniarze pomordowali najbliższych oraz zrujnowali życie.


  

 

 Sowieckie zbrojenia oraz utrzymanie sowieckiej armii okupacyjnej w PRL — kosztowały sowiecką kolonię zwaną PRL ponad bilion dolarów

  

Pogwałcenie gwarancji Karty Atlantyckiej — w Teheranie i Jałcie

W sierpniu 1941 roku premier Wielkiej Brytanii W. Churchill oraz prezydent USA F.D. Roosevelt ogłosili ośmiopunktową Kartę Atlantycką, w której m.in. zagwarantowali wszystkim narodom nienaruszalność granic, prawo do posiadania własnych rządów i własnego niepodległego państwa oraz do rozwoju gospodarczego i życia w pokoju po pokonaniu Niemiec. Kartę tę podpisały rządy wielu państw należących do koalicji antyhitlerowskiej, w tym i stalinowski Związek Sowiecki. Jednak, z uwagi na terytorialne żądania Stalina wobec wielu krajów — niemal wszystkie punkty Karty zostały później złamane.

Zasadnicze decyzje w sprawie Polski i całej Europy Wschodniej i Środkowej zostały podjęte konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie, w grudniu 1943 roku oraz w Jałcie, w lutym 1945 roku. O znaczeniu Teheranu i Jałty dla Polski, historyk, prof. Wojciech Roszkowski mówi w ten sposób:

"Ustalenia konferencji jałtańskiej w kwestii Polski były pogwałceniem podpisanej w sierpniu 1941 r. Karty Atlantyckiej. Do jej głównych założeń należały: rezygnacja z ekspansji, brak zgody na zmiany terytorialne niezgodne z wolą zainteresowanych państw oraz poszanowanie prawa narodów do wyboru formy rządów.

Wbrew Karcie Atlantyckiej, alianci zachodni w zasadzie godzili się na podporządkowanie Europy Środkowej i Wschodniej Kremlowi. Do pierwszego jawnego pogwałcenia Karty Atlantyckiej doszło w Teheranie, gdy bez wiedzy rządu polskiego Wielka Trójka przesunęła powojenne granice Polski na zachód. Drugim, tragicznym efektem uzgodnionego podziału Europy był los Powstania Warszawskiego. Ustalanie składu rządu Polski, będącej sojusznikiem aliantów, było kolejnym, jawnym pogwałceniem Karty Atlantyckiej."[i]

W ten sposób Polska została znów zdradzona, tak jak w 1939 roku, a także skazana na stanie się kolonią sowiecką… A narzucona Zachodowi przez Stalina zimna wojna, odgrodziła Polskę od zachodniej cywilizacji — stalową kurtyną sowieckich czołgów i enerdowskich murów oraz płotów — na ponad 45 lat.

 

Układy Stalina z krajami okupowanymi przez wojska sowieckie

Pod koniec II wojny światowej sowieccy najeźdźcy okupowali Czechosłowację, Bułgarię, Rumunię[ii], Węgry, Polskę oraz wschodnie Niemcy i Austrię. Wszystkie te kraje, poza Austrią[iii], zostały zmuszone przez Stalina do podpisania z państwem sowieckim traktatów o zawieszeniu broni lub specjalnych wieloletnich traktatów, na mocy których stawały się sowieckimi koloniami — i wyrażały zgodę na pobyt sowieckich wojsk na swoim terytorium, czyli sowiecką dominację.

Natomiast państwa bałtyckie — Litwę, Łotwę i Estonię — Stalin wcielił bezpośrednio do Związku Sowieckiego. Mimo głosów wielu komunistów rządzących w PRL w imieniu Stalina — Stalin jednak nie zdecydował się na włączenie Polski do ZSRS, jako kolejnej sowieckiej republiki związkowej…

 

Układ Warszawski jako jedno z narzędzi sowieckiej dominacji

Podstawy późniejszego polityczno-militarnego paktu zwanego Układem Warszawskim (UW) zostały określone w 1955 przez sowieckiego zbrodniarza — I sekretarza KPZS (KPZR) Nikitę Chruszczowa. Układ Warszawski (UW) podpisano 14 maja 1955 roku w Warszawie. Jego ratyfikacja przez wszystkie sowieckie kolonie nastąpiła już we wrześniu 1955 roku. Układ ten miał funkcjonować przez następne 30 lat. 26 kwietnia 1985 roku ważność tego paktu przedłużono na następne 20 lat.[iv] 

Na mocy tego paktu ustanowiono wspólne dowództwo Układu w Moskwie. Sztaby armii poszczególnych państw członkowskich paktu podlegały X Zarządowi Sztabu Generalnego Armii Sowieckiej, pełniącego rolę Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych UW — czyli faktycznie armie państw UW podlegały dowództwu sowieckiemu. Naczelnym Dowódcą Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego był jeden z marszałków Armii Sowieckiej, który jednocześnie pełnił funkcję I zastępcy ministra obrony ZSRS.

Formalnie Układ Warszawski istniał jednak tylko do 1 lipca 1991 roku. Formalnie, bo w PRL-bis — zarówno nominowany przez tow. Jaruzelskiego premier Tadeusz Mazowiecki, jak i inni współpracownicy komunistów, ciągle czuli się tym traktatem nadal związani… Jeszcze w czasach rządu Mazowieckiego w gmachu kontrwywiadu wojskowego PRL przy ul. Oczki[v] — rezydował przedstawiciel GRU ze swoim biurem.III RP ostatni sowieccy żołnierze opuścili 17 września 1993 roku. A dopiero w styczniu 2006 roku — Radek Sikorski, jako minister obrony narodowej III RP — odtajnił prawie 900 zbiorów akt Układu Warszawskiego.[vi]

 

Narzucenie kosztownych zbrojeń państwom Układu Warszawskiego

Taka struktura podległości pomagała sowieckim najeźdźcom na ścisłe kontrolowanie armii w tych sowieckich koloniach, koordynowanie produkcji militarnej oraz ich uzbrojenia. A także, na narzucenie wręcz astronomicznych wydatków na obłędne komunistyczne zbrojenia. Tak samo było i w PRL. 

W PRL, do kosztów sowieckiej okupacji należy także doliczyć prawie 50. letni pobyt, początkowo ponad 300. tysięcznej, a później 100 tysięcznej czerwonej armii żyjącej na koszt PRL — a sowieccy okupanci byli wymagający i niezwykle kosztowni.

Sowiecy agenci NKWD rządzący Polską, już w 1945 roku przekazali na potrzeby armii sowieckiej w Polsce 112 tys. hektarów gruntów. Wojska sowieckie pełniły typową rolę wojsk okupacyjnych. Do 1955 roku Sowieci nie zawarli z kierowanym przez nich z Moskwy komunistycznym rządem PRL — żadnej umowy na temat zasad stacjonowania tej sowieckiej armii w PRL. Sprawę stacjonowania tych wojsk poruszono dopiero w Układzie Warszawskim, a umowę podpisano w 1956 roku. Zresztą Sowieci[vii] zasad tej umowy nigdy specjalnie nie przestrzegali…

Wbrew umowom międzynarodowym podpisanym przez komunistów w PRL — armia sowiecka przechowywała na terytorium Polski także broń jądrową w postaci głowic do rakiet oraz bomby atomowe. Specjalnie wybrani piloci w tzw. LWP byli szkoleni także i w zrzucaniu tych bomb…

 

Zbrojenia w bolszewickim Związku Sowieckim

Także i państwo bolszewickie rozbudowało swoje struktury militarne do tego stopnia, że w końcu pochłaniały one 25 ponad proc. dochodu narodowego — wszystko to odbywało się kosztem ubożenia społeczeństwa, utrzymywania produkcji dóbr konsumpcyjnych na poziomie minimalnym oraz małej ilości inwestycji poza sektorami pracującymi na potrzeby zbrojeniowe…

Wybitny działacz emigracyjny Adam Ciołkosz, w artykule "50 lat po ‘Wielkim Październiku’"[viii] w ten sposób pisał o przyczynach sowieckich zbrojeń: 

"W roku 1945, razem z klęską państw Osi znikło zagrożenie zewnętrzne Związku Sowieckiego i okrążenie, którym władza sowiecka motywowała militaryzację kraju i budowę olbrzymiego aparatu wojskowego. Mimo to zbrojenia sowieckie nie ustały, na odwrót, przybierają na sile. Związek Sowiecki zbroi się przeciwko komu? Przeciwko temu samemu państwu, Stanom Zjednoczonym Ameryki, które w czasie drugiej wojny światowej udzieliło mu pomocy w broni, sprzęcie wojskowym i żywności na sumę 12 miliardów dolarów i ocaliło Związek Sowiecki[ix] od klęski. Dwa razy wdał się Związek Sowiecki w prowokacje, które postawiły świat na samej krawędzi nowej wojny globalnej i totalnej: raz – o Berlin zachodni, drugi raz – o Kubę. (…)

Przyczyna tkwi w stosunkach wewnętrznych Związku Sowieckiego. Urojone niebezpieczeństwa i zagrożenia, skoro brak prawdziwych, służą za uzasadnienie dla systemu, w którym wciąż odmawia się ludziom sowieckim podstawowych praw obywatelskich."

Od samego początku rewolucji przywódcy sowieccy nie kryli swoich imperialnych dążeń do zaatakowania demokracji zachodnich oraz wprowadzenia komunizmu na całym świecie, atakując w tym celu także i Polskę. Bowiem, w grudniu 1918 wojska sowieckie zajęły Mińsk, a w styczniu 1919 roku Wilno i Kowno. W ten sposób doszło do wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919–1920. II wojna światowa została starannie przygotowana przez czerwonych komunistów Stalina — współnie z ich braćmi, brunatnymi socjalistami Hitlera…[x]

Dlatego, I sekretarz bolszewickiej partii komunistycznej w Związku Sowieckim — Nikita Chruszczow — mógł nawet powiedzieć do zachodnich dyplomatów w Moskwie, że historia jest po stronie sowieckiej, i że bolszewicy "pogrzebią"[xi] Zachód.

 

1000 mld dolarów na sowieckie zbrojenia

Można oszacować, że łączne koszty utrzymania armii sowieckiej w PRL oraz przygotowań PRL do wojny po stronie komunistycznych zbrodniarzy z Kremla — osiągneły wysokość ponad 1000 mld dolarów[xii]

A sowiecki agent i wieloletni minister obrony PRL tow. Jaruzelski — w domaganiu się tych olbrzymich wydatków ma znaczny udział! Partyjni agenci NKWD i zarządcy PRL, z Biura Politycznego oraz sekretarze PPR, później PZPR — aprobowali to gospodarcze niszczenie Polski oraz spowodowaną m.in. wieloletnim sowieckim rabunkiem oraz tymi olbrzymimi wydatkami nędzę społeczeństwa w PRL…

Szykowanie ataku na Zachód przez sowieckich zbrodniarzy z Kremla i ich namiestników w PRL — jest to zbrodnią przeciwko Narodowi Polskiego a także przeciwko pokojowi i ludzkości. Za to poowinni odpowiadać sekretarze PZPR oraz generalicja sowiecka postawiona  na czele tzw. LWP. Czyli, po prostu: sowieccy zbrodniarze w polskich mundurach…

 

Setki miliardów dolarów na bolszewickie kajdany

Ogólne wydatki sowietyzowanego PRL na cele militarne w okresie 36 lat pokoju (1946–1982) ocenić można jako przekraczające 130[xiii] miliardów dolarów USA. Jak pisał historyk Jerzy Łojek: "te 130 miliardów dolarów USA naród polski w latach 1946–1982 zapłacił faktycznie na fundusz utrzymania w dobrym stanie i w sprawnym funkcjonowaniu kajdan nałożonych na siebie w 1945 roku."[xiv]

Tylko w latach 1969–79 łączne wydatki na zbrojenia w PRL wyniosły w porównywalnych cenach światowych [cenach z 1983 r. — Andy] 62.8 mld dolarów USA… W ciągu sześciu lat 1971–1981 wydatki na militarne PRL wzrastały średnio o 14 procent rocznie…[xv] 

Rok 1981, który był rokiem pogłębiania się kryzysu gospodarczego i przygotowywań tow. Jaruzelskiego do zdławienia "Solidarności" — był charakterystyczny. Bowiem w roku tym, polski dochód narodowy spadł w porównaniu z dochodem w 1979 roku o prawie 30 procent. Jednak, wydatki zbrojeniowe wzrosły o 7.1 procent, do kwoty 5,5 miliarda dolarów.

Dane za 1982 rok są jeszcze bardziej znaczące. W warunkach pogłębiającego się kryzysu, okresu tzw. "pokojowego stanu wojennego" 1982 roku, wydatki PRL na cele militarne zwrosły do około 6,6 miliarda dolarów. Ponadto, w 1982 roku napotrzeby LWP pracowało około 1800 zmilitaryzowanych zakładów. W tym, około 150 produkowało wyłącznie uzbrojenie, amunicję oraz wyposażenie wojskowe.[xvi] 

 

Jeszcze w 1991 roku Wojsko Polskie posiadało 3330 czołgów

Jedną z wielu kosztownych pozostałości po intensywnych zbrojeniach tzw. LWP w PRL było to, że Wojsko Polskie — jeszcze w 1991 roku posiadała 3330 czołgów, a armia sowiecka posiadała 41.580 czołgów. Natomiast, cały sowiecki Układ Warszawski zgromadził aż 59.470 czołgów i ponad 70.300 transporterów opancerzonych… Wszystko to potrzebne zbrodniczym władcom Kremla do zaplanowanego ataku na Europę Zachodnią.

Koszty zakupu lub produkcji oraz utrzymania przez PRL m.in. 3330 czołgów, 4855 transporterów opancerzonych, 81 wyrzutni rakiet operacyjnych i taktycznych oraz 480 samolotów bojowych — były olbrzymie.[xvii] A wszystko to było produkowane, kupowane i utrzymywane przez 45. lat — na żądanie sowieckich najeźdźców… Nie licząc już nawet i kosztów utrzymania armii zwanej LWP — liczącej 347.000 polskich żołnierzy, którym politrucy jaruzelskiego mówili, że służą w Wojsku Polskim — a którzy mieli posłużyć bolszewickim bandytom z Kremla wyłącznie jako mięso armatnie przy planowanym przez nich ataku na Zachód.

 

Realne koszty zbrojeń były jednak znacznie większe

Jak wynika z badań RAND — publikowane budżety Czechosłowacji, Węgier oraz Polski prawdopodobnie zawierały większość wydatków na zbrojenia — jednak nie są w tych budżetach uwzględnione badania naukowe na cele militarne oraz koszty wdrażania nowego uzbrojenia, jak również część wydatków osobowych oraz bezpośrednie dopłaty dla producentów uzbrojenia…[xviii]

W tych wydatkach PRL na zbrojenia LWP, jakie miały posłużyć do ataku na demokratyczny Zachód wspólnie z armią sowiecką — sporą rolę odgrywał import broni od kremlowskich komunistów rojących plany podboju Europy i świata. Bowiem nadzorując zbrojenia w swoich koloniach Sowieci nie dopuszczali do rozwoju miejscowych, a więc niezależnych od nich rodzajów uzbrojenia.

W ten sposób, także i poprzez zakupy, często już przestarzałego sowieckiego uzbrojenia, bolszewicki agent Jaruzelski[xix] dbał o złodziejską kieszeń swoich sowieckich nadzorców z Kremla…

 

Koszty niematerialne sowieckiej okupacji

Ponadto — należałoby także podliczyć wszystkie koszty wynikające z wprowadzenia komunistycznej, a więc niewydolnej i rabunkowej gospodarki oraz narzuconego sowieckiego, wojennego planowania rozwoju przemysłu ciężkiego pracującego niemal wyłącznie na potrzeby zbrojeniowe — mającego wspomagać kremlowskie plany wojenne ataku na Zachów.

No i oczywiście — trzeba byłoby policzyć także i inne koszty niematerialne, jakie poniosła Polska, gdy sowieccy bandyci i ich lokalni nadzorcy oraz pomocnicy — doprowadzili kraj do liczonego w dziesiątkach lat opóźnienia gospodarczego, naukowego i kulturalnego, wobec rozwoju i postępu poczynionego w całym wolnym świecie…

Wydatki na zbrojenia PRL wyłącznie w interesie bandyckich planów ataku genseków z Kremla na demokratyczny Zachód spowodowały nędzę społeczeństwa — były tylko częścią tragedii milionów tych polskich rodzin, którym bolszewiccy zbrodniarze pomordowali najbliższych oraz zrujnowali życie.

 

Zdrajca Polski, sowiecki agent Informacji Wojskowej tow. Jaruzelski

Zdrajca Polski, sowiecki agent Informacji Wojskowej[xx] oraz szef morderców z SB — tow. Jaruzelski — jest bezpośrednio odpowiedzialny za wiele bolszewickich zbrodni w PRL oraz za znaczną część tych olbrzymich wydatków na zbrojenia w PRL… W zamian za posłuszeństwo oraz systematyczne niszczenie polskiej gospodarki wydatkami na zbrojenia — sowieccy okupanci wyznaczyli Jaruzelskiego na  namiestnika rządzącego w PRL w ich imieniu…

Sowieckie plany ataku na Zachód były akceptowane przez Jaruzelskiego, bo na ich podstawie były przygotowywane szczegółowe plany ataku dla jednostek tzw. LWP. Wynika z tego, że Jaruzelski zakładał, że LWP zaatakuje Zachód wspólnie z sowieckimi bandytami… A po takim ataku, ziemie polskie mogłyby zostać spustoszone przez ataki atomowe na pomocnicze rzuty armii sowieckiej zdążające do walki na froncie europejskim! Tow. Jaruzelski aktywnie więc uczestniczył w przygotowywaniu kolejnej sowieckiej, bandyckiej wojny w Europie… 

Już tylko za powyższe — tow. Jaruzelski powinien być skazany przez niezawisły sąd za zdradę Polski oraz zbrodnię przeciwko ludzkości!

 

Bolszewickie błyskotki dla tow. Jaruzelskiego

Rujnując gospodarkę PRL — tow. Jaruzelski odwdzięczał się swoim bolszewickim nadzorcom… Odwdzięczał się  za mianowanie go na stanowisko ministra obrony PRL, a później za władzę namiestnika PRL z ramienia sowieckiego Kremla. Odwdzięczał się  także za wręczanie mu i wielu sowieckich, świecidełek — czyli orderów za załugi dla państwa sowieckiego nadanych mu przez genseków z Kremla… Z orderem imienia jednego z największych komunistycznych morderców na świecie tow. Lenina. Tow. Jaruzelski m.in. otrzymał sowieckie ordery imienia tow. Lenina, bolszewickiej rewolucji październikowej, tzw. order przyjaźni bolszewizowanych narodów i kolonii oraz medal wybity na stulecie urodzin tow. Lenina.

 


[i] Cytowane za: Tadeusz M. Płużański "Jałta – zwycięstwo Stalina, zdrada Zachodu", http://www.asme.pl/110937615185857.shtml.

[ii] Rumunia podpisała porozumienie o zawieszeniu broni we wrześniu 1944 roku w Moskwie. Na mocy tego porozumienia oraz układu pokojowego zawartego w Paryżu w 1947 roku — wojska sowieckie okupowały Rumunię.

[iii] Po II wojnie światowej, większą część Austrii okupowały wojska sowieckie. Dopiero w lipcu 1945 roku zawartopomiędzy USA, Wielką Brytanią, Francją i Związkiem Sowieckimporozumienie, na mocy którego utworzono w Austrii Radę Sojuszniczą kontrolującą administrację i ustawodawstwo oraz dokonano podziału kraju na strefy okupacyjne. Nie udało się Sowietom zainstalować tu na stałe rządu komunistycznego.15 maja 1955 roku podpisano traktat, że wojska sowieckie zostaną wycofane z Austrii w zamian za jej neutralizację oraz okup w wysokości 150 mln. dolarów i 10 mln. ton ropy naftowej. W październiku 1955 Austria stała się wolna od wojsk sowieckich.

[iv] Podpisanie przedłużenia ważności UW nastąpiło w kwietniu 1985 roku, już po stanie wojennym w PRL wprowadzonym przez Jaruzelskiego. Dokument ten podpisali sekretarze generalni partii komunistycznych (a nie przedstawiciele rządów wyznaczani przez tychże sekretarzy): Związku Sowieckiego, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej (tzw. ówczesnego NRD lub Wschodnich Niemiec), Węgier, Polski oraz Rumunii. Zob.: "The Warsaw Pact", http://www.shsu.edu/~his_ncp/WarPact.html.

[v] W 2007 roku, Telewizja Trwam pokazała wstrząsający film "Katownia na ul. Oczki – tu mordowano Polskę" o tym sowieckim więzieniu w Warszawie, w którym zdegenerowani komunistyczni bandyci z sowieckiej Informacji Wojskowej mordowali polskich patriotów. Przed pokazem tego filmu — historia tej bolszewickiej katowni była nieomal nie znana… W piwnicach tego budynku powstało w 2007 roku  Muzeum Zbrodni Komunizmu – Głównego Zarządu Informacji. Po dojściu do władzy agenturalnej ekipy Tuska, jedną z pierwszych decyzji nowego szefa SKW płk. Grzegorza Reszki, było zamknięcie  i likwidacji Muzeum. Zob.: Aleksander Ścios "Muzeum Zbrodni Komunizmu", http://bezdekretu.blogspot.com/2011/03/muzeum-zbrodni-komunizmu.html.

[vi] W aktach tych znalazły się m.in. mapy przedstawiające szczegółowa plany sowieckiego ataku na Zachód. Władze USA znały te plany z wcześniejszych dokumentów otrzymywanych przez wywiad USA od płk. Ryszarda Kuklińskiego. Zob.: „Akta Układu Warszawskiego odtajnione”, http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci/artykul/akta;ukladu;warszawskiego;odtajnione,1,0,133889.html.

[vii] Jeszcze w 1989 roku Północna Grupa Wojsk sowieckich (PGW) stacjonowała w 59 garnizonach w 21 ówczesnych województwach. Wojska sowieckie posiadały 13 lotnisk, 6 poligonów i 8000 obiektów oraz zajmowały wtedy w Polsce obszar 70.508 ha, w tym 563 ha gruntów ornych, 5 tys. ha łąk i pastwisk, 35 tys. ha nieużytków, 63 ha wód lądowych, 1500 ha innych terenów. PGW miała także 23 bocznice kolejowe o łącznej długości torów 64205 mkw., oraz zajmowała bazę morską w Świnoujściu; w tym 11 nabrzeży portowych o długości 1785 m. oraz nabrzeży umocnionych 1550 m., baseny portowe o powierzchni 118108 mkw., magazyny portowy 7707 mkw.

[viii] Tekst ten ukazał się w piśmie "Polemiki", zeszyt VII/VIII, Londyn, wiosna 1968. Cytat za: http://www.lewicowo.pl/varia/printpub/tid/2/pid/326. 

[ix] Amerykańska pomoc dla ZSRS w latach 1941–1945, wyniosła łącznie 11,3 miliarda dolarów, co w dolarach z 2011 roku miałoby realną wartość nabywczą w cenach bieżących około 250 miliardów dolarów. Zob. "Amerykańska pomoc dla państwa sowieckiego w ramach wojennego Lend-Lease Act", http://www.thoughts.com/Andy101/pomoc-dla-stalina-w-ramach-lend-lease

[x] Heinz Neumann, jeden z liderów Komunistycznej Partii Niemiec (KPD), w przemówieniu na nazistowskim wiecu stwierdził nawet, że: "Młodzi socjaliści! Odważni narodowi bojownicy: komuniści nie chcą angażować się w braterską walkę z narodowymi socjalistami". Zob.: "Droga do Sowieckich Niemiec prowadzi przez Hitlera," http://www.thoughts.com/Andy101/droga-do-sowieckich-niemiec-prowadzi-przez-hitlera.

[xi] W swoim wystąpieniu wygłoszonym 18 października 1956 roku do zachodnich dyplomatów w ambasadzie PRL w Moskwie, tow.  Chruszczow powiedział: "We will bury you".

[xii] Według realnej wartości nabywczej dolarów w cenach bieżących.

[xiii] Realna wartość nabywcza 1 dolara z 1945 roku, wynosi obecnie w cenach bieżących około 20 dolarów.

[xiv] Zob.: Jerzy Łojek, "Kalendarz historyczny; Polemiczna historia Polski", Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1989, s. 634.

[xv] Zob.: Jerzy Łojek, "Kalendarz historyczny; Polemiczna historia Polski", Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1989, s. 633.

[xvi] Zob.: Jerzy Łojek, "Kalendarz historyczny; Polemiczna historia Polski", Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1989, s. 633–634.

[xvii] Zob.: Zestawienie Sił Zbrojnych państw sygnatariuszy UW (1990), http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_Warszawski.

[xviii] Zob.: „Military Spending in Czechoslovakia, Hungary, and Poland”, http://www.rand.org/pubs/papers/P7361/

[xix] Zob.: “Jaruzelski zwerbowany po raz drugi? Prof. Paczkowski: To prawdopodobne”, http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/polska/jaruzelski-zwerbowany-po-raz-drugi-prof–paczkowski–to-prawdopodobne,55343,1.

[xx] Informacja Wojskowa była kierowana przez agentów NKWD i Smiersz. Miała tzw. agentów i rezydentów, którzy nadzorowali tysięce informatorów. Była to najbardziej zbrodnicza formacja terroryzujące Polaków w PRL. W 1957 IW roku została przemianowana na WSW, a później na WSI — jednak te wszystkie tajne służby w PRL, służyły wyłącznie interesom sowieckim.

 __________

W zaprezentowanym wideo prof. Szaniawski ocenia, że do ataku na Europę sowieccy zbriodniarze przeznaczyli 7 milionów żołnierzy, w tym 1.300 tysięcy w polskich mundurach. Ci Polacy byli szykowanych do tego ataku przez sowieckiego agenta i mordercę, I sekretarza PZPR, czyli sowieckliej partii w PRL, tow. Jaruzelskiego…

Poniżej: plan sowieckiego ataku na Europę Zachodnią

Plany sowieckiego ataku na Europę

Za: http://prawica.net/node/3483

Napisane przez:


Niezależny wędrownik po necie, czasem komentujący... -- Ekstraktem komunizmu i jego naturą, tak samo jak naturą kaądego komunisty i lewaka są: nienawiść, mord, rabunek, okrucieństwo i donos... Serendipity — the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for...

 

Podziel się z innymi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

5058