BIZNES
Like

Przegląd analiz. NBP publikuje ‚Raport o inflacji’

12/07/2017
41 Wyświetlenia
0 Komentarze
6 minute czytania
Przegląd analiz. NBP publikuje ‚Raport o inflacji’

W gospodarce światowej utrwalają się sygnały ożywienia, widoczne szczególnie w światowym

przemyśle i handlu. Wzrost gospodarczy za granicą, w tym u głównych partnerów handlowych Polski, nieco przyśpieszył w ostatnich kwartałach, choć pozostaje niższy niż przed globalnym kryzysem finansowym – informują analitycy NBP w najnowszym „Raporcie o inflacji”.5784d3bce014d_o

W strefie euro od kilku kwartałów trwa ożywienie, natomiast w Stanach Zjednoczonych dynamika PKB w I kw. br. obniżyła się w ujęciu kwartalnym. W największych gospodarkach wschodzących będących głównymi partnerami handlowymi Polski koniunktura nieco się poprawiła, choć pozostaje relatywnie słaba – informuje NBP. – Dynamika cen w gospodarkach rozwiniętych – po wyraźnym wzroście na przełomie 2016 i 2017 r. – ustabilizowała się na umiarkowanym poziomie. Stabilizacja inflacji w tych gospodarkach była związana w głównej mierze ze stopniowym wygasaniem efektów wcześniejszego wzrostu cen surowców.

Jednocześnie w warunkach poprawy koniunktury inflacja bazowa jest tam wyższa niż w poprzednich latach. Najważniejsze banki centralne nadal prowadzą ekspansywną politykę pieniężną. Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymuje stopy procentowe w pobliżu zera, w tym stopę depozytową na ujemnym poziomie, a także nadal skupuje aktywa finansowe, choć od kwietnia br. w mniejszej skali niż w poprzednich miesiącach. Z kolei Rezerwa Federalna (Fed) kontynuuje zacieśnianie polityki pieniężnej, podwyższając stopy procentowe. Jednocześnie Fed nadal prowadzi reinwestycje rat kapitałowych obligacji kupionych w ramach łagodzenia ilościowego, choć zamierza stopniowo zmniejszać ich skalę.

W ostatnich miesiącach nastroje na światowych rynkach finansowych poprawiły się, do czego przyczyniło się ożywienie koniunktury na świecie, a także wciąż ekspansywna polityka pieniężna głównych banków centralnych. W konsekwencji obniżała się też zmienność cen na rynkach finansowych. W tych warunkach indeksy giełdowe na świecie rosły, osiągając w przypadku niektórych gospodarek rozwiniętych najwyższe wartości w historii. Poprawa nastrojów na światowych rynkach finansowych sprzyjała spadkowi rentowności obligacji oraz umocnieniu się walut gospodarek wschodzących, w tym krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

W Polsce roczna dynamika cen konsumpcyjnych – po wyraźnym wzroście na początku br. – ustabilizowała się na umiarkowanym poziomie. Stabilizacji inflacji CPI w ostatnich miesiącach sprzyjało wygasanie efektów wcześniejszego wzrostu cen surowców na rynkach światowych, przy jednocześnie wyższym niż w pierwszych miesiącach br. poziomie inflacji bazowej związanym z poprawą krajowej koniunktury i wyższej dynamice cen żywności. Dynamika jednostkowych kosztów pracy pozostała umiarkowana i zbliżona do średniej z ostatnich lat.

W I kw. br. wzrost gospodarczy wyraźnie przyśpieszył po przejściowym spowolnieniu w 2016 r. Głównym czynnikiem wzrostu pozostał rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń. Dynamika inwestycji była natomiast zbliżona do zera. Bliski zera był również wkład eksportu netto do wzrostu PKB, przy jednoczesnym utrzymaniu się znaczącego wzrostu eksportu i importu.

Wyprzedzające wskaźniki koniunktury oraz dane o produkcji i sprzedaży sygnalizują, że w II kw. br. wzrost gospodarczy utrzymał się na poziomie zbliżonym do obserwowanego w I kw. Pomimo przyśpieszenia wzrostu gospodarczego dynamika akcji kredytowej pozostaje stabilna i zbliżona do tempa wzrostu nominalnego PKB. Najważniejszym źródłem wzrostu akcji kredytowej dla sektora niefinansowego pozostają kredyty dla gospodarstw domowych – zarówno konsumpcyjne, jak i mieszkaniowe. Akcja kredytowa rozwija się również w sektorze przedsiębiorstw.

W tych warunkach Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie od marca 2015 r., w tym stopę referencyjną na poziomie 1,5 proc. Uczestnicy rynku oczekują utrzymania stabilnego poziomu stóp procentowych również w kolejnych kwartałach. W ostatnim okresie obniżyły się rentowności krajowych obligacji skarbowych, co w znacznej mierze wynikało ze spadku premii terminowej, a także poprawy nastrojów na światowych rynkach finansowych. Towarzyszyło temu umocnienie kursu złotego oraz wzrost cen akcji, które w maju br. osiągnęły najwyższy poziom od 2007 r. Ceny mieszkań pozostają relatywnie stabilne pomimo nieznacznego wzrostu w niektórych miastach. Pomimo przyśpieszenia wzrostu PKB w gospodarce nie narastają nierównowagi zewnętrzne. Saldo na rachunku obrotów bieżących (w relacji do PKB, w ujęciu czterech kwartałów krocząco) w I kw. br. poprawiło się i było zbliżone do zera, a pozostałe wskaźniki nierównowagi zewnętrznej Polski pozostają na korzystnym poziomie.

Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą przebiegu procesów makroekonomicznych wpływających na inflację. Przedstawiona w rozdziale 4 Raportu projekcja inflacji i PKB została opracowana w Departamencie Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Nadzór merytoryczny nad pracami związanymi z projekcją sprawował Piotr Szpunar, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych. Do opracowania projekcji wykorzystano model makroekonomiczny NECMOD. Zarząd NBP zaakceptował przekazanie projekcji Radzie Polityki Pieniężnej. Projekcja inflacji i PKB stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych NBP.

Inne zapisy autora:

Pawel Pietkun
Pawel Pietkun http://www.3obieg.pl

2007 publikacje
158 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

319217