28052018Nowości:
   |    Rejestracja

Polska przygraniczna – GUS prezentuje dane


Urząd Statystyczny w Rzeszowie przygotował siódmą edycję publikacji poświęconą zmianom
strukturalnym grup podmiotów gospodarki narodowej w strefie przygranicznej. Jest to kolejna publikacja, która została opracowana w ramach monitoringu zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych zachodzących na obszarach przygranicznych Polski. Niniejsze opracowanie zostało poszerzone o analizę grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przy granicy wewnętrznej Unii Europejskiej, obejmując tym samym obszary przygraniczne na terenie całego kraju.


mapa przygranice

Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON. Informacje o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej zaprezentowano dla lat 2015 i 2016. Dane prezentowane są według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności, wybranych form organizacyjno-prawnych oraz przewidywanej liczby pracujących w przekroju województw i powiatów znajdujących się w strefie przygranicznej Polski oraz obszarów położonych przy poszczególnych odcinkach granicy, tzn. z Rosją, Litwą, Białorusią, Ukrainą, Słowacją, Czechami, Niemcami i nad morzem.

W polskiej strefie przygranicznej znajdują się 144 powiaty. Obejmują one obszar ponad 114 tys. km2 (około 36,6 proc. powierzchni Polski), który zamieszkuje ponad 13,6 mln osób (35,5 proc. ludności kraju). Spośród powiatów omawianej strefy przygranicznej najwięcej znajduje się w województwie śląskim – 23 (w tym miasta na prawach powiatów: BielskoBiała, Bytom, Chorzów, Gliwice, JastrzębieZdrój, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Rybnik, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory), następnie – po 16 powiatów – w dolnośląskim (w tym Jelenia Góra, Wałbrzych) i zachodniopomorskim (w tym: Koszalin, Szczecin, Świnoujście), w pomorskim – 15 (w tym: Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot), podkarpackim – 13 (w tym Krosno i Przemyśl), w lubelskim – 12 (w tym: Biała Podlaska, Chełm i Zamość), warmińsko-mazurskim – 11 (w tym Elbląg), po 10 w podlaskim (w tym Białystok i Suwałki) i małopolskim (w tym Nowy Sącz), w lubuskim – 9 (w tym Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra), opolskim – 8 (w tym Opole) i 1 w województwie mazowieckim.

Analizując strefę przygraniczną na terenie Polski według odcinków granic, należy zauważyć, że w kilku województwach występują powiaty, które są obszarami przygranicznymi jednocześnie przy dwóch (w tym z morzem) lub trzech krajach. W województwie pomorskim 1 powiat położony jest zarówno na obszarze przygranicznym z Rosją, jak i Morzem Bałtyckim. W województwie warmińsko-mazurskim 3 powiaty zlokalizowane są jednocześnie na obszarze przygranicznym z Rosją i przy linii brzegowej Morza Bałtyckiego oraz 2 powiaty zarówno przy granicy polsko-rosyjskiej jak i polsko-litewskiej. W województwie podlaskim 4 powiaty położone są jednocześnie w strefie przy granicy polsko-białoruskiej i polsko–litewskiej – w tym 3 powiaty również przy granicy z Rosją.

Z kolei województwo lubelskie posiada 3 powiaty zlokalizowane zarówno w strefie przy granicy z Białorusią jak i z Ukrainą. Natomiast w województwie podkarpackim 4 powiaty położone są jednocześnie na obszarze przygranicznym z Ukrainą i ze Słowacją.

W województwie śląskim 5 powiatów znajduje się zarówno w strefie przygranicznej z Czechami jak i ze Słowacją. Województwo dolnośląskie posiada 4 powiaty, które należą jednocześnie do strefy przygranicznej z Czechami i z Niemcami. Cztery powiaty województwa zachodniopomorskiego należą jednocześnie do obszarów przygranicznych z Niemcami i Morzem Bałtyckim. Przy charakterystyce obszaru przygranicznego według odcinków granic, powiaty te ujmowane są dla każdego odcinka granicy, w skład którego wchodzą. W 2016 r. w powiatach należących do strefy przygranicznej na terenie Polski w rejestrze REGON wpisanych było 1434,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 33,9 proc. ogółu zarejestrowanych podmiotów w kraju. W porównaniu z 2015 r. w analizowanej strefie liczba podmiotów zwiększyła się o 0,7 proc. (w kraju o 1,3 proc. ), a w odniesieniu do 2012 roku odnotowano wzrost o 4,7 proc. (w kraju o 6,6 proc. ).W strefie przygranicznej w 2016 r. na 1000 ludności przypadało 105,2 podmiotów, czyli że największa liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 ludności wystąpiła w powiatach położonych nad morzem (91,0 wobec 90,8 przed rokiem), a także sąsiadujących z Niemcami (87,1 wobec 87,5) – była ona wyższa niż wartość tego wskaźnika dla ogółu obszarów przygranicznych na terenie Polski. Przy pozostałych odcinkach granic miernik ten był niższy poniżej średniej krajowej, która wyniosła 110,3.

W 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 104,3 i 108,9. Najwięcej podmiotów na 1000 ludności w 2016 r. odnotowano w powiatach strefy przy granicy morskiej (128,0 wobec 126,5 przed rokiem), następnie – z Niemcami (124,2 wobec 123,5) i z Czechami (105,6 wobec 105,0). Dla obszarów przy odcinkach granicy z pozostałymi państwami liczba podmiotów na 1000 ludności była mniejsza niż wartość tego wskaźnika dla ogółu obszarów przygranicznych na terenie Polski.

Większość podmiotów zarejestrowanych w strefie przygranicznej należała do sektora prywatnego (95,6 proc. wobec 96,1 proc. w kraju). W porównaniu z 2015 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej w tym sektorze zwiększyła się o 0,6 proc. do 1371,5 tys. (w kraju wzrosła o 1,1 proc. ). W powiatach omawianej strefy w sektorze publicznym było 53,9 tys. podmiotów, tj. o 0,3 proc. więcej niż w roku poprzednim, a w kraju o 0,2 proc. więcej. Udział podmiotów tego sektora stanowił 3,8 proc. ogólnej liczby podmiotów strefy (w kraju – 2,9 proc. ).

W ogólnej liczbie podmiotów największy udział stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, który w 2016 r. w powiatach należących do strefy przygranicznej wyniósł 70,6 proc. , a w kraju 70,1 proc. . W porównaniu z 2015 r. w strefie przygranicznej w rejestrze REGON wpisanych było o 0,3 proc. mniej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w kraju – o 0,1 proc. mniej). W powiatach omawianej strefy na 1000 ludności przypadało 74,2 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, podczas gdy w kraju – 77,2 (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio – 74,4 i 77,3).

Pełen raport dostępny jest na stronach Głównego Urzędu Statystycznego

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

304783