23042018Nowości:
   |    Rejestracja

Kadry. Rzecznik funduszy europejskich


Minister Rozwoju i Finansów powołał Agatę Zielińską na stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie krajowych programów operacyjnych. Stanowi to wypełnienie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.


02

– Jestem przekonany, że powołanie Rzecznika Funduszy Europejskich usprawni kontakt pomiędzy poszczególnymi instytucjami a beneficjentami. Uwagi i opinie zgłaszane Rzecznikowi przyczynią się do zwiększenia skuteczności wdrażania Programów, a tym samym poprawi się efektywność wydatkowania środków publicznych i prywatnych – mówi wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Rzecznik funduszy europejskich organizuje proces przyjmowania zgłoszeń od wnioskodawców, beneficjentów i innych interesariuszy funduszy europejskich, dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji krajowych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020: Programu Infrastruktura i Środowisko, Programu Inteligentny Rozwój, Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Polska Cyfrowa, Programu Polska Wschodnia, Programu Pomoc Techniczna.

Nadto konsultuje, wspomaga i nadzoruje analizowanie otrzymanych zgłoszeń, udziela wyjaśnień w zakresie otrzymanych zgłoszeń zaś na podstawie otrzymanych zgłoszeń dokonuje okresowych przeglądów procedur w ramach krajowych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 i formułuje propozycje usprawnień.

Rzecznik funduszy europejskich sporządza również roczny raport ze swojej działalności i przedkłada go właściwym instytucjom zarządzającym.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

312871