18072018Nowości:
   |    Rejestracja

GUS: Jest lepiej. Niekoniecznie sezonowo


Jak informuje GUS, w sierpniu w podstawowych obszarach gospodarki przeważały tendencje wzrostowe. Produkcja sprzedana przemysłu, po spadku przed miesiącem, znacznie zwiększyła się w skali roku (częściowo pod wpływem czynników o charakterze sezonowym). Umocnił się wzrost sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży usług w transporcie. Spadek produkcji budowlano-montażowej był nieco głębszy niż w lipcu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych […]


Unemployment-Public-Domain-460x325

Jak informuje GUS, w sierpniu w podstawowych obszarach gospodarki przeważały tendencje wzrostowe. Produkcja sprzedana przemysłu, po spadku przed miesiącem, znacznie zwiększyła się w skali roku (częściowo pod wpływem czynników o charakterze sezonowym). Umocnił się wzrost sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży usług w transporcie. Spadek produkcji budowlano-montażowej był nieco głębszy niż w lipcu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych nadal kształtowały się poniżej poziomu sprzed roku.

Mniejsze bezrobocie

Tempo wzrostu przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku było zbliżone do notowanego w poprzednich miesiącach. Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 8,5 proc. w końcu sierpnia br. Według wyników badania popytu na pracę, w I półroczu utworzono więcej niż przed rokiem nowych miejsc pracy. Równocześnie obserwowano ograniczenie skali likwidacji miejsc pracy.

Wzrost w skali roku przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń nominalnych i realnych brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu br. nie odbiegał istotnie od obserwowanego w lipcu br. W nieco większym stopniu niż przed miesiącem zwiększyły się przeciętne nominalne emerytury i renty brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych.

Świadczenia emerytalno-rentowe rolników indywidualnych, po spadku w poprzednich miesiącach, kształtowały się nieznacznie powyżej poziomu sprzed roku. Siła nabywcza świadczeń w obu systemach zwiększyła się.

Produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu br. była wyższa niż przed rokiem o 7,5 proc. (po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym – o 5,1 proc.). Wzrost notowano w przetwórstwie przemysłowym oraz dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami,  rekultywacji, przy spadku w dwóch pozostałych sekcjach. Wśród głównych grupowań przemysłowych najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr inwestycyjnych oraz konsumpcyjnych trwałych; obniżyła się natomiast sprzedaż dóbr związanych z energią.

Produkcja budowlano-montażowa w sierpniu br. była niższa niż przed rokiem o 20,5 proc. (po wyeliminowaniu sezonowości – o 20,3 proc.). Spadek miał miejsce we wszystkich działach budownictwa, w tym najgłębszy notowały podmioty zajmujące się głównie budową budynków. Sprzedaż detaliczna była o 7,8 proc. wyższa niż w sierpniu ub. roku.

Spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku w sierpniu br. był zbliżony do obserwowanego w poprzednich miesiącach. Nieco zmniejszyła się skala spadku cen towarów i usług związanych z mieszkaniem i transportem. Przyspieszył wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej kształtowały się nieznacznie poniżej poziomu sprzed roku.

Koniunktura…

Według badań koniunktury, we wrześniu br. nastroje przedsiębiorstw w przetwórstwie przemysłowym są nieco mniej pozytywne niż przed miesiącem. Korzystne, ale ostrożniejsze niż w sierpniu br., są przewidywania w większości badanych obszarów. Poprawiły się negatywne diagnozy w zakresie sytuacji finansowej oraz portfela zamówień. Utrzymują się nieznacznie pesymistyczne oceny bieżącej produkcji.

Podmioty budowlane oceniają koniunkturę nieco bardziej negatywnie niż przed miesiącem.

Pesymistyczne oceny w zakresie bieżącego portfela zamówień są gorsze niż w sierpniu br., przy zbliżonych negatywnych diagnozach produkcji i sytuacji finansowej. Odpowiednie przewidywania są pesymistyczne, gorsze niż przed miesiącem. W handlu detalicznym przedsiębiorcy oceniają koniunkturę pozytywnie, podobnie jak w sierpniu br. Korzystniej postrzegają przyszłą sprzedaż i popyt na towary. Negatywne pozostają diagnozy sytuacji finansowej, przy poprawie przewidywań w tym obszarze, które są nieznacznie pozytywne. Bieżące nastroje konsumenckie we wrześniu br. są mniej pesymistyczne niż przed miesiącem. Najbardziej poprawiły się oceny dotyczące bieżącego dokonywania ważnych zakupów (które są dodatnie po raz pierwszy od września 2008 r.) oraz aktualnej sytuacji ekonomicznej kraju. Nieznacznie pogorszyły się nastroje konsumenckie dotyczące przyszłości – najbardziej w zakresie oszczędzania pieniędzy i sytuacji ekonomicznej kraju.

W sierpniu na rynku rolnym ceny skupu większości podstawowych produktów rolnych (z wyjątkiem cen żywca wołowego i wieprzowego) kształtowały się poniżej poziomu sprzed roku. Wstępne wyniki czerwcowego badania wskazują na pogłębienie spadku w skali roku pogłowia trzody chlewnej, na co wpłynęło ograniczenie liczebności wszystkich grup wiekowo-użytkowych. Nieznaczny spadek, po raz pierwszy od czterech lat, notowano w pogłowiu bydła, co wynikało ze zmniejszenia m.in. stanu bydła 2-letniego i starszego.

Handel zagraniczny i rynek pracy

W handlu zagranicznym obserwowano szybszy wzrost eksportu niż importu. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem, znacznie wyższym niż przed rokiem. Zwiększyły się obroty z krajami rozwiniętymi (w tym z krajami UE). Wzrósł również eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i import z krajów rozwijających się. W I półroczu br. wskaźnik terms of trade ogółem kształtował się nieco korzystniej niż w analogicznym okresie ub. roku i wyniósł 101,0 (wobec 100,9 przed rokiem).

W okresie ośmiu miesięcy br. dochody budżetu państwa wyniosły 214,5 mld zł, a wydatki 229,5 mld zł, tj. odpowiednio 68,4 proc. i 62,3 proc. kwot założonych w ustawie budżetowej na 2016 r. Deficyt ukształtował się na poziomie 14,9 mld zł, co stanowiło 27,3 proc. planu.

Czas na rynek pracy. W sierpniu wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był zbliżony do notowanego w poprzednich miesiącach. Obserwowano dalszy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia.

Według wyników badania popytu na pracę, w I półroczu br. utworzono więcej nowych miejsc pracy niż w analogicznym okresie ub. roku; równocześnie mniejsza niż przed rokiem była liczba zlikwidowanych miejsc pracy. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw1 w sierpniu br.

ukształtowało się na poziomie 5760,7 tys. osób i było o 3,1 proc. większe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,2 proc. w lipcu br.). Najbardziej zwiększyło się zatrudnienie w administrowaniu i działalności wspierającej (o 9,5 proc.) oraz informacji i komunikacji (o 7,6 proc.). Wzrost zatrudnienia (w granicach 4,9 proc. – 2,3 proc.) notowano również w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, zakwaterowaniu i gastronomii, przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce magazynowej, handlu, naprawie pojazdów samochodowych oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji.

Utrzymał się spadek zatrudnienia w górnictwie i wydobywaniu (o 7,2 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 2,8 proc.), obsłudze rynku nieruchomości (o 1,1 proc.) oraz budownictwie (o 1,0 proc.).

Spośród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu, w sierpniu br. wyższy niż przeciętnie wzrost zatrudnienia w skali roku obserwowano m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją mebli (o 6,2 proc.), produkcją wyrobów z metali (o 5,8 proc.), produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 5,6 proc.), transportem lądowym i rurociągowym (o 5,5 proc.) oraz produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 5,3 proc.). Niższe niż w sierpniu ub. roku zatrudnienie notowano w przedsiębiorstwach zajmujących się wydobywaniem węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 7,4 proc., wobec spadku o 13,9 proc. przed rokiem), produkcją odzieży (o 2,2 proc.), budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 1,9 proc.), budową budynków (o 1,1 proc.); nieznaczny spadek notowano również w robotach budowlanych specjalistycznych (o 0,1 proc.).

W okresie styczeń–sierpień br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5738,1 tys. osób, tj. było o 2,9 proc. wyższe od obserwowanego przed rokiem.

W końcu sierpnia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1346,9 tys., tj. zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 1,1 proc., tj. o 14,6 tys.) i z sierpniem ub. roku (o 13,9 proc., tj. o 216,6 tys.). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,5 proc., tj. mniej niż przed miesiącem o 0,1 p.proc. i mniej niż przed rokiem o 1,4 p.proc.

Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 5,2 proc. w wielkopolskim do 13,9 proc. w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z lipcem br. zmniejszyła się w większości województw (po 0,1 p.proc.); wzrosła jedynie w województwie podkarpackim (o 0,1 p.proc. do 11,6 proc.), a w województwach opolskim, podlaskim i pomorskim – nie uległa zmianie. W porównaniu z sierpniem ub. roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich województwach. W największym stopniu obniżyła się w województwach warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (po 2,2 p.proc.), a w najmniejszym – w województwie opolskim (o 0,9 p.proc.).  W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych udział kobiet w końcu sierpnia br. był wyższy niż przed rokiem o 1,1 p.proc. i wyniósł 54,4 proc.. Zwiększył się udział osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (o 0,1 p.proc. do 86,3 proc.) oraz osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych (o 0,2 p.proc. do 30,5 proc.). Zmniejszył się natomiast udział osób dotychczas niepracujących (o 1,0 p.proc. do 15,0 proc.) oraz absolwentów (o 0,2 p.proc. do 2,8 proc.).

Spośród osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w stosunku do poprzedniego roku zmniejszył się udział następujących kategorii w liczbie zarejestrowanych ogółem:

− osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia (o 0,9 p.proc. do 27,5 proc., w tym udział osób w wieku poniżej 25 roku życia obniżył się o 0,9 p.proc. i wyniósł 13,4 proc.),

− osób długotrwale bezrobotnych2 (o 0,9 p.proc. do 56,5 proc.),

− osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (o 0,1 p.proc. do 1,9 proc.).

Zwiększył się natomiast udział osób bezrobotnych:

− posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia (o 1,7 p.proc.

do 17,2 proc.),

− w wieku powyżej 50 roku życia (o 0,2 p.proc. do 27,7 proc.),

− posiadających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18 roku życia (o 0,1 p.proc.

do 0,2 proc.).

Bezrobocie niepełnosprawnych

Osób bezrobotnych niepełnosprawnych w końcu sierpnia br. było 83,2 tys., co stanowiło, podobnie jak przed rokiem, 6,2 proc. ogółu bezrobotnych. W sierpniu br. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 166,8 tys., tj. była wyższa niż przed miesiącem (o 3,3 proc.) i niższa niż przed rokiem (o 3,9 proc.). Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, a ich udział w nowo zarejestrowanych ogółem nieznacznie zwiększył się w porównaniu z notowanym przed rokiem – o 0,1 p.proc. do 81,4 proc.. Zmniejszył się natomiast udział osób długotrwale bezrobotnych, dotychczas niepracujących, bez kwalifikacji zawodowych, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy, absolwentów oraz osób zamieszkałych na wsi.

Z ewidencji bezrobotnych w sierpniu br. skreślono 181,4 tys. osób, tj. mniej niż przed miesiącem (o 5,7 proc.) i przed rokiem (o 7,3 proc.). Główną przyczynę wyrejestrowania nadal stanowiło podjęcie pracy, w wyniku czego z rejestru bezrobotnych skreślono 84,8 tys. osób (tj. mniej niż przed miesiącem o 3,0 proc. i mniej niż przed rokiem o 4,4 proc.). Udział osób, które podjęły pracę w ogólnej liczbie wyrejestrowanych zwiększył się o 1,4 p.proc. w skali roku, do 46,8 proc.. Liczba osób, które podjęły pracę niesubsydiowaną była niższa niż w sierpniu ub. roku, natomiast zwiększyła się liczba osób, które podjęły pracę subsydiowaną. Wśród osób wykreślonych z ewidencji wzrósł udział osób, które dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego oraz osób, które nabyły prawa emerytalne lub rentowe. Zmniejszył się odsetek osób, które rozpoczęły staż lub szkolenie u pracodawców, utraciły status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy oraz osób, które nabyły uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego.

W sierpniu br. do urzędów pracy zgłoszono 138,3 tys. ofert zatrudnienia3, tj. więcej niż przed miesiącem (o 7,4 proc.) i przed rokiem (o 16,1 proc.). Liczba ofert z sektora publicznego zwiększyła się w skali miesiąca, ale zmniejszyła – w skali roku. Ofert z sektora prywatnego było więcej zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i z sierpniem ub. roku. Oferty z sektora publicznego stanowiły 11,0 proc. ogółu ofert (wobec 8,5 proc. w lipcu br. i 13,1 proc. przed rokiem). W końcu sierpnia br. oferty zatrudnienia niewykorzystane dłużej niż jeden miesiąc stanowiły 26,1 proc. ogółu ofert (wobec 29,2 proc. w lipcu br. i 27,7 proc. w sierpniu ub. roku).

Zwolnienia – też mniej

W końcu sierpnia br. zadeklarowano mniej niż przed miesiącem i przed rokiem zwolnień grupowych – 302 zakłady zadeklarowały zwolnienie 15,3 tys. pracowników, w tym 1,8 tys. osób z sektora publicznego (w końcu lipca br. odpowiednio 289 zakładów, 16,3 tys. pracowników, w tym 1,9 tys. z sektora publicznego, natomiast w końcu sierpnia ub. roku – 200 zakładów, 25,5 tys. pracowników, w tym 4,4 tys. z sektora publicznego). Według wyników kwartalnego badania popytu na pracę, w końcu II kwartału br. liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 94,3 tys. i była o 26,0 proc. wyższa niż przed rokiem. Wolnymi miejscami pracy dysponowało 33,3 tys. podmiotów, tj. 4,6 proc. jednostek ogółem (wobec 29,6 tys. podmiotów, tj. 4,1 proc. jednostek ogółem przed rokiem). Wzrost liczby wolnych miejsc pracy odnotowano we wszystkich kategoriach wielkości podmiotów: największy w jednostkach o liczbie pracujących 10–49 osób – o 46,9 proc.. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 49 osób notowano wzrost liczby wolnych miejsc pracy o 25,2 proc., a w jednostkach o liczbie pracujących poniżej 9 osób – o 16,2 proc.. W porównaniu z sytuacją sprzed roku w strukturze wolnych miejsc pracy według sekcji najbardziej zwiększył się odsetek wolnych miejsc pracy w budownictwie (o 1,1 p.proc. do 10,8 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 0,7 p.proc. do 23,3 proc.) oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 0,7 p.proc. do 7,2 proc.).

W okresie sześciu miesięcy br. utworzono 351,4 tys. nowych miejsc pracy, tj. o 1,2 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrost o 21,4 proc. odnotowano w jednostkach o liczbie pracujących 10–49 osób, a spadek – w podmiotach o liczbie pracujących poniżej 10 osób (o 7,7 proc.) i powyżej 49 osób (o 0,3 proc.). W ogólnej liczbie nowych miejsc pracy zwiększył się udział stanowisk utworzonych m.in. w przetwórstwie przemysłowym (o 2,5 p.proc. do 20,7 proc.), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 1,0 p.proc. do 3,7 proc.) i zakwaterowaniu.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

komentarze 2 dla artykułu "GUS: Jest lepiej. Niekoniecznie sezonowo"

  1. kanton napisał(a):

    a więc , dobrze jest nie trza psuć :).

  2. Andy napisał(a):

    Jednym słowem, jak jest ? – DOBRZE . A w dwóch słowach ? – NIE DOBRZE . Procenty aktualnego bezrobocia zmniejszają się z wielu powodów – emigracja. zgony, renty i w ostatnich latach duży wzrost liczby emerytów z roczników wielkiego szczytu demograficznego w 1948-1955. O ILE WZROSŁA ILOŚĆ ZATRUDNIONYCH , bez zamydlania oczu sezonowymi emigrantami itp.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

292346