26052018Nowości:
   |    Rejestracja

Budżet (bezpiecznych?) wydatków


Budżet na 2017 r. jest realistyczny, stabilny, odpowiedzialny i prorozwojowy, a rząd spełni swoje zobowiązania wobec Polaków – informuje Ministerstwo Finansów. I dalej: – Budżet pozwoli zrealizować priorytetowe cele rządu, w tym m.in. finansowanie programu 500+ oraz planowane obniżenie wieku emerytalnego. Mimo zwiększonych wydatków deficyt sektora finansów publicznych w ujęciu ESA’2010 nie przekroczy unijnego limitu 3 proc. PKB. Polsce nie grozi objęcie procedurą nadmiernego deficytu. Wzrosną także dochody budżetu państwa.


article

Rząd zapowiada, że w 2017 r. w dalszym ciągu będzie inwestować w przyszłość Polski, przede wszystkim w rodziny. – Kontynuowany będzie Program „Rodzina 500+”, który został bardzo dobrze przyjęty przez społeczeństwo, zyskał pozytywną ocenę m.in. ekspertów Banku Światowego i w dalszej perspektywie będzie miał korzystny wpływ na polską gospodarkę, co dostrzegają też zagraniczne ośrodki analityczne (m.in. bank inwestycyjny Morgan Stanley) – informuje rząd.

W projekcie budżetu zabezpieczono także koszty planowanego obniżenia wieku emerytalnego oraz dofinansowanie bezpłatnych leków dla seniorów. W budżecie przewidziane są również jednorazowe dodatki pieniężne dla najgorzej uposażonych emerytów i rencistów, podwyższone świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne oraz progi dochodowe w świadczeniach rodzinnych, a także zwiększone dofinansowanie do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarczych. Przyszłoroczny budżet uwzględni też zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę drogową i kolejową.

Zaplanowane na 2017 r. wydatki budżetu państwa wyniosą 383,4 mld zł tj. o 4 proc. więcej niż przewidziano w ustawie budżetowej na 2016 r. Wśród wydatków przewidziano m.in. kwotę ok. 23 mld zł na realizacje programu Rodzina 500+. Wydatki tegorocznego i przyszłorocznego budżetu oznaczają rekordowe wsparcie dla polskich rodzin. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zostanie wsparty dotacją z budżetu w kwocie 47,2 mld zł.

Wyższe dochody

Realizacja programu rządu możliwa będzie m.in. dzięki trwającemu procesowi odbudowy wpływów podatkowych państwa i uszczelnianiu systemu podatkowego. Wprowadzone zmiany już w bieżącym roku przynoszą znaczący wzrost dochodów podatkowych.

Wg wstępnych szacunkowych danych w okresie I-VII br. dochody budżetu państwa były wyższe o 15,3 proc.  w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 7,0  proc. rok do roku.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu I-VII 2015 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach. Tegoroczne wpływy z VAT są rosną szybciej niż nominalne PKB:

dochody z podatku VAT były wyższe o 7,4 proc.  rok do roku. (tj. ok. 5,2 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,2 proc.  rok do roku. (tj. ok. 1,5 mld zł), dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 8,1 proc.  rok do roku (tj. ok. 1,9 mld zł), dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 1,3 proc.  rok do roku (tj. ok. 0,2 mld zł).

W 2017 roku spodziewamy się dalszego wzrostu dochodów podatkowych (planowana nowelizacja ustawy o VAT, rozszerzenie na kolejne firmy obowiązku przesyłania danych w formacie JPK, skuteczniejsza walka z szarą strefą i wyłudzaniem zwrotu VAT).

W przyszłym roku także warunki makroekonomiczne sprzyjać będą zwiększeniu wpływów budżetowych. Wzrost dochodów będzie generowany przez prognozowany wzrost gospodarczy na poziomie 3,4 proc. w 2016 r. oraz 3,6 proc. w 2017 r. przy jednoczesnym powrocie umiarkowanej inflacji 1,3 proc w przyszłym roku. Wzrost gospodarczy oparty będzie przede wszystkim na wzrastającej konsumpcji, ale także pozostałych składowych popytu krajowego.

Deficyt poniżej 3 proc. PKB

Projektując budżet Ministerstwo Finansów odpowiedzialnie oszacowało kwestię dochodów oraz wydatków budżetu państwa. Pod uwagę brane było także ograniczenie wynikające z prawa unijnego, które nakazuje, aby deficyt sektora finansów publicznych w ujęciu unijnym nie przekraczał 3 proc. PKB. W przyszłym roku według projektu ustawy budżetowej wyniesie on 2,9 proc. PKB, tak więc Polsce nie grozi objęcie procedurą nadmiernego deficytu.

Optymistyczne są dane dotyczące tegorocznego deficytu budżetu. Po lipcu 2016 r. wyniósł on 14,4 mld zł, tj. zaledwie 26,3 proc. wartości planowanej w tegorocznej ustawie budżetowej.

Nominalnie deficyt budżetu państwa wyniesie 59,3 mld zł. Warto zwrócić uwagę, że w warunkach porównywalnych nominalny poziom deficytu budżetu państwa nie odbiega on od zaplanowanego w latach ubiegłych. Nominalny wzrost wynika z tego, że w przyszłym roku całość niedoboru środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostanie pokryta z budżetu państwa w formie dotacji. Tymczasem w ubiegłych latach jego część była finansowana z pożyczki budżetu, która nie zwiększała prognozowanego deficytu budżetu centralnego. Innymi słowy – deficyt nie jest przesuwany do FUS jak to miało miejsce w poprzednich latach.

Niższy koszt obsługi długu

W projekcie na 2017 r. przyjęty został limit wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa w wysokości 30,4 mld zł, tj. o 1,4 mld zł (4,4 proc. ) mniej niż w ustawie budżetowej na 2016 r. W relacji do PKB oznacza to spadek z 1,7 proc.  do 1,6 proc. . Ograniczanie kosztów obsługi długu zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do PKB jest możliwe dzięki zastępowaniu zobowiązań zaciąganych w przeszłości po wyższym koszcie tańszymi, wynikającymi z obecnych poziomów rentowności skarbowych papierów wartościowych.

Podstawowe informacje o projekcie budżetu państwa na 2017 r.

Założenia Makroekonomiczne:

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które determinują prognozę dochodów na rok 2017 to:

wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,6 proc. ),

średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,3 proc. ),

nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5,0 proc. ),

wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,7 proc. ),

wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5 proc. ).

Dochody i wydatki:

dochody budżetu państwa: 324,1 mld zł,

wydatki budżetu państwa: 383,4 mld zł,

deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 59,3 mld zł.

Podstawowe wielkości budżetu środków europejskich na rok 2017 wynoszą:

dochody budżetu środków europejskich: 60,2 mld zł,

wydatki budżetu środków europejskich: 69,8 mld zł,

deficyt budżetu środków europejskich: 9,6 mld zł

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

290844