18072018Nowości:
   |    Rejestracja

Badania i rozwój po polsku. Jest lepiej


Rosną nakłady na badania i rozwój w Polsce. Jeszcze za wcześnie, żeby Polska znalazła się w grupie krajów odpowiadająych za światowy rozwój technologiczny, ale.. już prawie jedna piąta przedsiębiorstw wprowadziła w ub. roku własne innowacje, które poprawiły kondycję i sprzedaż ich produktów i usług.


researchanddevelopment842b309416084facb23fd371f43a75e0

Główny Urząd Statystyczny ogłasza własnie dane dotyczące rozwoju technologicznego oraz badań w Polsce. I ich wpływu na działanie rodzimych firm. Do Japonii nam daleko, ale Polacy radzą sobie coraz lepiej.

Wartość nakładów wewnętrznych ogółem na działalność badawczą i rozwojową (GERD) w 2015 r. kształtowała się na poziomie 18 060,7 mln zł, tj. o 11,7 proc. wyższym niż w roku poprzednim. Intensywność prac badawczo-rozwojowych, czyli udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe w PKB, wyniosła 1,00 proc. (wobec 0,94 proc. w 2014 r.). Spośród czterech sektorów wykonawczych największy udział w nakładach wewnętrznych na prace B+R poniósł sektor przedsiębiorstw (46,5 proc. nakładów ogółem). W działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w 2015 r. zatrudnionych było 157,9 tys. osób, tj. o 2,9 proc. więcej niż przed rokiem.

GUS wyjaśnia, że w ramach nakładów wewnętrznych na działalność B+R wyróżniono dwie główne kategorie – nakłady bieżące oraz nakłady inwestycyjne na środki trwałe wykorzystywane w działalności B+R. W 2015 r. w porównaniu z rokiem poprzednim  wzrosła  wartość  nakładów  bieżących  (o  9,4 proc.)  oraz  nakładów  inwestycyjnych  na  środki  trwałe (o 18,6 proc.).

Najwięcej inwestuje państwo. Ale to się zmienia

W  2015  r.  podobnie  jak  w  latach  poprzednich  najwyższy  udział  w  strukturze  źródeł  finansowania  miały środki pochodzące z sektora rządowego. Udział tych środków od 2010 r. systematycznie się zmniejszał i w ciągu pięciu lat obniżył  się o  19,1 p. proc.  Jednocześnie w okresie  tym  zaobserwowano  systematyczny wzrost udziału sektora przedsiębiorstw w finansowaniu działalności B+R. W 2015 r. z sektora tego pochodziło 39,0 proc. wszystkich nakładów  poniesionych  przez  podmioty  prowadzące  działalność  B+R.  W  ciągu  pięciu  lat  udział  ten  wzrósł o 14,6 p. proc.

W  2015  r.  najwyższe  nakłady  wewnętrzne  na  działalność  B+R,  spośród  wszystkich  sektorów  wykonawczych, poniosły  podmioty  z  sektora  przedsiębiorstw  (46,5 proc.).  Wartość  nakładów  wewnętrznych  na  badania  naukowe  i prace rozwojowe poniesionych przez jednostki z tego sektora wzrosła w skali roku o 11,7 proc.

W latach 2013‐2015 aktywność innowacyjną wykazało 18,9 proc. przedsiębiorstw przemysłowych oraz 10,6 proc. przedsiębiorstw usługowych (wobec 18,6 proc. i 12,3 proc. w latach 2012‐2014). Nowe lub istotnie ulepszone innowacje produktowe lub procesowe wprowadziło 17,6 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 9,8 proc. przedsiębiorstw usługowych (w latach 2012‐2014 odpowiednio 17,5 proc. i 11,4 proc.). Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2015 r. wyniosły 31094,1 mln zł w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz 12640,9 mln zł w przedsiębiorstwach usługowych (w 2014 r. odpowiednio 24621,6 mln zł i 12995,2 mln zł).

W ramach innowacji produktowych, nowe lub istotnie ulepszone wyroby wprowadziło 11,0 proc. przedsiębiorstw przemysłowych, natomiast nowe lub istotnie ulepszone usługi – 3,7 proc. przedsiębiorstw usługowych. Spośród innowacji procesowych przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej wdrażały nowe metody wytwarzania wyrobów i usług (9,9 proc.), a podmioty usługowe – nowe metody wspierające procesy w przedsiębiorstwie (5,4 proc.).

Więcej w produkcji, niż w usługach

W ramach innowacji produktowych, nowe lub istotnie ulepszone wyroby wprowadziło 11,0 proc. przedsiębiorstw przemysłowych,  natomiast  nowe  lub  istotnie  ulepszone  usługi  –  3,7 proc.  przedsiębiorstw  usługowych.  Spośród innowacji procesowych przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej wdrażały nowe metody wytwarzania wyrobów i usług (9,9 proc.), a podmioty usługowe – nowe metody wspierające procesy w przedsiębiorstwie (5,4 proc.).

Spośród  innowacji  organizacyjnych  przedsiębiorstwa  przemysłowe  wprowadzały  najczęściej  nowe  metody  w  zasadach  działania  (6,1 proc.),  natomiast  podmioty  usługowe  –  nowe  metody  podziału  zadań  i  uprawnień decyzyjnych  (5,5 proc.).  Z  innowacji  marketingowych  w  przemyśle  najwięcej  przedsiębiorstw  wprowadziło  zmiany  w  projekcie/konstrukcji  lub  opakowaniu  wyrobów  lub  usług  (4,2 proc.),  a  w  usługach  –  nowe  media  lub  techniki promocji produktów (4,2 proc.).

Produkcja coraz nowocześniejsza

Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2015 r. wyniosły 31094,1 mln zł,  a w przedsiębiorstwach usługowych – 12640,9 mln zł. W przedsiębiorstwach przemysłowych dominowały nakłady inwestycyjne,  które  stanowiły  77,3 proc.  wszystkich  nakładów  na  innowacje.  Przedsiębiorstwa  usługowe  najwięcej środków przeznaczyły na inwestycje (38,5 proc.) oraz działalność badawczo‐rozwojową (32,7 proc.).

Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz usługowych finansowane były głównie ze środków własnych (odpowiednio 62,0 proc. i 73,0 proc.). Mniejszy udział w tych nakładach stanowiły kredyty bankowe  w  przedsiębiorstwach  przemysłowych  (11,5 proc.)  i  środki  pozyskane  z  zagranicy  w  usługach  (16,7 proc.).

Na  przestrzeni  lat  2013‐2015  największe  nakłady  na  działalność  innowacyjną  przedsiębiorstw  przemysłowych zostały poniesione w 2015 r., natomiast przedsiębiorstw usługowych – w 2014 r.

W  2015  r.  udział  przychodów  ze  sprzedaży  produktów  nowych  lub  istotnie  ulepszonych  wprowadzonych na  rynek  w  latach  2013-2015,  w  przychodach  ogółem  wyniósł  w  przedsiębiorstwach  przemysłowych  9,5 proc.,  a w usługowych – 3,0 proc.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

294193