25042018Nowości:
   |    Rejestracja

Azoty mają swoje CBiR


Ministerstwo Rozwoju zawarło kolejną umowę z polskim przedsiębiorstwem na rozwój jego działalności innowacyjnej. Grupa Azoty utworzy własne centrum badawczo-rozwojowe w Tarnowie. Wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój wyniesie 20 mln zł. Całkowita wartość projektu to blisko 88 mln zł.


gears-1311171_1280-e1460279578998-800x412

– Jednym z filarów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i ich konkurencyjności na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Mogą to uczynić poprzez rozwój i unowocześnienie swojej działalności, w czym niezwykle pomocne są własne centra badawczo-rozwojowe. Tam pomysły naukowców, inspirowane potrzebami biznesu, przeradzają się w konkretne rozwiązania, które następnie są wprowadzane na rynek – mówi wicepremier Mateusz Morawiecki.

– Kluczowym celem Centrum Badań i Rozwoju w Tarnowie będzie zbudowanie przewag konkurencyjnych opartych na wiedzy, co umożliwi podniesienie poziomu innowacyjności oferowanego przez nas portfela produktów oraz posiadanych technologi. Zawarta z Ministerstwem Rozwoju umowa na finansowe wsparcie Centrum zbliża nas do tego celu – ocenia Mariusz Bober, prezes Grupy Azoty.

Głównym założeniem projektu jest rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej pozwalającej na zwiększenie skali własnych prac badawczych, stworzenie możliwości weryfikacji wyników tych prac i badań w skali półtechnicznej oraz powiększenie potencjału kadrowego Grupy Azoty w obszarze B+R. Zgodnie z realizowaną Strategią na cele badawczo-rozwojowe Grupa Azoty będzie przeznaczać do 1 proc. przychodów. Intensyfikacja działań w sferze badawczo-rozwojowej i innowacyjnej będzie prowadzona między innymi w oparciu o Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju w Tarnowie.

W jego utworzenie Grupa Azoty S.A. planuje zainwestować do końca 2018 r. ok. 87,9 mln zł. Minister Rozwoju udzielił dofinansowania dla tej inwestycji w wysokości 20 mln zł z funduszy Programu Inteligentny Rozwój. W ramach inwestycji Grupa Azoty utworzy 20 nowych miejsc pracy. Powstanie centrum badawczo-rozwojowe wyposażone w nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną i badawczą.

Główne obszary badawcze w ramach utworzonego CBR-u to zaawansowane materiały – opracowanie, testowanie oraz poszukiwanie zastosowań innowacyjnych materiałów o zaawansowanych właściwościach, w szczególności prace mają koncentrować się na grafenie;

innowacyjne produkty nawozowe – opracowanie innowacyjnych typów nawozów oraz surowców używanych do ich produkcji, w szczególności prace będą się koncentrowały na badaniach nad inteligentnymi nawozami, które poprzez spowolnione uwalnianie składników pokarmowych, zwiększą efektywność nawożenia oraz ograniczą niepożądane oddziaływanie na środowisko;

technologie i wyroby proekologiczne – zakres badań będzie się koncentrował na zmniejszeniu ilości odpadów, m.in. poprzez opracowanie technologii otrzymywania nowych katalizatorów i doskonalenie obecnych technologii.

W ramach działania 2.1 PO IR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw ogłoszono trzy nabory wniosków. Łącznie złożono w nich 469 wniosków na kwotę ok. 2,89 mld.

Pierwszy nabór, z alokacją  460 mln zł, odbył się w okresie wrzesień – listopad 2015 r. Przedsiębiorcy złożyli 204 wnioski na kwotę dofinansowania 1,23  mld zł. Ich ocena została już zakończona. Dotychczas rekomendowano 104 projekty na łączną kwotę  dofinansowania 493 mln zł. Z firmami, którym wsparcie zostało przyznane, zawierane są umowy o dofinansowanie. Obecnie procedowane jest 90 umów na łączną kwotę 428 mln zł dofinansowania ze środków POIR. W związku z realizacją tych umów, przedsiębiorcy zakładają, że poniosą wydatki na realizację inwestycji w centra badawczo-rozwojowe w łącznej wysokości 1,4 mld zł;

Drugi trwał w okresie marzec – maj 2016 r. Alokacja 1 mld zł. Przedsiębiorcy złożyli 265 wniosków na kwotę dofinansowania 1,65 mld zł. Trwa proces ich oceny. Organizowane są spotkania przedsiębiorców z ekspertami (tzw. panele ekspertów), podczas których przedsiębiorcy ubiegający się o środki unijne przedstawiają swoje projekty i odpowiadają na pytania ekspertów;

Trzeci nabór trwa od początku września do końca października 2016 r. Alokacja to 460 mln zł.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

291336